Prowadzenie działalności gospodarczej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prowadzenie działalności gospodarczej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
16
mar

Istota:

Powstanie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej

Fragment:

W przypadku gdy osoby te będą przebywać np. w Niemczech lub w innym kraju, a konieczne będzie porozmawianie z kontrahentem rozmowa będzie się odbywała w tym miejscu i czasie, w którym będzie się znajdowała akurat osoba będąca członkiem Zarządu Spółki LLC.Spółka LLC ewentualnie również zleci na terenie Polski podmiotowi zewnętrznemu usługę polegającą na tym, że podmiot ten będzie odbierał rozmowy telefoniczne, korespondencję mailową i tradycyjną (pocztową), a następnie przekazywał informacje o odbytych rozmowach i korespondencję do Spółki LLC. Agent Rejestrowy nie będzie działał na terytorium Polski. Będzie natomiast działał na zlecenie Spółki LLC, wykonując czynności na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy dla Spółki LLC Wnioskodawcy powstanie na terenie Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym dla Spółki LLC nie powstanie na terenie Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy Definicję stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na potrzeby przepisów ustawy o VAT zawiera Rozporządzenie 282/2011. Art. 11 ust. 2 Rozporządzenia 282/2011, dla potrzeb świadczenia usług na rzecz osób (...)

2012
13
lis

Istota:

Wnioskodawczyni może dokonać wyboru sposobu opodatkowania dochodów dla nowo założonej pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy. W tym celu jest Pani zobowiązana, zgodnie z cyt. art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Fragment:

(...) prowadzenie działalności gospodarczej, nie ma przeszkód do wyboru przez ten podmiot sposobu opodatkowania określonego w art. 30c ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych. Co do zasady, bowiem, skoro podatnik zawiadomi wcześniej organ podatkowy o likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej (ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawnych), to gdy rozpocznie on ponownie działalność (nawet o zbieżnym profilu), nie ma podstaw aby odmówić mu statusu podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego. Reasumując mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni może dokonać wyboru sposobu opodatkowania dochodów dla nowo założonej pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy. W tym celu jest Pani zobowiązana, zgodnie z cyt. art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2012
11
paź

Istota:

Czy sprzedaż przedmiotowych działek oznaczać będzie prowadzenie działalności gospodarczej w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Czy sprzedaż przedmiotowych działek oznaczać będzie prowadzenie działalności gospodarczej w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawczyni, sprzedaż działek stanowiących tzw. „ ojcowiznę ” nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT. Sprzedaży przedmiotowych działek dokona rolnik niebędący podatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedaż będzie obejmować tylko wydzielone działki (w ilości 13 sztuk). Zainteresowana i jej mąż nie mają zamiaru dokonywać dalszego podziału i sprzedaży gruntów, gdyż grunty te są potrzebne dla celów gospodarstwa. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

2012
29
sie

Istota:

W zakresie stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce

Fragment:

Kryterium posiadania odpowiednich zasobów technicznych wymaga, aby Podatnik wykorzystywał w Polsce infrastrukturę techniczną umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Polski. Wnioskodawca podaje, że na terenie fabryki w B korzysta z niezbędnych instalacji m.in. urządzeń i narzędzi, oraz kontenera na narzędzia. Pracownicy Wnioskodawcy i jej podwykonawcy korzystają z pomieszczenia biurowego nieodpłatnie użyczonego przez firmę F. W związku z powyższym należy stwierdzić, że wykorzystywane przez Wnioskodawcę w Polsce zasoby techniczne, obejmujące zarówno pomieszczenia biurowe, gospodarcze (kontener), narzędzia oraz urządzenia w sposób ciągły wykorzystywane do realizacji zadań montażowo-instalacyjnych tworzą infrastrukturę techniczną niewątpliwie umożliwiającą prowadzenie działalności na terytorium Polski w sposób stały. Na podstawie analizy stanu faktycznego będącego przedmiotem niniejszego wniosku przez pryzmat definicji stałego miejsca prowadzenia działalności zawartej w Rozporządzeniu Rady i orzecznictwa TS UE należy uznać, że Wnioskodawca posiada w Polsce stale miejsce prowadzenia działalności, spełnia bowiem wszystkie przesłanki wynikające z definicji działalności gospodarczej, a więc powyższą strukturę obejmującą zarówno infrastrukturę techniczną i zaangażowanie osobowe, wykorzystuje w sposób zorganizowany i ciągły do wykonywania czynności podlegających w Polsce opodatkowaniu podatkiem VAT.

2012
21
kwi

Istota:

W zakresie miejsca świadczenia dla nabywanych usług związanych ze zbieraniem i utylizacją zużytych baterii

Fragment:

Należy bowiem zauważyć, iż warunkiem jego zaistnienia jest charakteryzujące się stałością łączne posiadanie zasobów ludzkich, zasobów technicznych oraz infrastruktury umożliwiającej prowadzenie działalności gospodarczej w określonym zakresie, np. zawieranie umów, podejmowanie decyzji zarządczych. W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca nie posiada na terytorium Polski ani zaplecza technicznego (maszyn, aktywów produkcyjnych) ani zaplecza osobowego (Spółka nie zatrudnia na terenie Polski żadnych pracowników), a co za tym idzie, nie posiada wymaganej „ minimalnej skali działalności ”. W konsekwencji Spółka stoi na stanowisku, iż nie posiada ona w Polsce stałego miejsca działalności w rozumieniu przepisów określających miejsce świadczenia usług. Kwalifikacji tej nie zmienia fakt, iż Spółka jest w Polsce zarejestrowana dla celów VAT. Prawidłowość podejścia Spółki potwierdza stanowisko zaprezentowane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 sierpnia 2010 r. sygn. ILPP2/443-820/10-4/ISN w analogicznym stanie faktycznym. W interpretacji tej organ potwierdził, iż podmiot zagraniczny zarejestrowany w Polsce dla celów podatku VAT, nie posiada na terenie Polski stałego miejsca prowadzenia działalności, ponieważ aby miejsce takie występowało, winien on posiadać w Polsce zarówno personel, jak i zasoby rzeczowe potrzebne dla samodzielnego wykonywania działalności.

2012
16
mar

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów funkcjonowania zarządu w przypadku braku ich wyodrębnienia z poszczególnych źródeł przychodów oraz ustalenia kosztów funkcjonowania zarządu w sytuacji nie osiągania przychodów z działalności strefowej.

Fragment:

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 274 ze zm.). Podstawą do korzystania z pomocy publicznej (zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym) jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z tej pomocy (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych). Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2011
1
wrz

Istota:

Od jakiego momentu Podatnik będzie uprawniony do rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia - czy od momentu rozpoczęcia realizacji inwestycji (poniesienia pierwszych wydatków), czy też od momentu zakończenia realizacji inwestycji (przyjęcia do ewidencji ostatniego środka trwałego, wytwarzanego lub nabywanego w ramach inwestycji)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Fragment:

Nr 232, poz. 1552) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548). Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi pomoc regionalną z tytułu: kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w § 6 lub tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

2011
1
sie

Istota:

CIT - w zakresie zasady ustalania dochodu uzyskiwanego z działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w sytuacji posiadania przez Wnioskodawcę dwóch zezwoleń

Fragment:

W szczególności należy zauważyć, iż brak jest takich regulacji w Ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych jak również w rozporządzeniach wykonawczych, w tym w szczególności w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 232, poz. 1548), jak i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 220, poz. 2232 z dnia 11 października 2004 r.), w oparciu o które zostało wydane Zezwolenie I. Żaden z tych aktów prawnych nie zawiera regulacji nakazujących ustalenie odrębnego wyniku z działalności strefowej uzyskiwanego w ramach poszczególnych projektów w sytuacji, w której obydwa projekty jednego podmiotu są zlokalizowane na terenie SSE, a działalność z nimi związana będzie wykonywana przez tego samego podatnika podatku dochodowego. Zgodnie z art. 12 Ustawy o SSE, dochody uzyskane z działalności gospodarczej przez osobę prawną na terenie strefy w ramach zezwolenia są zwolnione z podatku dochodowego na zasadach określonych w Ustawie o PDOP. Zasady korzystania z powyższego zwolnienia zostały określone w art. 17 ust. 1 pkt 34 i ust. 4 Ustawy o PDOP. W myśl tego przepisu wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy o SSE, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2011
1
lip

Istota:

1. Czy umiejscowienie Biura Pozastrefowego poza SSE, tj. umiejscowienie siedziby Spółki, biur zarządu, miejsca prowadzenia ksiąg rachunkowych i związane z powyższym przeniesienie części pracowników administracyjnych Spółki poza SSE powoduje utratę lub zmianę zakresu zwolnienia od pdop, a w szczególności, czy:
· spowoduje cofnięcie Zezwolenia,
· spowoduje konieczność weryfikacji zakresu Zezwolenia,
· prowadzi do spełnienia kryteriów, o których mowa w § 5 ust. 1 rsse,a co za tym idzie wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Spółkę pdop za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego (art. 17 ust. 5 ustawy o pdop)?
2. Czy Biuro Pozastrefowe należy zaklasyfikować jako prowadzoną przez Spółkę działalność gospodarczą, o której mówi § 5 ust. 3 rsse? a co za tym idzie
3. Czy istnieje obowiązek wydzielenia organizacyjnego działalności prowadzonej w SSE od Biura Pozastrefowego oraz obowiązek prowadzenia, w związku z tym, osobnej ewidencji rachunkowej, dla potrzeb ustalania dochodu podatkowego z działalności prowadzonej w SSE?
4. Czy koszty funkcjonowania Biura Pozastrefowego będą stanowić koszty uzyskania przychodów osiąganych z działalności Spółki prowadzonej na terenie SSE?

Fragment:

Jeżeli Minister Finansów, reprezentowany w niniejszej sprawie przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach stanie na stanowisku, że funkcjonowanie Biura Pozastrefowego powinno zostać uznane za wyodrębnione organizacyjnie prowadzenie działalności gospodarczej poza SSE, Spółka wnosi o wskazanie metody podziału przychodów generowanych przez Biuro Pozastrefowe na przychody pozostające w związku z działalnością SSE oraz przychody powstające poza SSE, jak również sposobu alokacji odpowiadających tym przychodom kosztów uzyskania przychodów. W opinii Spółki, nawet w sytuacji uznania, że Biuro Pozastrefowe stanowi prowadzenie działalności gospodarczej poza SSE, do Biura Pozastrefowego nie można przypisać żadnych przychodów związanych z jego funkcjonowaniem jako takim (w oderwaniu od działalności w SSE) i w związku z tym do Biura Pozastrefowego nie można alokować żadnych kosztów uzyskania przychodów, skoro kryterium akceptowanym przez organy podatkowe nie jest faktyczne miejsce powstawania kosztów, ale ich związek z przychodem. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm. określanej w dalszej części skrótem „ ustawa o pdop ”) dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j.

2011
1
cze

Istota:

1. Od jakiego momentu Spółka będzie mogła rozpocząć korzystanie ze zwolnienia podatkowego - czy od miesiąca następującego po rozpoczęciu inwestycji, czy dopiero po zakończeniu inwestycji, tj. zgodnie z planem od stycznia 2012 r.? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
2. Czy dla skorzystania ze zwolnienia podatkowego w formie pomocy regionalnej z tytułu tworzenia nowych miejsc prac konieczne jest utworzenie nowych miejsc pracy i utrzymywanie zwiększonego stanu zatrudnienia w całej Spółce, czy wystarczy utworzenie i utrzymywanie tych miejsc w samej strefie? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 6)

Fragment:

W związku z rozszerzeniem granic strefy, Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka z o.o. - podmiot zarządzający strefą - ogłosiła rozpoczęcie rokowań w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy. Oferta ta zawiera wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE na następujących warunkach: przedmiot działalności gospodarczej: działalność podstawowa kod PKWiU 26.51.1 - Cement; przewidywany termin rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie Strefy – I kwartał 2012 r.; dokonanie inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej kwotę 400 mln PLN w terminie do 31 grudnia 2011 r.; zatrudnienie na terenie Strefy (w przeliczeniu na pełne etaty) 24 osób, osiągnięte do dnia 31 grudnia 2011 r. i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia na poziomie 577 osób oraz utrzymanie zatrudnienia na łącznym poziomie 601 etatów w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. W razie uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie strefy, Spółka zamierza przeprowadzić tam inwestycję polegającą na zwiększeniu mocy produkcyjnych cementu o 1 Mt, poprzez budowę dodatkowej (ponad istniejące) instalacji do produkcji cementu - tj. nowoczesnego ciągu technologicznego składającego się z nowych urządzeń produkcyjnych oraz obiektów pozwalających na przygotowanie, składowanie surowców, produkcję i składowanie oraz wysyłkę cementu.