Prowadzenie działalności | Interpretacje podatkowe

Prowadzenie działalności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prowadzenie działalności. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Określenie stałego miejsca prowadzenia działalności oraz podmiotu zobowiązanego do rozliczenia dostaw towarów
Fragment:
(...) co zresztą potwierdza dotychczasowy rozwój działalności Spółki na terytorium Polski. W konsekwencji należy uznać, iż od momentu zorganizowania stałej i niezależnej struktury gospodarczej w Polsce, wraz z nabyciem przedsiębiorstwa zajmującego się sprzedażą soczewek kontaktowych za pośrednictwem portalu internetowego, oraz zatrudnienia dodatkowych pracowników Spółka dysponuje w Polsce zapleczem technicznym oraz zasobami ludzkimi, które pozwalają na stałe i niezależne prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, a więc Spółka posiadała i posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności w rozumieniu przepisów o VAT. Ad. 2 Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w świetle przepisów ustawy o VAT obowiązujących od 1 kwietnia 2011 r., Spółka prawidłowo raportuje podatek VAT od dokonywanych dostaw towarów na terytorium Polski, wykazując na wystawianych fakturach podatek VAT według odpowiedniej stawki i odprowadzając go do urzędu skarbowego, (...)
2012
2
cze

Istota:
Określenie stałego miejsca prowadzenia działalności oraz wskazanie miejsca świadczenia usług,
Fragment:
(...) od towarów i usług... Czy usługa świadczona przez N. Sp. z o.o. podlega opodatkowaniu w Polsce jako świadczona na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności C. ... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1. Firma N. Sp. z o.o. uważa, że w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Polska jest stałym miejscem prowadzenia działalności przez C. Umowa agencyjna zawarta z N. Sp. z o.o. sprawia że Firma szwedzka dysponuje stałymi zasobami ludzkimi i technicznymi umożliwiającymi prowadzenie działalności i zapewnia niezbędny stopień stabilności tej działalności, ponadto Agent dysponuje niezależnością decyzyjną w zakresie prowadzonej działalności. Ad. 2. Miejscem świadczenia usług agencyjnych N. Sp. z o.o. na rzecz C. jest Polska, jako stałe miejsce prowadzenia działalności Firmy szwedzkiej, inne niż jego siedziba, i w związku z tym usługi powinny być opodatkowane w Polsce. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie (...)
2011
3
gru

Istota:
Określenia stałego miejsca prowadzenia działalności.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31.01.2011 r. (data wpływu 04.02.2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28.01.2011 r. (data wpływu 10.02.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stałego miejsca prowadzenia działalności - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 04.02.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stałego miejsca prowadzenia (...)
2011
1
paź

Istota:
Z uwagi na to, iż Spółka nie posiada w Polsce żadnej stałej placówki; w szczególności nie posiada w Polsce oddziału czy agencji. Spółka nie posiada w Polsce również nieruchomości własnych czy też wynajmowanych, magazynu ani nie zatrudnia pracowników. Spółka została zarejestrowana dla potrzeb podatku od towarów i usług w Polsce uznać należy stanowisko podatnika za prawidłowe.
Fragment:
(...) w orzecznictwie ETS Zdaniem Spółki, określone przez ETS warunki dla zaistnienia stałego miejsca prowadzenia działalności nie są spełnione w przypadku Spółki. Jak bowiem zaznaczono w stanie faktycznym, Spółka nie posiada w Polsce: personelu (zasobów ludzkich), ani zasobów technicznych. Jednocześnie, Spółka nie posiada w Polsce również żadnej stałej placówki ani nieruchomości. W konsekwencji, Spółka nie może posiadać w Polsce struktury organizacyjnej umożliwiającej prowadzenie działalności gospodarczej w sposób niezależny, co prowadzi do konkluzji, iż Spółka nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności w rozumieniu ustawy o VAT. Podkreślenia wymaga również fakt, iż istnienie „stałego miejsca prowadzenia działalności” w rozumieniu ustawy o VAT jest niezależne od faktu posiadania (bądź jego braku) w Polsce „zakładu” dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Jak bowiem wynika z orzeczenia ETS z dnia 23 (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy czynsz oraz opłaty eksploatacyjne, które podatnik uiszcza od daty faktycznego zaprzestania wykorzystywania wynajmowanych lokali do prowadzonej działalności gospodarczej do końca trwania umów najmu, stanowić będą koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2009 oraz w 2010?
Fragment:
(...) obowiązek pozytywnego efektu w postaci faktycznego osiągnięcia przychodu. Reasumując, w przedstawionym stanie faktycznym, opłaty z tytułu czynszu oraz opłat eksploatacyjnych uiszczane przez Spółkę w okresie ograniczenia przedmiotu działalności, stanowią – w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – koszty uzyskania przychodów niezależnie od tego, czy przedmiot umowy najmu jest wykorzystywany w produkcji, czy też nie. Jednostka, która ograniczyła prowadzenie działalności gospodarczej, lecz nadal płaci czynsz oraz opłaty związane z pomieszczeniem służącym uprzednio wykonywaniu tej działalności, ponieważ umowa najmu zawiera klauzulę uniemożliwiającą jej wypowiedzenie, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione w ten sposób wydatki, o ile istnieje bezpośredni i ścisły związek między dokonanymi płatnościami a działalnością gospodarczą przez niego dotychczas prowadzoną. A zatem konieczne jest (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy wobec poniesienia wydatków inwestycyjnych przewyższających kwotę minimalną określoną w zezwoleniu z dnia 14 listopada 2006 r. wydatki tę kwotę powiększają maksymalną wysokość zwolnienia z opodatkowania, jaka przysługuje Wnioskodawcy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób pranych oraz art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych?
Fragment:
(...) administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274). Podstawą do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych). Natomiast stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy w przypadku poniesienia w przyszłości dalszych wydatków inwestycyjnych przewyższających kwotę minimalną określoną w zezwoleniu nr 59 z dnia 14 listopada 2006 r. w szczególności w okresie po dniu 31 grudnia 2008 r. wydatki ponad tę kwotę powiększają maksymalną wysokość zwolnienia z opodatkowania, jaka przysługuje Wnioskodawcy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych?
Fragment:
(...) administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 42, poz. 274). Podstawą do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych). Natomiast stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. (...)
2011
1
cze

Istota:
Minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych koniecznych do poniesienia w związku z działalnością na terenie strefy określa zezwolenie na działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i dla Spółki kwota ta wynosi 12.000.000 zł. A zatem kwota ta stanowi dolny limit, w związku z którym Podatnik jest uprawniony do korzystania z pomocy publicznej, co oznacza, że rzeczywiste nakłady inwestycyjne nie mogą być niższe niż określone w zezwoleniu. W sytuacji więc, gdy Spółka poniesie wydatki w kwocie wyższej od wskazanej w zezwoleniu przy spełnieniu pozostałych wydatków, określonych w przepisach rozporządzenia uprawnia do dalszego korzystania z tej pomocy, ale tylko do wysokości uwzględniającej zasady przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej. Tym samym wartość pomocy publicznej udzielnej przedsiębiorcy na działalność w specjalnej strefy ekonomicznej nie może przekroczyć wartości dopuszczalnej regionalnej pomocy publicznej w związku z realizacją danej inwestycji
Fragment:
(...) administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U z 2007r. Nr 42, poz. 274). Podstawą do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych). Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust.1 ustawy z dnia 20 (...)
2011
1
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.