Prowadzenie działalności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prowadzenie działalności. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
20
sty

Istota:

Dochód z tytu3u udzia3u w spó3ce stanowi1cej s3owacki zak3ad Wnioskodawcy powinien bya opodatkowany na terytorium Republiki S3owackiej. Jednoczeonie uzyskany dochód bedzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) umowy miedzy Rzecz1pospolit1 Polsk1 a Republika S3owack1 w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i maj1tku.

Fragment:

Zosta3y one wypracowane w drodze konsensusu przez wszystkie panstwa cz3onkowskie OECD, które zobowi1za3y sie tym samym do stosowania zawartych w nich postanowien. Zasady i sposób opodatkowania dochodu z dzia3alnooci gospodarczej wykonywanej przy utrzymywaniu "zak3adu" na terytorium S3owacji okreolaj1 postanowienia art. 7 wymienionej umowy. W myol art. 7 ust. 1 ww. umowy, zyski przedsiebiorstwa Umawiaj1cego sie Panstwa podlegaj1 opodatkowaniu tylko w tym Panstwie, chyba ?e przedsiebiorstwo prowadzi dzia3alnooa w drugim Umawiaj1cym sie Panstwie przez po3o?ony tam zak3ad. Je?eli przedsiebiorstwo wykonuje dzia3alnooa w ten sposób, zyski przedsiebiorstwa mog1 bya opodatkowane w drugim Panstwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mog1 bya przypisane temu zak3adowi. Modelowa Konwencja, jak i Komentarz do niej nie s1 wprawdzie Yród3em powszechnie obowi1zuj1cego prawa, natomiast stanowi1 wskazówke, jak nale?y interpretowaa zapisy umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zatem, obowi1zki podatkowe podmiotów w odrebnych panstwach nale?y rozpatrywaa z uwzglednieniem postanowien umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz Modelowej Konwencji OECD wraz z Komentarzem. Zgodnie z art. 5 ust. 1 powo3ywanej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, w rozumieniu niniejszej umowy okreolenie "zak3ad" oznacza sta31 placówke, przez któr1 ca3kowicie lub czeociowo prowadzona jest dzia3alnooa przedsiebiorstwa.

2012
2
cze

Istota:

Określenie stałego miejsca prowadzenia działalności oraz podmiotu zobowiązanego do rozliczenia dostaw towarów

Fragment:

(...) prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, a więc Spółka posiadała i posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności w rozumieniu przepisów o VAT. Ad. 2 Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w świetle przepisów ustawy o VAT obowiązujących od 1 kwietnia 2011 r., Spółka prawidłowo raportuje podatek VAT od dokonywanych dostaw towarów na terytorium Polski, wykazując na wystawianych fakturach podatek VAT według odpowiedniej stawki i odprowadzając go do urzędu skarbowego, z uwagi na posiadanie w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Uzasadnienie stanowiska Spółki w zakresie pytania 2 Spółka uważa, że jest podatnikiem z tytułu wykonywanych transakcji na zasadach ogólnych, tj. zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, w myśl którego podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Ze względu na fakt posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce od 2010 r. do dostaw dokonywanych przez Spółkę na rzecz podatników VAT w Polsce, nie znajdują zastosowania przepisy art. 17 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy o VAT, które regulują kwestię rozliczania transakcji dokonywanych przez podmiot nie posiadający stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce na zasadzie tzw. odwrotnego obciążenia.

2011
3
gru

Istota:

Określenie stałego miejsca prowadzenia działalności oraz wskazanie miejsca świadczenia usług,

Fragment:

Sp. z o.o. sprawia że Firma szwedzka dysponuje stałymi zasobami ludzkimi i technicznymi umożliwiającymi prowadzenie działalności i zapewnia niezbędny stopień stabilności tej działalności, ponadto Agent dysponuje niezależnością decyzyjną w zakresie prowadzonej działalności. Ad. 2. Miejscem świadczenia usług agencyjnych N. Sp. z o.o. na rzecz C. jest Polska, jako stałe miejsce prowadzenia działalności Firmy szwedzkiej, inne niż jego siedziba, i w związku z tym usługi powinny być opodatkowane w Polsce. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2011
1
paź

Istota:

Określenia stałego miejsca prowadzenia działalności.

Fragment:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Prawidłowe ustalenie miejsca świadczenia wskazuje, czy dane świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski, czy też w innym kraju.

2011
1
wrz

Istota:

Z uwagi na to, iż Spółka nie posiada w Polsce żadnej stałej placówki; w szczególności nie posiada w Polsce oddziału czy agencji. Spółka nie posiada w Polsce również nieruchomości własnych czy też wynajmowanych, magazynu ani nie zatrudnia pracowników. Spółka została zarejestrowana dla potrzeb podatku od towarów i usług w Polsce uznać należy stanowisko podatnika za prawidłowe.

Fragment:

W konsekwencji, Spółka nie może posiadać w Polsce struktury organizacyjnej umożliwiającej prowadzenie działalności gospodarczej w sposób niezależny, co prowadzi do konkluzji, iż Spółka nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności w rozumieniu ustawy o VAT. Podkreślenia wymaga również fakt, iż istnienie „ stałego miejsca prowadzenia działalności ” w rozumieniu ustawy o VAT jest niezależne od faktu posiadania (bądź jego braku) w Polsce „ zakładu ” dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Jak bowiem wynika z orzeczenia ETS z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie Ministero dell’Economia e delle Finanze oraz Agenzia delle Entrate przeciwko FCE Bank plc (C 210/04), przepisy o VAT są autonomiczne i nie mają do nich zastosowania pojęcia bądź przepisy dotyczące podatków bezpośrednich, bądź też określone w tych przepisach definicje, w tym np. pojęcie „ zakładu ” w Konwencji Modelowej OECD. W szczególności, w powyższym orzeczeniu, ETS stwierdził, iż (pkt 39 orzeczenia): „ Jeśli chodzi o konwencję OECD, to należy stwierdzić, że jest ona pozbawiona znaczenia dla niniejszej sprawy, skoro dotyczy podatków bezpośrednich, gdy tymczasem podatek VAT należy do podatków pośrednich ”. Co więcej, w opisanym stanie faktycznym nie znajdzie zastosowania szczególny przypadek powstania „ stałego miejsca prowadzenia działalności ”, o którym mowa w orzeczeniu ETS z dnia 10 lutego 1997 r. w sprawie Commissioners of Customs and Excise przeciwko DFDS A/S (C-260/95).

2011
1
sie

Istota:

Czy czynsz oraz opłaty eksploatacyjne, które podatnik uiszcza od daty faktycznego zaprzestania wykorzystywania wynajmowanych lokali do prowadzonej działalności gospodarczej do końca trwania umów najmu, stanowić będą koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2009 oraz w 2010?

Fragment:

Jednostka, która ograniczyła prowadzenie działalności gospodarczej, lecz nadal płaci czynsz oraz opłaty związane z pomieszczeniem służącym uprzednio wykonywaniu tej działalności, ponieważ umowa najmu zawiera klauzulę uniemożliwiającą jej wypowiedzenie, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione w ten sposób wydatki, o ile istnieje bezpośredni i ścisły związek między dokonanymi płatnościami a działalnością gospodarczą przez niego dotychczas prowadzoną. A zatem konieczne jest udokumentowanie, że były one – obiektywnie rzecz ujmując – racjonalne co do zasady i co do wielkości. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

2011
1
cze

Istota:

Czy wobec poniesienia wydatków inwestycyjnych przewyższających kwotę minimalną określoną w zezwoleniu z dnia 14 listopada 2006 r. wydatki tę kwotę powiększają maksymalną wysokość zwolnienia z opodatkowania, jaka przysługuje Wnioskodawcy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób pranych oraz art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych?

Fragment:

Specjalne strefy ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274). Podstawą do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych). Natomiast stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r.

2011
1
cze

Istota:

Czy w przypadku poniesienia w przyszłości dalszych wydatków inwestycyjnych przewyższających kwotę minimalną określoną w zezwoleniu nr 59 z dnia 14 listopada 2006 r. w szczególności w okresie po dniu 31 grudnia 2008 r. wydatki ponad tę kwotę powiększają maksymalną wysokość zwolnienia z opodatkowania, jaka przysługuje Wnioskodawcy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych?

Fragment:

Specjalne strefy ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 42, poz. 274). Podstawą do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych). Natomiast stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r.

2011
1
cze

Istota:

Minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych koniecznych do poniesienia w związku z działalnością na terenie strefy określa zezwolenie na działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i dla Spółki kwota ta wynosi 12.000.000 zł. A zatem kwota ta stanowi dolny limit, w związku z którym Podatnik jest uprawniony do korzystania z pomocy publicznej, co oznacza, że rzeczywiste nakłady inwestycyjne nie mogą być niższe niż określone w zezwoleniu. W sytuacji więc, gdy Spółka poniesie wydatki w kwocie wyższej od wskazanej w zezwoleniu przy spełnieniu pozostałych wydatków, określonych w przepisach rozporządzenia uprawnia do dalszego korzystania z tej pomocy, ale tylko do wysokości uwzględniającej zasady przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej. Tym samym wartość pomocy publicznej udzielnej przedsiębiorcy na działalność w specjalnej strefy ekonomicznej nie może przekroczyć wartości dopuszczalnej regionalnej pomocy publicznej w związku z realizacją danej inwestycji

Fragment:

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U z 2007r. Nr 42, poz. 274). Podstawą do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych). Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust.1 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.