Prowadzenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prowadzenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy przedstawiony przez podatnika we wniosku sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów spełnia wymagania uregulowane przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

Fragment:

(...) wzoru ustalonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w sposób określony w rozdziale 2. W myśl § 9 ust. 1 cyt. rozporządzenia, podatnik obowiązany jest zbroszurować księgę i ponumerować jej karty. Zgodnie z § 9 ust. 2 powołanego rozporządzenia, księga oraz dowody, na których podstawie są dokonywane w niej zapisy, musi znajdować się na stale w miejscu wykonywania działalności lub miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, z zastrzeżeniem ust. 6, a jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu – w miejscu wskazanym przez podatnika stosownie do § 8 ust. 1 pkt 1. Stosownie do przepisu § 31 ust. 1 powyższego rozporządzenia, w razie prowadzenia księgi przy zastosowaniu technik informatycznych, warunkiem uznania ksiąg za prawidłowe jest: 1)określenie na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego, wykorzystywanego do prowadzenia ksiąg; 2)stosowanie programu komputerowego zapewniającego bezzwłoczny wgląd (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy Spółka powinna ewidencjonować na kasie fiskalnej opłatę ewidencyjną CEPIK w stawce "Zw" ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 25.04.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25.04.2005 r. Spółka zwróciła się do tut. Organu podatkowego z zapytaniem w indywidualnej sprawie opisanej we wniosku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług. We wniosku zawarto pytanie " czy Spółka powinna ewidencjonować na kasie fiskalnej opłatę ewidencyjną CEPIK w stawce " Zw" . Z treści złożonego pisma wynika, że Spółka świadczy usługi diagnostyczne, m. in. badania techniczne i obowiązkowo pobiera opłatę (...)

2011
1
lut

Istota:

W zakresie możliwości wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej na imię obojga małżonków przy zgłoszeniu tej działalności w urzędzie skarbowym przez jednego z małżonków
Od kilku lat, wspólnie z mężem prowadzimy działalność gospodarczą. Do końca 2004 r. rozliczaliśmy się z podatku VAT na moim numerze NIP. Z podatków PIT rozliczaliśmy się osobno. Od kilku lat mamy zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej osobno (dla potrzeb podatku dochodowego).
Pod koniec 2004 r. zostały zmienione zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej (wpisane kody PKD). W związku z tym dokonaliśmy stosownych zmian w zapisach Urzędu Statystycznego. Odmówiono nam przyjęcia dokumentu NIP -1 na dwie osoby ze względu na "niemożliwość zarejestrowania działalności współmałżonka na mój NIP do rozliczeń podatku VAT".
Stwierdzono, że nie może być prowadzona działalność w dotychczasowej formie (tj. tak jak prowadziliśmy do końca 2004 r.). Możliwe były dwa rozwiązania:
1.Zamknięcie działalności i utworzenie spółki z wszystkimi konsekwencjami (remanent likwidacyjny, opłaty rejestracyjne itp.)
2.Wyrejestrowanie działalności gospodarczej przez współmałżonka ze wszystkimi zmianami poczynając do Urzędu Gminy, kończąc na zmianach umów kredytowych w banku)(...)."
"Naszym zdaniem mamy podstawy do prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej na nazwisko xxxxxxx xxxxxxxxxxx i osobno na nazwisko xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Rozliczamy się w takim przypadku dla potrzeb podatku dochodowego osobno na podstawie deklaracji PIT-5L (tak jak w roku 2004)
Dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług rozliczamy się na podstawie zgłoszenia firmy PPHU "Ubojnia skup i sprzedaż mięsa z uboju" z numerem NIP otrzymanego decyzją Urzędu Skarbowego w Łomży, który jest jednocześnie numerem NIP xxxxxxx xxxxxxxxxxx (żony).
Reasumując, dla potrzeb podatku dochodowego rozliczamy się indywidualnie dwiema deklaracjami, dla potrzeb podatku VAT rozliczamy się jedną deklarację. (...)"

Fragment:

(...) - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej i w/w ustawy o swobodzie działalności gospodarczej regulują formy prawne wykonywania działalności gospodarczej, wśród których nie ma współwłasności małżeńskiej. Zatem, nie ma również możliwości prowadzenia działalności na imię obojga małżonków przy zgłoszeniu jej na nazwisko jednego z nich w przypadku posiadania przez małżonków odrębnych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej. Wprowadzenie takich zmian w dokonywaniu wpisów w ewidencji działalności gospodarczej ma znaczenie również dla spraw związanych z ewidencjonowaniem i rejestrowaniem przedsiębiorców w ewidencji naczelnika urzędu skarbowego. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. nr 142, poz. 702 z późniejszymi zmianami) obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają i otrzymują numery identyfikacji podatkowej: 1.osoby fizyczne, (...)

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku ze złożonym zapytaniem odnośnie podatku VAT od przychodów uzyskiwanych przez placówkę oświatową Urząd Skarbowy w Burku-Zdroju uprzejmie informuje: Prowadzenie kursów udoskonalających, szkoleń, konferencji przedmiotowo metodycznych i konsultacji dla nauczycieli gmin jest sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w symbolu 80.4 Usługi szkolnictwa dla dorosłych i pozostałych form kształcenia. Symbol 80 jako usługi w zakresie edukacji występuje w załączniku Nr 2 w poz 19 (wykaz usług, których świadczenie jest zwolnione od podatku) - do ustawy z dnia 08-01-1993 o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.). Wynajmowanie pomieszczeń na wczasy profilaktyczno-lecznicze dla pracowników oświaty pokrywane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 100 % jest (...)

2011
1
sty

Istota:

W oparciu o jakie przepisy osoba fizyczna powinna prowadzić szkołę niepubliczną oraz jak rozliczać się z podatku?

Fragment:

(...) nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, uważa się: zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych i innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia szkoły, wydatki związane z organizowaniem wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało pokryte przez wpłaty rodziców. Zatem ze zwolnienia będą korzystać tylko te wydatki, które służą realizacji celów oświatowych szkoły (prowadzenie szkoły). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzi pan M. Są to szkoły niepubliczne, działające na podstawie ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1992 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.). W związku z powyższym, uzyskiwany przez pana dochód z tytułu prowadzenia szkół niepublicznych w części wydatkowanej na ww. cele będzie zwolniony od podatku dochodowego, pozostały zaś dochód (...)

2011
1
sty

Istota:

Jestem stomatologiem, prowadzącym prywatną praktykę lekarską. W związku z tą praktyką ponoszone są różne koszty, między innymi w postaci zakupu lekarstw, materiałów do wypełnień, różnych innych środków higieniczno-medycznych, związanych bezpośrednio z zabiegami leczniczymi. W której kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów nalezy zapisać poszczególne wydatki?

Fragment:

(...) Zasady prowadzenia w roku 2004 podatkowej księgi przychodów i rozchodów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm. ). Definicje użytych w w/cyt. rozporządzeniu Ministra Finansów określeń zawarte zostały w § 3. Zgodnie z pkt 1 § 3 tego rozporządzenia, za „towary” uważa się towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby ( półfabrykaty ), wyroby gotowe, braki i odpady oraz materiały przyjęte od zamawiających do przerobu lub obróbki, z tym, że:a) towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzetworzonym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej;b) materiałami ( surowcami ) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego (...)