IPPP3/4512-757/15-5/RM | Interpretacja indywidualna

1) (we wniosku oznaczone numerem 2) W przypadku zakupu do umowy leasingu towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy poz. 28a-28c, gdzie łączna wartość tych towarów w ramach jednej umowy leasingu obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł i A. zgodnie z art. 17 jest podatnikiem, obowiązek podatkowy VAT tytułem zakupu przez A. Sp. z o.o. powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów, potwierdzonej protokołem odbioru przedmiotu leasingu?2) (we wniosku oznaczone numerem 4) Czy w przypadku zakupu towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy w poz. 28a-28c, gdzie łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 pln i A. zgodnie z art. 17 jest podatnikiem, oraz płatności dokonywane będą w walucie, do określenia podstawy opodatkowania VAT, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, czyli na ostatni dzień poprzedzający dzień dokonania dostawy potwierdzony protokołem odbioru, a jeśli była wcześniej płatność, na ostatni dzień poprzedzający dzień zejścia środków z konta A.?3) (we wniosku oznaczone numerem 6) Czy w przypadku zakupu przez A. towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy poz. 28a-28c na potrzeby własne dokonywanych w ramach umowy, zawartej z jedną ze spółek z grupy kapitałowej w imieniu pozostałych spółek z grupy, gdzie umowa nie zawiera deklaracji o wartości planowanych dostaw dla poszczególnych spółek a łączna wartość tych towarów w ramach jednej dostawy, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł, obowiązek podatkowy VAT dla A. Sp. z o.o. powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów, potwierdzonej protokołem dostawy lub listem przewozowym, gdzie odbiorca potwierdza odebranie towaru, lub innym dokumentem potwierdzającym otrzymanie towarów?
IPPP3/4512-757/15-5/RMinterpretacja indywidualna
 1. moment powstania obowiązku podatkowego
 2. obciążenia
 3. odbiór
 4. protokół
 5. transakcja
 6. zaliczka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2015 r. (data wpływu 9 września 2015 r.), uzupełnionym w dniu 16 grudnia 2015 r. (data wpływu 21 grudnia 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 8 grudnia 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 10 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostaw towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT w zakresie pytań oznaczonych we wniosku numerami 2, 4 (w części dotyczącej dostawy towarów) i 6 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostaw towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT.

Wniosek uzupełniony został w dniu 16 grudnia 2015 r., (data wpływu 21 grudnia 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 8 grudnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka A. Sp. z o. o. (dalej również Spółka) prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Polski i jest zarejestrowana dla celów podatku od towarów i usług w Polsce. Spółka jest również zarejestrowana jako podatnik VAT UE. Przedmiotem działalności jest przede wszystkim leasing środków transportu, maszyn i urządzeń. W ramach prowadzonej działalności Spółka dokonuje zakupu przedmiotów do umów leasingu od kontrahentów z Polski oraz podmiotów będących zarejestrowanymi podatnikami VAT w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Spółka rozlicza podatek VAT i składa deklaracje VAT-7D za okresy kwartalne.

Spółka dokonuje również zakupu towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy, czyli na przykład laptopów, notebooków, telefonów komórkowych od dostawców będących czynnymi podatnikami VAT. Zakupy tych towarów dokonywane są w ramach zawartej umowy leasingu lub na potrzeby własne. Towary wykorzystywane są do działalności opodatkowanej. Odbiór przedmiotu umowy leasingu potwierdzony jest protokołem odbioru przedmiotu leasingu. Zgodnie z ogólnymi warunkami leasingu, jest to dokument potwierdzający wydanie Przedmiotu Leasingu Korzystającemu, w miejscu i terminie wskazanym przez Finansującego, podpisany przez Korzystającego i Finansującego lub osoby przez nich upoważnione. Wtedy przechodzi na rzecz Spółki prawo do rozporządzania towarem jak właściciel.

Zakupy na potrzeby własne dokonywane są w ramach umowy ramowej zawartej z jedną ze spółek z grupy kapitałowej w imieniu pozostałych spółek z grupy. W umowie nie ma określonej kwoty, za jaką poszczególne spółki dokonają zakupu. W ramach tej umowy dostawy są realizowane bezpośrednio do odbiorców sprzętu wraz z wystawioną dla tych podmiotów fakturą. Spółka informuje, iż prawo do rozporządzania towarem jak właściciel przechodzi na rzecz Spółki w momencie wydania towaru. Dokonanie dostawy przedmiotu potwierdzone jest protokołem dostawy lub na liście przewozowym odbiorca potwierdza odebranie towaru, lub jest to inny dokument potwierdzający otrzymanie towarów.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał:

Spółka A. Sp. z o.o. wyjaśnia, iż w przypadku umów leasingu jest Finansującym. Towar jest dostarczany między Dostawcą a Korzystającym. Nie ma jednego standardowego sposobu dostawy towaru. Dlatego zgodnie z ogólnymi warunkami leasingu przeniesienie na A. Sp. z o.o. prawa do rozporządzania jak właściciel następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu. Jest to dokument potwierdzający dokonanie dostawy w ramach zawartej umowy leasingu. Protokół odbioru standardowo podpisywany jest z chwilą wydania przedmiotu leasingu Korzystającemu. Spółka A. Sp. z o.o. posiada już interpretację indywidualną, gdzie we wniosku do tej interpretacji Spółka informowała, iż prawo do rozporządzania towarem jako właściciel przechodzi w przedmiotowym stanie faktycznym na rzecz Spółki w momencie wydania towaru. Każdorazowo Spółka odnosząc się do szczegółowych zapisów w kontrakcie jest w stanie określić moment wydania towaru. Czynności dokumentuje podpisany trójstronny protokół odbioru. Interpretacja indywidualna nr IPPP2/443-1725/08-2/IK z dnia 10 lutego 2009 r.

Natomiast we wniosku do interpretacji indywidualnej nr IPPP3/443-1196/12-2/KC z dnia 28 lutego 2013 r. Spółka również informowała, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podpisania protokołu odbioru, gdyż wtedy przechodzi na Spółkę prawo do rozporządzania urządzeniami jak właściciel oraz następuje wydanie towaru.

W obu interpretacjach Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdził, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

W przypadku zakupu towarów na potrzeby własne, najczęściej dostawą zajmuje się firma zewnętrzna wynajęta przez dostawcę. Ryzyko utraty towaru w drodze znajduje się po stronie dostawcy. Podpisanie protokołu następuje w dniu dostarczenia towaru, który potwierdza dokonanie dostawy (przeniesienie na A. prawa do rozporządzania towarem jak właściciel).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. (we wniosku oznaczone numerem 2) W przypadku zakupu do umowy leasingu towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy poz. 28a-28c, gdzie łączna wartość tych towarów w ramach jednej umowy leasingu obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł i A. zgodnie z art. 17 jest podatnikiem, obowiązek podatkowy VAT tytułem zakupu przez A. Sp. z o.o. powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów, potwierdzonej protokołem odbioru przedmiotu leasingu...
 2. (we wniosku oznaczone numerem 4) Czy w przypadku zakupu towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy w poz. 28a-28c, gdzie łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 pln i A. zgodnie z art. 17 jest podatnikiem, oraz płatności dokonywane będą w walucie, do określenia podstawy opodatkowania VAT, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, czyli na ostatni dzień poprzedzający dzień dokonania dostawy potwierdzony protokołem odbioru, a jeśli była wcześniej płatność, na ostatni dzień poprzedzający dzień zejścia środków z konta A....
 3. (we wniosku oznaczone numerem 6) Czy w przypadku zakupu przez A. towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy poz. 28a-28c na potrzeby własne dokonywanych w ramach umowy, zawartej z jedną ze spółek z grupy kapitałowej w imieniu pozostałych spółek z grupy, gdzie umowa nie zawiera deklaracji o wartości planowanych dostaw dla poszczególnych spółek a łączna wartość tych towarów w ramach jednej dostawy, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł, obowiązek podatkowy VAT dla A. Sp. z o.o. powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów, potwierdzonej protokołem dostawy lub listem przewozowym, gdzie odbiorca potwierdza odebranie towaru, lub innym dokumentem potwierdzającym otrzymanie towarów...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1 (we wniosku oznaczone numerem 2)

Zdaniem Spółki w przypadku zakupu do umowy leasingu towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy w poz. 28a-28c, gdzie łączna wartość tych towarów w ramach jednej umowy leasingu obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł. i A. zgodnie z art. 17 jest podatnikiem, obowiązek podatkowy VAT dla A. Sp. z o o. tytułem zakupu, powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów, potwierdzonej protokołem odbioru przedmiotu leasingu.

Zgodnie z art. 19a ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów. Zgodnie z art. 7 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z ogólnymi warunkami leasingu odbiór przedmiotu leasingu potwierdzony jest protokołem odbioru przedmiotu leasingu, wtedy następuje przeniesienia prawa do rozporządzania jak właściciel. Data wystawienia faktury przez sprzedawcę oraz zawarta w niej data sprzedaży (rozumiana jako data dostawy) nie ma znaczenia dla daty powstania obowiązku podatkowego dla A. tytułem zakupu. Datę dokonania dostawy potwierdza protokół odbioru przedmiotu leasingu i data tego protokołu, jest datą powstania obowiązku podatkowego dla A.

Ad. 2 (we wniosku oznaczone numerem 4)

W przypadku zakupu towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy poz. 28a-28c, gdzie łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 pln i A. zgodnie z art. 17 jest podatnikiem, oraz płatności dokonywane będą w walucie, do określenia podstawy opodatkowania VAT, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, czyli na ostatni dzień poprzedzający dzień dokonania dostawy potwierdzony protokołem odbioru, a jeśli była wcześniej płatność, na ostatni dzień poprzedzający dzień zejścia środków z konta A.

W przypadku płatności zaliczkowej dokonywanej przez korzystającego do dostawcy, analogicznie jak w sytuacji, gdy A. Sp. z o.o. wpłaca bezpośrednio zaliczkę do dostawcy, do przeliczenia na złote zastosowanie będzie miał kurs średni NPB z dnia poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego, tj. z dnia w którym uznana jest płatność zaliczki jako płatność naszej Spółki. Data wystawienia faktury sprzedaży lub faktury zaliczkowej wystawionej przez dostawcę nie ma znaczenia dla daty powstania obowiązku podatkowego dla A. i przeliczenia kwot na pln do określenia podstawy opodatkowania. Zgodnie z art. 31a ustawy, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Ad. 3 (we wniosku oznaczone numerem 6)

W przypadku zakupu przez A. towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy w poz. 28a-28c na potrzeby własne dokonywanych w ramach umowy zawartej z jedną ze spółek z grupy kapitałowej w imieniu pozostałych spółek z grupy, gdzie umowa nie zawiera deklaracji o wartości planowanych dostaw dla poszczególnych spółek a łączna wartość tych towarów w ramach jednej dostawy, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł, obowiązek podatkowy VAT dla A. Sp. z o.o. powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów potwierdzonej protokołem dostawy lub listem przewozowym, gdzie odbiorca potwierdza odebranie towaru, lub innym dokumentem potwierdzającym otrzymanie towarów. Wtedy przechodzi na Spółkę prawo do rozporządzania towarem jak właściciel. Data wystawienia faktury sprzedaży przez dostawcę nie ma znaczenia dla daty powstania obowiązku podatkowego dla A. Zgodnie z art. 19a ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów. Zgodnie z art. 7 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytań oznaczonych we wniosku numerami 2, 4 (w części dotyczącej dostawy towarów) i 6 jest prawidłowe.

Ad. 1 i 3 (we wniosku oznaczone numerami 2 i 6)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 2. nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 3. dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.

Zgodnie z art. 17 ust. 1c ustawy, w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł.

Zagadnienia związane z momentem powstawania obowiązku podatkowego reguluje art. 19a ustawy.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Przy czym w myśl art. 19a ust. 8 ustawy jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis art. 19a ust. 1 ustawy formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Jednakże w sytuacji, gdy przed wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Aby ustalić kiedy następuje dokonanie dostawy należy odwołać się do art. 7 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym dostawa towarów następuje z chwilą przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Tak więc dokonanie dostawy towarów następuje z chwilą przeniesienia prawa do rozporządzania nimi jak właściciel.

Przepisy dotyczące powstania obowiązku podatkowego nie regulują odrębnie powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy towarów, dla której podatnikiem na podstawie art. 17 ustawy jest ich nabywca.

W pytaniu 2 wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy w przypadku zakupu do umowy leasingu towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy w poz. 28a-28c gdzie zgodnie z art. 17 ustawy Wnioskodawca jest podatnikiem, obowiązek podatkowy tytułem zakupu przez Wnioskodawcę powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów, potwierdzonej protokołem odbioru przedmiotu leasingu.

Spółka wskazała, że w ramach prowadzonej działalności dokonuje m.in. zakupu przedmiotów do umów leasingu, w stosunku do których na podstawie art. 17 ustawy jest podatnikiem. Odbiór przedmiotu umowy leasingu potwierdzony jest protokołem odbioru przedmiotu leasingu. Zgodnie z ogólnymi warunkami leasingu przeniesienie na A. Sp. z o.o. prawa do rozporządzania jak właściciel następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu. Jest to dokument potwierdzający dokonanie dostawy w ramach zawartej umowy leasingu. Protokół odbioru standardowo podpisywany jest z chwilą wydania przedmiotu leasingu Korzystającemu.

Przenosząc przytoczone przepisy prawa na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że w przypadku zakupu przedmiotów do umów leasingu, w stosunku do których na podstawie art. 17 ustawy Wnioskodawca jest podatnikiem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania dostawy towarów, tj. z chwilą przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Z opisu sprawy wynika, że prawo do rozporządzania towarem jak właściciel następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu. Przy czym protokół odbioru standardowo podpisywany jest z chwilą wydania przedmiotu leasingu Korzystającemu.

Zatem w analizowanej sytuacji w przypadku zakupu przedmiotów do umów leasingu, w stosunku do których na podstawie art. 17 ustawy Wnioskodawca jest podatnikiem należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów, potwierdzonej protokołem odbioru przedmiotu leasingu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2 należy uznać za prawidłowe.

W pytaniu 6 wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy w przypadku zakupu przez Wnioskodawcę towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy w poz. 28a-28c na potrzeby własne dokonywanych w ramach umowy, zawartej z jedną ze spółek z grupy kapitałowej, w imieniu pozostałych spółek z grupy, gdzie umowa nie zawiera deklaracji o wartości planowanych dostaw dla poszczególnych spółek a łączna wartość tych towarów w ramach jednej dostawy, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł, obowiązek podatkowy VAT dla Wnioskodawcy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów, potwierdzonej protokołem dostawy lub listem przewozowym, gdzie odbiorca potwierdza odebranie towaru, lub innym dokumentem potwierdzającym otrzymanie towarów.

Wnioskodawca wskazał, że w ramach prowadzonej działalności dokonuje również zakupów towarów na potrzeby własne, w stosunku do których na podstawie art. 17 ustawy jest podatnikiem. Spółka informuje, iż prawo do rozporządzania towarem jak właściciel przechodzi na rzecz Spółki w momencie wydania towaru. Dokonanie dostawy przedmiotu potwierdzone jest protokołem dostawy lub na liście przewozowym odbiorca potwierdza odebranie towaru, lub jest to inny dokument potwierdzający otrzymanie towarów. W tym przypadku dostawą najczęściej zajmuje się firma zewnętrzna wynajęta przez Dostawcę. Ryzyko utraty towaru w drodze znajduje się po stronie Dostawcy. Podpisanie protokołu następuje w dniu dostarczenia towaru, który potwierdza dokonanie dostawy (przeniesienie na A. prawa do rozporządzania towarem jak właściciel).

Jak wskazano wyżej obowiązek podatkowy w przypadku dostawy towarów powstanie z chwilą dokonania dostawy towarów, tj. z chwilą przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Spółka wskazała, że w analizowanym przypadku prawo do rozporządzania towarem jak właściciel przechodzi na rzecz Spółki w momencie wydania towaru. Przy czym dokonanie dostawy przedmiotu potwierdzone jest protokołem dostawy lub na liście przewozowym odbiorca potwierdza odebranie towaru, lub jest to inny dokument potwierdzający otrzymanie towarów.

W tak przedstawionym stanie rzeczy należy stwierdzić, że w przypadku zakupu towarów na potrzeby własne, w stosunku do których na podstawie art. 17 ustawy Wnioskodawca jest podatnikiem obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania dostawy towarów, tj. z chwilą przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Z opisu sprawy wynika, że prawo do rozporządzania towarem jak właściciel przechodzi na rzecz Wnioskodawcy z chwilą wydania towarów.

Zatem w analizowanej sytuacji w przypadku zakupu towarów na potrzeby własne, w stosunku do których na podstawie art. 17 ustawy Wnioskodawca jest podatnikiem należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów, potwierdzonej protokołem dostawy lub listem przewozowym, gdzie odbiorca potwierdza odebranie towaru, lub innym dokumentem potwierdzającym otrzymanie towarów.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 6 należy uznać za prawidłowe.

Ad. 2 (we wniosku oznaczone numerem 4 - w części dotyczącej dostawy towarów)

W pytaniu 4 wątpliwości Spółki dotyczą kwestii czy w przypadku zakupu towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy w poz. 28a-28c, w stosunku do których na podstawie art. 17 ustawy Spółka jest podatnikiem oraz płatności dokonywane będą w walucie, do określenia podstawy opodatkowania VAT, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, czyli na ostatni dzień poprzedzający dzień dokonania dostawy potwierdzony protokołem odbioru.

Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Natomiast stosownie do art. 31a ust. 2 ustawy, w przypadku, gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Jak wynika z wyżej cytowanych przepisów w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, zaś w przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

Zatem w analizowanym przypadku, w którym na podstawie art. 17 ustawy podatnikiem jest Spółka (nabywca towarów) określenie podstawy opodatkowania wiąże się z momentem powstania obowiązku podatkowego.

Jak wskazano w niniejszej interpretacji obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów na rzecz Wnioskodawcy, jako podmiotu zobowiązanego do rozliczenia tej transakcji, powstaje z chwilą dokonania dostawy, tj. przeniesienia na Wnioskodawcę prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Biorąc powyższe pod uwagę należy zgodzić się ze stanowiskiem Strony, że w przedmiotowym przypadku w sytuacji gdy płatności dokonywane będą w walucie obcej, do określenia podstawy opodatkowania VAT, zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, czyli na ostatni dzień poprzedzający dzień dokonania dostawy potwierdzony protokołem odbioru.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 4 w części dotyczącej dostawy towarów należy uznać za prawidłowe.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że niniejsza interpretacja rozstrzyga jedynie w zakresie pytań oznaczonych we wniosku numerami 2, 4 (w części dotyczącej dostawy towarów) i 6 natomiast w zakresie pytań oznaczonych we wniosku numerami 1, 3, 4 (w części dotyczącej płatności zaliczkowej), 5 i 7 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.