IBPBI/2/4510-118/15/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy na podstawie zatwierdzonych (podpisanych przez obie strony - Spółkę i podwykonawcę) protokołów odbioru potwierdzających wykonanie całości lub części prac przez podwykonawców Spółka może ująć w księgach rachunkowych koszty uzyskania przychodów im odpowiadających - już powstałych dla celów podatku dochodowego, w miesiącu, w którym przychody te zostały rozpoznane przez Spółkę - mimo braku posiadania faktur zakupowych wystawionych na podstawie tychże protokołów odbioru przez podwykonawców?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 20 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 29 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków na podstawie zatwierdzonych protokołów odbioru, potwierdzających wykonanie całości lub części prac przez podwykonawców, w miesiącu, w którym przychody te zostały rozpoznane przez Spółkę, pomimo braku posiadania faktur wystawionych przez podwykonawców - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków na podstawie zatwierdzonych protokołów odbioru, potwierdzających wykonanie całości lub części prac przez podwykonawców, w miesiącu, w którym przychody te zostały rozpoznane przez Spółkę, pomimo braku posiadania faktur wystawionych przez podwykonawców.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność budowlano-montażową. Wykonywane w ramach tej działalności usługi są przyjmowane przez Inwestora (Zamawiającego) na podstawie przejściowych/końcowych świadectw płatności lub częściowych/końcowych protokołów odbioru/zaawansowania (w zależności od warunków umowy z Inwestorem - dalej „protokoły odbioru”) - potwierdzających wykonanie całości lub części prac będących przedmiotem umowy pomiędzy Spółką a tym Inwestorem. Na podstawie zatwierdzonych (podpisanych) przez Inwestora (i Spółkę) protokołów odbioru wystawiana jest faktura w terminie nie później niż do 30 dnia od dnia wykonania usługi (zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

Część przedmiotu umowy pomiędzy Spółką a Inwestorem jest podzlecana na podstawie odrębnych umów podwykonawcom. Spółka rozlicza wykonanie robót przez podwykonawców na zasadach analogicznych jak z Inwestorem - usługi są przyjmowane przez Spółkę na podstawie protokołów odbioru potwierdzających wykonanie całości lub części prac przez podwykonawców. Na podstawie zatwierdzonych (podpisanych) przez Spółkę (i podwykonawców) protokołów odbioru wystawiane są przez podwykonawców faktury w terminie nie później niż do 30 dnia od dnia wykonania usługi (zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), doręczane następnie do Spółki.

Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie całości lub części prac sporządzane są w/po dacie zakończenia realizacji robót, a faktury wystawiane na ich podstawie - dopiero po zatwierdzeniu protokołów.

Protokoły odbioru, zarówno zatwierdzane przez Inwestora - jak i Spółkę, każdorazowo wskazują dokładną wartość oraz okres wykonania usługi będącej ich przedmiotem, co determinuje - odpowiednio dla Spółki i podwykonawców – wysokość i moment powstania przychodu dla celów podatku dochodowego w dacie zakończenia realizacji usługi (w przypadku, gdy dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności z tytułu tej usługi następuje w terminie późniejszym niż moment wykonania usługi - zgodnie z art. 12 ust. 3a lub 3c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).

Wartość usług zrealizowanych przez podwykonawców stanowi koszt poniesiony w celu uzyskania przychodu z działalności budowlano-montażowej Spółki bezpośrednio związany z tym przychodem. Koszty te są potrącalne na dzień ujęcia tego kosztu w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury (zgodnie z art. 15 ust. 1,4,4b, 4c i 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) - w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody lub w roku następnym, jeśli zostały poniesione po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego za dany rok podatkowy lub upływie terminu złożenia zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym.

Spółka rozpoznaje przychód podatkowy w dacie zakończenia realizacji usługi na podstawie wystawionej do Inwestora faktury sprzedażowej. Faktury zakupowe od podwykonawców są ujmowane w księgach jako koszt uzyskania tego przychodu w momencie ich doręczenia do Spółki. Z uwagi na 30-to dniowy (od dnia wykonania usługi) termin na wystawienie faktury, dokumenty te doręczane są niejednokrotnie po terminie obowiązku wpłaty zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych (Spółka dokonuje wpłat zaliczek miesięcznych zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatki dochodowym od osób prawnych). W związku z powyższym dochód stanowiący podstawę opodatkowania na dzień obowiązku wpłaty zaliczki jest istotnie zawyżony, co automatycznie skutkuje płatnościami zawyżonych zaliczek. Taka procedura prowadzi do zamrożenia środków pieniężnych Spółki, które mogłyby być inwestowane w działalność gospodarczą firmy - do czasu rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych.

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie zatwierdzonych (podpisanych przez obie strony - Spółkę i podwykonawcę) protokołów odbioru potwierdzających wykonanie całości lub części prac przez podwykonawców Spółka może ująć w księgach rachunkowych koszty uzyskania przychodów im odpowiadających - już powstałych dla celów podatku dochodowego, w miesiącu, w którym przychody te zostały rozpoznane przez Spółkę - mimo braku posiadania faktur zakupowych wystawionych na podstawie tychże protokołów odbioru przez podwykonawców...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka może ująć w księgach rachunkowych koszty uzyskania przychodów na podstawie zatwierdzonych (podpisanych przez obie strony) protokołów odbioru potwierdzających wykonanie całości lub części prac przez podwykonawców - mimo braku posiadania faktur zakupowych wystawionych przez podwykonawców - na podstawie tychże protokołów odbioru. Koszty te powinny zostać zaliczone do okresu (miesiąca), w którym przychody im odpowiadające zostały rozpoznane przez Spółkę dla celów podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zgodnie z art. 15 ust. 4,4b i 4c ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, w roku podatkowym oraz po jego zakończeniu, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, za wyjątkiem kosztów poniesionych po dniu:

  1. sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo
  2. złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego

-wówczas koszty te są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.

Zgodnie z art. 15 ust. 4e ww. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości (z uwagi na brak definicji rezerw i biernych rozliczeń okresowych kosztów w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych odwołano się do definicji tych pojęć w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości):

  1. jako rezerwy należy rozumieć zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne (art. 3 ust. l pkt 21);
  2. jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów należy rozumieć prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny (art. 39 ust. 2 pkt 1).

Zatwierdzone protokoły odbioru potwierdzające wykonanie całości lub części prac przez podwykonawców każdorazowo wskazują docelową (nie szacowaną) wartość oraz okres wykonania usługi będącej ich przedmiotem. Niezmienność tych danych zapewnia zarówno zatwierdzenie przez akceptującego (Spółkę) wykonania prac zgłaszanych przez podwykonawcę do odbioru - poświadczone podpisem przedstawiciela Spółki złożonym na protokole tegoż odbioru, jak również podpisem złożonym przez przedstawiciela samego podwykonawcy. Na podstawie tych protokołów wystawiane są przez podwykonawców faktury w terminie nie później niż do 30 dnia od dnia wykonania usługi (zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), doręczane następnie do Spółki, a terminy wymagalności tych faktur wynikają bezpośrednio z zapisów umów zawartych pomiędzy Spółką a poszczególnymi podwykonawcami.

Zdaniem Spółki, w przypadku braku faktury (rachunku), z uwagi na brak czynnika niepewności, który cechuje rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - ujętych w księgach rachunkowych kosztów wynikających z zatwierdzonych protokołów odbioru nie należy rozumieć w tych kategoriach, ale jako koszty zaksięgowane na podstawie innego dowodu (zatwierdzonego protokołu odbioru).

Omawiane koszty są ponoszone celem osiągnięcia przychodów i nie stanowią kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - spełniają zatem przesłanki art. 15 ust. 1. ww. ustawy i stanowią koszt uzyskania przychodu.

Koszty te są poniesione na dzień ujęcia w księgach rachunkowych Spółki na podstawie zatwierdzonych protokołów odbioru, a jako koszty bezpośrednio związane z przychodem są potrącalne w tym roku (przez analogię: miesiącu) podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody lub w roku (miesiącu) po nim następującym - jeśli data poniesienia tych kosztów nastąpiła po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego lub upływie terminu określonego do złożenia zeznania za dany rok podatkowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.