Protokół zdawczo-odbiorczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to protokół zdawczo-odbiorczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych

Fragment:

(...) nie przesądza ono o potwierdzeniu braku wad fizycznych, a jednocześnie rozpoczyna bieg Okresu Zgłaszania Wad, stanowiącego swoisty okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę. Ponadto należy podkreślić, iż uzyskanie na mocy wystawienia w/w dokumentu podstawy do żądania wynagrodzenia od Zamawiającego, nie można uznać za okoliczność uprawniającą do zastosowania art. 19 ust. 14 ustawy. Przedmiotowe Świadectwo Przejęcia nie wyczerpuje w pełni cech jakie powinien posiadać protokół zdawczo-odbiorczy, bowiem w istocie nie dochodzi do odbioru wykonanych prac. Zamawiający podpisując niniejszy dokument nie akceptuje w całości wykonanych prac, a jedynie obejmuje przedmiot odbioru w celu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonania zleconych robót budowlanych oraz stwierdzenia ewentualnych wad i usterek. Należy stwierdzić, iż skoro ustawodawca w treści art. 19 ust. 14 ustawy stanowi o usługach budowlanych przyjmowanych częściowo, których odbiór jest (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy na podstawie opisanego poniżej stanu faktycznego dokument o nazwie Przejściowy Protokół Płatności należy traktować jako protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w art. 19 ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej jako ustawa). Przyjęcie takiego stanowiska, oznacza, iż określony w art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy dzień wykonania usługi, liczony będzie od dnia wystawienia PŚP – jako dokumentu mającego charakter protokołu zdawczo-odbiorczego.

Fragment:

(...) o nazwie Przejściowe Świadectwo Płatności obejmuje zakres rzeczowy projektu, charakterystykę budowy, kluczowe daty realizacji kontraktu, wykaz realizowanych robót, zestawienie kosztorysowe, jak również protokoły z datą wystawienia: 28.05.2007 r., potwierdzające wykonanie robót budowlanych w okresie 1.02.2007 r. – 30.04.2007 r. Konkludując, w opisanym przez Spółkę stanie faktycznym, uznać należy, że Przejściowe Świadectwo Płatności wypełnia przesłanki uznania za protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w art. 19 ust. 14 ustawy. Wobec powyższego, dzień, od którego liczony będzie 30 dniowy termin, o którym mowa w art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy, to dzien wystawienia dokumentu o nazwie Przejściowe Świadectwo Płatności. Obowiązek podatkowy w stosunku do przedmiotowej usługi robót budowlanych powstanie nie później niż 30 dnia, licząc od dnia wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności, chyba że wcześniej Spółka otrzyma całość lub (...)

2011
1
kwi

Istota:

W dniu 1 sierpnia 2005r. Podatnicza zawarła umowę przedwstępną na zakup lokalu mieszkalnego. Protokól zadwczo-odbiorczy tego lakalu został podpisany w dniu 9 listopada 2005r. Czy w momencie podpisania umowy przedstępnej uzyskano tytuł prawny do remontowanego lokalu mieszkalnego i czy można korzystać z ulgi na remont tegoż lokalu?

Fragment:

(...) dnia 4 lutego 2006 r. (data wpływu 06.02.2006), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny postanawia uznać Pani stanowisko za nieprawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że w dniu 1 sierpnia 2005 r. zawarła Pani przedwstępną umowę na zakup lokalu mieszkalnego. Protokół zdawczo-odbiorczy tego lokalu został podpisany w dniu 9 listopada 2005 r. Wątpliwość Pani budzi data uzyskania przez Panią tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego. W Pani opinii z chwilą zawarcia umowy przedwstępnej uzyskała Pani tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, co uprawnia do skorzystania z ulgi na remont tegoż lokalu. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 202,poz.1956) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy można odliczyć od podatku dochodowego w ramach ulgi remontowej za rok 2005 wydatki poniesione na wykończenie lokalu mieszkalnego po odbiorze jakościowym ?

Fragment:

(...) zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub zostać zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone wydatki zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu (art. 27a ust. 7 pkt 1 ustawy). Z przedstawionego w sprawie stanu faktycznego wynika, że na skutek realizacji umowy zawartej z deweloperem w dniu 25.08.2005r. lokal mieszkalny, którego budowa dotyczyła został Panu przekazany do przeprowadzenia robót wykończeniowych oraz został sporządzony Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu. Wydatki na wykończenie lokalu mieszkalnego poniósł Pan w okresie wrzesień - grudzień 2005r. Wydatki na wykończenie polegały na wykonaniu ścianek działowych, tynków, okładzin wewnętrznych, podłóg i posadzek, izolacji przeciwwodnej, armatury, wyposażenia i urządzenia instalacji sanitarnej, elektrycznej, urządzeń grzewczych oraz zakupu kuchenki gazowej. W tym stanie rzeczy począwszy od dnia 25.08.2005r., w którym to dniu lokal mieszkalny (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług budowlanych.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.07.2006r. (data wpływu do Urzędu 21.07.2006r.) w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga - stwierdza, że stanowisko wyrażone we wniosku jest prawidłowe U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 20.07.2006r. Spółka wystąpiła o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług budowlanych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadząc działalność gospodarczą w zakresie budowy sieci instalacji wodno-kanalizacyjnych korzysta, na podstawie zawieranych umów, z usług podwykonawców. Zakończenie i odbiór robót budowlanych przez nich (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy mogę odliczać wydatki poniesione na remont lokalu od momentu przekazania mieszkania protokołem zdawczo-odbiorczym?

Fragment:

(...) mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów. Za tytuł prawny do lokalu /budynku/ mieszkalnego uważa się m.in.: - własność; - umowę użyczenia;- umowę najmu lub dzierżawy;- inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z lokalu mieszkalnego. W opisanym przez Panią przypadku tytułem prawnym do lokalu będzie protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 01.09.2005r potwierdzający istnienie innego stosunku zobowiązaniowego, z którego wynika prawo do lokalu.Tym samym wydatki na remont i modernizację tego lokalu ponoszone po dacie przekazania lokalu protokołem zdawczo - odbiorczym będą uprawniały do odliczeń od podatku. Interpretacja niniejsza dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Panią i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zawarł umowę ze spółdzielnią mieszkaniową na budowę lokalu mieszkalnego . Mieszkanie miało być oddane w IV kwartale 2005 roku jednak z przyczyn niezależnych od podatnika termin protokolarnego oddania lokalu został przesunięty na początek 2006 roku. Pod koniec 2005 roku podatnik dokonał remontu lokalu na który posiada protokół zdawczo-odbiorczy odbioru lokalu. Czy można skorzystać z ulgi remontowej w związku z poniesionymi wydatkami remontowymi.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm .) w odpowiedzi na wniosek z dnia 06.12.2005 r. o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiam podzielić Pana stanowisko w przedmiotowej sprawie. W dniu 06.12.2005r. zwrócił się Pan do tut. Organu o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że w dniu 25 stycznia 2005 r. zawarł Pan umowę ze spółdzielnią mieszkaniową o budowę lokalu mieszkalnego z prawem spółdzielczym własnościowym do lokalu. Odbiór lokalu potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym został dokonany w dniu 19.12.2005r. Wydatki na remont powyższego lokalu zostały poniesione pod koniec 2005 r. Prawo do zmniejszania podatku dochodowego z tytułu wydatków poniesionych w 2005 roku na remont i modernizację lokalu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania jest wystarczającym dokumentem do skorzystania z ulgi remontowej w nowo wybudowanym lokalu mieszkalnym?

Fragment:

(...) ulgi w związku z wydatkami poniesionymi w roku 2005 na remont i modernizację lokalu mieszkalnego przekazanego przez developera protokołem zdawczo - odbiorczym. U Z A S A D N I E N I E W dniu 20 stycznia 2006 roku zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wniosek, o którym mowa wyżej został uzupełniony pismem z dnia 21 lutego 2006 roku i zawierał następujące pytanie: czy protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania jest wystarczającym dokumentem do skorzystania z ulgi remontowej w nowo wybudowanym lokalu mieszkalnym? Stan faktyczny : Z przedstawionego w Pani piśmie stanu faktycznego wynika, że dysponuje Pani protokółem zdawczo - odbiorczym do nowo wybudowanego lokalu, w którym zostały przeprowadzone prace remontowe. Stanowisko wnioskodawcy jest następujące : zdaniem Strony protokół zdawczo - odbiorczy jest dokumentem upoważniającym do skorzystania z ulgi (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie dotyczy momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży wybudowanych przez Spółkę apartamentów

Fragment:

(...) wystawienia faktury. U Z A S A D N I E N I E Z opisanego we wniosku z dnia 20 maja 2005r. stanu faktycznego wynika, że Spółka "W" będzie realizować inwestycje budowlane. Spółka i nabywcy budowanych przez Spółkę apartamentów (nieruchomości) podpisują najpierw umowy przedwstępne. Zgodnie z podpisanymi umowami przedwstępnymi płatności następują w terminach określonych harmonogramem związanym z etapami realizacji prac. Po zakończeniu ostatniego etapu prac podpisywany jest protokół zdawczo-odbiorczy i wystawiona faktura VAT - na tej podstawie zostają wydawane apartamenty (wraz z kluczami), a nabywcy mogą od tej chwili dysponować apartamentami (np. zlecać prace wykończeniowe innym podmiotom). Akty notarialne, z różnych przyczyn (np. nabywca nie może w określonym dniu stawić się na podpisanie aktu u notariusza), są podpisywane w terminie późniejszym. Spółka stoi na stanowisku, że zgodnie z treścią przepisu art. 12 ust. 3a ustawy o podatku (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy protokół zdawczo-odbiorczy przekazania lokalu lub umowa kupna-sprzedaży lokalu upoważnia do skorzystania z ulgi remontowo-budowlanej?.

Fragment:

(...) W dniu 09.08.2005r. wpłynęło do tut. Urzędu zapytanie w którym przedstawił Pan stan faktyczny:We wrześniu br. odbierze Pan nowe mieszkanie, zakupione na podstawie umowy kupna/sprzedaży u developera. Odbiór lokalu będzie potwierdzony protokołem technicznego przekazania lokalu, podpisanym przez obie strony. Jednocześnie odbiór pozwolenia na użytkwanie przez developera planowany jest na październik 2005r. Akt własności lokalu w formie aktu notarialnego developer planuje podpisać dopiero w styczniu 2006r.Mając na uwadze stan faktyczny sprawy Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt. 1 cyt. ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku podatek dochodowy od osób , o których mowa w art. 3 ust. 1 obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zmiejszają się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na (...)