Protokół zdawczo-odbiorczy | Interpretacje podatkowe

Protokół zdawczo-odbiorczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to protokół zdawczo-odbiorczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych
Fragment:
(...) nie przesądza ono o potwierdzeniu braku wad fizycznych, a jednocześnie rozpoczyna bieg Okresu Zgłaszania Wad, stanowiącego swoisty okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę. Ponadto należy podkreślić, iż uzyskanie na mocy wystawienia w/w dokumentu podstawy do żądania wynagrodzenia od Zamawiającego, nie można uznać za okoliczność uprawniającą do zastosowania art. 19 ust. 14 ustawy. Przedmiotowe Świadectwo Przejęcia nie wyczerpuje w pełni cech jakie powinien posiadać protokół zdawczo-odbiorczy, bowiem w istocie nie dochodzi do odbioru wykonanych prac. Zamawiający podpisując niniejszy dokument nie akceptuje w całości wykonanych prac, a jedynie obejmuje przedmiot odbioru w celu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonania zleconych robót budowlanych oraz stwierdzenia ewentualnych wad i usterek. Należy stwierdzić, iż skoro ustawodawca w treści art. 19 ust. 14 ustawy stanowi o usługach budowlanych przyjmowanych częściowo, których odbiór jest (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy na podstawie opisanego poniżej stanu faktycznego dokument o nazwie Przejściowy Protokół Płatności należy traktować jako protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w art. 19 ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej jako ustawa). Przyjęcie takiego stanowiska, oznacza, iż określony w art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy dzień wykonania usługi, liczony będzie od dnia wystawienia PŚP – jako dokumentu mającego charakter protokołu zdawczo-odbiorczego.
Fragment:
(...) o nazwie Przejściowe Świadectwo Płatności obejmuje zakres rzeczowy projektu, charakterystykę budowy, kluczowe daty realizacji kontraktu, wykaz realizowanych robót, zestawienie kosztorysowe, jak również protokoły z datą wystawienia: 28.05.2007 r., potwierdzające wykonanie robót budowlanych w okresie 1.02.2007 r. – 30.04.2007 r. Konkludując, w opisanym przez Spółkę stanie faktycznym, uznać należy, że Przejściowe Świadectwo Płatności wypełnia przesłanki uznania za protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w art. 19 ust. 14 ustawy. Wobec powyższego, dzień, od którego liczony będzie 30 dniowy termin, o którym mowa w art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy, to dzien wystawienia dokumentu o nazwie Przejściowe Świadectwo Płatności. Obowiązek podatkowy w stosunku do przedmiotowej usługi robót budowlanych powstanie nie później niż 30 dnia, licząc od dnia wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności, chyba że wcześniej Spółka otrzyma całość lub (...)
2011
1
cze

Istota:
W dniu 1 sierpnia 2005r. Podatnicza zawarła umowę przedwstępną na zakup lokalu mieszkalnego. Protokól zadwczo-odbiorczy tego lakalu został podpisany w dniu 9 listopada 2005r. Czy w momencie podpisania umowy przedstępnej uzyskano tytuł prawny do remontowanego lokalu mieszkalnego i czy można korzystać z ulgi na remont tegoż lokalu?
Fragment:
(...) dnia 4 lutego 2006 r. (data wpływu 06.02.2006), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny postanawia uznać Pani stanowisko za nieprawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że w dniu 1 sierpnia 2005 r. zawarła Pani przedwstępną umowę na zakup lokalu mieszkalnego. Protokół zdawczo-odbiorczy tego lokalu został podpisany w dniu 9 listopada 2005 r. Wątpliwość Pani budzi data uzyskania przez Panią tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego. W Pani opinii z chwilą zawarcia umowy przedwstępnej uzyskała Pani tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, co uprawnia do skorzystania z ulgi na remont tegoż lokalu. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 202,poz.1956) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy można odliczyć od podatku dochodowego w ramach ulgi remontowej za rok 2005 wydatki poniesione na wykończenie lokalu mieszkalnego po odbiorze jakościowym ?
Fragment:
(...) zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub zostać zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone wydatki zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu (art. 27a ust. 7 pkt 1 ustawy). Z przedstawionego w sprawie stanu faktycznego wynika, że na skutek realizacji umowy zawartej z deweloperem w dniu 25.08.2005r. lokal mieszkalny, którego budowa dotyczyła został Panu przekazany do przeprowadzenia robót wykończeniowych oraz został sporządzony Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu. Wydatki na wykończenie lokalu mieszkalnego poniósł Pan w okresie wrzesień - grudzień 2005r. Wydatki na wykończenie polegały na wykonaniu ścianek działowych, tynków, okładzin wewnętrznych, podłóg i posadzek, izolacji przeciwwodnej, armatury, wyposażenia i urządzenia instalacji sanitarnej, elektrycznej, urządzeń grzewczych oraz zakupu kuchenki gazowej. W tym stanie rzeczy począwszy od dnia 25.08.2005r., w którym to dniu lokal mieszkalny (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług budowlanych.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.07.2006r. (data wpływu do Urzędu 21.07.2006r.) w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga - stwierdza, że stanowisko wyrażone we wniosku jest prawidłowe U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 20.07.2006r. Spółka wystąpiła o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług budowlanych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadząc działalność gospodarczą w zakresie budowy sieci instalacji wodno-kanalizacyjnych korzysta, na podstawie zawieranych umów, z usług podwykonawców. Zakończenie i odbiór robót budowlanych przez nich (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy mogę odliczać wydatki poniesione na remont lokalu od momentu przekazania mieszkania protokołem zdawczo-odbiorczym?
Fragment:
(...) mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów. Za tytuł prawny do lokalu /budynku/ mieszkalnego uważa się m.in.: - własność; - umowę użyczenia;- umowę najmu lub dzierżawy;- inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z lokalu mieszkalnego. W opisanym przez Panią przypadku tytułem prawnym do lokalu będzie protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 01.09.2005r potwierdzający istnienie innego stosunku zobowiązaniowego, z którego wynika prawo do lokalu.Tym samym wydatki na remont i modernizację tego lokalu ponoszone po dacie przekazania lokalu protokołem zdawczo - odbiorczym będą uprawniały do odliczeń od podatku. Interpretacja niniejsza dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Panią i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, (...)
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik zawarł umowę ze spółdzielnią mieszkaniową na budowę lokalu mieszkalnego . Mieszkanie miało być oddane w IV kwartale 2005 roku jednak z przyczyn niezależnych od podatnika termin protokolarnego oddania lokalu został przesunięty na początek 2006 roku. Pod koniec 2005 roku podatnik dokonał remontu lokalu na który posiada protokół zdawczo-odbiorczy odbioru lokalu. Czy można skorzystać z ulgi remontowej w związku z poniesionymi wydatkami remontowymi.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm .) w odpowiedzi na wniosek z dnia 06.12.2005 r. o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiam podzielić Pana stanowisko w przedmiotowej sprawie. W dniu 06.12.2005r. zwrócił się Pan do tut. Organu o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że w dniu 25 stycznia 2005 r. zawarł Pan umowę ze spółdzielnią mieszkaniową o budowę lokalu mieszkalnego z prawem spółdzielczym własnościowym do lokalu. Odbiór lokalu potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym został dokonany w dniu 19.12.2005r. Wydatki na remont powyższego lokalu zostały poniesione pod koniec 2005 r. Prawo do zmniejszania podatku dochodowego z tytułu wydatków poniesionych w 2005 roku na remont i modernizację lokalu (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania jest wystarczającym dokumentem do skorzystania z ulgi remontowej w nowo wybudowanym lokalu mieszkalnym?
Fragment:
(...) ulgi w związku z wydatkami poniesionymi w roku 2005 na remont i modernizację lokalu mieszkalnego przekazanego przez developera protokołem zdawczo - odbiorczym. U Z A S A D N I E N I E W dniu 20 stycznia 2006 roku zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wniosek, o którym mowa wyżej został uzupełniony pismem z dnia 21 lutego 2006 roku i zawierał następujące pytanie: czy protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania jest wystarczającym dokumentem do skorzystania z ulgi remontowej w nowo wybudowanym lokalu mieszkalnym? Stan faktyczny : Z przedstawionego w Pani piśmie stanu faktycznego wynika, że dysponuje Pani protokółem zdawczo - odbiorczym do nowo wybudowanego lokalu, w którym zostały przeprowadzone prace remontowe. Stanowisko wnioskodawcy jest następujące : zdaniem Strony protokół zdawczo - odbiorczy jest dokumentem upoważniającym do skorzystania z ulgi (...)
2011
1
kwi

Istota:
Pytanie dotyczy momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży wybudowanych przez Spółkę apartamentów
Fragment:
(...) wystawienia faktury. U Z A S A D N I E N I E Z opisanego we wniosku z dnia 20 maja 2005r. stanu faktycznego wynika, że Spółka "W" będzie realizować inwestycje budowlane. Spółka i nabywcy budowanych przez Spółkę apartamentów (nieruchomości) podpisują najpierw umowy przedwstępne. Zgodnie z podpisanymi umowami przedwstępnymi płatności następują w terminach określonych harmonogramem związanym z etapami realizacji prac. Po zakończeniu ostatniego etapu prac podpisywany jest protokół zdawczo-odbiorczy i wystawiona faktura VAT - na tej podstawie zostają wydawane apartamenty (wraz z kluczami), a nabywcy mogą od tej chwili dysponować apartamentami (np. zlecać prace wykończeniowe innym podmiotom). Akty notarialne, z różnych przyczyn (np. nabywca nie może w określonym dniu stawić się na podpisanie aktu u notariusza), są podpisywane w terminie późniejszym. Spółka stoi na stanowisku, że zgodnie z treścią przepisu art. 12 ust. 3a ustawy o podatku (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy protokół zdawczo-odbiorczy przekazania lokalu lub umowa kupna-sprzedaży lokalu upoważnia do skorzystania z ulgi remontowo-budowlanej?.
Fragment:
(...) W dniu 09.08.2005r. wpłynęło do tut. Urzędu zapytanie w którym przedstawił Pan stan faktyczny:We wrześniu br. odbierze Pan nowe mieszkanie, zakupione na podstawie umowy kupna/sprzedaży u developera. Odbiór lokalu będzie potwierdzony protokołem technicznego przekazania lokalu, podpisanym przez obie strony. Jednocześnie odbiór pozwolenia na użytkwanie przez developera planowany jest na październik 2005r. Akt własności lokalu w formie aktu notarialnego developer planuje podpisać dopiero w styczniu 2006r.Mając na uwadze stan faktyczny sprawy Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt. 1 cyt. ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku podatek dochodowy od osób , o których mowa w art. 3 ust. 1 obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zmiejszają się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.