Protokół | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to protokół. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
lut

Istota:

Dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy kwoty należne Wnioskodawcy na podstawie protokołów zaawansowania robót stanowić będą przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w miesiącu, za który są należne.

Fragment:

Zapisy umowy są następujące: „ Podpisanie przez Zamawiającego któregokolwiek z Protokołów Zaawansowania Robót i zapłata jakichkolwiek kwot wynagrodzenia za wykonanie części Robót nie może być traktowana jako akceptacja tejże części Robót, albowiem Roboty mogą zostać przyjęte jedynie w całości i jedynie w formie podpisania bezwarunkowego i ostatecznego Protokołu Końcowego Robót wraz z Rozliczeniem Ostatecznym. Do czasu wydania przez Inwestora Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji lub innego równoważnego dokumentu poświadczającego zakończenie jej realizacji, podpisany przez Strony Protokół Końcowy Robót będzie uznany za warunkowy i nieostateczny. Jeżeli Zamawiający, w ciągu 14 dni od wydania przez Inwestora Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji lub innego równoważnego dokumentu poświadczającego zakończenie jej realizacji, nie powiadomi Podwykonawcy o zgłoszonych w tym protokole wadach i zastrzeżeniach do Robót, podpisany uprzednio przez strony Protokół Końcowy Robót uznaje się z upływem powyższego terminu za ostateczny. Powyższy skutek nie nastąpi jeżeli wskazane w Protokole Końcowym Robót wady nie zostały usunięte lub nie wykonano wskazanych tam innych zaleceń, przed wydaniem przez Inwestora Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji ”. Z umowy nie wynika, aby kwoty należne Wnioskodawcy na podstawie protokołów zaawansowania podlegały zwrotowi. Mają więc one charakter definitywny. Na uwadze należy mieć jednak fakt, iż Protokoły Zaawansowania Robót nie stanowią akceptacji odbioru tej części robót, gdyż zgodnie z umową wykonane przez nas roboty mogą być odebrane jedynie na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego.

2017
28
cze

Istota:

Czy w związku z wystawionymi przez Wnioskodawcę w 2011 r., na podstawie jednostronnych protokołów odbioru, fakturami - dotyczącymi sprzedaży usług budowlanych i montażowych - powstał przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zasady te stosuje się również do usług przyjmowanych częściowo, których odbiór dokonywany jest na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. Wnioskodawca, zauważa ponadto, że w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „ protokół zdawczo-odbiorczy ”. Ustawa nie zawiera również definicji pojęcia „ wykonanie usługi ”. Niemniej jednak, pojęcie „ protokoły odbiorów częściowych i końcowych ” występuje w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), jako jeden z elementów dokumentacji budowy. W praktyce terminem protokół zdawczo-odbiorczy określa się dokument, który w istocie ma w założeniu wyrażać potwierdzenie/akceptację wykonanych prac, w tym ich zakres, a co za tym idzie, ich wartość. Z protokołu winno zatem wynikać kto, kiedy i jakie prace wykonał oraz wskazanie, że określonego dnia zostały one przyjęte przez drugą stronę. Z przepisów prawa budowlanego wynika zatem, że przez wykonanie usługi rozumie się odbiór techniczny robót, na okoliczność którego sporządza się stosowny protokół odbioru częściowy lub końcowy. Zauważyć należy również, że zgodnie z art. 643 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.

2016
28
lis

Istota:

Dotyczy rozliczenia towaru zwróconego przez nabywcę w przypadku braku podpisu nabywcy lub sprzedawcy na protokole zwrotu o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 7 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących:
- w sytuacji gdy zwracany towar zakupiony w zamkniętych na dzień dokonania zwrotu punktach handlowych jest odsyłany przez nabywcę do centrali,
- w sytuacji, gdy pomimo braku podpisu sprzedawcy, sprzedawca sporządza protokół używając swojego osobistego i niepowtarzalnego hasła, które służy mu do logowania się do systemu,
- w przypadku braku podpisu klienta na protokole zwrotu, ze wzglądu na niedopatrzenie pracownika sklepu pod warunkiem, że zwrot należności za zwracany towar został dokonany za pośrednictwem karty płatniczej.

Fragment:

W tej sytuacji Wnioskodawca jest uprawniony do dokonania obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego pomimo braku podpisu nabywcy na protokole zwrotu. W trzecim przypadku - brak jest podpisu sprzedawcy na protokole lecz osoba przyjmująca zwrot towaru jest użytkownikiem systemu sprzedażowego (za pomocą, którego wystawiane są protokoły zwrotu), do którego posiada swoje osobiste i niepowtarzalne hasło, które służy jej do logowania się do tego systemu, w takim przypadku można uznać, że ów login (hasło) jest niejako elektronicznym podpisem tego pracownika, zatem w takim przypadku Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonania obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego pomimo braku podpisu sprzedawcy na protokole zwrotu. Tak więc stanowisko Wnioskodawcy, dotyczące prawa do pomniejszenia obrotu i podatku należnego z tytułu zwrotu towaru pomimo braku podpisu nabywcy lub/i sprzedawcy na protokole zwrotu, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 7 rozporządzenia, należało uznać za prawidłowe wyłącznie w odniesieniu do sytuacji, gdy: uzyskanie podpisu nabywcy jest niemożliwe, gdyż nie istnieje już punkt sprzedaży, w którym klient kupuje towar i odsyła go do centrali Wnioskodawcy, pod warunkiem, że elementem protokołu będzie korespondencja od klienta (np. list, w którym klient motywuje (...)

2016
24
sty

Istota:

1) (we wniosku oznaczone numerem 2) W przypadku zakupu do umowy leasingu towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy poz. 28a-28c, gdzie łączna wartość tych towarów w ramach jednej umowy leasingu obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł i A. zgodnie z art. 17 jest podatnikiem, obowiązek podatkowy VAT tytułem zakupu przez A. Sp. z o.o. powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów, potwierdzonej protokołem odbioru przedmiotu leasingu?2) (we wniosku oznaczone numerem 4) Czy w przypadku zakupu towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy w poz. 28a-28c, gdzie łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 pln i A. zgodnie z art. 17 jest podatnikiem, oraz płatności dokonywane będą w walucie, do określenia podstawy opodatkowania VAT, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, czyli na ostatni dzień poprzedzający dzień dokonania dostawy potwierdzony protokołem odbioru, a jeśli była wcześniej płatność, na ostatni dzień poprzedzający dzień zejścia środków z konta A.?3) (we wniosku oznaczone numerem 6) Czy w przypadku zakupu przez A. towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy poz. 28a-28c na potrzeby własne dokonywanych w ramach umowy, zawartej z jedną ze spółek z grupy kapitałowej w imieniu pozostałych spółek z grupy, gdzie umowa nie zawiera deklaracji o wartości planowanych dostaw dla poszczególnych spółek a łączna wartość tych towarów w ramach jednej dostawy, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł, obowiązek podatkowy VAT dla A. Sp. z o.o. powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów, potwierdzonej protokołem dostawy lub listem przewozowym, gdzie odbiorca potwierdza odebranie towaru, lub innym dokumentem potwierdzającym otrzymanie towarów?

Fragment:

Sp. z o.o. prawa do rozporządzania jak właściciel następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu. Jest to dokument potwierdzający dokonanie dostawy w ramach zawartej umowy leasingu. Protokół odbioru standardowo podpisywany jest z chwilą wydania przedmiotu leasingu Korzystającemu. Przenosząc przytoczone przepisy prawa na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że w przypadku zakupu przedmiotów do umów leasingu, w stosunku do których na podstawie art. 17 ustawy Wnioskodawca jest podatnikiem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania dostawy towarów, tj. z chwilą przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Z opisu sprawy wynika, że prawo do rozporządzania towarem jak właściciel następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu. Przy czym protokół odbioru standardowo podpisywany jest z chwilą wydania przedmiotu leasingu Korzystającemu. Zatem w analizowanej sytuacji w przypadku zakupu przedmiotów do umów leasingu, w stosunku do których na podstawie art. 17 ustawy Wnioskodawca jest podatnikiem należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów, potwierdzonej protokołem odbioru przedmiotu leasingu. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2 należy uznać za prawidłowe.

2015
24
kwi

Istota:

Czy na podstawie zatwierdzonych (podpisanych przez obie strony - Spółkę i podwykonawcę) protokołów odbioru potwierdzających wykonanie całości lub części prac przez podwykonawców Spółka może ująć w księgach rachunkowych koszty uzyskania przychodów im odpowiadających - już powstałych dla celów podatku dochodowego, w miesiącu, w którym przychody te zostały rozpoznane przez Spółkę - mimo braku posiadania faktur zakupowych wystawionych na podstawie tychże protokołów odbioru przez podwykonawców?

Fragment:

Na podstawie zatwierdzonych (podpisanych) przez Inwestora (i Spółkę) protokołów odbioru wystawiana jest faktura w terminie nie później niż do 30 dnia od dnia wykonania usługi (zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Część przedmiotu umowy pomiędzy Spółką a Inwestorem jest podzlecana na podstawie odrębnych umów podwykonawcom. Spółka rozlicza wykonanie robót przez podwykonawców na zasadach analogicznych jak z Inwestorem - usługi są przyjmowane przez Spółkę na podstawie protokołów odbioru potwierdzających wykonanie całości lub części prac przez podwykonawców. Na podstawie zatwierdzonych (podpisanych) przez Spółkę (i podwykonawców) protokołów odbioru wystawiane są przez podwykonawców faktury w terminie nie później niż do 30 dnia od dnia wykonania usługi (zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), doręczane następnie do Spółki. Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie całości lub części prac sporządzane są w/po dacie zakończenia realizacji robót, a faktury wystawiane na ich podstawie - dopiero po zatwierdzeniu protokołów. Protokoły odbioru, zarówno zatwierdzane przez Inwestora - jak (...)

2015
11
sty

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w Modelu 1 opisanym w zdarzeniu przyszłym przychód na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych powstanie z chwilą wykonania świadczenia w całości lub części, tj, z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Dostawy, Protokołu Odbioru Częściowego, Protokołu Odbioru Końcowego lub Protokołu Odbioru Częściowego? Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w Modelu 2 opisanym w zdarzeniu przyszłym przychód na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych powstanie z chwilą wykonania świadczenia w całości, tj. z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego?

Fragment:

Z kolei jeżeli w sytuacji pozytywnych wyników testów odbiorczych nabywca nie podpisze Protokołu Odbioru Końcowego (lub Protokołu Odbioru Częściowego), Spółka zakłada, że podpisze jednostronnie Protokół Odbioru Końcowego (lub Protokół Odbioru Częściowego), a tak jednostronnie podpisany protokół będzie miał wówczas pełną skuteczność obustronnie podpisanego Protokołu Odbioru Końcowego (lub Protokołu Odbioru Częściowego). Spółka przewiduje, że podobnie będzie w przypadku, gdy mimo zawiadomienia przedstawiciele nabywcy nie przystąpią do testów odbiorczych. Wówczas Spółka będzie mogła przeprowadzić testy odbiorcze, podpisać jednostronnie Protokół Odbioru Końcowego (lub Protokół Odbioru Częściowego) i dostarczyć go do akceptacji nabywcy (taki jednostronnie podpisany protokół również będzie miał pełną skuteczność obustronnie podpisanego Protokołu Odbioru Końcowego lub Protokołu Odbioru Częściowego). Z tytułu wykonania świadczeń w ramach Usług Wdrożeniowych nabywca zapłaci Spółce wynagrodzenie określone w umowie. Faktury za dostawę Sprzętu i Oprogramowania oraz za Instalację w miejscu docelowym wystawiane będą przez Spółkę na podstawie podpisanego przez strony odpowiednio Protokołu Odbioru Dostawy, Protokołu Odbioru Częściowego, Protokołu Odbioru Końcowego lub Protokołu Odbioru Częściowego, inaczej mówiąc, dopiero z chwilą podpisania ww. protokołu, Spółka uprawniona będzie zgodnie z umową do wystawienia Faktury.

2013
20
lis

Istota:

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów niezapłaconych wierzytelności.

Fragment:

Wynika to z faktu, iż Wnioskodawca wierzytelność przysługującą mu wobec norweskiego dłużnika zaliczył do przychodów należnych, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponadto należność ta nie została przez Wnioskodawcę odpisana jako przedawniona, oraz co istotne Wnioskodawca w marcu 2011 r. sporządził protokół, który zawiera wyliczenie, iż przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności wobec norweskiego dłużnika będą równe lub wyższe od wysokości ewentualnie uzyskanej wierzytelności. Sporządzony przez Wnioskodawcę protokół, z którego wynikać będzie, iż koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności A będą równe albo wyższe od kwoty spłaty wierzytelności A, należy uznać za dokument w rozumieniu art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca nie wskazuje, jakie elementy winien zawierać ta ki protokół ani też nie wskazuje kiedy protokół winien być sporządzony. Ważne jest, aby protokół był wiarygodny, a co za tym idzie winien zawierać wszystkie przewidywane koszty oraz w opisanej sytuacji - opis sytuacji majątkowej dłużnika. Zdaniem Wnioskodawcy protokół sporządzony w marcu 2011 r. jest dokumentem w rozumieniu art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a co za tym idzie jest dokumentem, który uprawdopodobnia, iż wierzytelność A w kwocie netto jest wierzytelnością nieściągalną w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i na jego podstawie Wnioskodawca może wierzytelność A w kwocie netto zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zgodnie z proporcją wynikającą z art. 8 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2013
14
lis

Istota:

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów niezapłaconych wierzytelności.

Fragment:

Wynika to z faktu, iż Wnioskodawca wierzytelność przysługującą mu wobec norweskiego dłużnika zaliczył do przychodów należnych, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponadto należność ta nie została przez Wnioskodawcę odpisana jako przedawniona, oraz co istotne Wnioskodawca w marcu 2011 r. sporządził protokół, który zawiera wyliczenie, iż przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności wobec norweskiego dłużnika będą równe lub wyższe od wysokości ewentualnie uzyskanej wierzytelności. Sporządzony przez Wnioskodawcę protokół, z którego wynikać będzie, iż koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności A będą równe albo wyższe od kwoty spłaty wierzytelności A, należy uznać za dokument w rozumieniu art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca nie wskazuje, jakie elementy winien zawierać ta ki protokół ani też nie wskazuje kiedy protokół winien być sporządzony. Ważne jest, aby protokół był wiarygodny, a co za tym idzie winien zawierać wszystkie przewidywane koszty oraz w opisanej sytuacji - opis sytuacji majątkowej dłużnika. Zdaniem Wnioskodawcy protokół sporządzony w marcu 2011 r. jest dokumentem w rozumieniu art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a co za tym idzie jest dokumentem, który uprawdopodobnia, iż wierzytelność A w kwocie netto jest wierzytelnością nieściągalną w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i na jego podstawie Wnioskodawca może wierzytelność A w kwocie netto zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zgodnie z proporcją wynikającą z art. 8 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2013
5
maj

Istota:

Powstanie obowiązku podatkowego w przypadku sporządzenia przez wykonawcę jednostronnego protokołu odbioru robót

Fragment:

Zasady te stosuje się również do usług przyjmowanych częściowo, których odbiór dokonywany jest na podstawie protokołów zdawczo - odbiorczych. Wnioskodawca, zauważa ponadto, że w ustawie o VAT ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „ protokół zdawczo-odbiorczy ”. Ustawa o VAT nie zawiera również definicji pojęcia „ wykonanie usługi ”. Niemniej jednak, pojęcie „ protokoły odbiorów częściowych i końcowych ” występuje w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) jako jeden z elementów „ dokumentacji budowy ”. W praktyce terminem protokołu zdawczo - odbiorczego określa się dokument, który w istocie ma w założeniu wyrażać potwierdzenie i akceptację wykonanych prac, w tym ich zakres a co za tym idzie, ich wartość. Z protokołu winno zatem wynikać kto, kiedy i jakie prace wykonał oraz wskazanie, że określonego dnia zostały one przyjęte przez drugą stronę. Z przepisów prawa budowlanego wynika zatem, iż za wykonanie usługi rozumie się odbiór techniczny robót na okoliczność, którego sporządza się stosowny protokół odbioru - częściowy, lub końcowy. W tym miejscu zauważyć należy również, że zgodnie z art. 643 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu cywilnego (Dz. U.

2011
1
wrz

Istota:

Czy moment uzyskania przychodu jest niezależny od daty, w której do Wnioskodawcy faktycznie wpłyną dokumenty, to jest:
1) „przejściowe świadectwo płatności” (w ramach kontraktów długoterminowych inkorporujących Warunki Kontraktowe FIDIC),
2) a w przypadku pozostałych kontraktów długoterminowych dokument potwierdzający częściowe wykonanie robót (np. protokół odbioru częściowego prac)?

Fragment:

(...) protokół odbioru częściowego prac)... Zdaniem Wnioskodawcy, moment uzyskania przychodu jest niezależny od daty, w której do Wnioskodawcy faktycznie wpłyną dokumenty, to jest: „ przejściowe świadectwo płatności ” (w ramach kontraktów długoterminowych inkorporujących Warunki Kontraktowa FIDIC), a w przypadku pozostałych kontraktów długoterminowych dokument potwierdzający częściowe wykonanie robót (np. protokół odbioru częściowego prac). Przepisy ustawy o PDOP w zakresie powstania przychodu wyraźnie wskazują, iż przychód podatkowy w przypadku świadczenia usług powstaje w dacie wykonania usługi lub częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu wystawienia faktury lub uregulowania należności. Z powyższej regulacji wynika, iż dla powstania przychodu nie jest istotny moment, w którym do podatnika dotrą dokumenty potwierdzające częściowe lub całościowe wykonania robót. Ważny jest moment, od którego w sposób obiektywny można stwierdzić, iż usługa została wykonana w całości lub w części. W konsekwencji np. w sytuacji, w której „ przejściowe świadectwo płatności ” (w ramach kontraktów długoterminowych inkorporujących Warunki Kontraktowe FIDIC), czy też inny dokument potwierdzający wykonanie usług (pozostałe kontrakty) zostanie wystawiony w miesiącu x, a dokument ten faktycznie wpłynie do Wnioskodawcy w kolejnych miesiącach, przychód podatkowy powstanie w miesiącu x.