Prospekt emisyjny | Interpretacje podatkowe

Prospekt emisyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prospekt emisyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zastosowanie zwolnienia dla usług w postaci analizy sytuacji prawnej majątku, oszacowania wartości, oraz sporządzenia prospektu emisyjnego spółki, świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach konsorcjum
Fragment:
(...) prospektu emisyjnego Spółki, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa (w tym przekształcenie bilansu Spółki za ostatnie trzy lata obrotowe zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowych) oraz uczestnictwo w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego przy zatwierdzaniu prospektu emisyjnego (prospekt emisyjny Spółki). Konsorcjanci dokonali podziału między sobą prac w ten sposób, że: Do obowiązków P należało sporządzenie „ ekonomicznej ” części prospektu emisyjnego Spółki, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa wraz z wersją skróconą, obejmujące: weryfikację zbadanych sprawozdań za 3 lata podatkowe, wydanie opinii o historycznych informacjach finansowych, weryfikację tabel prospektowych w części sprawozdań finansowych za 3 lata, udział w postępowaniu przed KNF, badanie prognoz, ewentualne przejście na MSR. Do obowiązków DM należało wykonanie następujących czynności: sporządzenie „ maklerskiej ” części prospektu emisyjnego wraz z właściwymi czynnikami ryzyka, a w szczególności informacji zawartych w pkt 1.1, 1.2, 2, 4.1-4.4, 4.6-4,10, 5.1, 5.2.1, 5.2.3-5.2.5, 5.3, 5.4, 6, 7, 8 załącznika III do Rozporządzenia Komisji (WE) 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. udział w postępowaniu przed UKNF, w tym organizacja i koordynacja działań wykonawców w zakresie tego postępowania oraz pełnienie funkcji oferującego w ramach tego postępowania.
2015
6
wrz

Istota:
Czy w opisanym wyżej przyszłym stanie faktycznym wydatki związane z przygotowaniem i dystrybucją prospektu emisyjnego są kosztami uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W związku z powyższym, konieczne będzie poniesienie znacznych kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej, w tym ze sporządzeniem, drukowaniem i dystrybucją prospektu emisyjnego. Prospekt emisyjny w formie papierowej oraz elektronicznej będzie przesłany potencjalnym inwestorom strategicznym i dotychczasowym klientom, a w wersji skróconej wydrukowany w jednym z ogólnopolskich dzienników oraz ogólnodostępny na stronie internetowej Spółki. Prospekt emisyjny, oprócz informacji o warunkach emisji akcji, zawiera głównie informacje o firmie, jej działalności gospodarczej, produktach, strukturze organizacyjnej, przedstawia sprawozdania finansowe, perspektywy rozwoju i wiele informacji, które mogą zachęcać do zakupu produktów Spółki. Powszechnie udostępniony prospekt służyć będzie rozpowszechnieniu wiedzy o Spółce i jej działalności gospodarczej, a także stanowić będzie swoistą reklamę firmy. W związku z przygotowaniem wejścia na GPW Spółka poniesie również koszty związane z wprowadzeniem akcji do obrotu na publicznym rynku giełdowym w Polsce tj. opłaty notarialne, skarbowe, sądowe, giełdowe itp. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w opisanym wyżej przyszłym stanie faktycznym wydatki związane z przygotowaniem i dystrybucją prospektu emisyjnego są kosztami uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
2011
1
maj

Istota:
Czy poniesione przez Spółkę koszty związane z emisją akcji są kosztem uzyskania przychodów w Spółce niezależnie od ujęcia księgowego.
Fragment:
Nr 137 poz. 926 z późn. zm./, na pismo z dnia 28.01.2004r. (data wpływu do Urzędu 11.02.2004r.) informuje, że podziela stanowisko spółki odnośnie uznania za koszt uzyskania przychodów, kosztów związanych ze sporządzeniem prospektu emisyjnego, opłat notarialnych i prawnych. Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Kryteriami kwalifikującymi dany koszt do kosztów uzyskania przychodów są więc: poniesione koszty w celu osiągnięcia przychodów, niezakwalifikowanie kosztu do grupy kosztów nie uznanych, wymienionych w art.16 ust.1 w/w ustawy za koszt uzyskania przychodów, który zawiera zamknięty katalog tych kosztów. Poniesione przez spółkę koszty związane z podniesieniem kapitału akcyjnego, a dotyczące sporządzenia prospektu emisyjnego, opłat notarialnych i prawnych nie są wymienione w art. 16 ust.1, a także w art. 16b ust. 2 w/w ustawy jako podlegające amortyzacji. Biorąc więc pod uwagę ww. przepisy należy uznać, iż wymienione przez Spółkę w zapytaniu koszty dotyczące sporządzenia prospektu emisyjnego, opłat notarialnych oraz prawnych, poniesione w związku z podwyższeniem kapitału akcyjnego, mają pośredni związek pomiędzy wydatkiem a osiągniętym przychodem i w związku z powyższym, stosownie do art. 15 ust.1 w/w ustawy, stanowią koszt uzyskania przychodów.
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.