Prospekt emisyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prospekt emisyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
6
wrz

Istota:

Zastosowanie zwolnienia dla usług w postaci analizy sytuacji prawnej majątku, oszacowania wartości, oraz sporządzenia prospektu emisyjnego spółki, świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach konsorcjum

Fragment:

(...) prospektu emisyjnego Spółki, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa (w tym przekształcenie bilansu Spółki za ostatnie trzy lata obrotowe zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowych) oraz uczestnictwo w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego przy zatwierdzaniu prospektu emisyjnego (prospekt emisyjny Spółki). Konsorcjanci dokonali podziału między sobą prac w ten sposób, że: Do obowiązków P należało sporządzenie „ ekonomicznej ” części prospektu emisyjnego Spółki, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa wraz z wersją skróconą, obejmujące: weryfikację zbadanych sprawozdań za 3 lata podatkowe, wydanie opinii o historycznych informacjach finansowych, weryfikację tabel prospektowych w części sprawozdań finansowych za 3 lata, udział w postępowaniu przed KNF, badanie prognoz, ewentualne przejście na MSR. Do obowiązków DM należało wykonanie następujących czynności: sporządzenie „ maklerskiej ” części prospektu emisyjnego wraz z właściwymi czynnikami ryzyka, a w szczególności informacji zawartych w pkt 1.1, 1.2, 2, 4.1-4.4, 4.6-4,10, 5.1, 5.2.1, 5.2.3-5.2.5, 5.3, 5.4, 6, 7, 8 załącznika III do Rozporządzenia Komisji (WE) 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. udział w postępowaniu przed UKNF, w tym organizacja i koordynacja działań wykonawców w zakresie tego postępowania oraz pełnienie funkcji oferującego w ramach tego postępowania.

2011
1
maj

Istota:

Czy w opisanym wyżej przyszłym stanie faktycznym wydatki związane z przygotowaniem i dystrybucją prospektu emisyjnego są kosztami uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

W związku z powyższym, konieczne będzie poniesienie znacznych kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej, w tym ze sporządzeniem, drukowaniem i dystrybucją prospektu emisyjnego. Prospekt emisyjny w formie papierowej oraz elektronicznej będzie przesłany potencjalnym inwestorom strategicznym i dotychczasowym klientom, a w wersji skróconej wydrukowany w jednym z ogólnopolskich dzienników oraz ogólnodostępny na stronie internetowej Spółki. Prospekt emisyjny, oprócz informacji o warunkach emisji akcji, zawiera głównie informacje o firmie, jej działalności gospodarczej, produktach, strukturze organizacyjnej, przedstawia sprawozdania finansowe, perspektywy rozwoju i wiele informacji, które mogą zachęcać do zakupu produktów Spółki. Powszechnie udostępniony prospekt służyć będzie rozpowszechnieniu wiedzy o Spółce i jej działalności gospodarczej, a także stanowić będzie swoistą reklamę firmy. W związku z przygotowaniem wejścia na GPW Spółka poniesie również koszty związane z wprowadzeniem akcji do obrotu na publicznym rynku giełdowym w Polsce tj. opłaty notarialne, skarbowe, sądowe, giełdowe itp. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w opisanym wyżej przyszłym stanie faktycznym wydatki związane z przygotowaniem i dystrybucją prospektu emisyjnego są kosztami uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

2011
1
sty

Istota:

Czy poniesione przez Spółkę koszty związane z emisją akcji są kosztem uzyskania przychodów w Spółce niezależnie od ujęcia księgowego.

Fragment:

Nr 137 poz. 926 z późn. zm./, na pismo z dnia 28.01.2004r. (data wpływu do Urzędu 11.02.2004r.) informuje, że podziela stanowisko spółki odnośnie uznania za koszt uzyskania przychodów, kosztów związanych ze sporządzeniem prospektu emisyjnego, opłat notarialnych i prawnych. Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Kryteriami kwalifikującymi dany koszt do kosztów uzyskania przychodów są więc: poniesione koszty w celu osiągnięcia przychodów, niezakwalifikowanie kosztu do grupy kosztów nie uznanych, wymienionych w art.16 ust.1 w/w ustawy za koszt uzyskania przychodów, który zawiera zamknięty katalog tych kosztów. Poniesione przez spółkę koszty związane z podniesieniem kapitału akcyjnego, a dotyczące sporządzenia prospektu emisyjnego, opłat notarialnych i prawnych nie są wymienione w art. 16 ust.1, a także w art. 16b ust. 2 w/w ustawy jako podlegające amortyzacji. Biorąc więc pod uwagę ww. przepisy należy uznać, iż wymienione przez Spółkę w zapytaniu koszty dotyczące sporządzenia prospektu emisyjnego, opłat notarialnych oraz prawnych, poniesione w związku z podwyższeniem kapitału akcyjnego, mają pośredni związek pomiędzy wydatkiem a osiągniętym przychodem i w związku z powyższym, stosownie do art. 15 ust.1 w/w ustawy, stanowią koszt uzyskania przychodów.