IBPB3/423-273/08/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opodatkowanych, wymienionych w pkt 1-6, wydatki wspólnot ponoszone na uregulowanie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, obliczone jako procentowy udział przychodów opodatkowanych ogółem, w sytuacji gdy nie jest możliwe ustalenie bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów przypadających na przychody opodatkowane wspólnot mieszkaniowych. Z czego: Koszty zarządu nieruchomością wspólną stanowią iloczyn stawki za zarządzanie i powierzchni użytkowej lokali. Przychody ogółem stanowią sumę przychodów opodatkowanych oraz przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi tj. przychodów z tytułu zaliczek wnoszonych przez właścicieli na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną + przychodów z tytułu naliczeń na fundusz remontowy + pozostałych przychodów uzyskanych z gospodarki tymi zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczone na cele mieszkaniowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 01 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie procentowego obliczania udziału przychodów i kosztów przy ustalaniu dochodu podlegającego i niepodlegającego opodatkowaniu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01 kwietnia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie procentowego obliczania udziału przychodówi kosztów przy ustalaniu dochodu podlegającego i niepodlegającego opodatkowaniu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez Spółkę za rok 2007 uzyskały przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r Nr 54, poz. 654 ze zm.). Ponadto część Wspólnot osiągnęła także dochody z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, podlegające opodatkowaniu pdop. Do przychodów opodatkowanych zaliczono:

  1. odsetki z lokat bankowych,
  2. przychody z najmu lokali użytkowych,
  3. przychody z najmu powierzchni reklamowych,
  4. przychody z najmu powierzchni dachu z przeznaczeniem na instalacje anteny do transmisji danych w celu świadczenia usług internetowych,
  5. przychody z udostępniania nieruchomości w celu montażu instalacji służącej do świadczenia usług internetowych,
  6. przychody z wydzierżawienia części gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych, które w 2007 r. osiągnęły przychody opodatkowane, wymienione w pkt od 1 do 6, nie wystąpiły koszty, które w sposób bezpośredni można było przypisać do tych przychodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opodatkowanych, wymienionych w pkt 1-6, wydatki Wspólnot ponoszone na uregulowanie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, obliczone jako procentowy udział przychodów opodatkowanych ogółem, w sytuacji gdy nie jest możliwe ustalenie bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów przypadających na przychody opodatkowane Wspólnot Mieszkaniowych. Z czego: Koszty zarządu nieruchomością wspólną stanowią iloczyn stawki za zarządzanie i powierzchni użytkowej lokali. Przychody ogółem stanowią sumę przychodów opodatkowanych oraz przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi tj. przychodów z tytułu zaliczek wnoszonych przez właścicieli na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną + przychodów z tytułu naliczeń na fundusz remontowy + pozostałych przychodów uzyskanych z gospodarki tymi zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczone na cele mieszkaniowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 15 ust. 2 pdop, możliwym jest zastosowanie wykazanego poniżej sposobu obliczenia kosztów podatkowych, związanych z przychodami opodatkowanymi, celem zmniejszenia zobowiązania podatkowego Wspólnot Mieszkaniowych za rok 2007. Sposób wyliczenia kosztów przez podatnika:

  1. ustalenie procentowego udziału przychodów ze źródeł podlegających opodatkowaniu do przychodów ogółem (wskazanych w pkt 51)
  2. obliczenie kwoty kosztów stanowiącej iloczyn ww. wskaźnika i kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

Wyliczone w ten sposób koszty podatkowe zmniejszają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W związku z faktem, iż Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez Spółkę uzyskują zarówno dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz dochody z tego podatku zwolnione, ponoszą koszty dotyczące zarówno działalności gospodarczej opodatkowanej i zwolnionej, należy dokonać ustalenia przychodów przypadających na poszczególne źródła i przyporządkować im koszty uzyskania przychodów, czyli wyodrębnić koszty związane z przychodami opodatkowanymi i zwolnionymi od podatku.

Prawidłowo ustalone koszty uzyskania przychodów należy przypisać do przychodów odnoszących się do poszczególnych źródeł. W przypadku gdy przyporządkowanie poniesionych kosztów do osiągniętych przychodów z poszczególnych źródeł nie jest możliwe, zastosowanie znajduje art. 15 ust. 2 i 2a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W myśl art. 15 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Zgodnie natomiast z art. 15 ust. 2a tejże ustawy, zasadę tę stosuje się również w przypadku, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania; w takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się odpowiednio. Pamiętać należy, że ustalanie wielkości kosztów zgodnie z ww. zasadami może mieć zastosowanie jedynie w sytuacjach wyjątkowych i w odniesieniu do określonych kosztów, wspólnych dla obu źródeł przychodu, których nie można jednoznacznie przypisać do jednej z kategorii przychodów. Wobec powyższych wyjaśnień, takimi kosztami wspólnymi dla obu źródeł przychodów jakie uzyskują Wspólnoty Mieszkaniowe są koszty zarządu nieruchomością wspólną. Do tych właśnie kosztów uzasadnione jest zastosowanie proporcji, o której mowa w ww. przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Koszty te rozliczone winny zostać w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.

Odnosząc powyższe wyjaśnienia do przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego należy stwierdzić, iż zarządzane Wspólnoty prowadzą następującą działalność:

  • w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w związku z czym uzyskują z tej działalności przychody podatkowe oraz ponoszą związane z nimi koszty uzyskania,
  • gospodarczą, inną niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi i z tego źródła również uzyskują przychody podatkowe i ponoszą odpowiadające im koszty uzyskania.

Jednakże prowadząc tak szeroką działalność, Wspólnoty ponoszą również koszty uzyskania przychodów, które są wspólne dla obu źródeł przychodów. Te koszty należy przypisać do obu źródeł przychodów w takiej proporcji, w jakiej pozostają przychody z tych dwóch źródeł w ogólnej ich kwocie. Po tak dokonanych ustaleniach możliwe będzie obliczenie dochodu zwolnionego od podatku w trybie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (przy spełnieniu warunku przeznaczenia go na działalność związaną z gospodarką zasobami mieszkaniowymi) oraz dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. jest zatem prawidłowe.

Jednocześnie mając na uwadze, że stroną wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest Spółka, zaznacza się, iż interpretacja nie ma mocy wiążącej dla Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych przez Spółkę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.