Proporcjonalne ustalanie kosztów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to proporcjonalne ustalanie kosztów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opodatkowanych, wymienionych w pkt 1-6, wydatki wspólnot ponoszone na uregulowanie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, obliczone jako procentowy udział przychodów opodatkowanych ogółem, w sytuacji gdy nie jest możliwe ustalenie bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów przypadających na przychody opodatkowane wspólnot mieszkaniowych. Z czego: Koszty zarządu nieruchomością wspólną stanowią iloczyn stawki za zarządzanie i powierzchni użytkowej lokali. Przychody ogółem stanowią sumę przychodów opodatkowanych oraz przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi tj. przychodów z tytułu zaliczek wnoszonych przez właścicieli na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną + przychodów z tytułu naliczeń na fundusz remontowy + pozostałych przychodów uzyskanych z gospodarki tymi zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczone na cele mieszkaniowe.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 01 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie procentowego obliczania udziału przychodów i kosztów przy ustalaniu dochodu podlegającego i niepodlegającego opodatkowaniu - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 01 kwietnia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy Spółdzielnia postępuje prawidłowo, przyporządkowując wszystkie koszty (operacyjne, pozostałe operacyjne, finansowe), których nie jest w stanie bezpośrednio przypisać do działalności opodatkowanej lub zwolnionej na podstawie opisanej wyżej struktury przychodów?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 07 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: • proporcjonalnego rozliczania kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe, • pomijania przez Spółdzielnię zdarzenia o charakterze incydentalnym tj. sprzedaży majątku trwałego – w tym gruntów, w celu prawidłowego wyliczenia struktury przychodów – jest (...)

2011
1
mar

Istota:

Jak prawidłowo ustalać koszty podatkowe w przypadku świadczenia usług ciągłych w zakresie dostaw energii cieplnej, usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami i wywozu odpadów?

Fragment:

(...) ust. 1), dotyczące tych okresów, w tym także (na podstawie art. 15 ust. 4) koszty poniesione w okresach rozliczeniowych poprzedzających oraz odnoszące się do danego okresu, określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono. W przypadku, gdy zarachowanie kosztów odnoszących się do danego okresu rozliczeniowego nie było możliwe należy je potrącić w okresie (miesiącu), w którym zostały poniesione. Jeżeli chodzi o proporcjonalne ustalanie kosztów uzyskania przychodów, Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego wyjaśnia, że wskazaną przez spółkę zasadę stosuje się w sytuacjach określonych w art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Powołany przepis stanowi, że jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania (...)