ITPP1/443-1038/14/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Sposób rozliczenia podatku naliczonego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu rozliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu rozliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny

Spółdzielnia dokonuje zakupu towarów i usług w nieruchomościach, w których znajdują się zarówno lokale mieszkalne, jak i usługowe.

W sytuacji, gdy z faktury nie wynika w sposób bezpośredni, jakich czynności dotyczy podatek VAT, tj. czynności, które umożliwiają odliczenie tego podatku i czynności, które nie dają prawa do odliczenia podatku VAT np.:

  • wykonana usługa (remonty, bieżące naprawy) dotyczy części wspólnych nieruchomości,
  • zakup mediów takich jak centralne ogrzewanie,
  • zakup gazu do kotłowni obsługujących nieruchomości,
  • usługi sprzątania i oświetlenia terenów zielonych,
  • dezynsekcja, deratyzacja, dezynfekcja,
  • konserwacja hydroforni,
  • obsługa węzłów cieplnych itp.

to podatek naliczony rozliczany jest wg stosunku procentowego powierzchni usług do sumy „lokali mieszkalnych i usług”. Struktura ta, dla każdego budynku jest inna.

Natomiast proporcję ustaloną na podstawie art. 90 ust. 2-6 ustawy o podatku od towarów i usług Spółdzielnia stosuje do rozliczenia podatku VAT do faktur dokumentujących zakup towaru i usług do biur Spółdzielni takich jak: Zarząd, Administracja, Zakład Eksploatacji w tym konserwatorów. W przypadku nieruchomości, w których znajdują się zarówno lokale mieszkalne, usługowe oraz biura Spółdzielni, to w pierwszej kolejności podatek VAT rozliczany jest wg klucza metra kwadratowego powierzchni lokali, a tą część podatku VAT, która przypada na biura Spółdzielni naliczony podatek VAT rozliczany jest wg proporcji z art. 90 ust. 2-6 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółdzielnia prawidłowo postępuje, stosując do zakupów wymienionych w wierszu 68 do rozliczenia naliczonego podatku VAT – klucz metra kwadratowego powierzchni lokali...

Zdaniem Spółdzielni, do rozliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towaru i usług wymienionych w wierszu 68 nieruchomości, w których znajdują się zarówno lokale mieszkalne, jak i usługowe, a z faktury bezpośrednio nie wynika gdzie powstał koszt – to zastosowanie proporcji wg art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług do działalności mieszanej nie odzwierciedla rzeczywistości.

W Spółdzielni na proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 2-6 ww. ustawy składa się również sprzedaż z tytułu abonamentu za telewizję kablową, Internet i telefonię stacjonarną, a to wpływa na podwyższenie wskaźnika proporcji.

Zatem naliczony podatek VAT wg proporcji sprzedaży od faktur, o których mowa w wierszu 68, byłby zawyżony. Odliczenie części podatku naliczonego od działalności mieszanej powinno odzwierciedlać najbardziej rzeczywiste wykorzystanie nabytych towarów i usług do celów działalności uprawniającej do odliczenia podatku VAT, a to – zdaniem Spółdzielni – daje zastosowanie klucza metra kwadratowego powierzchni lokali. Zdaniem Spółdzielni art. 90 ust. 2 ustawy pozwala na pewną dowolność w rozliczeniu podatku VAT związanego z działalnością mieszaną. Użyte w art. 90 ust. 2 wyrażenie: „jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot” wskazuje, że ustawodawca zakłada możliwość nie tylko przyporządkowania całości kwot do poszczególnych grup zakupów, ale również przyporządkowania części tych kwot, co zdaniem Spółdzielni daje w pierwszej kolejności możliwość użycia klucza metra kwadratowego powierzchni lokali. Metoda rozliczenia w oparciu o proporcję stosowana jest w dalszej kolejności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi.

W przypadku, gdy podatnik dokonuje zakupów związanych zarówno z czynnościami, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, zastosowanie znajdują przepisy art. 90 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami w stosunku, do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to w myśl art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Stosownie do dyspozycji art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 2 ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Zasady ustalania proporcji zostały określone w art. 90 ust. 4-10 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Spółdzielnia ponosi wydatki na nabycie towarów i usług dla nieruchomości, w których znajdują się zarówno lokale mieszkalne, jak i usługowe oraz biura Spółdzielni.

Należy zauważyć, że zakupy związane z budynkami mieszkalnymi w pewnej części związane są również z czynnościami opodatkowanymi. W przypadku bowiem, gdy nabycie towarów i usług jest związane z budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się zarówno lokale mieszkalne, jak i lokale usługowe oraz biura Spółdzielni, to nabyte towary i usługi są związane zarówno z czynnościami opodatkowanymi (dającymi prawo do odliczenia), jak i zwolnionymi (niedającymi prawa do odliczenia). W takiej sytuacji należy więc przyporządkować odpowiednie kwoty podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną. W niniejszej sprawie przy realizacji prawa do odliczenia należy kierować się przede wszystkim zapisem art. 86 i 90 ust. 1 ustawy, a więc należy ustalić rzeczywisty zakres prawa do odliczenia, który winien być miarodajny i uzasadniony. Jednakże należy podkreślić, iż wyłącznie Wnioskodawca znający specyfikę, organizację i podział pracy w swojej jednostce jest w stanie ustalić stosowny klucz podziału w celu wyliczenia prawidłowej kwoty podatku naliczonego do odliczenia.

Natomiast w przypadku, gdy nie jest możliwe rzetelne wyodrębnienie kwot podatku naliczonego (tj. przypisanie konkretnych kwot podatku naliczonego), związanego wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną, Spółdzielnia winna dokonywać odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie wskazanych towarów i usług w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 2-6 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle powyższego, o ile – jak wskazano we wniosku – zastosowany przez Spółdzielnię klucz metra kwadratowego powierzchni lokali, w odniesieniu do których Spółdzielnia dokonuje rozliczenia dokonanych zakupów, w sposób najbardziej miarodajny odzwierciedla rzeczywiste wykorzystanie tych zakupów do celów działalności opodatkowanej, uprawniającej do dokonania odliczenia podatku naliczonego, to stanowisko Spółdzielni w tym zakresie jest prawidłowe.

Niemniej należy podkreślić, że wskazanie odpowiedniego klucza podziału nie leży w kompetencji organu interpretacyjnego. Weryfikacji poprawności zastosowanych przez podatnika rozwiązań przyjętych do wyliczenia podatku naliczonego może dokonać jedynie organ podatkowy pierwszej instancji, który w toku prowadzonego postępowania posiada odpowiednie kompetencje i dysponuje stosownymi narzędziami – wskazanymi w rozdziale 11 Działu IV Ordynacji podatkowej. Może więc dokonywać ustaleń w kontekście miarodajności, rzetelności i ewentualnej sprzeczności podanych faktów. Zatem w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny od przedstawionego stan faktyczny, interpretacja nie wywrze w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska Nr 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.