IPTPP1/443-823/14-4/ŻR | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i usług na docieplenie dachu budynku szkoleniowo-biurowego wykorzystywanego do działalności zwolnionej i opodatkowanej podatkiem VAT.
IPTPP1/443-823/14-4/ŻRinterpretacja indywidualna
  1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. proporcja
  4. sprzedaż opodatkowana
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Korekta kwoty podatku naliczonego
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2014 r. (data wpływu 19 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem za dnia 15 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i usług na docieplenie dachu budynku szkoleniowo-biurowego wykorzystywanego do działalności zwolnionej i opodatkowanej podatkiem VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i usług na docieplenie dachu budynku szkoleniowo-biurowego wykorzystywanego do działalności zwolnionej i opodatkowanej podatkiem VAT.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 15 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca posiada osobowość prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie edukacji oznaczoną kodem PKD: 85.31.A – Gimnazja, 85.31.B – Licea Ogólnokształcące, 85.32.A – Technika, 85.32.B – Zasadnicze Szkoły Zawodowe, 85.41.Z – Szkoły Policealne, 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane w ramach tej działalności. Stowarzyszenie jest organem prowadzącym szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty oraz Ośrodki Kształcenia Zawodowego, które są niepublicznymi placówkami kształcenia ustawicznego, o których mowa w art. 2 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, działającymi na podstawie wpisów do odpowiednich ewidencji szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Placówki te oferują różnorodne szkolenia i kursy w wymiarze od 30 do 300 godzin. Zarówno szkoły jak i placówki zwolnione są z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z późn. zm. Wnioskodawca prowadzi też zgodnie ze statutem działalność oświatową w zakresie przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do zawodu młodocianych uczestników Środowiskowego Ochotniczego Hufca Pracy w ..... Wyroby w postaci lutownic wyprodukowane w procesie przygotowania zawodowego młodocianych pod kierunkiem instruktorów praktycznej nauki zawodu są sprzedawane ze stawką VAT 23%. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności również zgodnie ze statutem wynajmuje wolne pomieszczenia. Najem opodatkowany jest stawką VAT 23%.

Jako ZDZ w .... Wnioskodawca prowadzi działalność mieszaną (opodatkowaną i zwolnioną z VAT) - art. 90 i 91 ustawy o podatku od towarów i usług. W ciągu roku Wnioskodawca odlicza VAT od wydatków, których nie da się jednoznacznie przypisać do działalności opodatkowanej lub zwolnionej za pomocą wskaźnika proporcji ustalonego na podstawie obrotów z roku poprzedniego (odliczenie to ma charakter szacunkowy, wstępny). Natomiast po zakończeniu roku Wnioskodawca oblicza rzeczywisty wskaźnik proporcji za dany rok i dokonuje korekty VAT. Wskaźnik proporcji ustala procentowo jako udział obrotu opodatkowanego w całkowitym obrocie i zaokrągla w górę do najbliższej liczby całkowitej. Wstępny wskaźnik proporcji oznacza wskaźnik proporcji ustalony na podstawie obrotów za 2013 r., który służy do szacunkowego ustalenia kwoty podatku podlegającej odliczeniu w 2014 r., wynosi on 38%.

W październiku 2014 r. Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... na docieplenie dachu budynku szkoleniowo – biurowego w ..... WFOŚiGW wymaga od Wnioskodawcy indywidualnej interpretacji prawa podatkowego wydanej przez Ministerstwo Finansów ponieważ w jednym z punktów we wniosku o pożyczkę Wnioskodawca musi określić czy podatek naliczony VAT od zakupionych towarów i usług na docieplenie dachu budynku szkoleniowo – biurowego, który służy zarówno dla uczniów, młodzieży jak i administracji Stowarzyszenia (siedziba działalności) Wnioskodawca odlicza czy też nie odlicza.

Wnioskodawca – Zakład Doskonalenia Zawodowego w ... jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. W związku z dociepleniem dachu budynku szkoleniowo-biurowego faktury dokumentujące poniesione wydatki wystawione są na Zakład Doskonalenia Zawodowego w ...., NIP ..... Zakupione towary i usługi na docieplenie dachu budynku szkoleniowo - biurowego są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności mieszanych (czyli zarówno do opodatkowanych jak i zwolnionych od podatku od towarów i usług). Nie jest możliwe wyodrębnienie całości ani części kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami w stosunku do których Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy mając zarówno sprzedaż zwolnioną z VAT (szkoły, placówki) oraz sprzedaż opodatkowaną VAT (wyroby młodocianych z warsztatu szkolnego i najem pomieszczeń) Wnioskodawca prawidłowo stosuje art. 90 i 91 ustawy o podatku od towarów i usług, częściowo odliczając (38%) podatek naliczony od zakupionych towarów i usług na docieplenie dachu budynku szkoleniowo – biurowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, w budynku w .... (siedziba działalności) Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjno – szkoleniową jak wskazano w opisie stanu faktycznego. Wnioskodawca ma wpisane na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty do prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego ewidencji szkół i placówek kształcenia ustawicznego prowadzenie działalności oświatowej. Stąd też stosowanie do art. 7 ust. 3 oraz do art. 2 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, spełniając kryteria przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług do zwolnienia z podatku, gdyż – w rozumieniu wspomnianych artykułów ustawy o systemie oświaty są w ocenie Wnioskodawcy jednostkami objętymi systemem oświaty, jako szkoły i placówki kształcenia ustawicznego umożliwiające uzyskanie uzupełnienia wiedzy ogólnej oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Wnioskodawca w ramach przygotowania zawodowego prowadząc przyuczenie do zawodu młodocianych uczestników środowiskowego OHP w .... na warsztacie szkoleniowym pod nadzorem instruktorów praktycznej nauki zawodu, wyprodukowany wyrób w postaci lutownic przy sprzedaży opodatkowuje stawką VAT 23%. Wynajmując wolne pomieszczenia stosuje stawkę VAT także 23%.

W związku z powyższym zdaniem Wnioskodawcy docieplając dach budynku szkoleniowo – biurowego przy zakupie towarów i usług może tylko 38% podatku naliczonego odliczyć.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo – prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... na docieplenie dachu budynku szkoleniowo – biurowego.

Zakład Doskonalenia Zawodowego prowadzi działalność w zakresie edukacji oznaczoną kodem PKD: 85.31.A – Gimnazja, 85.31.B – Licea Ogólnokształcące, 85.32.A – Technika, 85.32.B – Zasadnicze Szkoły Zawodowe, 85.41.Z – Szkoły Policealne, 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane w ramach tej działalności. Stowarzyszenie jest organem prowadzącym szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz Ośrodki Kształcenia Zawodowego, które są niepublicznymi placówkami kształcenia ustawicznego, działającymi na podstawie wpisów do odpowiednich ewidencji szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Placówki te oferują różnorodne szkolenia i kursy w wymiarze od 30 do 300 godzin. Zarówno szkoły jak i placówki zwolnione są z podatku od towarów i usług. Wnioskodawca prowadzi też zgodnie ze statutem działalność oświatową w zakresie przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do zawodu młodocianych uczestników Środowiskowego Ochotniczego Hufca Pracy. Wyroby w postaci lutownic wyprodukowane w procesie przygotowania zawodowego młodocianych pod kierunkiem instruktorów praktycznej nauki zawodu są sprzedawane ze stawką VAT 23%. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności również zgodnie ze statutem wynajmuje wolne pomieszczenia. Najem opodatkowany jest stawką VAT 23%.

Jako ZDZ Wnioskodawca prowadzi działalność mieszaną (opodatkowaną i zwolnioną z VAT). W ciągu roku Wnioskodawca odlicza VAT od wydatków, których nie da się jednoznacznie przypisać do działalności opodatkowanej lub zwolnionej za pomocą wskaźnika proporcji ustalonego na podstawie obrotów z roku poprzedniego (odliczenie to ma charakter szacunkowy, wstępny). Natomiast po zakończeniu roku Wnioskodawca oblicza rzeczywisty wskaźnik proporcji za dany rok i dokonuje korekty VAT. Wskaźnik proporcji Wnioskodawca ustala procentowo jako udział obrotu opodatkowanego w całkowitym obrocie i zaokrągla w górę do najbliższej liczby całkowitej. Wstępny wskaźnik proporcji oznacza wskaźnik proporcji ustalony na podstawie obrotów za 2013 r., który służy do szacunkowego ustalenia kwoty podatku podlegającej odliczeniu w 2014 r., wynosi on 38%.

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. W związku z dociepleniem dachu budynku szkoleniowo-biurowego faktury dokumentujące poniesione wydatki wystawione są na Wnioskodawcę. Zakupione towary i usługi na docieplenie dachu budynku szkoleniowo-biurowego są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności mieszanych (czyli zarówno do opodatkowanych jak i zwolnionych od podatku od towarów i usług). Nie jest możliwe wyodrębnienie całości ani części kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami w stosunku do których Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jak wskazano powyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

W sytuacji gdy podatnik wykonuje czynności uprawniające do odliczenia podatku VAT i nieuprawniające do tego odliczenia, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ustawy, który ma na celu określenie wartości podatku naliczonego, służącego wyłącznie czynnościom opodatkowanym, z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakim nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (art. 90 ust. 3 ustawy).

W myśl art. 90 ust. 4 ustawy proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalona proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

W świetle art. 90 ust. 5 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji dotyczących:

  1. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych;
  2. usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

Przy czym w myśl obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. art. 90 ust. 9a ustawy, przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku.

W myśl art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

  1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
  2. nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Z uwagi na brzmienie cyt. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że obowiązkiem Wnioskodawcy w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Wnioskodawca ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedaż opodatkowaną, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności niepodlegających temu podatkowi oraz zwolnionych od podatku.

W odniesieniu do stosowanej metody wyodrębnienia podatku wskazać należy, że sposób wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną, winien mieć charakter obiektywny, determinowany okolicznościami sprawy. Wybór metody wyodrębnienia kwot podatku naliczonego należy wyłącznie do obowiązków Wnioskodawcy, gdyż metoda takiego wyodrębnienia nie została określona w ustawie, ani w przepisach wykonawczych do ustawy. Ważne jest jedynie by przyjęta metoda stanowiła właściwe odzwierciedlenie odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi w stosunku do całości podatku naliczonego, który jest związany zarówno z czynnościami opodatkowanymi, jak i czynnościami zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT. Jednakże należy podkreślić, iż wyłącznie Wnioskodawca znający specyfikę, organizację i podział pracy w swojej jednostce jest w stanie wyodrębnić część podatku naliczonego, związaną z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, a nie organ podatkowy w trybie interpretacji indywidualnej.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi (jak wynika z okoliczności sprawy Wnioskodawca nie wykonuje czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT).

Natomiast w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

Jak wynika z ww. przepisów proporcję sprzedaży określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja, jest to tzw. proporcja wstępna.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca wskazał, iż wstępny wskaźnik proporcji ustalony na podstawie obrotów za 2013 r., który służy do szacunkowego ustalenia kwoty podatku podlegającej odliczeniu w 2014 r., wynosi 38%. Zakupione towary i usługi na docieplenie dachu budynku szkoleniowo-biurowego są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności mieszanych (czyli zarówno do opodatkowanych jak i zwolnionych od podatku od towarów i usług). Nie jest możliwe wyodrębnienie całości ani części kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami w stosunku do których Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W okolicznościach niniejszej sprawy, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług na docieplenie dachu budynku szkoleniowo –biurowego, w oparciu o proporcję wstępną, tj. proporcję wyliczoną na podstawie obrotu osiągniętego w 2013 r., która jak wskazuje Wnioskodawca wynosi 38%.

Przy czym tutejszy organ nadmienia, iż kwota podatku naliczonego do odliczenia, ustalona na podstawie proporcji wyliczonej przy zastosowaniu zasad określonych w art. 90 ust. 2-10 ustawy, nie jest jednak ostateczna.

Stosownie do treści art. 91 ust. 1 ustawy - po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

W myśl art. 91 ust. 3 ustawy korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy.

Zatem po zakończeniu roku podatkowego podatnik zobowiązany jest obliczyć proporcję ostateczną dla danego roku podatkowego na podstawie rzeczywistych obrotów tego roku podatkowego, którego dotyczyła proporcja wstępna oraz dokonać rocznej korekty podatku naliczonego za ten rok.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, wynikające z opisu sprawy bądź własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Należy zaznaczyć, że interpretacja nie dotyczy prawidłowości wyliczenia kwoty proporcji wstępnej podanej przez Wnioskodawcę oraz braku możliwości przyporządkowania wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności do zwolnionych i opodatkowanych gdyż nie było to przedmiotem zapytania jak też Wnioskodawca w tym zakresie nie sformułował własnego stanowiska.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/443-663/14-4/MW | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP3/443-180/14-5/BJ | Interpretacja indywidualna

proporcja
IPPP1/443-1220/14-2/AW | Interpretacja indywidualna

sprzedaż opodatkowana
IPTPP1/443-815/14-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.