IPPP3/4512-452/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca wykazując w deklaracji za grudzień 2014 podatek VAT naliczony z faktury korygującej na minus do odliczenia w pełnej wysokości (100%) postąpił zgodnie z literą ustawy o VAT, w sytuacji gdy prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w roku 2014 przysługiwało mu jedynie w wysokości 20% po ustaleniu proporcji ostatecznej po zakończeniu roku? W przypadku odpowiedzi negatywnej to czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo składając korektę deklaracji podatkowej za grudzień 2014 r. już uwzględniając ustaloną ostatecznie proporcję tj. 20%?
IPPP3/4512-452/15-2/IGinterpretacja indywidualna
  1. deklaracja podatkowa
  2. korekta podatku
  3. odliczenie podatku
  4. proporcja
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z uwzględnieniem proporcji ostatecznej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z uwzględnieniem proporcji ostatecznej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Do dnia połączenia w 2014 r. Wnioskodawca prowadził działalność wyłącznie zwolnioną z opodatkowania VAT (w zakresie usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę wg art. 43 ust 1 pkt 38 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług: dalej „ustawa VAT”). W związku z tym wg art. 86 ust. 1 ustawy VAT a contrario nie przysługiwało mu prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W dniu 3 października 2014 r. Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy KRS wpisał do rejestru połączenie Wnioskodawcy oraz zależnej w 100 % A. Sp. z o.o.. Podstawa prawna połączenia to art. 492 § 1 ust. 2 w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych. Z dniem połączenia, to jest 3 października 2014 r. wystąpił skutek prawny w postaci wykreślenia spółki przejętej z rejestru przedsiębiorców, zaś Wnioskodawca wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej wg przepisów z art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych /praw i obowiązków nie mających charakteru podatkowego/ oraz art. 93 § 2 Ordynacji Podatkowej w zakresie prawa podatkowego .A. Sp. z o.o. - spółka przejmowana - przed Dniem Połączenia prowadziła wyłącznie działalność opodatkowaną w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT i posiadała uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Spółka przejmowana przed Dniem Połączenia wpłaciła kontrahentowi kwotę 600.000,00 zł jako zaliczkę na poczet usług podlegających opodatkowaniu wg stawki 23 %. Zgodnie z art. 106b ust. l pkt 4 kontrahent wystawił fakturę zaliczkową i doręczył spółce przejmowanej. Spółka przejmowana obniżyła kwotę podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym o kwotę podatku naliczonego wykazanego w otrzymanej fakturze zaliczkowej, zaś kontrahent spółki przejmowanej uiścił do właściwego organu podatkowego kwotę podatku należnego wynikającego z wystawionej faktury zaliczkowej w terminie określonym prawem. W związku z pogorszeniem sytuacji rynkowej oraz spowodowaną tym zmianą profilu i zakresu działalności spółki przejmowanej usługi, których dotyczyła wpłacona zaliczka nie zostały wykonane. Przedstawiona sytuacja faktyczna spowodowała to, że kontrahent spółki przejmowanej po Dniu Połączenia i przed zakończeniem roku podatkowego 2014:

1) wystawił i 2) doręczył Wnioskodawcy /jako sukcesorowi generalnemu praw i obowiązków A. Sp. z o.o./ fakturę korygującą oraz 3) zwrócił całość wpłaconej wcześniej przez spółkę przejmowaną zaliczki. Obowiązek wystawienia faktury korygującej wynikał wprost z art. 106j ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Faktura korygująca zmniejszała podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego o 100 %, to znaczy zarówno podstawa opodatkowania jak i kwota podatku w fakturze korygującej określane były liczbą „0”.

Do dnia 25 stycznia 2015 r. ostateczna proporcja dotycząca roku 2014 r. nie była znana. Faktura korygująca doręczona została Wnioskodawcy w grudniu 2014 r. Wykazał on w deklaracji VAT-7 za grudzień 2014 r. składanej do 25 stycznia 2015 r. kwotę podatku naliczonego uwzględniając zmniejszenie podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku naliczonego ujętego w fakturze korygującej w wartości 100 % sumy podatku naliczonego. Kwota podatku wykazana w deklaracji VAT-7 za grudzień 2014 jako kwota podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego (poz. 48), a wynikająca z otrzymanej faktury korygującej „na minus” została wpłacona w terminie do właściwego urzędu skarbowego.

Po zakończeniu roku podatkowego 2014 r. Wnioskodawca ustalił ostateczną proporcję VAT w rozumieniu art. 91 ust. 1 ustawy o VAT uwzględniając obroty związane z jego dotychczasową działalnością oraz obroty spółki przejmowanej. Proporcja ta wyniosła 20/80, to jest prawo do obniżenia podatku należnego wyniosło 20 % kwoty podatku naliczonego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca wykazując w deklaracji za grudzień 2014 podatek VAT naliczony z faktury korygującej na minus do odliczenia w pełnej wysokości (100%) postąpił zgodnie z literą ustawy o VAT, w sytuacji gdy prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w roku 2014 przysługiwało mu jedynie w wysokości 20% po ustaleniu proporcji ostatecznej po zakończeniu roku... W przypadku odpowiedzi negatywnej to czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo składając korektę deklaracji podatkowej za grudzień 2014 r. już uwzględniając ustaloną ostatecznie proporcję tj. 20%...

Zdaniem Wnioskodawcy, zdarzeniem przyszłym jest poprawne skorygowanie przez Wnioskodawcę deklaracji VAT-7 za grudzień 2014 r. w ten sposób, że korekta powinna uwzględniać prawidłowo ustaloną ostateczną proporcję za rok 2014 r. i kwota podatku naliczonego wynikającego z korekty faktury VAT zaliczkowej, a podlegająca odliczeniu, wynosić powinna 22.439,02 zł, jako 20 % kwoty podatku naliczonego in minus w fakturze korygującej, zamiast kwoty -112.195,12 zł jako 100 % kwoty podatku naliczonego in minus w fakturze korygującej jaką wykazano w deklaracji pierwotnej VAT-7.

Stanowisko Wnioskodawcy

Złożenie korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień 2014 r. jest zasadne w świetle obowiązujących przepisów, gdyż zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT jest on obowiązany po zakończeniu roku dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6. W dacie otrzymania przez Wnioskodawcę faktury korygującej wstępna proporcja Wnioskodawcy ustalona na rok 2014 r. wynosiła 0 %, to znaczy nie mógł on obniżać kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, lecz z uwagi na rozbieżności w interpretacji przepisów oraz chęć uniknięcia zaległości podatkowej, Wnioskodawca nieprawidłowo tzn. z własną nadpłatą uwzględnił okoliczność podatkową polegającą na wystawieniu i doręczeniu faktury korygującej. Niejako obowiązkiem Wnioskodawcy jest po ustaleniu proporcji ostatecznej za rok 2014 r. w wymiarze 20/80 jest dokonanie korekty w ten sposób, że kwota podatku od towarów i usług podlegająca wpłacie do właściwego urzędu skarbowego wynosić powinna 89.756.10 zł /80% podatku naliczonego w korekcie faktury/. W przypadku gdyby Wnioskodawca korzystał z pełnego prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt . 1 lit. b ustawy o VAT to wówczas nie byłoby konieczne dokonywanie korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień 2014 r. z uwzględnieniem proporcji. Ww. przepis należy w tym konkretnym przypadku interpretować łącznie z art. 106j ust. 1 pkt 4 oraz art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, to jest gdy wystawiana i doręczana jest korekta faktury VAT nabywca tj. Wnioskodawca obowiązany jest do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Wnioskodawca zobowiązany i uprawniony był do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego, lecz nie w całej kwocie wskazanej w fakturze korygującej, lecz w części uwzględniającą wyliczoną proporcję na rok 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b) ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu dokonania całości lub części zapłaty przez nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Art. 90 ust. 1 ustawy stanowi, że w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 (art. 90 ust. 2).

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (art. 90 ust. 3).

Proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej (art. 90 ust. 4).

Z opisanego we wniosku zdarzenia wynika, że do dnia połączenia w 2014 r. Wnioskodawca prowadził działalność wyłącznie zwolnioną z opodatkowania VAT (w zakresie usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę wg art. 43 ust 1 pkt 38 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W związku z tym wg art. 86 ust. 1 ustawy VAT a contrario nie przysługiwało mu prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W dniu 3 października 2014 r. Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy KRS wpisał do rejestru połączenie Wnioskodawcy oraz zależnej w 100 % A. Sp. z o.o. Podstawa prawna połączenia to art. 492 § 1 ust. 2 w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych. Z dniem połączenia, to jest 3 października 2014 r. wystąpił skutek prawny w postaci wykreślenia spółki przejętej z rejestru przedsiębiorców, zaś Wnioskodawca wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej wg przepisów z art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych /praw i obowiązków nie mających charakteru podatkowego/ oraz art. 93 § 2 Ordynacji Podatkowej w zakresie prawa podatkowego. A. Sp. z o.o. - spółka przejmowana - przed Dniem Połączenia prowadziła wyłącznie działalność opodatkowaną w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT i posiadała uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Spółka przejmowana przed Dniem Połączenia wpłaciła kontrahentowi kwotę 600.000,00 zł jako zaliczkę na poczet usług podlegających opodatkowaniu wg stawki 23 %. Zgodnie z art. 106b ust. l pkt 4 kontrahent wystawił fakturę zaliczkową i doręczył spółce przejmowanej. Spółka przejmowana obniżyła kwotę podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym o kwotę podatku naliczonego wykazanego w otrzymanej fakturze zaliczkowej, zaś kontrahent spółki przejmowanej uiścił do właściwego organu podatkowego kwotę podatku należnego wynikającego z wystawionej faktury zaliczkowej w terminie określonym prawem. W związku z pogorszeniem sytuacji rynkowej oraz spowodowaną tym zmianą profilu i zakresu działalności spółki przejmowanej usługi, których dotyczyła wpłacona zaliczka nie zostały wykonane. Przedstawiona sytuacja faktyczna spowodowała to, że kontrahent spółki przejmowanej po Dniu Połączenia i przed zakończeniem roku podatkowego 2014:

1) wystawił i 2) doręczył Wnioskodawcy /jako sukcesorowi generalnemu praw i obowiązków A. Sp. z o.o./ fakturę korygującą oraz 3) zwrócił całość wpłaconej wcześniej przez spółkę przejmowaną zaliczki. Obowiązek wystawienia faktury korygującej wynikał wprost z art. 106j ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Faktura korygująca zmniejszała podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego o 100 %, to znaczy zarówno podstawa opodatkowania jak i kwota podatku w fakturze korygującej określane były liczbą „0”.

Do dnia 25 stycznia 2015 r. ostateczna proporcja dotycząca roku 2014 r. nie była znana. Faktura korygująca doręczona została Wnioskodawcy w grudniu 2014 r. Wykazał on w deklaracji VAT-7 za grudzień 2014 r. składanej do 25 stycznia 2015 r. kwotę podatku naliczonego uwzględniając zmniejszenie podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku naliczonego ujętego w fakturze korygującej w wartości 100 % sumy podatku naliczonego. Kwota podatku wykazana w deklaracji VAT-7 za grudzień 2014 jako kwota podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego (poz. 48), a wynikająca z otrzymanej faktury korygującej „na minus” została wpłacona w terminie do właściwego urzędu skarbowego.

Po zakończeniu roku podatkowego 2014 r. Wnioskodawca ustalił ostateczną proporcję VAT w rozumieniu art. 91 ust. 1 ustawy o VAT uwzględniając obroty związane z jego dotychczasową działalnością oraz obroty spółki przejmowanej. Proporcja ta wyniosła 20/80, to jest prawo do obniżenia podatku należnego wyniosło 20 % kwoty podatku naliczonego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy Wnioskodawca wykazując w deklaracji za grudzień 2014 podatek VAT naliczony z faktury korygującej na minus do odliczenia w pełnej wysokości (100%) postąpił zgodnie z literą ustawy o VAT, w sytuacji gdy prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w roku 2014 przysługiwało mu jedynie w wysokości 20% po ustaleniu proporcji ostatecznej po zakończeniu roku... W przypadku odpowiedzi negatywnej to czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo składając korektę deklaracji podatkowej za grudzień 2014 r. już uwzględniając ustaloną ostatecznie proporcję tj. 20%.

Odnosząc się do opisanego zdarzenia przyszłego i obowiązujących w tym zakresie przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawca postąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami wykazując w deklaracji VAT za grudzień 2014 r. podatek naliczony z faktury korygującej na minus do odliczenia w pełnej wysokości (100%) i wpłacając pełną kwotę podatku do urzędu skarbowego.

Planowana transakcja, z którą był związany ten podatek naliczony, w ogóle nie doszła do skutku a Kontrahent zwrócił Wnioskodawcy całą kwotę zaliczki wraz z zapłaconym podatkiem. Powyższe oznacza, że nie doszło do żadnej transakcji i podatek naliczony wynosi „0”. Ponieważ nie doszło do żadnej transakcji to nie sposób uznać, że podatek naliczony którego w ostateczności w ogóle nie było z uwagi na obiektywny i niezaprzeczalny fakt, iż nie było żadnej transakcji, mógł mieć jakikolwiek wpływ na jakąkolwiek proporcję sprzedaży u Wnioskodawcy. Stronie w żadnym momencie nie przysługuje proporcjonalne odliczenie podatku z transakcji, w której podatek naliczony wynosi „0”.

W opisanej sytuacji, proporcja ostateczna sprzedaży ustalana dla Wnioskodawcy po zakończeniu roku, związana z faktem, że Strona po przejęciu spółki zależnej wykonuje zarówno czynności zwolnione od opodatkowania dla niej właściwe wcześniej, jak i czynności opodatkowane – właściwe dla spółki przejmowanej, niezbędna do wyliczenia częściowego odliczenia podatku, nie ma żadnego związku przyczynowo-skutkowego z podatkiem pierwotnie naliczonym, od transakcji, która w rzeczywistości nie doszła w ogóle do skutku i podatek z nią związany wynosi „0”. Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w opisanej sytuacji przysługuje mu prawo do korekty deklaracji za grudzień 2014 r., która umożliwi odliczenie 20% podatku z transakcji, która w rzeczywistości w ogóle nie miała miejsca.

Cytowany przez Wnioskodawcę przepis art. 106j ust. 1 pkt 4 nie dotyczy Strony lecz wystawcy faktury i kontrahent zastosował ten przepis wystawiając korektę podstawy opodatkowania jak i kwoty podatku do „0”.

Natomiast obowiązkiem Wnioskodawcy było zastosowanie art. 86 ust. 19a czyli zmniejszenie kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał zgodnie z otrzymaną fakturą korygującą podstawę opodatkowania jak i kwotę podatku do „0”, co też Wnioskodawca uczynił w deklaracji za grudzień 2014 r.

Powyższe postępowanie było prawidłowe i planowana pierwotnie transakcja zakupu, która w ostateczności nie doszła do skutku i została anulowana do „0” nie ma żadnego związku i wpływu na korektę kwoty podatku naliczonego objętą regulacją art. 91 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy dotyczące uprawnienia do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego, lecz nie w całej kwocie wskazanej w fakturze korygującej, lecz w części uwzględniającą wyliczoną proporcję na rok 2014 w formie korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień 2014 r. jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.