IBPP4/4512-189/15/PK | Interpretacja indywidualna

Uwzględnienie wartości importowanych usług przy ustalaniu proporcji sprzedaży
IBPP4/4512-189/15/PKinterpretacja indywidualna
 1. import usług
 2. pożyczka
 3. proporcja
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z 8 lipca 2015 r. (data wpływy 14 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uwzględnienia wartości importowanych usług przy ustalaniu proporcji sprzedaży – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie uwzględnienia wartości importowanych usług przy ustalaniu proporcji sprzedaży. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 8 lipca 2015 r. znak: IBPP4/4512-190/15/PK.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Spółka) należy do międzynarodowej grupy kapitałowej (dalej: Grupa). Przedmiotem działalności Spółki jest projektowanie i produkcja łożysk.

Wnioskodawca posiada siedzibę na terytorium Polski i jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Spółka składa miesięczne deklaracje VAT, zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT.

W ciągu ostatnich lat Spółka otrzymywała od podmiotów z Grupy z siedzibą w USA oraz z siedzibą w Luksemburgu (dalej razem: Pożyczkodawcy) pożyczki, od których naliczane były odsetki (dalej: Pożyczki).

W okresie od 2011 r. do chwili obecnej Spółka otrzymała łącznie 5 Pożyczek, w tym 3 pożyczki od podmiotu z siedzibą w Luksemburgu (w roku 2011, 2012 i 2013) oraz 2 pożyczki od podmiotu z siedzibą w USA (w 2014 i 2015 roku). Pożyczki te udzielane były na okres 1 roku.

Pożyczkodawcy nie są i nie byli bezpośrednimi udziałowcami Spółki. Pożyczkodawcy nie posiadają siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Pożyczkodawca z siedzibą w Luksemburgu jest podatnikiem podatku od wartości dodanej, nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju, natomiast Pożyczkodawca z siedzibą w USA nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju (jednocześnie, podmioty te nie są zarejestrowane dla potrzeb VAT w Polsce).

Pożyczkodawcy nie posiadają siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie.

Czy Spółka powinna uwzględnić wartość nabytych usług od Pożyczkodawców w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy nie powinien uwzględniać wartości usług nabytych od Pożyczkodawców w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT <ustawa o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)>.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (z zastrzeżeniem przepisów wskazanych w ustawie).

Biorąc pod uwagę brzmienie powyższego przepisu należy przyjąć że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W świetle art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z ust. 2 tego przepisu, w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Proporcję tą określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja (art. 90 ust. 3 i 4 ustawy o VAT).

W tym miejscu należy również podkreślić, że brzmienie art. 90 ust. 1-4 ustawy o VAT od 2011 roku nie ulegało zmianie.

Wnioskodawca pragnie jednak zaznaczyć, że ustawa o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. nie definiuje pojęcia obrotu (dotychczas obrót zdefiniowany był w art. 29 ustawy o VAT, który został uchylony począwszy od 1 stycznia 2014 r.). W konsekwencji, na potrzeby stosowania art. 90 ustawy o VAT, wprowadzony został do tego przepisu ust. 9a wskazujący, że przy ustaleniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że powołane przepisy art. 90 ustawy o VAT nie odnoszą się wprost do importu usług, w przypadku którego podatnikiem jest nabywca usług. Jak wynika z cytowanego art. 86 ust. 1 ustawy, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, a zatem czynnościami wykonywanymi przez niego jako podatnika VAT. Z uwagi na fakt iż w przypadku importu usług po stronie nabywcy nie może być mowy o „wykonaniu” usługi, powyższe czynności odnieść można jedynie do sprzedaży wykonywanej w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Należy także zaznaczyć, że import usług nie został objęty definicją sprzedaży, określoną w art. 2 pkt 22 ustawy, co również wskazuje, że nie powinien być uwzględniany w proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że zaprezentowane powyżej stanowisko przyjmowane jest również przez organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych, m.in.:

 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 26 listopada 2014 r. (IBPP4/443-401/14/ PK),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 22 kwietnia 2014 r. (sygn. 1LPP4/443-33/14-5/ISN),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, 1 kwietnia 2014 r. (ILPP4/443-584/13-6/ BA)
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 31 marca 2014 r. (sygn. ILPP4/443-46/14-2/ISN).

Wnioskodawca pragnie również podkreślić słuszność przedmiotowego podejścia na gruncie regulacji VAT obowiązujących przed 31 grudnia 2013 r.

Należy bowiem wskazać, że zarówno na gruncie obecnie obowiązujących przepisów ustawy o VAT, jak również przepisów obowiązujących do końca 2013 r. proporcja ustalana jest w oparciu o obrót

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.), obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnych charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Natomiast przez sprzedaż, w myśl art. 2 ust. 22 ustawy, należy rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W konsekwencji, do kalkulacji proporcji nie powinny być brane kwoty wynikające z tytułu importu usług, importu towarów oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jako że czynności te nie generują obrotu rozumianego jako kwotę należną z tytułu sprzedaży.

Zatem pojęcie „obrotu” nie obejmuje importu usług, czyli sytuacji, w której podatnikiem z tytułu świadczenia usług w Polsce przez podmiot zagraniczny jest nabywca. W ocenie Wnioskodawcy, powyższe wnioski pozostają aktualne również w obowiązującym stanie prawnym, pomimo zaistniałych modyfikacji literalnego brzmienia przepisów ustawy o VAT. W konsekwencji, również z perspektywy historycznej i ugruntowanej już wykładni norm ustawy o VAT, kwoty wynikające z tytułu importu usług (kwota odsetek) nie będą brane pod uwagę w przypadku obliczania proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie również w interpretacjach indywidualnych wydanych na gruncie przepisów obowiązujących do końca 2013 r.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 lutego 2014 r. (IPPP3/443-1073/13-2/KT),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 sierpnia 2013 r. (IPPP1/443-453/13-3/AS),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 kwietnia 2013 r. (IBPP4/443-138/13/EK),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 września 2011 r. (IPPP3/443-889/11 -2/LK).

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy wartość usługi nabywanej przez Wnioskodawcę od Pożyczkodawców (w odniesieniu do Pożyczek otrzymanych w latach 2011-2015), nie powinna być uwzględniana przez Spółkę przy kalkulacji proporcji o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT. W konsekwencji, import usług powinien mieć neutralny wpływ na prawo Wnioskodawcy do odliczenia VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odrębnym rozstrzygnięciu wydanym dla Wnioskodawcy znak IBPP4/4512-157/15/PK stwierdzono, że z tytułu udzielonych mu pożyczek jest on podatnikiem i winien rozpoznać import usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Dodatkowo informuje się, że w pozostałym zakresie wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.