IBPP3/443-1052/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

Jeżeli proporcja określona zgodnie z art. 90 jest mniejsza niż 2% i podatnik uzna, że wynosi 0 nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego
IBPP3/443-1052/14/AŚinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. odliczenie częściowe
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  5. proporcja
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 26 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z 12 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.) oraz pismem z 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizowanym projektem pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizowanym projektem pn. „...”. Wniosek został uzupełniony pismem z 12 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie z 6 listopada 2014 r. znak: IBPP3/443-1052/14/AŚ oraz pismem z 1 grudnia 2014 r.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 12 listopada 2014 r. oraz pismem z 1 grudnia 2014 r. przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W 2014 r. Wnioskodawca otrzyma dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na zadanie pn. „...”.

W placówkach jednostki jest prowadzona działalność statutowa (świadczenie usług medycznych PKWiU 86) oraz wynajem pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej, ale wskaźnik proporcji wynosi do 2%.

Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa miesięczne deklaracje VAT-7.

Wnioskodawca nie dokonał jeszcze zakupu udokumentowanego fakturami VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”. Planowana data pierwszego zakupu udokumentowanego fakturą VAT to styczeń - luty 2015 roku a planowana data ostatniego zakupu to maj - czerwiec 2015 roku.

Zakupy dokonane w celu realizacji projektu będą związane jednocześnie z działalnością zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy o VAT (w przeważającym zakresie) oraz w niewielkim stopniu z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT (badania kierowców ubiegających się o prawo jazdy ). Wnioskodawca nie będzie w stanie wyodrębnić w całości lub w części kwot. o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy o VAT.

Wnioskodawca w swojej placówce świadczy:

usługi opodatkowane (najem pomieszczeń – brak związku z realizowanym projektem)

usługi opodatkowane (badania kierowców)

usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy o VAT.

Proporcja obliczona na podstawie art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT za rok 2013 wynosiła 1,57%. Wnioskodawca przyjął (zgodnie z art. 90 ust. 10 ustawy o VAT ), że proporcja ta wynosi 0%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizacji projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy:

U Wnioskodawcy prowadzona jest działalność statutowa (świadczenie usług medycznych PKWiU 86), która jest zwolniona z VAT oraz ze względu na niski tj. do 2% wskaźnik proporcji Wnioskodawca uważa, że nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizowanego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wskazano powyżej, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wyrażoną wyżej generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają regulacje zawarte w art. 90 ustawy.

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 cyt. ustawy, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w art. 90 ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl art. 90 ust. 3 cyt. ustawy o VAT, proporcję, o której mowa w ust. 2 ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Stosownie natomiast do zapisu art. 90 ust. 10 ustawy o VAT, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2–8:

  1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
  2. nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Zatem, dokonując analizy cyt. wyżej przepisów stwierdzić należy, że na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy, występuje obowiązek wyodrębnienia podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

Natomiast w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego odliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

Wyjaśnić tutaj należy, że przytoczone wyżej uregulowania art. 90 znajdują zastosowanie do odliczania podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług wykorzystywanych równocześnie do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych z podatku wyłącznie w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie podatku naliczonego tj. dokonanie jego bezpośredniej alokacji do czynności opodatkowanych i do czynności zwolnionych z VAT.

Z przedstawionego w treści wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie realizował zadanie pn. „...”. Zakupy dokonane w celu realizacji projektu będą związane jednocześnie z działalnością zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy o VAT (w przeważającym zakresie) oraz w niewielkim stopniu z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT (badania kierowców ubiegających się o prawo jazdy ). Wnioskodawca nie będzie w stanie wyodrębnić w całości lub w części kwot. o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy o VAT. Proporcja obliczona na podstawie art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT za rok 2013 wynosiła 1,57%. Wnioskodawca przyjął (zgodnie z art. 90 ust. 10 ustawy o VAT ), że proporcja ta wynosi 0%.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że skoro zakupy dokonane w celu realizacji ww. projektu będą związane zarówno ze sprzedażą zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT jak i opodatkowaną oraz jak wskazał Wnioskodawca nie będzie w stanie wyodrębnić w całości lub w części kwot, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, a proporcja w roku 2013 nie przekroczyła 2% stosunku sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem i Wnioskodawca przyjął, że proporcja sprzedaży wynosi 0%, to Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizowanego projektu, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo zauważa się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług świadczonych przez Wnioskodawcę, gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie zadano pytania w tym zakresie. Powyższe przyjęto informacyjnie jako element opisu zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.