0115-KDIT1-1.4012.724.2018.1.MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Z mianownika kalkulacji prewspółczynnika Miasto powinno wyłączyć dotację celową przekazaną na rzecz Powiatu na podstawie § 2 pkt 9 lit. f rozporządzenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2018 r. (data wpływu 2 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozstrzygnięcia, czy z mianownika kalkulacji prewspółczynnika Miasto powinno wyłączyć dotację celową na podstawie § 2 pkt 9 lit. f rozporządzenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozstrzygnięcia, czy z mianownika kalkulacji prewspółczynnika Miasto powinno wyłączyć dotację celową na podstawie § 2 pkt 9 lit. f rozporządzenia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina Miasta (dalej: Miasto lub Wnioskodawca) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm., dalej: ustawa o samorządzie gminnym) Miasto jest wyposażone w osobowość prawną i posiada zdolność do czynności cywilnoprawnych. Miasto przekazuje środki z budżetu innym podmiotom w formie dotacji podmiotowych, przedmiotowych lub celowych. Fundusze te zasilają właściwe podmioty celem realizacji zadań własnych Miasta (określonych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym), a także m.in. zadań własnych innych jednostek samorządu terytorialnego.

W szczególności Wnioskodawca w 2018 r. planuje przekazać dotację celową na inwestycję pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej (...)” (dalej: Dotacja, Inwestycja), która realizowana będzie przez Powiat (dalej: Powiat) w ramach realizacji zadań własnych Powiatu. Całkowity planowany koszt Inwestycji wynieść ma ok. (...) zł, natomiast wkład Miasta określono na ok. (...) zł. W wyniku realizacji Inwestycji zostanie wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa zlokalizowana na terenie Miasta wzdłuż przedmiotowej drogi powiatowej. Dzięki realizacji Inwestycji wzrośnie poziom bezpieczeństwa oraz komfort przemieszczania się na terenie Miasta. Tym samym, w opinii Wnioskodawcy, jej bezpośrednimi beneficjentami będą w szczególności mieszkańcy Miasta.

Zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT w celu odliczenia podatku VAT naliczonego od kosztów związanych z nabyciem towarów lub usług, wykorzystywanych do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT, w przypadku których nie ma możliwości dokonania bezpośredniej alokacji, należy zastosować tzw. prewspółczynnik VAT. Na podstawie art. 86 ust. 22 ustawy o VAT oraz rozporządzenia, prewspółczynnik dla urzędu obsługującego JST (dalej: prewspółczynnik) oblicza się według wzoru określonego w § 3 pkt 2 rozporządzenia. Zgodnie z § 2 pkt 9 rozporządzenia, przez dochody wykonane urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego (których wartość zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia stanowi mianownik wzoru służącego do obliczenia Prewspółczynnika) należy rozumieć dochody obejmujące dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych - wynikające ze sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o określone wartości wskazane w § 2 pkt 9 lit. a-g rozporządzenia.

W świetle § 2 pkt 9 lit. f rozporządzenia, wyłączeniu z kalkulacji dochodów wykonanych urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego podlegają m.in.: kwoty stanowiące równowartość środków, innych niż stanowiące zapłatę, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy, przekazanych zakładom budżetowym, innym jednostkom sektora finansów publicznych oraz innym osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, z wyłączeniem kwot, które zostały zwrócone, celem realizacji przez te podmioty zadań jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy Dotację należy uznać za kwotę podlegającą wyłączeniu z kalkulacji prewspółczynnika na podstawie ww. § 2 pkt 9 lit. f rozporządzenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy z mianownika kalkulacji prewspółczynnika, Miasto powinno wyłączyć Dotację na podstawie § 2 pkt 9 lit. f rozporządzenia?

Zdaniem Wnioskodawcy, dotacja powinna zostać wyłączona z mianownika kalkulacji prewspółczynnika.

Uzasadnienie stanowiska Miasta.

a. Prawa i obowiązki zarządcy dróg

Zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222, dalej: ustawa o drogach publicznych) zarządcą drogi jest organ administracji rządowej lub JST, do którego właściwości należą sprawy z zakresu m.in. budowy, przebudowy, remontu dróg, a zgodnie z pkt 2, zarządcą dróg gminnych jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), a dróg powiatowych - zarząd powiatu.

Do zadań własnych Miasta należą, na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, m.in. sprawy związane z drogami gminnymi czy ulicami. Wnioskodawca sukcesywnie modernizuje swoją infrastrukturę komunikacyjną. Jednakże uwzględniając obowiązujące przepisy w zakresie dróg publicznych, gdzie z jednej strony Miasto zobowiązane jest do nadzoru nad drogami gminnymi, a z drugiej podmiotem odpowiedzialnym za drogi powiatowe jest Zarząd Powiatu (dalej: Zarząd Powiatu), Miasto nie ma możliwości dokonania stosownych prac w odniesieniu do wszystkich dróg zlokalizowanych na swoim terenie. Dotyczy to m.in. ul. A., mającej w świetle ustawy o drogach publicznych status drogi powiatowej, której zarządcą w związku z powyższym jest Zarząd Powiatu.

Wnioskodawca wskazał, że ul. A. jest jedną z głównych dróg położonych na terenie Miasta. Realizacja Inwestycji polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa oraz komfortu przemieszczania się na jego terenie. Tym samym głównymi beneficjentami Inwestycji będą mieszkańcy Miasta, gdyż to oni w największym zakresie będą z niej korzystać. Odzwierciedla to również stosunek partycypacji w kosztach przedsięwzięcia, mianowicie Miasto wyda na ten cel (...) zł, a Powiat (...) zł.

Ponadto, analizując art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, należy mieć na uwadze, iż Miasto nie jest zobowiązane wyłącznie do nadzoru nad drogami gminnymi, ale również nad ulicami. Przez pojęcie ulicy, które zostało zdefiniowane w art. 4 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, rozumieć należy: „drogę na terenie zabudowy (...)”. Tym samym, pomimo, iż zarządcą ul. A. jest Zarząd Powiatu, to w opinii Wnioskodawcy, nadzór nad nią wpisuje się również w zadania własne Miasta, pomimo, iż rola ta ograniczać się może jedynie do partycypacji w kosztach przedsięwzięć realizowanych przez Powiat.

Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, Miasto współrealizując niniejszą Inwestycję, pomimo, iż nie jest do tego wprost zobowiązane przepisami prawa, wykonuje swoje zadania własne.

b. Kalkulacja prewspółczynnika.

W świetle art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Stosownie zaś do art. 86 ust 2b ustawy o VAT, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:

  1. zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz
  2. obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Art. 86 ust. 22 ustawy o VAT precyzuje, iż Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, określić w przypadku niektórych podatników sposób określenia proporcji uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć oraz wskazać dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu określenia proporcji, uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności przez niektórych podatników i uwarunkowania obrotu gospodarczego.

Dla JST sposób ten określony został w rozporządzeniu. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku JST sposób określenia proporcji ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia, dla urzędu obsługującego JST, proporcję określa się według wzoru:

A x 100

X=-----------

DUJST

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

X - proporcję określoną procentowo, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej,

A - roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez urząd obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego, stanowiący część rocznego obrotu jednostki samorządu terytorialnego z działalności gospodarczej,

DUJST - dochody wykonane urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego.

Natomiast zgodnie z § 2 ust. 9 lit. f rozporządzenia wyłączeniu z mianownika kalkulacji prewspółczynnika podlegają: „kwoty stanowiące równowartość środków, innych niż stanowiące zapłatę, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy, przekazanych zakładom budżetowym, innym jednostkom sektora finansów publicznych oraz innym osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, z wyłączeniem kwot, które zostały zwrócone, celem realizacji przez te podmioty zadań jednostki samorządu terytorialnego”.

W opinii Wnioskodawcy, zwrotu: „celem realizacji przez te podmioty zadań jednostki samorządu terytorialnego”, nie należy zawężać jedynie do literalnego brzmienia przepisów określających zadania własne JST. Potwierdzenie stanowiska Miasta znajduje się w uzasadnieniu do rozporządzenia. Mianowicie zgodnie z nim: „Definicja dochodów wykonanych urzędu obsługującego JST nie będzie np. obejmować dotacji i innych środków przekazanych na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego i związków jednostek samorządu terytorialnego (art. 220 ust. 1 ustawy o finansach publicznych), o ile redystrybucja tych środków służy szeroko rozumianej realizacji zadań JST”.

W związku z powyższym, pomimo, iż udział w Inwestycji, w związku z którą Miasto zamierza przekazać Dotację, nie jest bezpośrednią realizacją zadań własnych Wnioskodawcy, określonych w art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, to w jego opinii, powinna ona zostać wyłączona z mianownika kalkulacji prewspółczynnika.

Ponadto, Wnioskodawca podkreślił cel, w jakim prewspółczynnik został wprowadzony do polskiego porządku prawnego. Mianowicie, zgodnie z treścią Uzasadnienia do ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 605) przepisy art. 86 ust. od 2a do 22, regulujące kwestie związane z prewspółczynnikiem, wprowadzone zostały „Celem wzmocnienia zasady dokonywania odliczenia podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do czynności opodatkowanych”. Potwierdzone to zostało również w Uzasadnieniu do rozporządzenia, zgodnie z którym: „Wyłączenie wymienionych tytułów z dochodów wykonanych urzędu obsługującego JST ma na celu „oczyszczenie” kwoty dochodów przyjmowanej do wyliczenia proporcji z danych, które będą zniekształcać tę proporcję”. W opinii Wnioskodawcy, brak wyłączenia Dotacji z mianownika kalkulacji prewspółczynnika doprowadzi do jego zniekształcenia, gdyż intencją ustawodawcy było, aby z kalkulacji prewspółczynnika wyłączyć te kategorie środków, które przekazywane są przez JST na rzecz innych podmiotów, jeśli to te ostatnie wykorzystują otrzymane środki w celu realizacji zadań JST.

Reasumując, w opinii Wnioskodawcy, Dotacja powinna zostać wyłączona z mianownika kalkulacji prewspółczynnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.