Proporcja | Interpretacje podatkowe

Proporcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to proporcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak obowi1zku rozliczania podatku naliczonego zgodnie z dyspozycj1 art. 86 ust. 2a ustawy o VAT w okresie przed centralizacj1 rozliczen VAT.
Fragment:
Proporcje okreola sie procentowo w stosunku rocznym. Proporcje te zaokr1gla sie w góre do najbli?szej liczby ca3kowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje sie odpowiednio (art. 86 ust. 2g ustawy). W przypadku gdy podatnik, dla którego sposób okreolenia proporcji wskazuj1 przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, ?e wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób okreolenia proporcji nie bedzie najbardziej odpowiadaa specyfice wykonywanej przez niego dzia3alnooci i dokonywanych przez niego nabya, mo?e zastosowaa inny bardziej reprezentatywny sposób okreolenia proporcji – art. 86 ust. 2h. Wed3ug art. 90 ust. 1 ww. ustawy, w stosunku do towarów i us3ug, które s1 wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynnooci, w zwi1zku z którymi przys3uguje prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego, jak i czynnooci, w zwi1zku z którymi takie prawo nie przys3uguje, podatnik jest obowi1zany do odrebnego okreolenia kwot podatku naliczonego zwi1zanych z czynnoociami, w stosunku do których podatnikowi przys3uguje prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego. Je?eli nie jest mo?liwe wyodrebnienie ca3ooci lub czeoci kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik mo?e pomniejszya kwote podatku nale?nego o tak1 czeoa kwoty podatku naliczonego, któr1 mo?na proporcjonalnie przypisaa czynnoociom, w stosunku do których podatnikowi przys3uguje prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego, z zastrze?eniem ust. 10. (art. 90 ust. 2 ww. ustawy).
2017
20
sty

Istota:
Obowi1zek rozliczania podatku naliczonego zgodnie z dyspozycj1 art. 86 ust. 2a ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcje, o której mowa w art. 90 ustawy.
Fragment:
Na podstawie art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku, gdy proporcja okreolona zgodnie z ust. 2-8: przekroczy3a 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegaj1ca odliczeniu, wynikaj1ca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, by3a mniejsza ni? 500 z3 – podatnik ma prawo uznaa, ze proporcja ta wynosi 100%, nie przekroczy3a 2% - podatnik ma prawo uznaa, ?e proporcja ta wynosi 0%. W przypadku, gdy podatnik, dla którego sposób okreolenia proporcji wskazuj1 przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, ?e wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób okreolenia proporcji nie bedzie najbardziej odpowiadaa specyfice wykonywanej przez niego dzia3alnooci i dokonywanych przez niego nabya, mo?e zastosowaa inny bardziej reprezentatywny sposób okreolenia proporcji – art. 86 ust. 2h ustawy. Jak stanowi art. 86 ust. 22 ustawy, minister w3aociwy do spraw finansów publicznych mo?e, w drodze rozporz1dzenia, okreolia w przypadku niektórych podatników sposób okreolenia proporcji uznany za najbardziej odpowiadaj1cy specyfice wykonywanej przez tych podatników dzia3alnooci i dokonywanych przez nich nabya oraz wskazaa dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu okreolenia proporcji, uwzgledniaj1c specyfike prowadzenia dzia3alnooci przez niektórych podatników i uwarunkowania obrotu gospodarczego.
2017
20
sty

Istota:
Obowi1zek rozliczania podatku naliczonego zgodnie z dyspozycj1 art. 86 ust. 2a ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego zwi1zanego z wykonaniem projektu rewitalizacji zabytkowego parku w oparciu o proporcje, o której mowa w art. 90 ustawy.
Fragment:
Na podstawie art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku, gdy proporcja okreolona zgodnie z ust. 2-8: przekroczy3a 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegaj1ca odliczeniu, wynikaj1ca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, by3a mniejsza ni? 500 z3 – podatnik ma prawo uznaa, ze proporcja ta wynosi 100%, nie przekroczy3a 2% - podatnik ma prawo uznaa, ?e proporcja ta wynosi 0%. W przypadku, gdy podatnik, dla którego sposób okreolenia proporcji wskazuj1 przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, ?e wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób okreolenia proporcji nie bedzie najbardziej odpowiadaa specyfice wykonywanej przez niego dzia3alnooci i dokonywanych przez niego nabya, mo?e zastosowaa inny bardziej reprezentatywny sposób okreolenia proporcji – art. 86 ust. 2h ustawy. Jak stanowi art. 86 ust. 22 ustawy, minister w3aociwy do spraw finansów publicznych mo?e, w drodze rozporz1dzenia, okreolia w przypadku niektórych podatników sposób okreolenia proporcji uznany za najbardziej odpowiadaj1cy specyfice wykonywanej przez tych podatników dzia3alnooci i dokonywanych przez nich nabya oraz wskazaa dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu okreolenia proporcji, uwzgledniaj1c specyfike prowadzenia dzia3alnooci przez niektórych podatników i uwarunkowania obrotu gospodarczego.
2017
20
sty

Istota:
Naliczenie podatku nale?nego z tytu3u wykorzystywania wydatków mieszanych do zdarzen pozostaj1cych poza ustaw1 oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytu3u wydatków mieszanych w oparciu o proporcje sprzeda?y.
Fragment:
Zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy, podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osi1gneli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym by3 ni?szy ni? 30.000 z3, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegaj1cej odliczeniu od kwoty podatku nale?nego przyjmuj1 proporcje wyliczon1 szacunkowo, wed3ug prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzedu skarbowego, w formie protoko3u. Stosownie do przepisu art. 90 ust. 9 ustawy, przepis art. 90 ust. 8, stosuje sie równie?, gdy podatnik uzna, ?e w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, by3aby niereprezentatywna. Na mocy art. 90 ust. 9a ustawy, obowi1zuj1cego od 1 stycznia 2014 r., przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza sie kwoty podatku. Stosownie do art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja okreolona zgodnie z ust. 2-8: przekroczy3a 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegaj1ca odliczeniu, wynikaj1ca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, by3a mniejsza ni? 500 z3 - podatnik ma prawo uznaa, ?e proporcja ta wynosi 100%; nie przekroczy3a 2% – podatnik ma prawo uznaa, ?e proporcja ta wynosi 0%. Nale?y zauwa?ya, ?e przepisy art. 90 ust. 1-3 ustawy o VAT stanowi1 implementacje art. 173 i art. 174 Dyrektywy 2006/112/WE [(poprzednio art. 17 ust. 5 i art. 19 Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Panstw Cz3onkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartooci dodanej ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG) - (Dz.
2017
20
sty

Istota:
Naliczenie podatku nale?nego z tytu3u wykorzystywania wydatków mieszanych do zdarzen pozostaj1cych poza ustaw1 oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytu3u wydatków mieszanych w oparciu o proporcje sprzeda?y.
Fragment:
Zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy, podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osi1gneli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym by3 ni?szy ni? 30.000 z3, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegaj1cej odliczeniu od kwoty podatku nale?nego przyjmuj1 proporcje wyliczon1 szacunkowo, wed3ug prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzedu skarbowego, w formie protoko3u. Stosownie do przepisu art. 90 ust. 9 ustawy, przepis art. 90 ust. 8, stosuje sie równie?, gdy podatnik uzna, ?e w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, by3aby niereprezentatywna. Na mocy art. 90 ust. 9a ustawy, obowi1zuj1cego od 1 stycznia 2014 r., przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza sie kwoty podatku. Stosownie do art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja okreolona zgodnie z ust. 2-8: przekroczy3a 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegaj1ca odliczeniu, wynikaj1ca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, by3a mniejsza ni? 500 z3 - podatnik ma prawo uznaa, ?e proporcja ta wynosi 100%; nie przekroczy3a 2% – podatnik ma prawo uznaa, ?e proporcja ta wynosi 0%. Nale?y zauwa?ya, ?e przepisy art. 90 ust. 1-3 ustawy o VAT stanowi1 implementacje art. 173 i art. 174 Dyrektywy 2006/112/WE [(poprzednio art. 17 ust. 5 i art. 19 Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Panstw Cz3onkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartooci dodanej ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG) - (Dz.
2017
20
sty

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie m.in. prawa do czeociowego odliczenia podatku naliczonego dotycz1cego wydatków mieszanych w oparciu o proporcje sprzeda?y, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy, nieuwzgledniania zdarzen spoza zakresu VAT w kalkulacji proporcji sprzeda?y oraz braku obowi1zku stosowania jakiejkolwiek innej wstepnej lub póYniejszej alokacji podatku naliczonego (klucza podzia3u, wspó3czynnika proporcji).
Fragment:
Zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy, podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osi1gneli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym by3 ni?szy ni? 30.000 z3, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegaj1cej odliczeniu od kwoty podatku nale?nego przyjmuj1 proporcje wyliczon1 szacunkowo, wed3ug prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzedu skarbowego, w formie protoko3u. Stosownie do przepisu art. 90 ust. 9 ustawy, przepis art. 90 ust. 8, stosuje sie równie?, gdy podatnik uzna, ?e w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, by3aby niereprezentatywna. Na mocy art. 90 ust. 9a ustawy, obowi1zuj1cego od 1 stycznia 2014 r., przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza sie kwoty podatku. Stosownie do art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja okreolona zgodnie z ust. 2-8: przekroczy3a 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegaj1ca odliczeniu, wynikaj1ca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, by3a mniejsza ni? 500 z3 – podatnik ma prawo uznaa, ?e proporcja ta wynosi 100%; nie przekroczy3a 2% – podatnik ma prawo uznaa, ?e proporcja ta wynosi 0%. Nale?y zauwa?ya, ?e przepisy art. 90 ust. 1-3 ustawy o VAT stanowi1 implementacje art. 173 i art. 174 Dyrektywy 2006/112/WE (poprzednio art. 17 ust. 5 i art. 19 Szóstej dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Panstw Cz3onkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartooci dodanej ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG) - (Dz.
2017
19
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego zwi1zanego z termomodernizacj1 budynków, prawo do czeociowego odliczenia podatku naliczonego w zwi1zku z realizacj1 inwestycji polegaj1cej na termomodernizacji budynków, sposób dokonania odliczenia podatku naliczonego w zwi1zku z realizacj1 ww. inwestycji.
Fragment:
Na podstawie art. 86 ust. 2g ustawy, proporcje okreola sie procentowo w stosunku rocznym. Proporcje te zaokr1gla sie w góre do najbli?szej liczby ca3kowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje sie odpowiednio. Zgodnie z art. 86 ust. 2h ustawy o podatku od towarów i us3ug, w przypadku gdy podatnik, dla którego sposób okreolenia proporcji wskazuj1 przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, ?e wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób okreolenia proporcji nie bedzie najbardziej odpowiadaa specyfice wykonywanej przez niego dzia3alnooci i dokonywanych przez niego nabya, mo?e zastosowaa inny bardziej reprezentatywny sposób okreolenia proporcji. Powo3any art. 86 ust. 2a ustawy wprost okreola, co stanowi kwote podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i us3ug, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika dzia3alnooci gospodarczej, jak i do celów innych. Zgodnie z t1 norm1, w przypadku nabycia towarów i us3ug, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika dzia3alnooci gospodarczej, jak i do celów innych ni? dzia3alnooa gospodarcza (z wyj1tkiem wykorzystania na cele osobiste, do których mo?e miea zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy), w sytuacji gdy przypisanie tych towarów i us3ug w ca3ooci do dzia3alnooci gospodarczej nie jest mo?liwe, kwote podatku naliczonego oblicza sie zgodnie ze sposobem okreolenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i us3ug do celów dzia3alnooci gospodarczej.
2017
19
sty

Istota:
Proporcja stosowana przy dokonywaniu korekty nieodliczonej kwoty podatku naliczonego.
Fragment:
Po obliczeniu proporcji ostatecznej zazwyczaj powstaje obowi1zek korekty odliczonego podatku, którego czeoa podlegaj1c1 odliczeniu oznaczono za pomoc1 proporcji wstepnej (art. 91 ust. 1 ustawy o VAT). Jednak?e w sytuacji, gdy Gmina dokona korekty podatku naliczonego w oparciu o proporcje ostateczn1 za dany rok podatkowy, nie obowi1zku korekty deklaracji podatkowej za pierwszy okres rozliczeniowy roku nastepuj1cego roku podatkowym, w którym zastosowano proporcje ostateczn1. Wyjaonia bowiem nale?y, i? w momencie dokonywania korekty deklaracji za lata poprzednie w celu skorzystania z odliczenia podatku naliczonego, proporcja ostateczna dla danego roku podatkowego jest ju? znana. Gmina koryguj1c deklaracje podatkowe za dany rok jest w stanie skalkulowaa proporcje w3aociw1 w oparciu o obroty osi1gniete w tym roku. W konsekwencji nie ma koniecznooci ustalania w pierwszej kolejnooci proporcji wstepnej (w oparciu o obroty z roku poprzedzaj1cego dany rok) i rozliczenia podatku w deklaracji za styczen nastepnego roku. Wynika to z faktu, i? przepisy dotycz1ce wstepnej proporcji maj1 na celu umo?liwienie odliczania podatku w formie szacunkowej. Tym samym, zasadne jest korygowanie poszczególnych miesiecy, w których zaistnia3y przes3anki do korekty nieodliczonego podatku naliczonego.
2017
19
sty

Istota:
Proporcja stosowana przy dokonywaniu korekty nieodliczonej kwoty podatku naliczonego.
Fragment:
Po obliczeniu proporcji ostatecznej zazwyczaj powstaje obowi1zek korekty odliczonego podatku, którego czeoa podlegaj1c1 odliczeniu oznaczono za pomoc1 proporcji wstepnej (art. 91 ust. 1 ustawy o VAT). Jednak?e w sytuacji, gdy Gmina dokona korekty podatku naliczonego w oparciu o proporcje ostateczn1 za dany rok podatkowy, nie obowi1zku korekty deklaracji podatkowej za pierwszy okres rozliczeniowy roku nastepuj1cego roku podatkowym, w którym zastosowano proporcje ostateczn1. Wyjaonia bowiem nale?y, i? w momencie dokonywania korekty deklaracji za lata poprzednie w celu skorzystania z odliczenia podatku naliczonego, proporcja ostateczna dla danego roku podatkowego jest ju? znana. Gmina koryguj1c deklaracje podatkowe za dany rok jest w stanie skalkulowaa proporcje w3aociw1 w oparciu o obroty osi1gniete w tym roku. W konsekwencji nie ma koniecznooci ustalania w pierwszej kolejnooci proporcji wstepnej (w oparciu o obroty z roku poprzedzaj1cego dany rok) i rozliczenia podatku w deklaracji za styczen nastepnego roku. Wynika to z faktu, i? przepisy dotycz1ce wstepnej proporcji maj1 na celu umo?liwienie odliczania podatku w formie szacunkowej. Tym samym, zasadne jest korygowanie poszczególnych miesiecy, w których zaistnia3y przes3anki do korekty nieodliczonego podatku naliczonego.
2017
19
sty

Istota:
Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych, Gminie przys3uguje prawo do czeociowego odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu pre-proporcji, a nastepnie proporcji sprzeda?y, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
Fragment:
W zwi1zku z tym, zdaniem Gminy, w celu ustalenia czeoci podatku mo?liwej do odliczenia od tego rodzaju wydatków Gmina powinna w pierwszej kolejnooci okreolia w jakiej czeoci ponoszone wydatki mieszane, s3u?1 dzia3alnooci gospodarczej Gminy, tj. dokonaa wstepnej alokacji podatku naliczonego a nastepnie zastosowaa proporcje sprzeda?y, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT. Jednoczeonie, zdaniem Gminy przy wstepnej alokacji podatku naliczonego w tym przypadku nale?y wykorzystaa pre-proporcje. Przedmiotowy udzia3 procentowy powinien zostaa ustalony na podstawie proporcji rocznych obrotów zwi1zanych z dzia3alnooci1 gospodarcz1 do ca3ooci dochodów wykonanych urzedu obs3uguj1cego jednostke samorz1du terytorialnego w rozumieniu przepisów Rozporz1dzenia. Gmina raz jeszcze pragnie podkreolia, i? niniejszy wniosek dotyczy wy31cznie wydatków ponoszonych od 1 stycznia 2016 r. po wejociu w ?ycie przepisów Ustawy zmieniaj1cej. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie. Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych, Gminie przys3uguje prawo do czeociowego odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu pre-proporcji, a nastepnie proporcji sprzeda?y, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy wyra?onym we wniosku i jego uzupe3nieniu, w odniesieniu do wydatków mieszanych, przys3uguje prawo do czeociowego odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu pre-proporcji, a nastepnie proporcji sprzeda?y, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT. Uzasadnienie. Prawo do czeociowego odliczenia podatku naliczonego - uwagi ogólne.
2017
15
sty

Istota:
1. Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów jak i usług, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej także jako: „współczynnik sprzedaży”), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
2. Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia (C-D), Gmina powinna traktować jako pozostające poza zakresem VAT i tym samym nie uwzględniać ich w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
3. Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji itp.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować?
Fragment:
Zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy, podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu. Stosownie do przepisu art. 90 ust. 9 ustawy, przepis art. 90 ust. 8, stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna. Na mocy art. 90 ust. 9a ustawy, obowiązującego od 1 stycznia 2014 r., przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku. Stosownie do art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8: przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%; nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%. Należy zauważyć, że przepisy art. 90 ust. 1-3 ustawy o VAT stanowią implementację art. 173 i art. 174 Dyrektywy 2006/112/WE (poprzednio art. 17 ust. 5 i art. 19 Szóstej dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG) - (Dz.
2017
11
sty

Istota:
Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków mieszanych.
Fragment:
Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, przy wstępnej alokacji podatku naliczonego w tym przypadku należy wykorzystać udział procentowy, ustalony na podstawie proporcji rocznych obrotów związanych z działalnością gospodarczą do całości dochodów wykonanych urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego (dalej: pre-proporcja) w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (dalej: Rozporządzenie). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do wydatków związanych z realizacją Inwestycji Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia części podatku naliczonego przy zastosowaniu pre-proporcji, a następnie proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: W odniesieniu do wydatków związanych z realizacją Inwestycji Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia części podatku naliczonego przy zastosowaniu pre-proporcji, a następnie proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2017
11
sty

Istota:
Możliwości zastosowania - dla obliczenia podatku naliczonego w korektach deklaracji VAT-7 za poszczególne miesiące 2016 r. - realnych tj. obliczonych za rok 2016 wskaźników proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a-2h oraz proporcji określonej w art. 90 ust. 3 ustawy.
Fragment:
Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie proporcji, w przypadku jednostki samorządu terytorialnego sposób określenia proporcji ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego. Stosownie do § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie proporcji, w przypadku urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego, jako sposób określenia proporcji uznaje się sposób ustalony wg wzoru: X=A x 100 / DUJST gdzie poszczególne symbole oznaczają: X – proporcja określona procentowo, zaokrąglona w górę do najbliższej liczby całkowitej, A – roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez urząd obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego, stanowiący część rocznego obrotu jednostki samorządu terytorialnego z działalności gospodarczej, DUJST – dochody wykonane urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego. Z kolei, stosownie do § 3 pkt 3 rozporządzenia w sprawie proporcji, jako sposób określenia proporcji uznaje się w przypadku jednostki budżetowej sposób ustalony według wzoru: X = A x 100/D gdzie poszczególne symbole oznaczają: X - proporcję określoną procentowo, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej, A - roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez jednostkę budżetową, stanowiący część rocznego obrotu jednostki samorządu terytorialnego z działalności gospodarczej, D - dochody wykonane jednostki budżetowej.
2017
11
sty

Istota:
Brak obowiązku stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy VAT.
Fragment:
Przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku (art. 90 ust. 9a ustawy). Na podstawie art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku, gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8: przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%; nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%. Z kolei w przepisie art. 86 ustawy został dodany ust. 22, z którego wynika, że minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, określić w przypadku niektórych podatników sposób określenia proporcji uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć oraz wskazać dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu określenia proporcji, uwzględniając specyfikę prowadzenia działalności przez niektórych podatników i uwarunkowania obrotu gospodarczego. Jednak i w takich przypadkach możliwe będzie stosowanie przez podatników innego sposobu określenia tzw. „ prewspółczynnika ”.
2017
11
sty

Istota:
Prawo do częściowego obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Fragment:
Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w cyt. wyżej ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Przepis art. 90 ust. 4 ustawy stanowi, że proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Stosownie do art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2–8: przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%; nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%. Analiza powołanych wyżej przepisów wskazuje zatem, że na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy, występuje obowiązek wyodrębnienia podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.
2016
30
gru

Istota:
1. Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów jak i usług, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej także jako: „współczynnik sprzedaży”), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
2. Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia (C-D), Gmina powinna traktować jako pozostające poza zakresem VAT i tym samym nie uwzględniać ich w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
3. Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji itp.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować?
Fragment:
Zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy, podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu. Stosownie do przepisu art. 90 ust. 9 ustawy, przepis art. 90 ust. 8, stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna. Na mocy art. 90 ust. 9a ustawy, obowiązującego od 1 stycznia 2014 r., przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku. Stosownie do art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8: przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%; nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%. Należy zauważyć, że przepisy art. 90 ust. 1-3 ustawy o VAT stanowią implementację art. 173 i art. 174 Dyrektywy 2006/112/WE (poprzednio art. 17 ust. 5 i art. 19 Szóstej dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG) - (Dz.
2016
30
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie proporcji, jaką należy zastosować przy dokonywaniu korekty nieodliczonej kwoty podatku naliczonego oraz w zakresie określenia okresu rozliczeniowego, za który należy dokonać korekt deklaracji.
Fragment:
Po obliczeniu proporcji ostatecznej zazwyczaj powstaje obowiązek korekty odliczonego podatku, którego część podlegającą odliczeniu oznaczono za pomocą proporcji wstępnej (art. 91 ust. 1 ustawy o VAT). Jednakże w sytuacji, gdy Gmina dokona korekty podatku naliczonego w oparciu o proporcję ostateczną za dany rok podatkowy, nie ma obowiązku korekty deklaracji podatkowej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, w którym zastosowano proporcję ostateczną. Wyjaśnić bowiem należy, iż w momencie dokonywania korekty deklaracji za lata poprzednie w celu skorzystania z odliczenia podatku naliczonego, proporcja ostateczna dla danego roku podatkowego jest już znana. Gmina korygując deklaracje podatkowe za dany rok jest w stanie skalkulować proporcję właściwą w oparciu o obroty osiągnięte w tym roku. W konsekwencji nie ma konieczności ustalania w pierwszej kolejności proporcji wstępnej (w oparciu o obroty z roku poprzedzającego dany rok) i rozliczenia podatku w deklaracji za styczeń następnego roku. Wynika to z faktu, iż przepisy dotyczące wstępnej proporcji mają na celu umożliwienie odliczania podatku w formie szacunkowej. Tym samym, zasadne jest korygowanie poszczególnych miesięcy, w których zaistniały przesłanki do korekty nieodliczonego podatku naliczonego.
2016
22
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Proporcja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.