Proporcja | Interpretacje podatkowe

Proporcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to proporcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wyliczanie proporcji określonej w art. 86 ust. 2c pkt 3 ustawy o VAT.
Fragment:
Na podstawie art. 90 ust. 10 ww. ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8: przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%; nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%. Z kolei z przepisu art. 86 ust. 22 ustawy o VAT wynika, że minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, określić w przypadku niektórych podatników sposób określenia proporcji uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć oraz wskazać dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu określenia proporcji, uwzględniając specyfikę prowadzenia działalności przez niektórych podatników i uwarunkowania obrotu gospodarczego. Jednak i w takich przypadkach możliwe jest stosowanie przez podatników innego sposobu określenia proporcji. Wynika to z art. 86 ust. 2h ustawy o VAT, który stanowi, że w przypadku gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, że wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji.
2017
23
lut

Istota:
Uczestnictwo Wnioskodawcy w przedstawionym systemie cash poolingu stanowi czynność, która towarzyszy działalności gospodarczej i nie stanowi obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika, a płatności otrzymywane w ramach systemu cash poolingu mieszczą się w sferze działalności gospodarczej podatnika wskazanej w art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem płatności otrzymywane w ramach systemu cash poolingu nie będą miały wpływu na kalkulację proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy. Tym samym, mając na względzie okoliczności wskazane we wniosku, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych również do działalności związanej z uczestnictwem w Strukturze, Spółka nie będzie zobowiązana do ustalania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej według „sposobu ustalenia proporcji”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Na podstawie art. 86 ust. 2g ustawy, proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje się odpowiednio. W przypadku gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, że wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji – art. 86 ust. 2h ustawy. Stosownie do treści art. 90c ust. 1 ustawy w przypadku nabytych towarów i usług, w odniesieniu do których kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie z art. 86 ust. 2a, po zakończeniu roku podatkowego, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, podatnik jest obowiązany dokonać korekty podatku odliczonego przy ich nabyciu, uwzględniając dane dla zakończonego roku podatkowego. Przepisy art. 91 ust. 2-9 stosuje się odpowiednio. Na podstawie art. 90c ust. 2 w przypadku gdy korekty podatku odliczonego dokonuje podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie art. 86 ust. 22, może on uwzględnić dane za rok podatkowy poprzedzający poprzedni rok podatkowy, jeżeli takie dane przyjęto w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 2a.
2017
22
lut

Istota:
Zastosowanie przez instytucję kultury „sposobu określenia proporcji”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy.
Fragment:
Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje się odpowiednio (art. 86 ust. 2g ustawy). W przypadku gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, że wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji – art. 86 ust. 2h ustawy. Jak stanowi art. 86 ust. 22 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, określić w przypadku niektórych podatników sposób określenia proporcji uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć oraz wskazać dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu określenia proporcji, uwzględniając specyfikę prowadzenia działalności przez niektórych podatników i uwarunkowania obrotu gospodarczego.
2017
4
lut

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rozliczania podatku naliczonego zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 2a ustawy.
Fragment:
Zgodnie z art. 86 ust. 2h ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, że wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji. Na tle przedstawionego opisu sprawy, z którego wynika, że Wnioskodawca – samorządowa instytucja kultury powołana do upowszechniania kultury muzycznej, poza działalnością odpłatna (koncerty, audycje szkolne, najem), podejmuje również czynności nieodpłatne, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku obliczania kwoty podatku naliczonego z zastosowaniem sposobu określania proporcji (prewspółczynnika) zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług. Odnoszą się do powyższego ponownie podkreślić należy, że podstawową przesłanką warunkującą stosowanie przepisu art. 86 ust. 2a jest wykonywanie przez podatnika czynności „ innych niż działalność gospodarcza ” (z wyjątkiem wykorzystania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług).
2017
1
lut

Istota:
W zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT uczestnictwa Spó3ki w systemach cash poolingu oraz braku obowi1zku stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy w zwi1zku z uczestnictwem w opisanej us3udze.
Fragment:
Proporcje te zaokr1gla sie w góre do najbli?szej liczby ca3kowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje sie odpowiednio. W przypadku gdy podatnik, dla którego sposób okreolenia proporcji wskazuj1 przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, ?e wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób okreolenia proporcji nie bedzie najbardziej odpowiadaa specyfice wykonywanej przez niego dzia3alnooci i dokonywanych przez niego nabya, mo?e zastosowaa inny bardziej reprezentatywny sposób okreolenia proporcji – art. 86 ust. 2h ustawy. Stosownie do treoci art. 90c ustawy, w przypadku nabytych towarów i us3ug, w odniesieniu do których kwote podatku naliczonego oblicza sie zgodnie z art. 86 ust. 2a, po zakonczeniu roku podatkowego, w którym podatnikowi przys3ugiwa3o prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, podatnik jest obowi1zany dokonaa korekty podatku odliczonego przy ich nabyciu, uwzgledniaj1c dane dla zakonczonego roku podatkowego. Przepisy art. 91 ust. 2-9 stosuje sie odpowiednio (ust. 1). W przypadku gdy korekty podatku odliczonego dokonuje podatnik, dla którego sposób okreolenia proporcji wskazuj1 przepisy wydane na podstawie art. 86 ust. 22, mo?e on uwzglednia dane za rok podatkowy poprzedzaj1cy poprzedni rok podatkowy, je?eli takie dane przyjeto w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 2a (ust. 2).
2017
26
sty

Istota:
Brak obowi1zku rozliczania podatku naliczonego zgodnie z dyspozycj1 art. 86 ust. 2a ustawy o VAT w okresie przed centralizacj1 rozliczen VAT.
Fragment:
Proporcje okreola sie procentowo w stosunku rocznym. Proporcje te zaokr1gla sie w góre do najbli?szej liczby ca3kowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje sie odpowiednio (art. 86 ust. 2g ustawy). W przypadku gdy podatnik, dla którego sposób okreolenia proporcji wskazuj1 przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, ?e wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób okreolenia proporcji nie bedzie najbardziej odpowiadaa specyfice wykonywanej przez niego dzia3alnooci i dokonywanych przez niego nabya, mo?e zastosowaa inny bardziej reprezentatywny sposób okreolenia proporcji – art. 86 ust. 2h. Wed3ug art. 90 ust. 1 ww. ustawy, w stosunku do towarów i us3ug, które s1 wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynnooci, w zwi1zku z którymi przys3uguje prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego, jak i czynnooci, w zwi1zku z którymi takie prawo nie przys3uguje, podatnik jest obowi1zany do odrebnego okreolenia kwot podatku naliczonego zwi1zanych z czynnoociami, w stosunku do których podatnikowi przys3uguje prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego. Je?eli nie jest mo?liwe wyodrebnienie ca3ooci lub czeoci kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik mo?e pomniejszya kwote podatku nale?nego o tak1 czeoa kwoty podatku naliczonego, któr1 mo?na proporcjonalnie przypisaa czynnoociom, w stosunku do których podatnikowi przys3uguje prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego, z zastrze?eniem ust. 10. (art. 90 ust. 2 ww. ustawy).
2017
20
sty

Istota:
Obowi1zek rozliczania podatku naliczonego zgodnie z dyspozycj1 art. 86 ust. 2a ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcje, o której mowa w art. 90 ustawy.
Fragment:
Na podstawie art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku, gdy proporcja okreolona zgodnie z ust. 2-8: przekroczy3a 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegaj1ca odliczeniu, wynikaj1ca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, by3a mniejsza ni? 500 z3 – podatnik ma prawo uznaa, ze proporcja ta wynosi 100%, nie przekroczy3a 2% - podatnik ma prawo uznaa, ?e proporcja ta wynosi 0%. W przypadku, gdy podatnik, dla którego sposób okreolenia proporcji wskazuj1 przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, ?e wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób okreolenia proporcji nie bedzie najbardziej odpowiadaa specyfice wykonywanej przez niego dzia3alnooci i dokonywanych przez niego nabya, mo?e zastosowaa inny bardziej reprezentatywny sposób okreolenia proporcji – art. 86 ust. 2h ustawy. Jak stanowi art. 86 ust. 22 ustawy, minister w3aociwy do spraw finansów publicznych mo?e, w drodze rozporz1dzenia, okreolia w przypadku niektórych podatników sposób okreolenia proporcji uznany za najbardziej odpowiadaj1cy specyfice wykonywanej przez tych podatników dzia3alnooci i dokonywanych przez nich nabya oraz wskazaa dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu okreolenia proporcji, uwzgledniaj1c specyfike prowadzenia dzia3alnooci przez niektórych podatników i uwarunkowania obrotu gospodarczego.
2017
20
sty

Istota:
Obowi1zek rozliczania podatku naliczonego zgodnie z dyspozycj1 art. 86 ust. 2a ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego zwi1zanego z wykonaniem projektu rewitalizacji zabytkowego parku w oparciu o proporcje, o której mowa w art. 90 ustawy.
Fragment:
Na podstawie art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku, gdy proporcja okreolona zgodnie z ust. 2-8: przekroczy3a 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegaj1ca odliczeniu, wynikaj1ca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, by3a mniejsza ni? 500 z3 – podatnik ma prawo uznaa, ze proporcja ta wynosi 100%, nie przekroczy3a 2% - podatnik ma prawo uznaa, ?e proporcja ta wynosi 0%. W przypadku, gdy podatnik, dla którego sposób okreolenia proporcji wskazuj1 przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, ?e wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób okreolenia proporcji nie bedzie najbardziej odpowiadaa specyfice wykonywanej przez niego dzia3alnooci i dokonywanych przez niego nabya, mo?e zastosowaa inny bardziej reprezentatywny sposób okreolenia proporcji – art. 86 ust. 2h ustawy. Jak stanowi art. 86 ust. 22 ustawy, minister w3aociwy do spraw finansów publicznych mo?e, w drodze rozporz1dzenia, okreolia w przypadku niektórych podatników sposób okreolenia proporcji uznany za najbardziej odpowiadaj1cy specyfice wykonywanej przez tych podatników dzia3alnooci i dokonywanych przez nich nabya oraz wskazaa dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu okreolenia proporcji, uwzgledniaj1c specyfike prowadzenia dzia3alnooci przez niektórych podatników i uwarunkowania obrotu gospodarczego.
2017
20
sty

Istota:
Naliczenie podatku nale?nego z tytu3u wykorzystywania wydatków mieszanych do zdarzen pozostaj1cych poza ustaw1 oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytu3u wydatków mieszanych w oparciu o proporcje sprzeda?y.
Fragment:
Zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy, podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osi1gneli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym by3 ni?szy ni? 30.000 z3, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegaj1cej odliczeniu od kwoty podatku nale?nego przyjmuj1 proporcje wyliczon1 szacunkowo, wed3ug prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzedu skarbowego, w formie protoko3u. Stosownie do przepisu art. 90 ust. 9 ustawy, przepis art. 90 ust. 8, stosuje sie równie?, gdy podatnik uzna, ?e w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, by3aby niereprezentatywna. Na mocy art. 90 ust. 9a ustawy, obowi1zuj1cego od 1 stycznia 2014 r., przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza sie kwoty podatku. Stosownie do art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja okreolona zgodnie z ust. 2-8: przekroczy3a 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegaj1ca odliczeniu, wynikaj1ca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, by3a mniejsza ni? 500 z3 - podatnik ma prawo uznaa, ?e proporcja ta wynosi 100%; nie przekroczy3a 2% – podatnik ma prawo uznaa, ?e proporcja ta wynosi 0%. Nale?y zauwa?ya, ?e przepisy art. 90 ust. 1-3 ustawy o VAT stanowi1 implementacje art. 173 i art. 174 Dyrektywy 2006/112/WE [(poprzednio art. 17 ust. 5 i art. 19 Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Panstw Cz3onkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartooci dodanej ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG) - (Dz.
2017
20
sty

Istota:
Naliczenie podatku nale?nego z tytu3u wykorzystywania wydatków mieszanych do zdarzen pozostaj1cych poza ustaw1 oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytu3u wydatków mieszanych w oparciu o proporcje sprzeda?y.
Fragment:
Zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy, podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osi1gneli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym by3 ni?szy ni? 30.000 z3, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegaj1cej odliczeniu od kwoty podatku nale?nego przyjmuj1 proporcje wyliczon1 szacunkowo, wed3ug prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzedu skarbowego, w formie protoko3u. Stosownie do przepisu art. 90 ust. 9 ustawy, przepis art. 90 ust. 8, stosuje sie równie?, gdy podatnik uzna, ?e w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, by3aby niereprezentatywna. Na mocy art. 90 ust. 9a ustawy, obowi1zuj1cego od 1 stycznia 2014 r., przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza sie kwoty podatku. Stosownie do art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja okreolona zgodnie z ust. 2-8: przekroczy3a 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegaj1ca odliczeniu, wynikaj1ca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, by3a mniejsza ni? 500 z3 - podatnik ma prawo uznaa, ?e proporcja ta wynosi 100%; nie przekroczy3a 2% – podatnik ma prawo uznaa, ?e proporcja ta wynosi 0%. Nale?y zauwa?ya, ?e przepisy art. 90 ust. 1-3 ustawy o VAT stanowi1 implementacje art. 173 i art. 174 Dyrektywy 2006/112/WE [(poprzednio art. 17 ust. 5 i art. 19 Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Panstw Cz3onkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartooci dodanej ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG) - (Dz.
2017
20
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Proporcja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.