IPPP1/4512-12/16-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie określenia podstawy opodatkowania sprzedaży promocyjnej oraz prawa do odliczenia podatku VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania sprzedaży promocyjnej oraz prawa do odliczenia podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2016 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania sprzedaży promocyjnej oraz prawa do odliczenia podatku VAT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży produktów i urządzeń do prasowania surowców wtórnych, cięcia oraz niszczenia papieru i elektronicznych nośników danych oraz serwisowania w/w produktów i urządzeń. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym i należy do międzynarodowej grupy kapitałowej.

Spółka jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), zaś sprzedaż towarów i świadczenie usług serwisowych opodatkowane jest 23% podatkiem VAT.

Spółka prowadzi sprzedaż przez dwa niezależne działy-wynika to z dwóch zupełnie różnych grup produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo (i co za tym idzie - różnych rynków): urządzeń biurowych oraz urządzeń do recyklingu surowców wtórnych.

Dla urządzeń biurowych spółka przyjęła model sprzedaży pośredniej, tj. sprzedaż urządzeń do niezależnych, samodzielnych partnerów handlowych prowadzących działalność gospodarczą odsprzedających m.in. produkty spółki z zyskiem do klientów końcowych. W branży biurowej to powszechny model dystrybucji produktów, umożliwiający dotarcie do szerokiej rzeszy drobnych klientów końcowych, do których spółka nie dotarłaby samodzielnie za pomocą własnych sił sprzedaży. Dla urządzeń techniki biurowej spółka nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej.

W celu zwiększenia sprzedaży towarów z działu techniki biurowej, oferowanych przez spółkę, jak również przyciągnięcia większej ilości potencjalnych klientów i partnerów handlowych, prowadzone są przez Wnioskodawcę różnego rodzaju akcje promocyjne. Działania promocyjne produktów firmy H. Sp. z o.o. organizowane są samodzielnie przez spółkę lub we współpracy z partnerami handlowymi (zwanymi dalej „dealerami” lub „partnerami handlowymi”). Promocje skierowane są zatem wyłącznie do podmiotów gospodarczych, gdyż jak wskazano, spółka nie realizuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Odbiorcami towarów oferowanych przez spółkę są zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki osobowe (cywilne, jawne), jak też osoby prawne, które nabywają towary z zamiarem dalszej odsprzedaży do klientów końcowych.

Akcje promocyjne, które Wnioskodawca prowadzi samodzielnie, skierowane są tym samym do dealerów. Organizowane są w zdefiniowanym okresie czasu, dla oferowanego przez spółkę wybranego asortymentu towarów, i przybierają formę sprzedaży premiowej. Promowane produkty posiadają wtedy wartości punktowe (np. do promowanego urządzenia A przypisane są 3 pkt, a do urządzenia B - 4 pkt). Punkty mogą być wymienione przez dealerów na zdefiniowane w danej promocji nagrody (np. dana nagroda jest warta 3 pkt, a druga nagroda - 5 pkt). Partnerzy handlowi składają zamówienia na wybrane przez siebie towary, wybierając przy okazji danego zamówienia interesujące ich nagrody, którymi są przedmioty inne niż stanowiące przedmiot głównych transakcji. Promocja stosowana przez spółkę skłania dealerów do składania zamówień na większą ilość urządzeń, ponieważ całe zdarzenie (zamówienie i odbiór nagród) musi się odbyć w jednym czasie i na jednym dokumencie wydania. Niewykorzystane przez dealera punkty przepadają. Urządzenia objęte promocją, ilość punktów przynależna tym urządzeniom, jak też rodzaj upominków, określone są na początku akcji promocyjnej, w „biuletynie informacyjno-promocyjnym” dostępnym dla wszystkich dealerów spółki.

Akcje promocyjne, które wnioskodawca prowadzi we współpracy z partnerami handlowymi (dealerami) produktów firmy H. sp. z o.o., polegają na tym, że wybrany, promowany w uzgodnionym wspólnie okresie towar, uczestniczy w akcji promocyjnej organizowanej przez partnera handlowego, skierowanej do jego obecnych i potencjalnych klientów końcowych. W zdecydowanej większości przypadków przekazanie przez dealera informacji o promocji, polega na wydaniu przez niego drukowanej gazetki promocyjnej. Zgodnie z informacją tam umieszczoną, każdy podmiot będący klientem końcowym (odbiorca finalny), kupujący promowany towar, powinien otrzymać wraz z zakupionym u dealera promowanym towarem H. - wskazaną tam nagrodę przypisaną do towaru. Współuczestnictwo wnioskodawcy w akcji promocyjnej, polega na nieodpłatnym przekazaniu partnerowi handlowemu wraz z zakupionym przez niego towarem, nagród zgodnie z warunkami zawartymi w materiałach promocyjnych (tzn. wraz z zamówieniem przez partnera promowanego urządzenia, przekazywana jest przez wnioskodawcę przynależna do urządzenia nagroda). Zobowiązaniem wnioskodawcy w tym przypadku jest dostarczanie do dealera w umówionym okresie produktów (towarów) spółki wraz ze zdefiniowanymi nagrodami. Partner handlowy zaś poprzez swoje zintensyfikowane działania marketingowe i handlowe, skupia się na zwiększaniu sprzedaży produktów wnioskodawcy do klientów końcowych. To faktycznie partner handlowy jest jednak organizatorem akcji promocyjnej, na nim spoczywają obowiązki związane z wydawaniem nagród klientom, do niego klienci mogą się zwracać z reklamacjami i ewentualnymi skargami związanymi z realizacją akcji promocyjnej czy wadami nagród.

W przyszłości spółka przewiduje nowe rodzaje promocji, w tym akcje promocyjne przeprowadzane samodzielnie, w ramach których dealerzy, w zamian za dokonanie w danym okresie zakupu promowanego produktu, otrzymają określoną ilość punktów. Składając zamówienie na wybrane przez siebie towary, partner handlowy będzie miał prawo zsumować zagwarantowane punkty przynależne promowanym towarom i wybrać interesujące go towary dodatkowe (produkty innego rodzaju niż sprzedawane przez wnioskodawcę) z listy opublikowanej na początku akcji promocyjnej. Każdy z wybranych towarów zostanie sprzedany partnerowi handlowemu na podstawie faktury VAT, za promocyjną odpłatnością w wysokości 1zł netto.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia całego podatku VAT naliczonego, dotyczącego kupowanych przez spółkę towarów, przeznaczonych następnie do sprzedaży dla uczestników opisanej akcji promocyjnej za cenę 1 zł netto...
 2. Czy podstawą opodatkowania przy sprzedaży tych towarów promocyjnych, dodawanych do produktów spółki, będzie cena towaru, po której będzie on oferowany uczestnikom akcji promocyjnej na zasadach promocji, tj. w szczególności 1 zł netto, niezależnie od ceny ich nabycia i wartości rynkowej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Zdaniem wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia całego podatku naliczonego przy nabyciu towarów (produktów) przeznaczonych w ramach akcji promocyjnej do sprzedaży za symboliczną cenę (np. 1 zł).
 2. Zdaniem wnioskodawcy, podstawą opodatkowania przy sprzedaży towarów dodatkowych za symboliczną odpłatnością w ramach akcji promocyjnej, będzie cena, po której towary będą oferowane uczestnikom akcji promocyjnej zgodnie z regulaminem / cennikiem.

Ad 1. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czynnemu podatnikowi podatku VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku nauczonego.

Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca zamierza sprzedawać zakupione od osób trzecich towary (produkty dodatkowe). Dodawane do swoich urządzeń, po cenach promocyjnych (w tym po 1 zł), niższych od ich wartości rynkowej, w trakcie realizacji sprzedaży promocyjnej. Celem przeprowadzanych akcji promocyjnych będzie zwiększenie sprzedaży promowanych towarów- urządzeń podstawowych, a obniżona cena za produkty dodatkowe stanowić będzie swoisty rabat udzielony na ten -produkt dodatkowy. W zamian za dokonany zakup promowanych towarów- urządzeń podstawowych. Z tytułu sprzedaży tak urządzeń podstawowych, jak i produktów dodatkowych, wnioskodawca uzyska obrót opodatkowany VAT, od którego co do zasady rozliczy podatek należny. Przychody związane ze sprzedażą produktów dodatkowych za symboliczną złotówkę rozliczone zostaną przez wnioskodawcę w ramach jego działalności gospodarczej,

Zaś podatek należny związany z dostawami tych produktów na rzecz dealerów zadeklarowany w deklaracji VAT-7. W przypadku akcji promocyjnych, następstwem zakupu towaru jest jego sprzedaż opodatkowana VAT (wprawdzie w niższej cenie, ale umotywowanej względami biznesowymi). Nie ma więc powodu, aby to kwestionować (tak np. interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 października 2014 r., ILPP1/443-541/14-3/HW).

Zdaniem zatem wnioskodawcy, w analizowanej sytuacji, będzie mu przysługiwało prawo do pełnego odliczenia naliczonego podatku VAT, dotyczącego zakupu towarów, sprzedawanych następnie jako produkty dodatkowe (promocyjne) wraz z urządzeniami wnioskodawcy. Prawo to nie będzie w szczególności ograniczone tym, że dalsza sprzedaż tych towarów nastąpi po cenach znacznie niższych od ceny ich nabycia i cen rynkowych.

Ad 2. Zdaniem wnioskodawcy, podstawą opodatkowania podatkiem VAT w przypadku dostawy kontrahentom produktów dodatkowych będzie cena określona dla tych towarów w regulaminie akcji promocyjnej (cenniku), w szczególności może to być 1 zł netto. Taka bowiem będzie cena towaru, po której będzie on oferowany uczestnikom akcji promocyjnej, czyli innymi słowy, posługując się regulacjami art. 29a ustawy VAT, będzie to zapłata, którą wnioskodawca dokonujący dostawy będzie miał otrzymać od dealera, dokonującego zakupu jego urządzenia wraz z tym produktem dodatkowym. Nie istnieją podstawy prawne ku temu, aby ta podstawa opodatkowania miała być inna niż promocyjna cena sprzedaży określona w warunkach promocji. W szczególności, w przypadku gdy jest dla towaru określona cena sprzedaży, i mamy do czynienia z odpłatną dostawą (tak, jak w analizowanym zdarzeniu przyszłym), nie ma podstaw prawnych ku temu, aby ustalać ją dla celów opodatkowania podatkiem VAT w innej wysokości (w tym w wysokości ceny nabycia czy wartości rynkowej).

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-412/03 Hotel Scandic Gasaback Ab v. RIKSSKATTEVERKET, zb. Orz. 2005, s. I-743.

Zdaniem TSUE: „zgodnie z art. 11a VI dyrektywy (obecnie dyrektywy 2006/112/WE), podstawą opodatkowania przy dostawie towarów lub świadczeniu usług za wynagrodzeniem, jest wynagrodzenie faktycznie otrzymane przez podatnika. Należność ta ma charakter subiektywny, tzn. jest to wartość faktycznie otrzymana. A nie wartość określona według obiektywnych kryteriów. W tym zakresie dla określenia podstawy opodatkowania w VAT nie ma znaczenia czy transakcja została dokonana za wynagrodzeniem niższym lub wyższym od kosztu produkcji, bowiem nadal jest transakcją dokonaną za odpłatnością”.

Dodatkowo, zdaniem Wnioskodawcy, zasadne jest tutaj podniesienie argumentu, że obniżenie ceny produktu dodatkowego w porównaniu z ceną jego zakupu, uzasadnione jest udzieleniem obniżki ceny/ rabatu, istniejących na moment sprzedaży, w związku z akcją promocyjną.

Rabaty udzielane przed ustaleniem ceny nie mają wpływu na podstawę opodatkowania, ponieważ kwota należna z tytułu sprzedaży jest kwotą żądaną od nabywcy, a więc w takim przypadku pomniejszoną już o rabat. Rabaty transakcyjne to rabaty udzielone przed lub w chwili ustalania ceny. Są to upusty (obniżki), które nie mają wpływu na podstawę opodatkowania. Tym samym przewidywany rabat ma wpływ na określenie podstawy opodatkowania. Jednakże jest to wpływ niejako następujący przed sprzedażą. W takiej sytuacji powyższej obniżki nie ma potrzeby już wykazywać na fakturze.

Wnioskodawca zauważa przy tym, że w przypadku akcji promocyjnych organy podatkowe w zasadzie przyznają, że niska wartość sprzedaży nie ma na celu nieuzasadnionego obniżenia podstawy opodatkowania, a więc także podatku do zapłaty. Preferencje cenowe są bowiem uzasadnione konkretnymi motywami biznesowymi. Promocyjna cena nie jest zatem kwestionowana. Wprawdzie często zapłata za towar objęty rabatem nie pokrywa kosztów nabycia, ale patrząc całościowo - zastosowany upust jest uzasadniony ekonomicznie i prowadzi w dłuższej perspektywie do osiągnięcia celu przedsiębiorstwa (por. Interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 15 czerwca 2012 r., IPPP1/443-236/12-4/JL).

Podsumowując, podstawą opodatkowania podatkiem VAT przy dostawie produktów dodatkowych, będzie zatem w szczególności 1 zł i taka wartość sprzedaży będzie wykazywana przez wnioskodawcę na fakturach sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez świadczenie usług stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z treści art. 29a ust. 1 ustawy wynika, że podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2–5, art. 30a–30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Stosownie do art. 29a ust. 7 ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że co do zasady podstawa opodatkowania obejmuje wszystko co stanowi wartość otrzymanego świadczenia, które dostawca lub świadczący usługę otrzymuje lub powinien otrzymać od kupującego. Przepis art. 29a ust. 6 i ust. 7 ustawy wymienia elementy, które powinny być wliczane bądź nie powinny być wliczane do podstawy opodatkowania.

Przepisy ustawy nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny, czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość tych towarów i usług. Taka sytuacja nie różni się niczym od normalnej sprzedaży towaru z zyskiem. Podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu sprzedaży i nie ma znaczenia, że podatnik w danej chwili sprzedaje ten towar bądź usługę za cenę znacznie niższą.

Wyjątek od powyższych zasad ogólnych zachodzi w sytuacjach wskazanych w art. 32 ustawy.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:

 1. niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku,
 3. wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

- organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Zgodnie z art. 2 pkt 27b ustawy – przez wartość rynkową rozumie się całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się:

 1. w odniesieniu do towarów - kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy,
 2. w odniesieniu do usług - kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług.

Stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy związek, o którym mowa w ust. 1, istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.

Przepis art. 32 ust. 3 ustawy stanowi, że przez powiązania rodzinne, o których mowa w ust. 2, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

Przez powiązania kapitałowe, o których mowa w ust. 2, rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem (art. 32 ust. 4 ww. ustawy).

Natomiast z art. 32 ust. 5 ustawy wynika, że przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, w odniesieniu do których właściwy organ podatkowy, na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

Z powołanych przepisów wynika, że udzielenie rabatu, o ile nie sprzeciwiają się temu inne niż podatkowe przepisy prawa, a ponadto jest ściśle skorelowane z konkretną transakcją, w związku z którą zostało zastosowane i powoduje obniżenie ceny dostarczanych towarów lub świadczonych usług, wpływa na zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży produktów i urządzeń do prasowania surowców wtórnych, cięcia oraz niszczenia papieru i elektronicznych nośników danych oraz serwisowania w/w produktów i urządzeń. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym i należy do międzynarodowej grupy kapitałowej. Spółka jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), zaś sprzedaż towarów i świadczenie usług serwisowych opodatkowane jest 23% podatkiem VAT. Spółka prowadzi sprzedaż przez dwa niezależne działy-wynika to z dwóch zupełnie różnych grup produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo (i co za tym idzie - różnych rynków): urządzeń biurowych oraz urządzeń do recyklingu surowców wtórnych.

Dla urządzeń biurowych spółka przyjęła model sprzedaży pośredniej, tj. sprzedaż urządzeń do niezależnych, samodzielnych partnerów handlowych prowadzących działalność gospodarczą odsprzedających m.in. produkty spółki z zyskiem do klientów końcowych. W branży biurowej to powszechny model dystrybucji produktów, umożliwiający dotarcie do szerokiej rzeszy drobnych klientów końcowych, do których spółka nie dotarłaby samodzielnie za pomocą własnych sił sprzedaży. Dla urządzeń techniki biurowej spółka nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej.

W celu zwiększenia sprzedaży towarów z działu techniki biurowej, oferowanych przez spółkę, jak również przyciągnięcia większej ilości potencjalnych klientów i partnerów handlowych, prowadzone są przez Wnioskodawcę różnego rodzaju akcje promocyjne. Działania promocyjne produktów firmy H. Sp. z o.o. organizowane są samodzielnie przez spółkę lub we współpracy z partnerami handlowymi (zwanymi dalej „dealerami” lub „partnerami handlowymi”). Promocje skierowane są zatem wyłącznie do podmiotów gospodarczych, gdyż jak wskazano, spółka nie realizuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Odbiorcami towarów oferowanych przez spółkę są zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki osobowe (cywilne, jawne), jak też osoby prawne, które nabywają towary z zamiarem dalszej odsprzedaży do klientów końcowych.

Akcje promocyjne, które Wnioskodawca prowadzi samodzielnie, skierowane są tym samym do dealerów. Organizowane są w zdefiniowanym okresie czasu, dla oferowanego przez spółkę wybranego asortymentu towarów, i przybierają formę sprzedaży premiowej. Promowane produkty posiadają wtedy wartości punktowe (np. do promowanego urządzenia A przypisane są 3 pkt, a do urządzenia B - 4 pkt). Punkty mogą być wymienione przez dealerów na zdefiniowane w danej promocji nagrody (np. dana nagroda jest warta 3 pkt, a druga nagroda - 5 pkt). Partnerzy handlowi składają zamówienia na wybrane przez siebie towary, wybierając przy okazji danego zamówienia interesujące ich nagrody, którymi są przedmioty inne niż stanowiące przedmiot głównych transakcji. Promocja stosowana przez spółkę skłania dealerów do składania zamówień na większą ilość urządzeń, ponieważ całe zdarzenie (zamówienie i odbiór nagród) musi się odbyć w jednym czasie i na jednym dokumencie wydania. Niewykorzystane przez dealera punkty przepadają. Urządzenia objęte promocją, ilość punktów przynależna tym urządzeniom, jak też rodzaj upominków, określone są na początku akcji promocyjnej, w „biuletynie informacyjno-promocyjnym” dostępnym dla wszystkich dealerów spółki.

Akcje promocyjne, które wnioskodawca prowadzi we współpracy z partnerami handlowymi (dealerami) produktów firmy H. sp. z o.o., polegają na tym, że wybrany, promowany w uzgodnionym wspólnie okresie towar, uczestniczy w akcji promocyjnej organizowanej przez partnera handlowego, skierowanej do jego obecnych i potencjalnych klientów końcowych. W zdecydowanej większości przypadków przekazanie przez dealera informacji o promocji, polega na wydaniu przez niego drukowanej gazetki promocyjnej. Zgodnie z informacją tam umieszczoną, każdy podmiot będący klientem końcowym (odbiorca finalny), kupujący promowany towar, powinien otrzymać wraz z zakupionym u dealera promowanym towarem H. - wskazaną tam nagrodę przypisaną do towaru. Współuczestnictwo wnioskodawcy w akcji promocyjnej, polega na nieodpłatnym przekazaniu partnerowi handlowemu wraz z zakupionym przez niego towarem, nagród zgodnie z warunkami zawartymi w materiałach promocyjnych (tzn. wraz z zamówieniem przez partnera promowanego urządzenia, przekazywana jest przez wnioskodawcę przynależna do urządzenia nagroda). Zobowiązaniem wnioskodawcy w tym przypadku jest dostarczanie do dealera w umówionym okresie produktów (towarów) spółki wraz ze zdefiniowanymi nagrodami. Partner handlowy zaś poprzez swoje zintensyfikowane działania marketingowe i handlowe, skupia się na zwiększaniu sprzedaży produktów wnioskodawcy do klientów końcowych. To faktycznie partner handlowy jest jednak organizatorem akcji promocyjnej, na nim spoczywają obowiązki związane z wydawaniem nagród klientom, do niego klienci mogą się zwracać z reklamacjami i ewentualnymi skargami związanymi z realizacją akcji promocyjnej czy wadami nagród.

W przyszłości spółka przewiduje nowe rodzaje promocji, w tym akcje promocyjne przeprowadzane samodzielnie, w ramach których dealerzy, w zamian za dokonanie w danym okresie zakupu promowanego produktu, otrzymają określoną ilość punktów. Składając zamówienie na wybrane przez siebie towary, partner handlowy będzie miał prawo zsumować zagwarantowane punkty przynależne promowanym towarom i wybrać interesujące go towary dodatkowe (produkty innego rodzaju niż sprzedawane przez wnioskodawcę) z listy opublikowanej na początku akcji promocyjnej. Każdy z wybranych towarów zostanie sprzedany partnerowi handlowemu na podstawie faktury VAT, za promocyjną odpłatnością w wysokości 1zł netto.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy podstawą opodatkowania przy sprzedaży towarów promocyjnych, dodawanych do produktów Spółki, będzie cena towaru, po której będzie on oferowany uczestnikom akcji promocyjnej na zasadach promocji, tj. w szczególności 1 zł netto, niezależnie od ceny ich nabycia i wartości rynkowej.

Należy zauważyć, że podatnik ma prawo swobodnie układać swoje interesy tak, by działalność gospodarcza była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym, w tym stosując znaczne upusty cenowe, jeśli jest to w jego uznaniu zasadne dla osiągnięcia tego celu. Jednakże stosując upusty cenowe należy mieć na uwadze obowiązek dokumentowania zdarzeń gospodarczych, podatnik powinien ten fakt udokumentować odpowiednimi dowodami, z których jednoznacznie wynikać będzie jakim odbiorcom towarów i w jakich okolicznościach oraz w jakim zakresie upust przysługuje. Jedynie w sytuacji, gdy między podmiotami (kontrahentami) istnieją powiązania rodzinne, kapitałowe, majątkowe lub wynikające ze stosunku pracy, o których mowa w art. 32 ustawy, organ podatkowy może określić wysokość obrotu na podstawie wartości rynkowej tych towarów lub usług, ale tylko w sytuacji, gdyby związki te miały wpływ na ustalenie ceny.

Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć, że stosowanie znacznych rabatów jest niedopuszczalne w zakresie, jakim ma ono służyć tzw. obejściu przepisów prawa i uniknięciu opodatkowania tej czynności. Tak więc każdy zastosowany upust powinien być uzasadniony ekonomicznie i prowadzić w końcowym efekcie do osiągnięcia celu jaki został wytyczony dla działalności gospodarczej tj. zarobku.

Rabaty funkcjonujące w obrocie gospodarczym można podzielić na dwa rodzaje – te przyznane przed ustaleniem ceny i te, które zostały przyznane po ustaleniu ceny, a wynikające zarówno z działania (zachowania) sprzedawcy, jak i zachowań nabywcy.

Z ww. opisu wynika, że prawo do nabycia określonego towaru za cenę promocyjną wynoszącą, 1 złoty netto Dealerzy uzyskają pod warunkiem spełnienia określonego warunku, tj. dokonania w danym okresie zakupu promowanego produktu, za który otrzymają określoną ilość punktów. Składając zamówienie na wybrane przez siebie towary, partner handlowy będzie miał prawo zsumować zagwarantowane punkty przynależne promowanym towarom i wybrać interesujące go towary dodatkowe (produkty innego rodzaju niż sprzedawane przez wnioskodawcę) z listy opublikowanej na początku akcji promocyjnej.

Są to więc rabaty udzielone przed ustaleniem ceny – a zatem nie mają one wpływu na podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy, ponieważ kwotą zapłaty z tytułu sprzedaży jest kwota żądana od nabywcy, a więc w takim przypadku kwota uwzględniająca już przyznany rabat.

Analiza przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów pozwala stwierdzić, że za podstawę opodatkowania przy sprzedaży towarów promocyjnych, dodawanych do produktów Spółki przyjąć należy rzeczywistą kwotę żądaną od partnera handlowego, a więc w tym przypadku 1 zł netto, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w art. 32 ust. 1 ustawy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również tego, czy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia całego podatku VAT naliczonego, dotyczącego kupowanych przez spółkę towarów, przeznaczonych następnie do sprzedaży dla uczestników opisanej akcji promocyjnej za cenę 1 zł netto.

W odniesieniu do tej kwestii należy stwierdzić, że zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 tej ustawy.

I tak, w myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Poniesione wydatki będą związane z czynnościami opodatkowanymi, tj. sprzedażą produktów. Zatem Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabycia towarów i usług dokonanych w celu sprzedaży towarów dla uczestników opisanej akcji promocyjnej za cenę 1 zł netto.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Ponadto informuje się, że w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.