IPPB2/415-733/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W przypadku Wnioskodawcy bycie organizatorem promocji sprowadza się wyłącznie do świadczenia kompleksowej usługi związanej z obsługą techniczną Promocji, natomiast cały ciężar ekonomiczny tej promocji ponosi Producent (Klient), w którego interesie działa Wnioskodawca. Zatem ewentualnym płatnikiem będzie Klient. Zwrot przez Wnioskodawcę ceny zakupu towaru po uprzednim dokonaniu zwrotu przez klienta produktu objętego promocją nie ma wpływu na powyższe rozstrzygniecie. Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie obejmujące m.in. wartość kwot zwróconych Nabywcom wyrobów producenta. Jednak mając na uwadze, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym po stronie nabywców uczestniczących w przedmiotowej promocji, którzy spełnią określone w regulaminie warunki nie nastąpi przysporzenie majątkowe a Wnioskodawca nie wystąpi w roli płatnika, zatem nie będą na nim ciążyć obowiązki informacyjne dotyczące sporządzania informacji PIT-8C.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizowaniem przez Spółkę na zlecenie klienta promocji jego wyrobów oraz ciążących na Spółce obowiązkach informacyjnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z organizowaniem przez Spółkę na zlecenie klienta promocji jego wyrobów oraz ciążących na Spółce obowiązkach informacyjnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą m.in. w zakresie świadczenia usług marketingowych oraz kompleksowej obsługi akcji promocyjnych („Spółka”). W okresie od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. jeden z klientów Spółki - producent źródeł światła - („Producent”) - planuje zorganizować na terenie Polski promocję swoich wyrobów („Promocja”). Promocja prowadzona będzie w oparciu o Regulamin podany do publicznej wiadomości za pośrednictwem sieci internet („Regulamin”).

Zgodnie z treścią Regulaminu:

Podmiotem odpowiadającym za organizację Promocji i jej obsługę techniczną będzie Spółka, która będzie jednak działać na zlecenie, w imieniu, na rzecz i na rachunek Producenta.

Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego („Uczestnicy” lub „Nabywcy”). W Promocji nie mogą brać udziału osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Celem Promocji jest zapewnienie Nabywcom produktów Producenta objętych Promocją pełnego zadowolenia z decyzji o dokonanym wyborze i tym samym wsparcie odsprzedaży tych produktów ze sklepów. W przypadku braku satysfakcji z użytkowania produktów objętych Promocją, Organizator gwarantuje zwrot kosztów zakupu.

Promocją objęte są wyłącznie produkty nowe, kupione w okresie od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przez Nabywców w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do których gwarantem jest Producent. Warunki Promocji stanowią dodatkowe uprawnienia gwarancyjne w rozumieniu postanowień Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, którymi objęte są wyłącznie Produkty nabyte w okresie trwania Promocji, przyznane przez Organizatora na rzecz Nabywców. Przyznanie dodatkowej gwarancji przez Producenta Nabywcom nie ma wpływu na możliwość korzystania przez nich z innych uprawnień przyznanych im na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa („Gwarancja”).

W przypadku braku satysfakcji z użytkowania kupionych produktów objętych Promocją, Nabywca może zwrócić maksymalnie 3 sztuki produktów przesyłając je na adres Spółki.

Zwrot produktów objętych Promocją możliwy jest w ciągu 14 dni od daty zakupu widniejącej na dowodzie zakupu. O zachowaniu terminu zwrotu produktu decyduje data stempla pocztowego na dowodzie nadania przesyłki. Koszty przesłania produktu ponosi Nabywca.

Zwrot ceny zakupu produktu jest możliwy wyłącznie pod warunkiem równoczesnego spełnienia poniższych warunków:

 1. przesłanie produktu z zachowaniem terminu do zwrotu -14 dni;
 2. przekazanie wraz z produktem dowodu zakupu oraz formularza zwrotu. W przypadku, gdy na paragonie nie jest wymieniony symbol produktu dopuszczalne jest odręczne dopisanie symbolu przez sprzedawcę (potwierdzone pieczątką sklepu i podpisem sprzedawcy).

Zwrot Nabywcom ceny brutto produktów, znajdującej się na dowodzie zakupu, wykonywany będzie przez Spółkę w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania kompletnej i prawidłowej przesyłki od Uczestnika (zawierającej zwracany produkt, dowód zakupu, poprawnie i kompletnie wypełniony formularz zwrotu kosztów zakupu produktu), w postaci przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę. Wysokość zwracanej kwoty brutto zakupu odpowiadać będzie kwocie uiszczonej przez Nabywcę. Zwrot ceny zakupu produktu nie obejmuje kosztów towarzyszących związanych z zakupem produktu, takich jak koszty przesyłki, koszty dojazdu do sklepu, koszt przesłania zgłoszenia.

Uprawnienie Nabywcy do zwrotu produktu w ramach Promocji nie dotyczy produktów, co do których poziom satysfakcji z ich użytkowania został obniżony ze względu na ich mechaniczne uszkodzenia oraz wady, w szczególności wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub konserwacji, niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji; ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych.

W związku z organizacją przez Producenta Promocji, Spółka oraz Producent zawrą umowę, na podstawie której Spółka zobowiąże się w stosunku do Producenta do kompleksowej obsługi Promocji i pełnienia roli jej organizatora („Umowa”). W ramach Umowy Spółka będzie m.in. odbierać zwroty produktów przesyłane przez Nabywców, weryfikować żądania Nabywców zwrotu kwoty brutto pod kątem spełnienia warunków określonych w Regulaminie, wykonywać ze swojego rachunku bankowego przelew kwoty pieniężnej na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy oraz przekazywać zwrócone produkty do Producenta. Z tytułu realizacji usług marketingowych Spółka będzie wystawiać na rzecz Producenta fakturę VAT. Koszt ekonomiczny zwracania Nabywcom kwot brutto produktów ponoszony będzie w całości przez Producenta. Zwrot kwot pieniężnych przekazywanych przez Spółkę na rzecz Nabywców będzie rekompensowany Spółce przez Producenta na podstawie wystawianych przez Spółkę not obciążeniowych. Wynagrodzenie Spółki nie będzie uzależnione od sumy kwot zwrotów przekazanych przez nią w imieniu Producenta na rzecz Nabywców - z tego tytułu Spółka nie będzie naliczać prowizji. Kwoty przekazywane przez Spółkę w imieniu Producenta na rzecz Nabywców nie będą zaliczane przez nią do kosztów uzyskania przychodów. Spółka, kwoty otrzymane od Producenta jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w jego imieniu i na jego rzecz, ujmować będzie przejściowo w prowadzonej przez siebie ewidencji VAT.

W tytule przelewu do Nabywcy Spółka będzie wskazywać, że zwrot środków pieniężnych na rzecz Nabywcy realizowany jest przez nią w imieniu, na rzecz i na rachunek Producenta.

Spółka dysponować będzie dowodem realizacji przelewu bankowego w postaci wyciągu z rachunku bankowego; wyciąg z rachunku bankowego stanowić będzie także ewidencję wydatków i ich zwrotów przez Producenta o której mowa jest art. 29a ust. 7 pkt 3 Ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymane przez Nabywców kwoty pieniężne przekazane im przez Spółkę, z jej rachunku bankowego, ale w imieniu i na rzecz Producenta, stanowić będą przychód w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym Spółka będzie pełniła rolę płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych...
 2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym dokonywanie przez Spółkę, z własnego rachunku bankowego, ale w imieniu i na rzecz Producenta, zwrotu na rzecz Nabywców ceny brutto produktów Producenta, będzie wiązało się z obowiązkiem wystawienia przez Spółkę deklaracji PIT-8C ...
 3. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym dokonywanie przez Spółkę, z własnego rachunku bankowego, ale działając w imieniu i na rzecz Producenta, zwrotu na rzecz Nabywców ceny brutto produktów Producenta, powodować będzie powstanie po stronie Spółki obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych...
 4. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymywany przez Spółkę od Producenta zwrot wydatków, tytułem kwot przekazywanych konsumentom w imieniu Producenta, stanowi przedmiot opodatkowania na gruncie podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 7. pkt 3 Ustawy o VAT ...
 5. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymywany przez Spółkę od Producenta zwrot wydatków tytułem kwot przekazywanych konsumentom, jako nie stanowiący przedmiotu opodatkowania na gruncie VAT, powinien być dokumentowany w postaci faktury VAT czy też Spółka powinna dokumentować obciążenie Producenta notą obciążeniową ...
 6. Czy wyciągi z rachunku bankowego Spółki mogą być kwalifikowane jako dokumentacja podatnika o której mowa jest w art. 29a ust. 7. pkt 3 Ustawy o VAT ...
 7. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymywany przez Spółkę od Producenta zwrot wydatków poniesionych tytułem kwot przekazywanych Nabywcom stanowi dla Spółki przychód w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ...

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie Nr 1 i Nr 2 wniosku w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie Nr 7) została wydana w dniu 13 listopada 2014 r. interpretacja indywidualna Nr IPPB5/423-934/14-2/JC. W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (pytanie Nr 3) została wydana w dniu 20 listopada 2014 r. interpretacja indywidualna Nr IPPB2/436-559/14-4/AF. W pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym dokonywanie przez nią, z własnego rachunku bankowego, ale działając w imieniu i na rzecz Producenta, zwrotu na rzecz Nabywców ceny brutto produktów Producenta, nie spowoduje powstania po stronie Nabywców przychodu w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych („Ustawa o PIT”), w związku z czym Spółka nie będzie pełniła roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stanowisko Spółki oparte jest na następującej wykładni przepisów prawa.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w opisanym zdarzeniu przyszłym Nabywcy będzie przysługiwać prawo otrzymania od Producenta, za pośrednictwem Spółki, zwrotu wydatkowanej przez niego ceny brutto produktu, pod warunkiem, że spełnione zostaną przesłanki opisane w treści Regulaminu tj.:

 1. przesłanie produktu z zachowaniem terminu do zwrotu -14 dni;
 2. przekazanie wraz z produktem dowodu zakupu (paragon fiskalny albo faktura VAT lub ich kopia. W przypadku, gdy na paragonie nie jest wymieniony symbol produktu dopuszczalne jest odręczne dopisanie symbolu przez sprzedawcę - potwierdzone pieczątką sklepu i podpisem sprzedawcy);
 3. przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zwrotu.

Uprawnienie powyższe Nabywca będzie realizował w stosunku do Producenta w oparciu o przepisy prawa cywilnego (kodeks cywilny) oraz ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego („Ustawa o sprzedaży konsumenckiej”). Na podstawie postanowień Regulaminu Producent udzielił Nabywcom, przez czas obowiązywania Promocji, dodatkowej gwarancji na produkty objęte akcją promocyjną.

Przepisy Ustawy o sprzedaży konsumenckiej stosuje się do dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny). Zgodnie z art. 13 ust. 1 tej ustawy udzielenie kupującemu gwarancji następuje bez odrębnej opłaty przez oświadczenie gwaranta, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, odnoszących się do towaru konsumpcyjnego; określa ono obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu.

Powyższe oznacza, że Ustawa o sprzedaży konsumenckiej stanowi o udzieleniu gwarancji poprzez oświadczenie złożone przez gwaranta, z czego można wnosić o powstaniu gwarancji na mocy jednostronnego oświadczenia woli o treści co najmniej odpowiadającej wymogom ustawowym, które dla swej skuteczności nie wymaga akceptacji drugiej strony.

Innymi słowy, gwarancja powstaje na mocy jednostronnej czynności zobowiązującej skierowanej do adresata, którym jest kupujący z umowy sprzedaży towaru konsumpcyjnego. Dla powstania gwarancji nie jest zatem konieczny konsens pomiędzy gwarantem oraz kupującym (tak: np. Cz. Żuławska, Uwagi o europeizacji prawa umów, KPP 2001, nr 1, s. 239; E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2002, s. 432).

W dokumencie gwarancyjnym należy zamieścić podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, w tym w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Ponadto powinno być w nim zawarte stwierdzenie, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Jednocześnie zaznaczyć należy, że ewentualne uchybienie powyższym wymogom nie wpływa na ważność gwarancji i nie pozbawia kupującego wynikających z niej uprawnień.

Na gruncie powyższych regulacji stwierdzić więc wypada, że jeżeli Producent udziela gwarancji na wytwarzane przez siebie produkty objęte Promocją i gwarancja ta nie publikowana jest w środkach masowego przekazu, w szczególności na stronach internetowych Producenta, to Nabywca, który zgłosi do Producenta żądanie zwrotu wydatkowanej przez niego kwoty brutto, w oparciu o formularz w treści którego będzie wskazane, że realizuje uprawnienie przyznane mu w gwarancji przez Producenta, powinien być uznany za korzystającego z gwarancji Producenta.

Jak wskazano powyżej, Nabywca, aby otrzymać zwrot uiszczonej ceny, będzie zobligowany do zwrotu produktów. Zastrzeżenie to ma istotne znaczenie, ponieważ wynika z niego, że wypłata przez Producenta (za pośrednictwem Spółki), środków pieniężnych na rzecz Nabywcy nie będzie odbywać się pod tytułem darmym, lecz z zastrzeżeniem warunku zwrotu produktów (quasi świadczenie ekwiwalentne).

Przechodząc na grunt regulacji prawa podatkowego stwierdzić należy, że zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy o PIT przychodami, z zastrzeżeniem wyjątków, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na gruncie tej regulacji wypracowane zostało utrwalone stanowisko, zgodnie z którym jako przychód podatkowy należy kwalifikować wyłącznie tego typu świadczenie, w zamian za które podatnik nie jest zobowiązany do spełnienia własnego świadczenia (brak elementu ekwiwalentności). Oznacza to, że z przychodem możemy mieć do czynienia wyłącznie w sytuacji, gdy po stronie podatnika dojdzie do trwałego przysporzenia majątkowego. Stanowisko Spółki opiera się m.in. na orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym wyroku NSA z dnia 15 stycznia 2008 r. (II FSK1578/06, M. Pod. 2008, nr 8, s. 35), w którym sąd ten słusznie uznał, że z istotnym z punktu widzenia podatkowego przysporzeniem będziemy mieli do czynienia wyłącznie w przypadkach, w których otrzymujący odnosi określoną korzyść pod tytułem darmym. Oznacza to, że nie świadczy nic w zamian ani obecnie, ani też w przyszłości. Analogiczny wniosek można wyprowadzić także z szeregu innych orzeczeń sądów administracyjnych (tak m.in. NSA (7) w uchwale z 18.11.2002 r., FPS 9/02, ONSA 2003, Nr 2, poz. 47; NSA (7) w uchwale zł6.10.2006 r., II FPS 1/06, ONSAiWSA 2006, Nr 6, poz. 153; NSA w uchwale z 24.5.2010 r„ II FPS 1/10, ONSAiWSA 2010, Nr 4, poz. 58; NSA w wyroku z 1.6.2012 r., II FSK 2351/10, MoPod 2012, Nr 7, s. 2). Z tego rodzaju przychodem nie będziemy zaś mieli do czynienia w opisanym powyżej przypadku ponieważ Nabywca będzie otrzymywał od Producenta, za pośrednictwem Spółki, zwrot kwoty brutto jednakże pod warunkiem zwrotu produktu oraz przedstawienia dowodu zakupu. Oznacza to więc, że Producent będzie rekompensował Nabywcy poniesiony przez niego wcześniej wydatek na zakup produktu, w związku z czym po stronie Nabywcy nie dojdzie do przysporzenia majątkowego relewantnego z punktu widzenia przepisów Ustawy o PIT.

Mając na uwadze powyższe, z uwagi na brak przychodu po stronie Nabywcy, Spółka nie będzie pełniła roli płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ad.2

W ocenie Spółki, w opisanym zdarzeniu przyszłym dokonywanie przez Spółkę, z własnego rachunku bankowego, działając w imieniu i na rzecz Producenta, zwrotu na rzecz Nabywców ceny brutto produktów Producenta nie będzie stanowić podstawy do wystawienia przez Spółkę na rzecz Nabywcy deklaracji PIT-8C.

Z treści art. 42a Ustawy o PIT wynika, że osoby prawne które dokonują wypłaty należności lub świadczeń z tzw. innych źródeł, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Jak wskazano powyżej, wypłata przez Producenta, za pośrednictwem Spółki, kwoty brutto ceny zakupu produktów na rzecz Nabywcy nie powinna być kwalifikowana po stronie Nabywcy jako przychód w rozumieniu Ustawy o PIT, w związku z czym po stronie Nabywcy nie dojdzie do powstania przysporzenia majątkowego będącego przychodem w rozumieniu ustawy o PIT, zaś na Spółce nie spoczywa obowiązek sporządzenia w takiej sytuacji deklaracji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) jest zasada powszechności opodatkowania.

W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyrazem jej praktycznej realizacji jest art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z którego treści wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Równocześnie przepis art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy.

Otwarta formuła cyt. wyżej przepisu art. 20 ustawy nie oznacza jednak, że pojęcie przychodów z innych źródeł ma nieograniczony zakres, obejmujący wszelkie relacje mogące zachodzić pomiędzy podmiotami, w tym wszelkie formy jak np. zwrot nabywcom ceny zakupu towaru po uprzednim dokonaniu zwrotu przez klienta produktu objętego promocją.

Z powyższych wyjaśnień wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc, podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem prowadzący działalność gospodarczą m.in. w zakresie świadczenia usług marketingowych oraz kompleksowej obsługi akcji promocyjnych. W okresie od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. jeden z klientów Spółki planuje zorganizować na terenie Polski promocję swoich wyrobów. Promocja prowadzona będzie w oparciu o Regulamin podany do publicznej wiadomości za pośrednictwem sieci internet. Zgodnie z treścią Regulaminu podmiotem odpowiadającym za organizację Promocji i jej obsługę techniczną będzie Wnioskodawca, który będzie działać na zlecenie, w imieniu, na rzecz i na rachunek Producenta. Nabywcy wyrobu będzie przysługiwać prawo otrzymania od Producenta, za pośrednictwem Wnioskodawcy, zwrotu wydatkowanej przez niego ceny brutto produktu, pod warunkiem, że spełnione zostaną przesłanki opisane w treści Regulaminu tj.: 1) przesłanie produktu z zachowaniem terminu do zwrotu -14 dni; 2) przekazanie wraz z produktem dowodu zakupu (paragon fiskalny albo faktura VAT lub ich kopia. W przypadku, gdy na paragonie nie jest wymieniony symbol produktu dopuszczalne jest odręczne dopisanie symbolu przez sprzedawcę - potwierdzone pieczątką sklepu i podpisem sprzedawcy); 3) przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zwrotu.

Zwrot kwot pieniężnych przekazywanych przez Spółkę na rzecz Nabywców będzie rekompensowany Spółce przez Producenta na podstawie wystawianych przez Spółkę not obciążeniowych.

Powyższe wskazuje, że po stronie nabywców uczestniczących w przedmiotowej promocji, którzy spełnią określone w regulaminie warunki nie nastąpi przysporzenie majątkowe. Tym samym, zwrot nabywcom ceny zakupu towaru po uprzednim dokonaniu zwrotu przez klienta produktu objętego promocją nie stanowi dla nabywców, przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu.

W dalszej kolejności odnosząc się do pytania Nr 2 wniosku czy dokonywanie przez Spółkę, z własnego rachunku bankowego, ale w imieniu i na rzecz Producenta, zwrotu na rzecz Nabywców ceny brutto produktów Producenta, będzie wiązało się z obowiązkiem wystawienia przez Spółkę deklaracji PIT-8C organ podatkowy stwierdza co następuje.

W okolicznościach opisanych we wniosku w przypadku Wnioskodawcy bycie organizatorem promocji sprowadza się wyłącznie do świadczenia kompleksowej usługi związanej z obsługą techniczną Promocji, natomiast cały ciężar ekonomiczny tej promocji ponosi Producent (Klient), w którego interesie działa Wnioskodawca. Zatem ewentualnym płatnikiem będzie Klient. Zwrot przez Wnioskodawcę ceny zakupu towaru po uprzednim dokonaniu zwrotu przez klienta produktu objętego promocją nie ma wpływu na powyższe rozstrzygniecie. Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie obejmujące m.in. wartość kwot zwróconych Nabywcom wyrobów producenta.

Jednak mając na uwadze, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym po stronie nabywców uczestniczących w przedmiotowej promocji, którzy spełnią określone w regulaminie warunki nie nastąpi przysporzenie majątkowe a Wnioskodawca nie wystąpi w roli płatnika, zatem nie będą na nim ciążyć obowiązki informacyjne dotyczące sporządzania informacji PIT-8C.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.