ILPP1/4512-1-158/16-4/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania promocyjnej sprzedaży towarów oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów, które służą tej sprzedaży.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § l i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2016 r. (data wpływu 7 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania promocyjnej sprzedaży towarów oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów, które służą tej sprzedaży – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania promocyjnej sprzedaży towarów oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów, które służą tej sprzedaży. Powyższy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2016 r.) poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

A. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) posiada siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT).

Celem Spółki jest ciągłe dążenie do intensyfikacji obrotu i zwiększanie przychodów ze sprzedaży świadczonych przez nią usług finansowych. W konsekwencji Spółka podejmuje, i będzie podejmować w przyszłości, działania mające na celu m.in. zachęcanie potencjalnych klientów do nabycia świadczonych usług czy też nawiązanie długoterminowej współpracy z klientami. Podejmowanie przez Wnioskodawcę akcji promocyjnych nakierowane jest na doraźne zwiększenie przychodów (sprzedaż konkretnych usług finansowych, których zakup daje możliwość skorzystania z promocji), jak i przyszłych przychodów (poprzez nawiązanie długoterminowej współpracy z klientami).v

Jednym z podejmowanych działań w powyższym zakresie jest i będzie organizowanie przez Spółkę promocji (dalej: Promocja lub Promocje), które każdorazowo będą oparte na regulaminie (dalej: Regulamin).

Promocje, które się odbyły lub będą się odbywać, będą polegać na możliwości zakupu jednej sztuki towaru spośród określonej w Regulaminie listy produktów objętych Promocją (dalej: Towar) za cenę promocyjną, np. 1 zł z VAT.

Regulamin Promocji będzie zawierał w szczególności postanowienia:

 • wskazujące na konkretne grono adresatów danej Promocji, np. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, osoby prawne, itp. (dalej: Uczestnicy);
 • regulujące okres trwania danej Promocji, np. od 1 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.;
 • określające warunki, które będą pozwalały na skorzystanie Uczestnikom z Promocji, w szczególności:
  1. skorzystanie w wyznaczonym okresie czasu z oferty Spółki, np. poprzez zawarcie ze Spółką, jako finansującym, umowy leasingu lub umowy pożyczki (dalej: Umowa);
  2. zakup usług Spółki w określonej minimalnej wartości, np. za min. 150 tys. zł;
  3. niezaleganie z płatnościami na rzecz Spółki;
 • wykaz Towarów dostępnych Uczestnikom do zakupu w promocyjnej cenie.

Wnioskodawca będzie nabywał Towary będące przedmiotem sprzedaży Promocji od podmiotów trzecich (zewnętrznych dostawców), a elementem ceny będzie podatek VAT naliczony.

Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik będzie zobowiązany zgłosić chęć nabycia Towaru w momencie zawarcia Umowy.

Sprzedaż Towaru w ramach Promocji nastąpi nie wcześniej niż w momencie rozliczenia Umowy (w rozumieniu warunków, na które zgadzać się będzie Uczestnik w momencie zawarcia Umowy – dalej: Ogólne Warunki Umowy), potwierdzonego protokołem rozliczenia wystawionym przez Spółkę. Moment ten będzie zasadniczo bliski momentowi zawarcia Umowy.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, samo skorzystanie przez Uczestnika ze świadczonej przez Spółkę usługi finansowej, do której będzie się odnosiła Promocja, nie będzie powodowało automatycznego obowiązku Spółki do sprzedaży Towaru. Dopiero po zgłoszeniu przez Uczestnika woli zakupu Towaru w promocyjnej cenie, będzie mogło dojść do jego sprzedaży.

Sprzedaż Towaru w ramach Promocji będzie realizowana m.in. za pośrednictwem poczty kurierskiej lub zewnętrznego dostawcy na adres wskazany do doręczeń przez Uczestnika i zostanie udokumentowana fakturą VAT wystawioną przez Spółkę na rzecz Uczestnika.

Ponadto, Spółka będzie mogła dokonać zmiany towarów stanowiących Towary objęte daną Promocją czy też skrócić lub wydłużyć okres obowiązywania Promocji bez podania przyczyny. Uczestnik będzie mógł skorzystać z danej Promocji tylko jeden raz.

Dodatkowo Spółka wskazała, że pomiędzy nią a Uczestnikami Promocji nie będą zachodzić powiązania o charakterze kapitałowym lub osobowym w rozumieniu art. 32 ustawy o VAT.

W piśmie z dnia 12 maja 2016 r., stanowiącym uzupełnienie do wniosku, Wnioskodawca poinformował, że:

 1. Wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2. Pomiędzy Wnioskodawcą a Uczestnikami nie występują/nie będą występowały powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy lub inne, o których mowa w art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług.
 3. Nabywane przez Spółkę towary przeznaczone do sprzedaży na rzecz Uczestników Promocji będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółka postępuje/postąpi prawidłowo przyjmując za podstawę opodatkowania dla potrzeb podatku VAT promocyjną cenę Towarów, po której są/będą one sprzedawane Uczestnikom Promocji...
 2. Czy Spółka ma/będzie miała pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabywanych Towarów, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Uczestników Promocji za promocyjną cenę...

Zdaniem Wnioskodawcy, postępuje/postąpi on prawidłowo przyjmując za podstawę opodatkowania dla potrzeb podatku VAT promocyjną cenę Towarów, po której są/będą one sprzedawane Uczestnikom Promocji. Zdaniem Spółki, ma/będzie ona miała pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabywanych Towarów, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Uczestników Promocji za promocyjną cenę.

Uzasadnienie stanowiska Spółki w zakresie Pytania 1.

Jak wynika z przedstawionego opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), Wnioskodawca oferuje (będzie oferował) możliwość zakupu Towaru przez Uczestników Promocji za określoną w Regulaminie cenę promocyjną. Uczestnik w ramach Promocji, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, oraz po wyrażeniu takiej woli, uzyska prawo do zakupu Towaru za cenę niższą niż cena rynkowa.

Należy jednak wskazać, że Uczestnik nie ma obowiązku dokonywania takiego nabycia. Wraz z wypełnieniem opisanych w stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) warunków, dla Uczestnika Promocji aktywna staje się oferta nabycia Towarów.

Tym samym, Spółka sprzedając Towary objęte Promocjami będzie dokonywać opodatkowanych dostaw towarów, o których mowa w art. 7 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Jednocześnie, zgodnie z art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży.

Należy wskazać, że rabaty funkcjonujące w obrocie gospodarczym można podzielić na dwa rodzaje:

 • rabaty przyznane przed ustaleniem ceny,
 • rabaty przyznane po ustaleniu ceny, a wynikające zarówno z działania sprzedawcy jak i zachowań nabywcy.

Wymaga podkreślenia, że z przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) wyraźnie wynika, że rabat w formie promocyjnej ceny sprzedawanych Towarów będzie znany nabywcom wcześniej.

Zawierając Umowę, Uczestnicy będą wiedzieli, że zgodnie z Regulaminem, o ile wyrażą taką wolę, będą mogli skorzystać z określonej, promocyjnej ceny zakupu wskazanego Towaru. W konsekwencji, rabaty udzielone przed ustaleniem ceny nie mają wpływu na podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ kwotą należną z tytułu sprzedaży jest kwota żądana od nabywcy, a więc w takim przypadku uwzględniająca już przyznany rabat.

Na powyższe nie ma również wpływu okoliczność, że cena, po której Wnioskodawca będzie ostatecznie sprzedawać Towar uprawnionym kontrahentom na podstawie Regulaminu, jest niższa niż cena jego zakupu przez Spółkę.

Ponadto, w analizowanym przypadku nie obowiązują żadne przepisy szczególne, które regulowałyby zakaz lub ograniczenie obniżania ceny towaru (udzielania rabatu) na zasadach przewidzianych w ramach Promocji, które organizuje i zamierza organizować Wnioskodawca. W szczególności, pomiędzy Wnioskodawcą a Uczestnikami Promocji nie będą zachodziły powiązania o charakterze kapitałowym lub osobowym w rozumieniu art. 32 ustawy o VAT. Tym samym, obniżenie ceny Towarów na zasadach określonych w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, należy uznać za prawnie dopuszczalne.

Reasumując, sprzedaż Uczestnikom Towaru w ramach Promocji, której bezpośrednim celem jest zintensyfikowanie i wzmożenie sprzedaży usług finansowych świadczonych przez Spółkę, należy potraktować jako odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, dokonywaną z rabatem, o którym mowa w art. 29a ust. 7 pkt 2 tej ustawy, dla których podstawa opodatkowania będzie ustalana w oparciu o rzeczywiście otrzymane wynagrodzenie, zgodnie z art. 29a ust. 1 ww. ustawy. Podstawą opodatkowania będzie więc wynikająca z Regulaminu danej Promocji cena sprzedaży Towaru Uczestnikowi.

Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie znajduje potwierdzenie również w wydawanych indywidualnych interpretacjach podatkowych, w tym m.in.

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 października 2014 r., nr ILPP1/443-541/14-3/HW;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 lipca 2013 r., nr IBPP1/443-351/13/AW.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Spółki prawidłowe będzie przyjęcie przez nią podstawy opodatkowania w wysokości promocyjnej ceny Towarów, po której są/będą one sprzedawane Uczestnikom w ramach Promocji.

Uzasadnienie stanowiska Spółki w zakresie Pytania 2.

Jak wynika z treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, z zastrzeżeniem ustawowych wyjątków, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z kolei zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym (zdarzeniem przyszłym), Wnioskodawca nabywa i będzie nabywał Towary od podmiotów trzecich, których elementem ceny będzie podatek VAT naliczony. Jednocześnie, Towary te będą pozostawały w bezpośrednim związku z dalszymi czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawcy, ponieważ zostaną następnie odsprzedane Uczestnikom Promocji w ramach czynności opodatkowanych VAT (niekorzystających ze zwolnienia z opodatkowania VAT) – w przypadku Promocji wystąpi bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zakupami Towarów a sprzedażą opodatkowaną VAT. Z tytułu przedmiotowej sprzedaży Wnioskodawca uzyska bowiem przychód, a do ceny odsprzedaży doliczy podatek VAT należny, który następnie rozliczy w ramach swojej działalności gospodarczej.

Wymaga podkreślenia, że ustawa o VAT nie przewiduje regulacji ograniczających zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z tym, że podatnik dokonuje sprzedaży towarów po cenach promocyjnych (np. uwzględniających udzielony nabywcy rabat). W konsekwencji, prawo do odliczenia w analizowanej sytuacji nie będzie ulegało ograniczeniu. W rezultacie, w przypadku nabycia Towarów przeznaczonych następnie do sprzedaży w ramach Promocji, Wnioskodawca zachowuje prawo do pełnego odliczenia naliczonego podatku VAT.

Wnioskodawca wskazał dodatkowo, że jego stanowisko w tym zakresie znajduje również potwierdzenie w wydawanych indywidualnych interpretacjach podatkowych, w tym m.in.

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 września 2015 r., nr IBPP1/4512-515/15/BM,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 października 2014 r., nr ILPP1/443-541/14-3/HW.

Mając powyższe na uwadze zdaniem Spółki, ma/będzie ona miała pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabywanych Towarów, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Uczestników Promocji za promocyjną cenę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zarówno dostawa towarów, jak i świadczenie usług mieszczą się w definicji sprzedaży, określonej w art. 2 pkt 22 ustawy, według której sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z powyższego wynika, że art. 29a ust. 1 ustawy odnosi się do wszystkiego, co stanowi zapłatę obejmując swym zakresem każdą formę zapłaty otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi.

Katalog elementów dodatkowych wchodzących w skład podstawy opodatkowania określony został w art. 29a ust. 6 ustawy, w myśl którego, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W myśl art. 29a ust. 7 ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Stosownie do art. 29a ust. 10 ustawy, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Z punktu widzenia podstawy opodatkowania, można wyróżnić następujące rodzaje rabatów:

 • rabaty przyznane przed ustaleniem ceny i dokonaniem sprzedaży – niemające wpływu na podstawę opodatkowania,
 • rabaty przyznane po dokonaniu sprzedaży – bonifikaty, opusty, uznane reklamacje i skonta – wpływające na obniżenie wcześniej ustalonej kwoty osiągniętego obrotu.

Przepisy ustawy nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny, czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość danych towarów lub usług. Nie ma znaczenia, że podatnik w danej chwili sprzedaje ten towar, bądź usługę za cenę znacznie niższą.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915), użyte w ustawie określenie cena oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

W myśl ust. 2 powołanego wyżej artykułu, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

Na mocy art. 32 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:

 1. niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
 2. niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku;
 3. wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

– organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Zgodnie z art. 2 pkt 27b ustawy – przez wartość rynkową rozumie się całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się:

 1. w odniesieniu do towarów – kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy,
 2. w odniesieniu do usług – kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług.

Jak stanowi art. 32 ust. 2 ustawy, związek, o którym mowa w ust. 1, istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.

Według art. 32 ust. 3 ustawy, przez powiązania rodzinne, o których mowa w ust. 2, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

Przez powiązania kapitałowe, o których mowa w ust. 2 – w świetle art. 32 ust. 4 ustawy – rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem.

Na mocy art. 32 ust. 5 ustawy – przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, w odniesieniu do których właściwy organ podatkowy, na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca posiada siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Celem Spółki jest ciągłe dążenie do intensyfikacji obrotu i zwiększanie przychodów ze sprzedaży świadczonych przez nią usług finansowych. W konsekwencji Spółka podejmuje, i będzie podejmować w przyszłości, działania mające na celu m.in. zachęcanie potencjalnych klientów do nabycia świadczonych usług czy też nawiązanie długoterminowej współpracy z klientami. Podejmowanie przez Wnioskodawcę akcji promocyjnych nakierowane jest na doraźne zwiększenie przychodów (sprzedaż konkretnych usług finansowych, których zakup daje możliwość skorzystania z promocji), jak i przyszłych przychodów (poprzez nawiązanie długoterminowej współpracy z klientami). Jednym z podejmowanych działań w powyższym zakresie jest i będzie organizowanie przez Spółkę promocji, które każdorazowo będą oparte na regulaminie. Promocje, które się odbyły lub będą się odbywać, będą polegać na możliwości zakupu jednej sztuki towaru spośród określonej w Regulaminie listy produktów objętych Promocją za cenę promocyjną, np. 1 zł z VAT. Wnioskodawca będzie nabywał Towary będące przedmiotem sprzedaży Promocji od podmiotów trzecich (zewnętrznych dostawców), a elementem ceny będzie podatek VAT naliczony. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik będzie zobowiązany zgłosić chęć nabycia Towaru w momencie zawarcia Umowy. Sprzedaż Towaru w ramach Promocji nastąpi nie wcześniej niż w momencie rozliczenia Umowy (w rozumieniu warunków, na które zgadzać się będzie Uczestnik w momencie zawarcia Umowy), potwierdzonego protokołem rozliczenia wystawionym przez Spółkę. Moment ten będzie zasadniczo bliski momentowi zawarcia Umowy. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, samo skorzystanie przez Uczestnika ze świadczonej przez Spółkę usługi finansowej, do której będzie się odnosiła Promocja, nie będzie powodowało automatycznego obowiązku Spółki do sprzedaży Towaru. Dopiero po zgłoszeniu przez Uczestnika woli zakupu Towaru w promocyjnej cenie, będzie mogło dojść do jego sprzedaży. Sprzedaż Towaru w ramach Promocji będzie realizowana m.in. za pośrednictwem poczty kurierskiej lub zewnętrznego dostawcy na adres wskazany do doręczeń przez Uczestnika i zostanie udokumentowana fakturą wystawioną przez Spółkę na rzecz Uczestnika. Ponadto, Spółka będzie mogła dokonać zmiany towarów stanowiących Towary objęte daną Promocją czy też skrócić lub wydłużyć okres obowiązywania Promocji bez podania przyczyny. Uczestnik będzie mógł skorzystać z danej Promocji tylko jeden raz. Pomiędzy Wnioskodawcą a Uczestnikami nie występują/nie będą występowały powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy lub inne, o których mowa w art. 32 ustawy. Nabywane przez Spółkę towary przeznaczone do sprzedaży na rzecz Uczestników Promocji będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą m.in. kwestii, czy Spółka postępuje/postąpi prawidłowo przyjmując za podstawę opodatkowania dla potrzeb podatku VAT promocyjną cenę Towarów, po której są/będą one sprzedawane Uczestnikom Promocji.

Mając na uwadze powołane przepisy w kontekście przedstawionego opisu sprawy należy wskazać, że podatnik ma prawo swobodnie układać swoje interesy tak, aby działalność gospodarcza była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym, w tym stosując znaczne upusty cenowe, jeśli jest to w jego uznaniu zasadne dla osiągnięcia tego celu. Trzeba przy tym wyraźnie zaznaczyć, że stosowanie znacznych rabatów jest niedopuszczalne w zakresie, w jakim ma ono służyć tzw. obejściu przepisów prawa i uniknięciu opodatkowania danej czynności. Tak więc każdy zastosowany upust winien być uzasadniony ekonomicznie i prowadzić w końcowym efekcie do osiągnięcia celu, jaki został wytyczony dla działalności gospodarczej, tj. zarobku.

Jak już zaznaczono powyżej, przepisy ustawy nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny (udzielenia rabatu), czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej (nawet znacznie) niż rzeczywista wartość danego towaru, czy usługi. Jedynie w sytuacji, gdy między podmiotami (kontrahentami) istnieją powiązania rodzinne, kapitałowe, majątkowe lub wynikające ze stosunku pracy, o których mowa w art. 32 ustawy, organ podatkowy może określić wysokość obrotu na podstawie wartości rynkowej tych towarów lub usług, ale tylko w sytuacji, gdyby związki te miały wpływ na ustalenie ceny.

Jak wskazał Wnioskodawca, w analizowanej sprawie powyższe powiązania nie występują. Z przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy wynika, że Spółka w ramach podejmowanych działań jest i będzie organizatorem promocji, każdorazowo opartych na regulaminie, które polegają/będą polegać na możliwości zakupu jednej sztuki towaru spośród określonej w Regulaminie listy produktów objętych Promocją za cenę promocyjną, np. 1 zł z VAT. Powyższe działania mają/będą miały na celu m.in. zachęcanie potencjalnych klientów do nabycia świadczonych usług, czy też nawiązanie długoterminowej współpracy z klientami. Podejmowane przez Wnioskodawcę akcje promocyjne nakierowane są/będą na doraźne zwiększenie przychodów (sprzedaż konkretnych usług finansowych, których zakup daje możliwość skorzystania z promocji), jak i przyszłych przychodów (poprzez nawiązanie długoterminowej współpracy z klientami).

Powyższe oznacza zatem, że sprzedaż następować będzie po cenie uwzględniającej określony rabat na dany towar.

Będą to więc rabaty udzielone przed ustaleniem ceny – tym samym nie będą one miały wpływu na podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 w związku z art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy, ponieważ kwotą otrzymaną od nabywcy będzie kwota uwzględniająca już przyznany rabat.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, stwierdzić należy, że w analizowanej sprawie podstawą opodatkowania sprzedawanych w promocyjnej cenie Towarów jest/będzie – zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy w związku z art. 29a ust. 6 pkt 1 oraz art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy – kwota faktycznie należna od Uczestnika Promocji (cena promocyjna Towaru) pomniejszona o należny podatek.

W rozpatrywanej sprawie ponadto wątpliwości Spółki dotyczą kwestii prawa do pełnego odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego od nabywanych Towarów, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Uczestników Promocji za promocyjną cenę.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Treść tego przepisu wskazuje, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak np. w oparciu o art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części (w takim zakresie), w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku,w jakiej te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu.

Podatnik w momencie nabycia towarów lub usług powinien dokonać ich kwalifikacji do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi zakupy te są związane. Najistotniejszym bowiem warunkiem, umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zaznaczyć jednak należy, że ustawodawca nie precyzuje, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu.

W prawie zarówno europejskim, jak i krajowym, zasada potrąceń podatku naliczonego stanowi wprost o związku podatku naliczonego ze sprzedażą opodatkowaną. Zgodnie z nią, w stopniu, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do celów transakcji opodatkowanych, podatnik jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług od podatku należnego. Innymi słowy, jeżeli nabywane towary lub usługi są przeznaczone do transakcji opodatkowanych, podatnik będzie mieć prawo do odliczeń z podatku należnego do zapłaty.

Zatem niezbędnym warunkiem odliczenia VAT jest istnienie związku pomiędzy zakupami a konkretną transakcją opodatkowaną. Prawo do odliczenia podatku naliczonego powinno przysługiwać podatnikowi w takim zakresie, w jakim działalność podatnika daje to prawo. Aby odliczenie podatku było dopuszczalne, transakcja powodująca naliczenie podatku winna pozostawać w ścisłym związku z transakcjami, które rodzą prawo do odliczenia. W ten sposób prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług zakłada, że poczynione wydatki stanowią element cenotwórczy transakcji obciążonych podatkiem należnym, rodzącym prawo do jego odliczenia.

W omawianej sprawie warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony, gdyż nabywane przez Wnioskodawcę, zarejestrowanego i czynnego podatnika podatku VAT, Towary, które są/będą sprzedawane w ramach Promocji na rzecz Uczestników za promocyjną cenę np. 1 zł z VAT, są/będą miały związek z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT Zainteresowanego, co skutkuje wystąpieniem prawa do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu.

Koszty nabycia ww. Towarów, wpisują się bowiem w koszty ogólne prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, opodatkowanej podatkiem VAT. Ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie ww. Towarów w ramach Promocji nakierowane są/będą na doraźne zwiększenie przychodów (sprzedaż konkretnych usług finansowych, których zakup daje możliwość skorzystania z promocji) jak i przyszłych przychodów (poprzez nawiązanie długoterminowej współpracy z klientami), w związku z czym pozostają w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością.

Warunkiem skorzystania przez Uczestników Promocji z nabycia Towaru w promocyjnej cenie od Wnioskodawcy jest/będzie m.in. uprzedni zakup usług Spółki w określonej minimalnej wartości, np. za min. 150 tys. zł, co przekłada się/będzie się przedkładać na zwiększenie atrakcyjności zakupów dokonywanych przez klientów. Konsekwencją tego jest/będzie zatem zwiększenie obrotów ze sprzedaży usług. W sprawie będącej przedmiotem analizy występuje/będzie występował więc pośredni związek między nabywanymi przez Spółkę Towarami a działalnością opodatkowaną Wnioskodawcy.

Co istotne również – jak wskazał Wnioskodawca – nabywane przez Spółkę towary przeznaczone do sprzedaży na rzecz Uczestników Promocji będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa Wnioskodawcy przysługuje/będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego od nabywanych Towarów, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Uczestników Promocji za promocyjną cenę zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy. Przy czym prawo to przysługuje/będzie przysługiwało, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy.

Zaznacza się ponadto, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.