IBPBII/1/415-987/14/BD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy do nieodpłatnego świadczenia dokonanego po dniu 1 stycznia 2015 r. w związku z promocją oferowaną przez Bank, a rozpoczętą przed dniem 1 stycznia 2015 r., znajdzie zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 października 2014 r. (data wpływu do Biura – 8 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym do świadczeń otrzymanych przez klientów Banku w związku z organizowaną promocją – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie zastosowania opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym do świadczeń otrzymanych przez klientów Banku w związku z organizowaną promocją.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Bank”) – jako bank krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r., poz.1376, ze zm.) – wykonuje czynności bankowe oraz czynności wymienione w art. 6 ustawy Prawo bankowe. W związku z tą działalnością, Bank zamierza zorganizować w 2015 r. dla swoich klientów promocje, w ramach których będzie przekazywał im świadczenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Promocje organizowane przez Bank będą oferowane zarówno osobom fizycznym (konsumentom w rozumieniu odrębnych przepisów), jak i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (przedsiębiorców).

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą mogły skorzystać z ofert promocyjnych oferowanych przez Bank tylko w związku z zakupem innych usług od Banku skierowanych wyłącznie do przedsiębiorców, takich jak rachunek bankowy (konto biznes), karta debetowa lub kredytowa dołączona do rachunku przedsiębiorcy, kredyt zaciągnięty na potrzeby działalności gospodarczej itp.

Bank będzie organizował promocje na rzecz klientów jeszcze przed wejściem w życie przepisów ustawy nowelizującej, tj. przed 1 stycznia 2015 r., lecz będą one trwały na przełomie roku 2014/2015, a przedmiot promocji zostanie udostępniony klientowi dopiero po wejściu w życie ustawy nowelizującej, tj. po dniu 31 grudnia 2014 r.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy do nieodpłatnego świadczenia dokonanego po dniu 1 stycznia 2015 r. w związku z promocją oferowaną przez Bank, a rozpoczętą przed dniem 1 stycznia 2015 r., znajdzie zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Banku, art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znajdzie zastosowanie do świadczeń, o których mowa w tym przepisie, dokonanych począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. w związku z promocją oferowaną przez Bank, a rozpoczętą przed dniem 1 stycznia 2015 r.

Należy zaznaczyć, iż w ustawie nowelizującej brak jest przepisów przejściowych regulujących kwestię momentu rozpoznania przychodów w przypadku świadczeń dokonywanych przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz inne instytucje finansowe w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty. Pojawia się zatem wątpliwość jak traktować świadczenia zrealizowane po wejściu w życie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, tj. począwszy z dniem 1 stycznia 2015 r., pomimo rozpoczęcia promocji przed nowelizacją, tj. przed 1 stycznia 2015 r.

W opinii Banku, związek świadczenia z rozpoczęciem okresu promocyjnego jest jednak irrelewantny z punktu widzenia momentu rozpoznania przychodu z tytułu świadczeń wskazanych w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, zgodnie z zasadą lex posterior derogat legi priori do zdarzeń powstałych po wejściu w życie nowej ustawy, mają zastosowanie przepisy tej ustawy, gdyż w przypadku braku przepisów przejściowych uchyla ona automatycznie normy wcześniejsze.

W wyroku z dnia 6 stycznia 2010 r. (sygn. akt II GSK 266/09) Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśniając zasadę bezpośredniego stosowania nowej ustawy podkreślił:

W świetle zasady działania bezpośredniego lub natychmiastowego przepisu nowej ustawy, przepisy nowej ustawy, regulujące samodzielnie treść stosunków prawnych (praw podmiotowych), stosować należy od chwili wejścia nowej ustawy w życie do wszelkich istniejących w tej chwili stosunków prawnych (praw podmiotowych) danego typu (J. Gwiazdomorski, tamże). Innymi słowy, od chwili wejścia w życie nowych norm prawnych należy je stosować do stosunków prawnych (zdarzeń, stanów rzeczy) danego rodzaju niezależnie od tego, czy dopiero powstaną, czy też powstały wcześniej przed wejściem w życie nowego prawa, lecz trwają nadal w czasie dokonywania zmiany prawa (G. Wierczyński, § 30 (w:) J. Warylewski (red.), T. Bąkowski, P. Bielski, K. Kaszubowski, M. Kokoszczyński, J. Stelina, G. Wierczyński, Zasady techniki prawodawczej. Komentarz). Trwanie danego zdarzenia lub stanu rzeczy, zarówno pod rządem dawnego, jak i nowego prawa, jest więc tym elementem, który pozwala zastosować omawianą wyżej zasadę bezpośredniego działania nowego prawa”.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W przekonaniu Banku, świadczeniami w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą takie świadczenia, z którymi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wiąże skutki podatkowe (przychody klientów). Dodatkowo, art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych statuuje zasadę kasowej metody rozpoznania przychodów na potrzeby opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W przeciwieństwie do metody memoriałowej, należy zatem brać pod uwagę moment faktycznego wykonania świadczenia przez Bank i przysporzenia majątkowego po stronie klienta.

Stosownie do art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby prawne jako płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Banku, w przypadkach, w których Bank będzie dokonywał na rzecz klientów świadczeń w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (od 1 stycznia 2015 r.), świadczenia te powinny podlegać opodatkowaniu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od momentu rozpoczęcia promocji, z którą wiąże się dane świadczenie. W związku z powyższym, na Banku jako płatniku będzie ciążył obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych świadczeń na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w momencie realizacji promocji-wydania/udostępnienia świadczenia na rzecz klienta, nawet jeśli świadczenia te są realizowane/wydawane w oparciu o promocje zorganizowane przed datą wejścia w życie przepisu art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznaczyć należy, iż niniejsza interpretacja indywidualna stanowi interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym do świadczeń otrzymanych przez klientów Banku w związku z organizowaną promocją. Natomiast w pozostałych zakresach poruszonych w analizowanym wniosku wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 powołanej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z ogólnej definicji przychodów zawartej w art. 11 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż przychodami są w szczególności otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przy czym przez pojęcie „otrzymane” – zgodnie ze Słownikiem języka polskiego – należy rozumieć takie pieniądze i wartości pieniężne oraz świadczenia w naturze i nieodpłatne świadczenia, które zostały podatnikowi dane. Mając na uwadze istnienie wielu form rozliczeń, należy uznać, że otrzymane pieniądze to nie tylko wypłacona gotówka, ale również kwota, która wpłynęła na rachunek bankowy podatnika.

Natomiast „postawionymi do dyspozycji” są takie pieniądze i wartości pieniężne, które podatnik – wykazując określoną aktywność – ma możliwość włączyć do swojego władztwa. Innymi słowy, podatnik ma możliwość skorzystania z tychże pieniędzy czy świadczeń, a nie jest to uzależnione od dodatkowej zgody osoby stawiającej określone środki do dyspozycji.

Zatem do przychodu należy zaliczyć każdy rodzaj świadczenia, które dana osoba (podatnik) otrzymuje kosztem majątku innej osoby. Takim świadczeniem będzie m.in. przedmiot promocji (jego wartość) udostępniony klientowi w ramach organizowanej przez Wnioskodawcę promocji.

Z definicji pojęcia przychodu jako świadczenia otrzymanego czy też w niektórych przypadkach postawionego do dyspozycji wnosić można również o momencie jego uzyskania. Określenie momentu uzyskania przychodu ma bardzo istotne znaczenie, przede wszystkim z tego powodu, że podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany jest w danym czasie. Konieczne jest zatem określenie momentu uzyskania przychodu, by przyporządkować przychód do danego okresu rozliczeniowego – roku podatkowego, a w niektórych przypadkach również – miesiąca (w przypadku zaliczkowego rozliczania podatku).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Bank zamierza zorganizować w 2015 r. dla swoich klientów promocje, w ramach których będzie przekazywał im świadczenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Promocje organizowane przez Bank będą oferowane zarówno osobom fizycznym (konsumentom w rozumieniu odrębnych przepisów), jak i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (przedsiębiorców). Bank będzie organizował promocje na rzecz klientów jeszcze przed wejściem w życie przepisów ustawy nowelizującej, tj. przed 1 stycznia 2015 r., lecz będą one trwały na przełomie roku 2014/2015, a przedmiot promocji zostanie udostępniony klientowi dopiero po wejściu w życie ustawy nowelizującej, tj. po dniu 31 grudnia 2014 r.

W dniu 01 stycznia 2015 r. wszedł w życie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzony ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 r., poz. 1328). Zgodnie z tym przepisem z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% świadczenia.

W świetle powołanego art. 11 ust. 1 ww. ustawy, momentem powstania przychodu dla klientów Banku będzie moment (dzień), w którym Wnioskodawca – Bank udostępni przedmiot promocji, tj. przekaże klientom promocyjne świadczenie. A zatem nie będzie to moment rozpoczęcia promocji. Z wniosku wynika, że Bank będzie organizował promocje na rzecz klientów przed wejściem w życie przepisów ustawy nowelizującej, tj. przed 1 stycznia 2015 r., jednakże przedmiot promocji zostanie udostępniony klientowi po wejściu w życie ustawy nowelizującej, tj. po dniu 31 grudnia 2014 r. Tym samym przychód – dla celów podatkowych – wystąpi po stronie klientów po 31 grudnia 2014 r., czyli w momencie udostępnienia promocyjnych świadczeń.

Zatem do świadczeń udostępnionych klientom, zastosowanie znajdzie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a na Wnioskodawcy jako płatniku będzie – co do zasady – ciążył obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych świadczeń na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w momencie realizacji promocji czyli wydania/udostępnienia świadczenia na rzecz klienta, nawet jeśli świadczenia te będą realizowane/wydawane w oparciu o promocje zorganizowane przed datą wejścia w życie przepisu art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.