Promocja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to promocja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
21
gru

Istota:

Należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że do przekazywanych nieodpłatnych świadczeń dokonywanych w ramach organizowanych przez Wnioskodawcę promocji, skutkujących osiągnięciem przez potencjalnych Klientów przychodów z tytułów innych niż konkursy, loterie i sprzedaże premiowe, zastosowanie znajdują zasady opodatkowania wyrażone w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy, a tym samym Wnioskodawca zobowiązany będzie do poboru zryczałtowanego 19% podatku dochodowego, z uwzględnieniem zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy.

Fragment:

W prawie podatkowym brak jest również definicji promocji i reklamy. Wskazać jednak należy, że na potrzeby prawa podatkowego pod pojęciem promocji rozumieć należy ogół czynności związanych z oddziaływaniem na klientów i potencjalnych nabywców polegających na dostarczaniu informacji, argumentacji, obietnic, a także zachęty, skłaniającej do nabywania oferowanych produktów i usług, jak również wytwarzających przychylną opinię o firmie. Natomiast reklamę, w oparciu o definicje słownikowe można określić jako rozpowszechnianie informacji o towarach i usługach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, w celu zachęty do nabywania towarów i korzystania z określonych usług. Reklama jest to oddziaływanie na zewnątrz na nieokreślonego kontrahenta, jest skierowana i dostępna potencjalnie dla wszystkich, posiada zatem ogólny, anonimowy, powszechny, nieprywatny charakter. Jednakże zasadą jest, że reklama i promocja są skierowane do faktycznych bądź potencjalnych odbiorców tych towarów lub usług w celu zachęcenia ich do dokonania zakupu. W świetle powyższego uznać należy, że wydanie przez Wnioskodawcę gadżetu reklamowego w ramach promocji Wnioskodawcy o wartości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 200 zł korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016
10
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania promocyjnej sprzedaży towarów oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów, które służą tej sprzedaży.

Fragment:

Podejmowanie przez Wnioskodawcę akcji promocyjnych nakierowane jest na doraźne zwiększenie przychodów (sprzedaż konkretnych usług finansowych, których zakup daje możliwość skorzystania z promocji), jak i przyszłych przychodów (poprzez nawiązanie długoterminowej współpracy z klientami).v Jednym z podejmowanych działań w powyższym zakresie jest i będzie organizowanie przez Spółkę promocji (dalej: Promocja lub Promocje), które każdorazowo będą oparte na regulaminie (dalej: Regulamin). Promocje, które się odbyły lub będą się odbywać, będą polegać na możliwości zakupu jednej sztuki towaru spośród określonej w Regulaminie listy produktów objętych Promocją (dalej: Towar) za cenę promocyjną, np. 1 zł z VAT. Regulamin Promocji będzie zawierał w szczególności postanowienia: wskazujące na konkretne grono adresatów danej Promocji, np. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, osoby prawne, itp. (dalej: Uczestnicy); regulujące okres trwania danej Promocji, np. od 1 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.; określające warunki, które będą pozwalały na skorzystanie Uczestnikom z Promocji, w szczególności: skorzystanie w wyznaczonym okresie czasu z oferty Spółki, np. poprzez zawarcie ze Spółką, jako finansującym, umowy leasingu lub umowy pożyczki (dalej: Umowa); zakup usług Spółki w określonej minimalnej wartości, np. za min. 150 tys. zł; niezaleganie z płatnościami na rzecz Spółki; wykaz Towarów dostępnych Uczestnikom do zakupu w promocyjnej cenie.

2016
28
kwi

Istota:

1. Czy w przypadku sprzedaży towarów w opisanym zestawie promocyjnym, podstawą opodatkowania VAT, ustalaną odrębnie dla każdego z towarów tworzących zestaw promocyjny, będzie kwota należna za sprzedaż danego towaru, pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT, tj. w przypadku przekąski cena sprzedaży, w przypadku napoju cena sprzedaży uwzględniająca udzielony rabat?
2. Czy Wnioskodawca prawidłowo traktuje sprzedaż zestawu jako sprzedaż dwóch oddzielnych towarów, w związku z czym wykazuje na paragonie fiskalnym zestaw promocyjny jako dwie pozycje opodatkowane różnymi stawkami VAT tj. dla przekąski stawką obniżoną 8% lub 5% w zależności od rodzaju przekąski a dla napoju (w tym napoju alkoholowego) stawką podstawową 23%?

Fragment:

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Zgodnie z art. 41 ust. 2a ww. ustawy o VAT, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719) w § 3 ust. 1 pkt 1 przewidziano, że stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. W pozycji 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia wymieniono usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży: napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, napojów przy przygotowywaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju, napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

2016
9
kwi

Istota:

W zakresie określenia podstawy opodatkowania sprzedaży promocyjnej oraz prawa do odliczenia podatku VAT.

Fragment:

Promocja stosowana przez spółkę skłania dealerów do składania zamówień na większą ilość urządzeń, ponieważ całe zdarzenie (zamówienie i odbiór nagród) musi się odbyć w jednym czasie i na jednym dokumencie wydania. Niewykorzystane przez dealera punkty przepadają. Urządzenia objęte promocją, ilość punktów przynależna tym urządzeniom, jak też rodzaj upominków, określone są na początku akcji promocyjnej, w „ biuletynie informacyjno-promocyjnym ” dostępnym dla wszystkich dealerów spółki. Akcje promocyjne, które wnioskodawca prowadzi we współpracy z partnerami handlowymi (dealerami) produktów firmy H. sp. z o.o., polegają na tym, że wybrany, promowany w uzgodnionym wspólnie okresie towar, uczestniczy w akcji promocyjnej organizowanej przez partnera handlowego, skierowanej do jego obecnych i potencjalnych klientów końcowych. W zdecydowanej większości przypadków przekazanie przez dealera informacji o promocji, polega na wydaniu przez niego drukowanej gazetki promocyjnej. Zgodnie z informacją tam umieszczoną, każdy podmiot będący klientem końcowym (odbiorca finalny), kupujący promowany towar, powinien otrzymać wraz z zakupionym u dealera promowanym towarem H. - wskazaną tam nagrodę przypisaną do towaru.

2016
17
sty

Istota:

Warunki stosowania zwolnienie przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Z kolei „ promocja ” to reklamowanie, upowszechnianie, propagowanie czegoś” „ Promocja ” to również „ sprzedaż po obniżonej cenie lansująca nowy towar ”. Niewątpliwie, w przedmiotowej sprawie w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wydanie upominków będzie miało związek z promocją i reklamą towarów Sponsorów, gdyż Akcje będą miały na celu zwiększenie popytu na towary oferowane przez Sponsorów. Jeśli Wnioskodawca, w ramach akcji promocyjno-reklamowych i w związku z promocją oraz reklamą Sponsora, wręczy uczestnikom upominki, to będzie to miało niewątpliwie związek z promocją i reklamą. Upominki będą wydawane, by zainteresować klienta danym towarem i doprowadzić do zwiększenia popytu na ten towar, a to oznacza, iż Wnioskodawca będzie się starał tak prowadzić akcję promocyjno-reklamową aby utrwalić ten towar w pamięci klienta poprzez kojarzenie zakupu z upominkiem. Zatem drugi z warunków do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, również w tym przypadku będzie spełniony, gdyż nieodpłatne świadczenie uczestnik otrzyma w związku z jego promocją lub reklamą Sponsora. Następnymi warunkami zastosowania przedmiotowego zwolnienia jest, aby między świadczeniodawcą a świadczeniobiorcą nie istniał stosunek cywilnoprawny lub stosunek pracy oraz aby jednorazowa wartość nie przekraczała 200 zł.

2015
12
mar

Istota:

Czy zwolnione z podatku dochodowego są upominki w ramach promocji i reklamy otrzymywane przez osoby niezwiązane z Urzędem Miasta żadnym stosunkiem prawnym?

Fragment:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony m.in. następujący stan faktyczny: Ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego zakupywane są upominki w celach promocji i reklamy Gminy. Wartość upominków nie przekroczy kwoty 120 zł. Upominki te przekazywane są osobom, które nie są z Urzędem związane żadnym stosunkiem prawnym. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy otrzymywane upominki o wartości nieprzekraczającej 200 zł w celach promocji i reklamy są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, upominki w ramach promocji i reklamy zakupione ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 200 zł. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego upominków otrzymywanych w ramach promocji i reklamy przez osoby niezwiązane z Urzędem Miasta żadnym stosunkiem prawnym. W zakresie pozostałych pytań – wydano odrębne rozstrzygnięcia.

2015
26
lut

Istota:

W przypadku Wnioskodawcy bycie organizatorem promocji sprowadza się wyłącznie do świadczenia kompleksowej usługi związanej z obsługą techniczną Promocji, natomiast cały ciężar ekonomiczny tej promocji ponosi Producent (Klient), w którego interesie działa Wnioskodawca. Zatem ewentualnym płatnikiem będzie Klient. Zwrot przez Wnioskodawcę ceny zakupu towaru po uprzednim dokonaniu zwrotu przez klienta produktu objętego promocją nie ma wpływu na powyższe rozstrzygniecie. Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie obejmujące m.in. wartość kwot zwróconych Nabywcom wyrobów producenta. Jednak mając na uwadze, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym po stronie nabywców uczestniczących w przedmiotowej promocji, którzy spełnią określone w regulaminie warunki nie nastąpi przysporzenie majątkowe a Wnioskodawca nie wystąpi w roli płatnika, zatem nie będą na nim ciążyć obowiązki informacyjne dotyczące sporządzania informacji PIT-8C.

Fragment:

W okresie od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. jeden z klientów Spółki - producent źródeł światła - („ Producent ”) - planuje zorganizować na terenie Polski promocję swoich wyrobów („ Promocja ”). Promocja prowadzona będzie w oparciu o Regulamin podany do publicznej wiadomości za pośrednictwem sieci internet („ Regulamin ”). Zgodnie z treścią Regulaminu: Podmiotem odpowiadającym za organizację Promocji i jej obsługę techniczną będzie Spółka, która będzie jednak działać na zlecenie, w imieniu, na rzecz i na rachunek Producenta. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego („ Uczestnicy ” lub „ Nabywcy ”). W Promocji nie mogą brać udziału osoby prowadzące działalność gospodarczą. Celem Promocji jest zapewnienie Nabywcom produktów Producenta objętych Promocją pełnego zadowolenia z decyzji o dokonanym wyborze i tym samym wsparcie odsprzedaży tych produktów ze sklepów. W przypadku braku satysfakcji z użytkowania produktów objętych Promocją, Organizator gwarantuje zwrot kosztów zakupu. Promocją objęte są wyłącznie produkty nowe, kupione w okresie od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przez Nabywców w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do których gwarantem jest Producent.

2015
20
lut

Istota:

Czy do nieodpłatnego świadczenia dokonanego po dniu 1 stycznia 2015 r. w związku z promocją oferowaną przez Bank, a rozpoczętą przed dniem 1 stycznia 2015 r., znajdzie zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W świetle powołanego art. 11 ust. 1 ww. ustawy, momentem powstania przychodu dla klientów Banku będzie moment (dzień), w którym Wnioskodawca – Bank udostępni przedmiot promocji, tj. przekaże klientom promocyjne świadczenie. A zatem nie będzie to moment rozpoczęcia promocji. Z wniosku wynika, że Bank będzie organizował promocje na rzecz klientów przed wejściem w życie przepisów ustawy nowelizującej, tj. przed 1 stycznia 2015 r., jednakże przedmiot promocji zostanie udostępniony klientowi po wejściu w życie ustawy nowelizującej, tj. po dniu 31 grudnia 2014 r. Tym samym przychód – dla celów podatkowych – wystąpi po stronie klientów po 31 grudnia 2014 r., czyli w momencie udostępnienia promocyjnych świadczeń. Zatem do świadczeń udostępnionych klientom, zastosowanie znajdzie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a na Wnioskodawcy jako płatniku będzie – co do zasady – ciążył obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych świadczeń na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w momencie realizacji promocji czyli wydania/udostępnienia świadczenia na rzecz klienta, nawet jeśli świadczenia te będą realizowane/wydawane w oparciu o promocje zorganizowane przed datą wejścia w życie przepisu art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015
10
lut

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia usługi wsparcia Promocji

Fragment:

Aby uatrakcyjnić swoją ofertę oraz zachęcić klientów do nabywania od Spółki lokali mieszkalnych, Wnioskodawca zamierza zorganizować promocję - kampanię marketingową (dalej: Promocja), której elementem będzie możliwość nabycia przez klientów nabywających lokale mieszkalne usługi wykończenia po preferencyjnej cenie (np. za 1 zł netto). Promocja będzie regulowana w opracowanym przez Wnioskodawcę regulaminie określającym warunki zakupu przez klienta wykończenia w preferencyjnej cenie, okres obowiązywania promocji itp. W celu realizacji Promocji, Spółka zamierza podpisać umowę o współpracy handlowej ze współpracującym z nią wyspecjalizowanym w zakresie wykańczania lokali podmiotem lub podmiotami (dalej: Podwykonawca). Podwykonawca będzie świadczył na rzecz Wnioskodawcy usługę wsparcia Promocji, w ramach której Podwykonawca będzie oferował klientom Wnioskodawcy nabywającym od niego lokale mieszkalne usługi wykończenia mieszkania po preferencyjnej cenie. Z tytułu świadczenia usługi wsparcia Promocji na rzecz Wnioskodawcy, Podwykonawca będzie otrzymywał od Wnioskodawcy wynagrodzenie oraz będzie wystawiał na niego faktury VAT. Wynagrodzenie to będzie uzależnione od zakresu wsparcia Promocji. W skład usługi wsparcia Promocji wchodzić będą następujące czynności: (...)

2015
1
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie usług „wsparcia promocji”.

Fragment:

Aby uatrakcyjnić swoją ofertę oraz zachęcić klientów do nabywania od Spółki lokali mieszkalnych, Wnioskodawca zamierza zorganizować promocję – kampanię marketingową (dalej Promocja), której elementem będzie możliwość nabycia przez klientów nabywających lokale mieszkalne usługi wykończenia po preferencyjnej cenie (np. za 1 zł netto). Promocja będzie regulowana w opracowanym przez Wnioskodawcę regulaminie określającym warunki zakupu przez klienta wykończenia w preferencyjnej cenie, okres obowiązywania promocji itp. W celu realizacji Promocji, Wnioskodawca zamierza podpisać umowę o współpracy handlowej ze współpracującym z nią wyspecjalizowanym w zakresie wykańczania lokali podmiotem lub podmiotami (dalej Podwykonawca). Podwykonawca będzie świadczył na rzecz Wnioskodawcy usługę wsparcia Promocji, w ramach której będzie oferował klientom Wnioskodawcy nabywającym od niego lokale mieszkalne usługi wykończenia mieszkania po preferencyjnej cenie. Z tytułu świadczenia usługi wsparcia Promocji na rzecz Wnioskodawcy, Podwykonawca będzie otrzymywał od Wnioskodawcy wynagrodzenie oraz będzie wystawiał na niego faktury VAT. Wynagrodzenie to będzie uzależnione od zakresu wsparcia Promocji. W skład usługi wsparcia Promocji wchodzić będą następujące czynności: - przygotowanie (...)