ITPB1/415-447/13/MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Wnioskodawca jako płatnik jest zobowiązany do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy (PIT) z tytułu wynagrodzenia, jakie osiąga prokurent z tytułu pełnienia tejże funkcji, przyznanego uchwałą Zarządu Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 kwietnia 2013 r. (data wpływu 16 kwietnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą prawną, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podatnikiem czynnym VAT. Prokurentem w ww. spółce jest osoba fizyczna, polski rezydent podatkowy, zgodnie z załączonym odpisem KRS. W dniu 28 stycznia 2013 roku została podjęta uchwała Zarządu Spółki o przyznaniu wskazanej osobie fizycznej wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta samoistnego. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 28 stycznia 2013 roku.

Jednocześnie prokurent:

 • do dnia podjęcia ww. uchwały nie otrzymywał żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta,
 • jest udziałowcem Podatnika,
 • poza funkcją prokurenta jest zatrudniony u Podatnika na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku Sales Manager - Specjalista ds. technicznych i z tego tytułu uzyskuje wynagrodzenie miesięczne.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca jako płatnik jest zobowiązany do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy (PIT) z tytułu wynagrodzenia, jakie osiąga prokurent z tytułu pełnienia tejże funkcji, przyznanego uchwałą Zarządu Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym, wynagrodzenie za sprawowanie funkcji prokurenta, wypłacane na podstawie uchwały Zarządu Spółki należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwaną dalej: UPDOF).

Prokura, zgodnie z art. 109(1) par. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającym obowiązkowemu wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

UPDOF zawiera zamknięty katalog źródeł przychodów, przy czym ustawodawca przewidział ewentualność zaistnienia przychodu, którego nie udałoby się jednoznacznie zakwalifikować do któregoś ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 UPDOF. W takiej sytuacji przychód taki powinien być, co do zasady, kwalifikowany jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 UPDOF. Artykuł 20 UPDOF, odnoszący się do definicji przychodów z innych źródeł, wskazuje, iż pod pojęciem tym należy rozumieć "w szczególności" przychody w nim określone, co oznacza, iż katalog przychodów zaliczanych do przychodów z innych źródeł nie jest zamknięty. Wynagrodzenie prokurenta nie może zostać zakwalifikowane do - przykładowo - takich źródeł przychodów jak stosunek pracy (umowa o pracę nie obejmuje swoim zakresem czynności związanych z prokurą), czy też działalności wykonywanej osobiście (podstawą wypłaty wynagrodzenia jest uchwała Zarządu, zaś Wnioskodawca nie ma zawartej z prokurentem umowy cywilnoprawnej, która regulowałaby wysokość wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta, ani umowy o zarządzanie Spółką). Należy podkreślić, iż przepisy UPDOF jednoznacznie definiują, co należy rozumieć pod poszczególnym przychodem z konkretnego, danego, źródła, tymczasem brak jest w przepisach UPDOF, które definiują źródła przychodów określone w art. 10 ust. 1 UPDOF odniesienia do czynności wykonywanych w ramach prokury.

Zasadne jest zatem zakwalifikowanie przychodu uzyskanego przez prokurenta do podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodów z innych źródeł - na podstawie art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 UPDOF.

W wyżej omawianym przypadku, Wnioskodawca dokonujący wypłaty wynagrodzenia dla prokurenta nie jest płatnikiem, a tym samym nie ma obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku. Spoczywa na nim jedynie obowiązek sporządzenia oraz przekazania prokurentowi oraz właściwemu Urzędowi Skarbowemu informacji o wysokości uzyskanych przez prokurenta przychodów z tytułu pełnienia tej funkcji w trakcie roku (PIT-8C). Na podstawie tak uzyskanej informacji, prokurent wykaże wysokość swych przychodów z tego tytułu i należnego podatku (PIT) w corocznym zeznaniu podatkowym i zapłaci należny podatek w terminie do końca kwietnia roku następującego po roku, w którym prokurent uzyska przedmiotowe przychody.

Powyższe stanowisko potwierdzają liczne wydane interpretacje prawa podatkowego:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji o nr ILPB1/415-1195/11-2/AMN z dnia 2 stycznia 2012 r. stwierdził, iż: "wynagrodzenie za sprawowanie funkcji prokurenta wypłacane na podstawie uchwały Zarządu należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł. Tym samym Spółka, jako płatnik nie jest zobowiązana do poboru miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłacanego prokurentowi wynagrodzenia. Ma Ona jedynie obowiązek sporządzić informację o wysokości uzyskanych przez prokurenta przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać ją prokurentowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika".
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji prawa podatkowego z dnia 17 lutego 2009 r. sygn. akt ILPB1/415-961/08-4/AMN stwierdził, iż "wynagrodzenie za sprawowanie funkcji prokurenta wypłacane na podstawie uchwały zarządu należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł. Tym samym Spółka nie jest zobowiązana do poboru miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłacanego prokurentowi wynagrodzenia. Ma ona jedynie obowiązek sporządzać informacje o wysokości uzyskanych przez prokurenta przychodów (PIT-8C)...".
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 3 lutego 2010 r. sygn. akt IBPBII/1/415-946/09/SS "jeżeli istotnie pracownik wnioskodawcy nie pełni funkcji prokurenta w ramach stosunku pracy (obowiązek w tym zakresie nie został uregulowany w umowie o pracę) lecz na podstawie uchwały zarządu, to świadczenie z tytułu pełnienia funkcji prokurenta winno być zakwalifikowane jako przychód z innych źródeł na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych".
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji o nr IBPBII/2/415-411/09/AK z dnia 29 czerwca 2009 r. "Zatem przychód wnioskodawczyni - prokurenta pełniącego swą funkcję na podstawie powołania stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni ma zatem obowiązek rozliczenia ww. przychodu (na podstawie informacji PIT-8C otrzymanej od spółki) w rocznym zeznaniu podatkowym wraz z innymi dochodami uzyskanym w danym roku podatkowym, opodatkowanym na zasadach ogólnych".

Należy zauważyć, że obowiązek uiszczania zaliczek przez płatników dotyczy takich źródeł przychodów podatników PIT jak: stosunku pracy, emerytury, renty, działalności wykonywanej osobiście. Natomiast podatnicy, którzy osiągają przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 UPDOF, wedle swego uznania sami uiszczają zaliczki na podatek dochodowy, albo rozliczają się z osiągniętych przychodów wraz ze złożeniem rocznego zeznania podatkowego.

Z uwagi na powyższe zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji prokurenta, które jest wypłacane przez Wnioskodawcę, należy zakwalifikować do podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodów z innych źródeł - na podstawie art. 20 ust. 1, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 UPDOF. Jednocześnie Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy, lecz będzie miał obowiązek sporządzenia informacji o wysokości uzyskanych przez prokurenta przychodów (PIT-8C).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami - z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 - są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Katalog źródeł przychodów został określony w art. 10 ust. 1 ww. ustawy. W myśl tego przepisu, odrębnymi źródłami przychodów są:

 1. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 2. działalność wykonywana osobiście;
 3. pozarolnicza działalność gospodarcza;
 4. działy specjalne produkcji rolnej;
 5. (uchylony)
 6. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
 7. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c);
 8. odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,
  1. jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;
 9. inne źródła.

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się, m.in., zgodnie z treścią art. 13 pkt 7 i 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 • przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
 • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
 • z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Ze stanu faktycznego wynika, iż w dniu 28 stycznia 2013 roku została podjęta uchwała Zarządu Spółki o przyznaniu wskazanej osobie fizycznej wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta samoistnego. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 28 stycznia 2013 roku.

Jednocześnie prokurent:

 • do dnia podjęcia ww. uchwały nie otrzymywał żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta,
 • jest udziałowcem Podatnika,
 • poza funkcją prokurenta jest zatrudniony u Podatnika na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku Sales Manager - Specjalista ds. technicznych i z tego tytułu uzyskuje wynagrodzenie miesięczne.

Prokura, jak stanowi art. 1091 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż udzielenie prokury jest uznawane za jednostronną czynność prawną. Do udzielenia prokury wystarczające jest zatem złożenie oświadczenia woli przez podmiot do tego uprawniony. Powołanie do pełnienia określonych funkcji jest więc stosunkiem prawnym jednostronnym.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż tytułem do wypłaty wynagrodzenia prokurentowi jest wyłącznie uchwała zarządu Spółki. To oznacza, że przychodu z tytułu wykonywania prokury nie można zaliczyć do przychodu ze stosunku pracy, bowiem prokura nie jest wykonywana na podstawie umowy o pracę. Tytułem do wypłaty należności nie jest również umowa zlecenia, zgodnie z którą przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Tym samym, przychodu prokurenta – w tak przedstawionym stanie faktycznym – nie można zaliczyć do przychodu, o którym mowa w art. 13 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Brak jest również podstaw do zastosowania art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówiącym o przychodach otrzymanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Jak już bowiem powyżej stwierdzono prokura jest pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo jest umocowaniem wyłącznie do dokonywania czynności prawnych w imieniu i na rzecz osoby je dającej. Nie jest to powołanie do organów spółki.

To oznacza, że przychodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia prokury nie można zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Wobec powyższego, ww. świadczenie pieniężne należy zakwalifikować do podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodów z innych źródeł – na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem są „inne źródła”, za które art. 20 ust. 1 ww. ustawy nakazuje uważać w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Katalog przychodów z innych źródeł jest katalogiem otwartym, o czym przesądza użycie przez ustawodawcę sformułowania „w szczególności”. Wyliczenie zawarte w art. 20 ust. 1 ww. ustawy jest zatem jedynie wyliczeniem przykładowym. Tym samym zakres art. 20 ust. 1 ww. ustawy obejmuje także kwotę wypłaconego wynagrodzenia za pełnienie funkcji prokurenta.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W związku z powyższym, Wnioskodawca (Spółka) nie jest zobowiązany do poboru miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z wypłatą prokurentowi wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta samoistnego w tejże Spółce. Wnioskodawca powinien jednak sporządzić i przekazać zarówno ww. osobie jak i urzędowi skarbowemu, informację PIT-8C, na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z określeniem rodzaju przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje - w jego indywidualnej sprawie - pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnika i nie wywołuje skutków prawnych dla innych podmiotów (podatników).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87 – 100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.