ILPB2/415-967/11-2/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Do jakiej kategorii źródeł przychodów należy zaliczyć przychody z tytułu wynagrodzenia jakie Zainteresowany będzie osiągał z tytułu pełnienia funkcji prokurenta w Spółce X i Spółce Y?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2011 r. (data wpływu 29 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do przychodów z innych źródeł wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do przychodów z innych źródeł wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polskim rezydentem podatkowym.

W najbliższym czasie Zainteresowany zostanie prokurentem dwóch z spółek ograniczoną odpowiedzialnością, zwanymi dalej „Spółką X” i „Spółką Y”. Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że:

  • jest udziałowcem Spółki X,
  • nie posiada udziałów Spółki Y,
  • nie jest pracownikiem żadnej z ww. spółek,
  • nie pełni żadnej funkcji w organach ww. spółek (oprócz statusu udziałowca Spółki X),
  • nie zawarł żadnej umowy cywilnoprawnej z żadną z ww. spółek, której przedmiotem byłoby świadczenie szeroko pojętych usług zarządzania lub wysokość wynagrodzenia

z tytułu pełnienia funkcji prokurenta.

Zainteresowany będzie pełnił funkcję prokurenta w Spółce X i Spółce Y jedynie na podstawie uchwały zarządów ww. spółek. Wnioskodawca będzie pobierał wynagrodzenie za pełnienie funkcji prokurenta w ww. spółkach, którego wysokość zostanie określona uchwałą zarządu każdej z ww. spółek (wynagrodzenia nie będzie regulować żadna umowa zawarta pomiędzy Zainteresowanym a Spółką X, czy Spółką Y).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Do jakiej kategorii źródeł przychodów należy zaliczyć przychody z tytułu wynagrodzenia jakie Zainteresowany będzie osiągał z tytułu pełnienia funkcji prokurenta w Spółce X i Spółce Y...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym, wynagrodzenie za sprawowanie funkcji prokurenta wypłacane na podstawie uchwał zarząd Spółek X i Y należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9, w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwaną dalej UPDOF).

Prokura, zgodnie z art. 109(1) § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 116, poz. 93 ze zm.), jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającym obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

UPDOF zawiera zamknięty katalog źródeł przychodów. Przy czym Ustawodawca przewidział ewentualność zaistnienia przychodu, którego nie udałoby się jednoznacznie zakwalifikować do któregoś ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 UPDOF. W takiej sytuacji przychód taki powinien być, co do zasady, kwalifikowany jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 UPDOF.

Artykuł 20 UPDOF odnoszący się do definicji przychodów z innych źródeł wskazuje, iż pod pojęciem tym należy rozumieć w „szczególności” przychody w nim określone, co oznacza, że katalog przychodów, zaliczanych do przychodów z innych źródeł, nie jest zamknięty. Wynagrodzenie prokurenta nie może zostać zakwalifikowane do przykładowo takich źródeł przychodów jak stosunek pracy (umowa o pracę swoim zakresem nie obejmuje czynności związanych z prokurą, a ponadto w przedmiotowym stanie faktycznym Zainteresowanego nie wiąże, ani nie będzie wiązać, z żadną z ww. spółek umowa o pracę), czy też działalności wykonywanej osobiście (podstawą wypłaty wynagrodzenia jest uchwała zarządu, a Wnioskodawca nie ma zawartej z żadną z ww. spółek umowy cywilnoprawnej regulującej wysokość wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta, czy też umowa o zarządzanie spółką).

Należy podkreślić, iż przepisy UPDOF jednoznacznie definiują co należy rozumieć pod poszczególnym przychodem z konkretnego, danego źródła. Tymczasem brak jest w przepisach UPDOF definiujących źródła przychodów (art. 10 ust. 1-8 UPDOF) odniesienia do czynności wykonywanych w ramach prokury.

Zasadnym jest zatem zakwalifikowanie przychodu uzyskanego przez prokurenta do podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodów z innych źródeł - na podstawie art. 20 ust. 1, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 UPDOF.

Na potwierdzenie powyższego stanowiska Zainteresowany powołuje się na:

  • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 lutego 2009 r., sygn. akt ILPB1/415-961/08-4/AMN,
  • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 lutego 2010 r., sygn. akt IBPBII/1/415-946/09/ŚS oraz z dnia 29 czerwca 2009 r., sygn. akt IBPBII/2/415-411/09/AK.

Z uwagi na powyższe zdaniem Zainteresowanego, w przedstawionej sytuacji wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji prokurenta w Spółkach X i Y, które będzie wypłacane Wnioskodawcy, należy zakwalifikować do podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodów z innych źródeł - na podstawie art. 20 ust. 1, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 UPDOF.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Zainteresowanego interpretacji indywidualnych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.