1061-IPTPB2.4511.129.2016.2.KR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą w 2012 r. wynagrodzenia osobie będącej rezydentem Słowacji z tytułu pełnienia funkcji prokurenta (pytanie oznaczone nr 1, 2 i 3)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2016 r. (data wpływu 18 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą w 2012 r. wynagrodzenia osobie będącej rezydentem Słowacji z tytułu pełnienia funkcji prokurenta (pytanie oznaczone nr 1, 2 i 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 29 kwietnia 2016 r., Nr 1061-IPTPB2.4511.129.2016.1.KR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 29 kwietnia 2016 r. (skutecznie doręczono dnia 5 maja 2016 r.), zaś w dniu 16 maja 2016 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek (data nadania 11 maja 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”), podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

W dnia 20 czerwca 2012 r. uchwałą Zarządu Spółki powołano prokurenta (dalej jako: „Prokurent X”). Podstawę udzielenia stosunku prokury Prokurentowi X stanowiła uchwała Zarządu Spółki o powołaniu prokurenta.

Zasady wynagradzania Prokurenta X w 2012 r. określała uchwała Zarządu Spółki. Prokurent X w 2012 r. był rezydentem podatkowym Słowacji, a rezydencja podatkowa w 2012 r. była potwierdzona certyfikatem rezydencji.

Ponadto, powołanego Prokurenta X - rezydenta Słowacji w 2012 r. łączył ze Spółką również stosunek pracy. Na mocy umowy o pracę Prokurent X był w 2012 r. zatrudniony u Wnioskodawcy na stanowisku przedstawiciela handlowego. Zakres obowiązków wynikający z umowy o pracę na stanowisku przedstawiciela handlowego w 2012 r. był całkowicie odrębny od zakresu obowiązków wynikającego ze stosunku prokury. Innymi słowy podstawą pełnienia funkcji prokurenta w 2012 r. przez Prokurenta X była jedynie uchwała Zarządu Spółki o powołaniu do pełnienia funkcji prokurenta. Prokurent X w 2012 r. mieszkał na stałe na Słowacji, w dni robocze dojeżdżał do pracy w Polsce z miejsca zamieszkania, które w 2012 r. znajdowało się na Słowacji.

Ponadto, Wnioskodawca planuje w 2016 r., ściślej w marcu 2016 r., powołać uchwałą Zarządu Spółki kolejnego prokurenta (dalej jako: „Prokurent Y”). Podstawę udzielenia stosunku prokury Prokurentowi Y będzie stanowić uchwała Zarządu Spółki o powołaniu prokurenta.

Zasady wynagradzania Prokurenta Y będzie określać uchwała Zarządu Spółki. Jako Prokurent Y zostanie powołana osoba będąca rezydentem podatkowym Słowacji, której rezydencja będzie potwierdzona certyfikatem rezydencji.

Ponadto, Wnioskodawca planuje, że powołanego Prokurenta Y - rezydenta Słowacji będzie łączyć ze Spółką również stosunek pracy. Na mocy umowy o pracę Prokurent Y będzie zatrudniony u Wnioskodawcy na stanowisku przedstawiciela handlowego. Zakres obowiązków wynikający z umowy o pracę na stanowisku przedstawiciela handlowego, będzie całkowicie odrębny od zakresu obowiązków wynikającego ze stosunku prokury. Innymi słowy podstawą pełnienia funkcji prokurenta przez Prokurenta Y będzie jedynie uchwała Zarządu Spółki o powołaniu do pełnienia funkcji prokurenta.

Prokurent Y będzie mieszkał na stałe na Słowacji, w dni robocze będzie dojeżdżał do pracy w Polsce z miejsca zamieszkania, które w 2016 r. będzie znajdowało się na Słowacji.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy podjęcia uchwały Zarządu Spółki o powołaniu prokurenta i udzielaniu prokury w 2012 r. oraz podjęcia uchwały Zarządu Spółki o powołaniu prokurenta i udzielaniu prokury w 2016 r. innej osobie. Podjęcie drugiej z ww. uchwał miało miejsce 15 marca 2016 r., na dzień złożenia wniosku było to zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w 2012 r. wypłacał prokurentowi wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji prokurenta, natomiast na dzień złożenia wniosku wypłata wynagrodzenia z tytułu wynagrodzenia prokurenta powołanego w 2016 r. stanowiła okoliczność przyszłą.

Sformułowane we wniosku pytania obejmują wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta w latach 2012 oraz 2016.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
  1. Czy wynagrodzenie za sprawowanie funkcji prokurenta przez Prokurenta X, wypłacane na podstawie uchwały Zarządu w 2012 r., należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł...
  2. Czy Spółka (Wnioskodawca) jest zobowiązana w 2012 r. do poboru miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu pełnienia przez Prokurenta X (rezydenta słowackiego) funkcji prokurenta na podstawie uchwały Zarządu Spółki...
  3. Czy po zakończeniu roku kalendarzowego 2012, Spółka (Wnioskodawca) ma jakieś obowiązki informacyjne względem podatnika i/lub właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, w związku z pełnieniem funkcji prokurenta przez rezydenta Słowacji na podstawie uchwały Zarządu Spółki...
  4. Czy wynagrodzenie za sprawowanie funkcji prokurenta przez Prokurenta Y, które będzie wypłacane na podstawie uchwały Zarządu w 2016 r., należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł...
  5. Czy Spółka (Wnioskodawca) będzie zobowiązana w 2016 r. do poboru miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu pełnienia przez Prokurenta Y (rezydenta słowackiego) funkcji prokurenta na podstawie uchwały Zarządu Spółki...
  6. Czy po zakończeniu roku kalendarzowego 2016, Spółka (Wnioskodawca) będzie miała jakieś obowiązki informacyjne względem podatnika i/lub właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, w związku z pełnieniem funkcji prokurenta przez Prokurenta Y (rezydenta Słowacji) na podstawie uchwały Zarządu Spółki...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest stan faktyczny dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą w 2012 r. wynagrodzenia osobie będącej rezydentem Słowacji z tytułu pełnienia funkcji prokurenta (pytania oznaczone nr: 1, 2 i 3), natomiast w zakresie zdarzenia przyszłego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą w 2016 r. wynagrodzenia osobie będącej rezydentem Słowacji z tytułu pełnienia funkcji prokurenta (pytania oznaczone nr: 4, 5 i 6) zostanie wydana odrębna interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1, wynagrodzenie za sprawowanie funkcji prokurenta przez Prokurenta X, wypłacane na podstawie uchwały Zarządu Spółki w 2012 r. należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł.

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 1091 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że udzielenie prokury jest uznawane za jednostronną czynność prawną. Do udzielenia prokury wystarczające jest zatem złożenie oświadczenia woli przez podmiot do tego uprawniony. Powołanie do pełnienia określonych funkcji jest więc stosunkiem prawnym jednostronnym.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że tytułem do wypłaty świadczenia pieniężnego prokurentowi jest wyłącznie uchwała (oświadczenie) Zarządu Spółki, nie zaś umowa zlecenia, zgodnie z którą przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie ani nie umowa o pracę. Podkreślenia wymaga, że z umowy o pracę, która łączy osobę sprawującą również funkcję prokurenta ze Spółką, nie wynika obowiązek pełnienia funkcji prokurenta. Jedyną podstawą dla pełnienia tej funkcji jest uchwała Zarządu Spółki.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że tytułem do wypłaty świadczenia pieniężnego prokurentowi będzie wyłącznie uchwała Zarządu Spółki. To oznacza, że przychodu z tytułu wykonywania prokury nie można zaliczyć do przychodu ze stosunku pracy, bowiem prokura nie jest wykonywana na podstawie umowy o pracę. Tytułem do wypłaty należności nie jest również umowa zlecenia, zgodnie z którą przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Tym samym, przychodu prokurenta - w tak przedstawionym stanie faktycznym - nie można zaliczyć do przychodu, o którym mowa w art. 13 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przedstawionym stanie faktycznym brak jest również podstaw do zastosowania art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mówiącym o przychodach otrzymanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych lub innych organów stanowiących osób prawnych. Wobec powyższego ww. świadczenie pieniężne należy zakwalifikować do podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodów z innych źródeł - na podstawie przepisu art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 2, Spółka w 2012 r. nie jest zobowiązana do poboru miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu pełnienia przez Prokurenta X (rezydenta słowackiego) funkcji prokurenta na podstawie uchwały Zarządu Spółki.

Zasady opodatkowania w Polsce przychodów uzyskanych przez nierezydentów reguluje art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże regulacje zawarte w ww. przepisie nie określają zasad opodatkowania osiągniętych w Polsce przez nierezydentów dochodów z innych źródeł. Zatem, należy zastosować do nich zasady ogólne, stosowane do polskich rezydentów.

Zgodnie z treścią art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W związku z powyższym Spółka nie będzie zobowiązana do poboru miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaty prokurentowi wynagrodzenia w związku z pełnieniem tej funkcji w Spółce.

Dochody uzyskane z tytułu pełnienia obowiązków prokurenta, powołanego na podstawie uchwały Zarządu Spółki, Prokurent X - słowacki rezydent podatkowy - winien opodatkować zgodnie z postanowieniami Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z 1996 r., Nr 30, poz. 131).

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 3, Spółka po zakończeniu roku kalendarzowego 2012 ma jedynie obowiązek sporządzić informację PIT-8C.

Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji prokurenta wypłacane na podstawie uchwały Zarządu należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł. Spółka ma więc zgodnie z cytowanym powyżej przepisem art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek sporządzić informację o wysokości uzyskanych przez prokurenta przychodów (PIT- 8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać ją prokurentowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.