Prokurent | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prokurent. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
kwi

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta.

Fragment:

W 2017 r. prokurenta nie wiązała ze Spółką (Wnioskodawcą) żadna umowa, w szczególności umowa o pracę, umowa zlecenia lub umowa o świadczenie usług. Podstawą działania prokurenta na rzecz Spółki były jedynie uchwały Zarządu o jego powołaniu oraz o określeniu należnego mu wynagrodzenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy wynagrodzenie za sprawowanie funkcji prokurenta wypłacane na podstawie uchwały Zarządu Spółki należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co skutkuje tym, że Spółka nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i nie jest zobowiązana do poboru miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy po zakończeniu roku kalendarzowego Spółka powinna sporządzić informację PIT-8C dla prokurenta i przekazać ją prokurentowi oraz Naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych? Zdaniem Wnioskodawcy, przychody prokurenta wypłacane mu nie na podstawie umowy, która łączyłaby Spółkę z prokurentem, ale wyłącznie na podstawie uchwały Zarządu Spółki, należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ ustawa o PIT ”).

2017
10
lis

Istota:

Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie otrzymania nieodpłatnych świadczeń.

Fragment:

ZAISTNIAŁY STAN FAKTYCZNY W dniu 1 lutego 2017 r., Zarząd Spółki Wnioskodawcy – (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołał Pana (...) – za jego zgodą - do pełnienia funkcji Prokurenta tejże Spółki. Wskazać należy, że Pan (...) oprócz tego, że wykonuje swoje obowiązki jako Prokurent w (...) Sp. z o.o - spółce zależnej, także wykonuje obowiązki na podstawie stosunku pracy jako pracownik w (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółce dominującej, a więc większościowym wspólniku Spółki Wnioskodawcy, który posiada w niej 99 % udziałów. Pan (...) wykonuje swoje obowiązki jednocześnie jako Prokurent w (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które jest spółką zależną w stosunku do (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której to również Pan (...) wykonuje obowiązki pracownika, za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę. Pan (...) w związku z wykonywanymi obowiązkami Prokurenta w (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będącym spółką zależną w stosunku do (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w której jest zatrudniony jako pracownik, do dnia 31 maja 2017 r. nie otrzymywał dotychczas żadnego wynagrodzenia. Do tego dnia Pan (...) pełnił funkcję prokurenta nieodpłatnie w Spółce Wnioskodawcy. Natomiast od dnia 1 czerwca 2017 r. funkcję prokurenta w (...) Sp. z o.o. pełni już odpłatnie, za stosownym wynagrodzeniem przyznanym uchwałą Zarządu.

2017
28
cze

Istota:

Czy Wnioskodawca jako płatnik będzie zobowiązany do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzenia jakie będzie osiągał prokurent powołany uchwałą wspólników mających prawo prowadzenia spraw Wnioskodawcy, wynikającego z odrębnej uchwały wspólników?

Fragment:

W związku z wykonywaniem obowiązków prokurentów Wnioskodawca postanowił przyznać prokurentom wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. Wysokość wynagrodzenia prokurentów jest ustalana comiesięcznie uchwałą wspólników mających prawo prowadzenia spraw Wnioskodawcy. Zakres obowiązków prokurentów nie wynika z umowy o pracę, umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Jednocześnie prokurenci są pracownikami Wnioskodawcy zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. na 7/8 etatu. Przed powzięciem uchwały o powołaniu ich na funkcję prokurentów osoby te wykonywały na rzecz Wnioskodawcy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Obniżenie wymiaru czasu pracy nastąpiło bez zmiany dotychczasowego wynagrodzenia za pracę i miało na celu umożliwienie wykonywania zadań związanych z pełnieniem funkcji prokurentów. Zakres obowiązków określonych w umowie o pracę jest odrębny od zakresu obowiązków wykonywanych w związku z pełnieniem funkcji prokurenta. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca jako płatnik będzie (...)

2017
23
cze

Istota:

Czy prawidłowe jest przyjęcie stanowiska, ze w przypadku zastosowania art. 16 ust. 2 UPO do dochodów polskiego rezydenta pełniącego funkcję prokurenta w okolicznościach opisanych w opisie zdarzenia przyszłego (tj. w szczególności przy braku ustalania odrębnego wynagrodzenia za pełnienie funkcji prokurenta), na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek płatnika o jakim mowa w art. 31 UPDOF?"

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, warunki Nr 1 oraz Nr 2 będą spełnione - jak wskazał Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego menedżer będący rezydentem polskim zostanie prokurentem (pełnomocnikiem) spółki, która ma siedzibę w Niemczech (A. Frankfurt GmbH). Jednakże Wnioskodawca uważa, że nie zostanie spełniony warunek Nr 3. Choć menedżer będzie prokurentem A. Frankfurt GmbH, to za pełnienie funkcji prokurenta nie będzie otrzymywać żadnego osobnego wynagrodzenia ponad to, które otrzymywane jest z tytułu bycia pracownikiem Oddziału. W związku z niespełnieniem warunku Nr 3, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie będzie możliwe zastosowanie przepisu art. 16 ust. 2 UPO w stosunku do menedżera, a w konsekwencji Wnioskodawca jako płatnik nie będzie uprawniony do wstrzymania się od poboru zaliczek na podatek PIT od wynagrodzenia uzyskiwanego przez menedżera z uwagi na fakt braku osobnego wynagradzania go z tytułu pełnienia funkcji prokurenta. Zatem w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca będzie pełnił funkcję płatnika w stosunku do całego dochodu wypłacanego menadżerowi ze stosunku pracy (obejmującego również pełnienie funkcji prokurenta A. Frankfurt GmbH). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2017
27
maj

Istota:

Czy będąc osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą należało wystawić fakturę VAT za usługi prokurenta świadczone dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Wyżej wymieniona spółka jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
Czy wystawiając fakturę za czynności prokurenta należało opodatkować ją 23% stawką VAT?

Fragment:

Mając zatem na względzie, że prokurent umocowany jest do sfery reprezentacji spółki z wykluczeniem sfery podejmowania decyzji gospodarczych w imieniu spółki oraz fakt, że skutki działań prokurenta odnoszą się bezpośrednio do sfery prawnej reprezentowanego, czyli spółki należy uznać, że czynności wykonywane przez prokurenta nie mają charakteru samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Biorąc powyższe pod uwagę, wskazać należy, że jako prokurent, uzyskujący z tego tytułu przychody, nie jest Pan uznawany – w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – za podatnika tego podatku. Tym samym w zakresie czynności dotyczących funkcji prokurenta nie ma podstaw by dokumentować je fakturą z wykazaną stawką podatku 23%. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Końcowo należy wskazać, że niniejsza interpretacja dotyczy jedynie sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego, tj. czynności w zakresie prokury, natomiast nie rozstrzyga w zakresie wykonywanych przez Pana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czynności w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations).

2016
17
gru

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłata wynagrodzenia prokurentowi – rezydentowi Hiszpanii.

Fragment:

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że jest w posiadaniu certyfikatu rezydencji podatkowej prokurenta. Prokurent w dalszym ciągu będzie kontynuował zatrudnienie (umowa o pracę) w spółce prawa hiszpańskiego mającej siedzibę w Hiszpanii i w dalszym ciągu wraz z rodziną będzie zamieszkiwał w Hiszpanii. W Polsce pojawiał się będzie sporadycznie w razie wystąpienia potrzeby osobistego stawiennictwa w okresie nieprzekraczającym 183 dni w roku. Spółka hiszpańska, w której zatrudniony jest prokurent jest jednym ze wspólników Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy wynagrodzenie za sprawowanie funkcji prokurenta, które będzie wypłacane na podstawie uchwały Zarządu Spółki w 2017 r. należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł? Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany w 2017 r. do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu pełnienia przez prokurenta (rezydenta hiszpańskiego) jego funkcji na podstawie uchwały Zarządu Spółki? Czy po zakończeniu roku kalendarzowego 2017, Wnioskodawca będzie miał jakieś obowiązki informacyjne względem podatnika i/lub właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, w związku z otrzymanym wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji prokurenta (rezydenta Hiszpanii) na podstawie uchwały Zarządu Spółki, a jeśli tak to jakie? Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie za sprawowanie funkcji prokurenta, które będzie wypłacane na podstawie uchwały Zarządu Spółki w 2017 r. należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł - na podstawie przepisu art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016
22
cze

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą w 2016 r. wynagrodzenia osobie będącej rezydentem Słowacji z tytułu pełnienia funkcji prokurenta (pytanie oznaczone nr 4, 5 i 6)

Fragment:

Ponadto, Wnioskodawca planuje w 2016 r., ściślej w marcu 2016 r., powołać uchwałą Zarządu Spółki kolejnego prokurenta (dalej jako: „ Prokurent Y ”). Podstawę udzielenia stosunku prokury Prokurentowi Y będzie stanowić uchwała Zarządu Spółki o powołaniu prokurenta. Zasady wynagradzania Prokurenta Y będzie określać uchwała Zarządu Spółki. Jako Prokurent Y zostanie powołana osoba będąca rezydentem podatkowym Słowacji, której rezydencja będzie potwierdzona certyfikatem rezydencji. Ponadto, Wnioskodawca planuje, że powołanego Prokurenta Y - rezydenta Słowacji będzie łączyć ze Spółką również stosunek pracy. Na mocy umowy o pracę Prokurent Y będzie zatrudniony u Wnioskodawcy na stanowisku przedstawiciela handlowego. Zakres obowiązków wynikający z umowy o pracę na stanowisku przedstawiciela handlowego, będzie całkowicie odrębny od zakresu obowiązków wynikającego ze stosunku prokury. Innymi słowy podstawą pełnienia funkcji prokurenta przez Prokurenta Y będzie jedynie uchwała Zarządu Spółki o powołaniu do pełnienia funkcji prokurenta. Prokurent Y będzie mieszkał na stałe na Słowacji, w dni robocze będzie dojeżdżał do pracy w Polsce z miejsca zamieszkania, które w 2016 r. będzie znajdowało się na Słowacji. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy podjęcia uchwały Zarządu Spółki o powołaniu prokurenta i udzielaniu prokury w 2012 r. oraz podjęcia uchwały Zarządu Spółki o powołaniu prokurenta i udzielaniu prokury w 2016 r. innej osobie.

2016
15
cze

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą w 2012 r. wynagrodzenia osobie będącej rezydentem Słowacji z tytułu pełnienia funkcji prokurenta (pytanie oznaczone nr 1, 2 i 3)

Fragment:

Ponadto, Wnioskodawca planuje w 2016 r., ściślej w marcu 2016 r., powołać uchwałą Zarządu Spółki kolejnego prokurenta (dalej jako: „ Prokurent Y ”). Podstawę udzielenia stosunku prokury Prokurentowi Y będzie stanowić uchwała Zarządu Spółki o powołaniu prokurenta. Zasady wynagradzania Prokurenta Y będzie określać uchwała Zarządu Spółki. Jako Prokurent Y zostanie powołana osoba będąca rezydentem podatkowym Słowacji, której rezydencja będzie potwierdzona certyfikatem rezydencji. Ponadto, Wnioskodawca planuje, że powołanego Prokurenta Y - rezydenta Słowacji będzie łączyć ze Spółką również stosunek pracy. Na mocy umowy o pracę Prokurent Y będzie zatrudniony u Wnioskodawcy na stanowisku przedstawiciela handlowego. Zakres obowiązków wynikający z umowy o pracę na stanowisku przedstawiciela handlowego, będzie całkowicie odrębny od zakresu obowiązków wynikającego ze stosunku prokury. Innymi słowy podstawą pełnienia funkcji prokurenta przez Prokurenta Y będzie jedynie uchwała Zarządu Spółki o powołaniu do pełnienia funkcji prokurenta. Prokurent Y będzie mieszkał na stałe na Słowacji, w dni robocze będzie dojeżdżał do pracy w Polsce z miejsca zamieszkania, które w 2016 r. będzie znajdowało się na Słowacji. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy podjęcia uchwały Zarządu Spółki o powołaniu prokurenta i udzielaniu prokury w 2012 r. oraz podjęcia uchwały Zarządu Spółki o powołaniu prokurenta i udzielaniu prokury w 2016 r. innej osobie.

2016
10
cze

Istota:

Obowiązek zapłaty miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu pobieranych wynagrodzeń za pełnienie funkcji prokurenta

Fragment:

Z omawianego wniosku wynika, że Wnioskodawca w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której posiada 30 % udziałów, pełni na podstawie uchwały zarządu funkcję prokurenta. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji prokurenta w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Wnioskodawca będzie otrzymywać wyłącznie na podstawie uchwały zarządu i nie będzie wiązał go z ww. Spółką stosunek pracy. Odnosząc powyższe regulacje prawne na grunt omawianej sprawy stwierdzić należy, że skoro istotnie jak wskazuje Wnioskodawca, wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji prokurenta w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie otrzymywać wyłącznie na podstawie uchwały zarządu to oznacza, że jego wynagrodzenie jako prokurenta nie będzie stanowić przychodu ze stosunku pracy lecz będzie stanowić przychód z innych źródeł, o jakim mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego za słuszne należy uznać twierdzenie Wnioskodawcy, że od wynagrodzenia za pełnienie przez niego na podstawie uchwały zarządu funkcji prokurenta nie będzie zobowiązany do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do 20 dnia następnego miesiąca po otrzymaniu tego wynagrodzenia, lecz dopiero na moment rozliczenia rocznego uwzględni wyżej wymieniony dochód i wpłaci całą kwotę należnego podatku.

2016
31
maj

Istota:

Czy całość zwrotu kosztów prokurentom spółki komandytowej z tytułu poniesionych przez nich wydatków związanych z pozamiejscowymi podróżami służbowymi mających na celu realizację interesów związanych z działalnością spółki stanowi podatkowe koszty uzyskania przychodów spółki?

Fragment:

Wszyscy dotychczasowi komandytariusze oraz ewentualni nowo przystępujący pełnią lub pełnić będą jednocześnie funkcje Prokurentów w spółce komandytowej. Prowadzona działalność wymagać będzie zarówno od Zarządu komplementariusza jak również od Prokurentów spółki komandytowej częstych zamiejscowych podróży służbowych (delegacji) w związku z koniecznością poszukiwania nowych rynków zbytu, negocjacji kontraktów, podpisywania nowych umów oraz spotkań biznesowych z dotychczasowymi kontrahentami spółki. Zarząd komplemetariusza i Prokurenci są osobami niezatrudnionymi w spółce komandytowej, przysługuje im jedynie zwrot kosztów pozamiejscowych podróży służbowych. Wspólnicy pełniący jednocześnie funkcje Prokurentów spółki w czasie ww. podróży reprezentować będą spółkę wyłącznie jako Prokurenci, a nie jako jej wspólnicy, gdyż komandytariuszom spółki takie prawo do jej reprezentowania nie przysługuje z racji posiadanych udziałów, ale za to prawo to przysługuje Prokurentom. Wydatki jakie obejmować będą delegacje Prokurentów spółki związane z odbywanymi podróżami służbowymi to koszty diet, faktury za hotel lub ryczałty za noclegi w przypadku braku takich faktur oraz koszty przejazdu prywatnymi samochodami Prokurentów, które zwracane im będą w kwotach stanowiących iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr nie przekraczającej stawki, jaką można zaliczyć do kosztów podatkowych.