Prokurent | Interpretacje podatkowe

Prokurent | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prokurent. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wypłata wynagrodzenia prokurentowi – rezydentowi Hiszpanii.
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że jest w posiadaniu certyfikatu rezydencji podatkowej prokurenta. Prokurent w dalszym ciągu będzie kontynuował zatrudnienie (umowa o pracę) w spółce prawa hiszpańskiego mającej siedzibę w Hiszpanii i w dalszym ciągu wraz z rodziną będzie zamieszkiwał w Hiszpanii. W Polsce pojawiał się będzie sporadycznie w razie wystąpienia potrzeby osobistego stawiennictwa w okresie nieprzekraczającym 183 dni w roku. Spółka hiszpańska, w której zatrudniony jest prokurent jest jednym ze wspólników Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy wynagrodzenie za sprawowanie funkcji prokurenta, które będzie wypłacane na podstawie uchwały Zarządu Spółki w 2017 r. należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł? Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany w 2017 r. do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu pełnienia przez prokurenta (rezydenta hiszpańskiego) jego funkcji na podstawie uchwały Zarządu Spółki? Czy po zakończeniu roku kalendarzowego 2017, Wnioskodawca będzie miał jakieś obowiązki informacyjne względem podatnika i/lub właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, w związku z otrzymanym wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji prokurenta (rezydenta Hiszpanii) na podstawie uchwały Zarządu Spółki, a jeśli tak to jakie? Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie za sprawowanie funkcji prokurenta, które będzie wypłacane na podstawie uchwały Zarządu Spółki w 2017 r. należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł - na podstawie przepisu art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
17
gru

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą w 2016 r. wynagrodzenia osobie będącej rezydentem Słowacji z tytułu pełnienia funkcji prokurenta (pytanie oznaczone nr 4, 5 i 6)
Fragment:
Ponadto, Wnioskodawca planuje w 2016 r., ściślej w marcu 2016 r., powołać uchwałą Zarządu Spółki kolejnego prokurenta (dalej jako: „ Prokurent Y ”). Podstawę udzielenia stosunku prokury Prokurentowi Y będzie stanowić uchwała Zarządu Spółki o powołaniu prokurenta. Zasady wynagradzania Prokurenta Y będzie określać uchwała Zarządu Spółki. Jako Prokurent Y zostanie powołana osoba będąca rezydentem podatkowym Słowacji, której rezydencja będzie potwierdzona certyfikatem rezydencji. Ponadto, Wnioskodawca planuje, że powołanego Prokurenta Y - rezydenta Słowacji będzie łączyć ze Spółką również stosunek pracy. Na mocy umowy o pracę Prokurent Y będzie zatrudniony u Wnioskodawcy na stanowisku przedstawiciela handlowego. Zakres obowiązków wynikający z umowy o pracę na stanowisku przedstawiciela handlowego, będzie całkowicie odrębny od zakresu obowiązków wynikającego ze stosunku prokury. Innymi słowy podstawą pełnienia funkcji prokurenta przez Prokurenta Y będzie jedynie uchwała Zarządu Spółki o powołaniu do pełnienia funkcji prokurenta. Prokurent Y będzie mieszkał na stałe na Słowacji, w dni robocze będzie dojeżdżał do pracy w Polsce z miejsca zamieszkania, które w 2016 r. będzie znajdowało się na Słowacji. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy podjęcia uchwały Zarządu Spółki o powołaniu prokurenta i udzielaniu prokury w 2012 r. oraz podjęcia uchwały Zarządu Spółki o powołaniu prokurenta i udzielaniu prokury w 2016 r. innej osobie.
2016
22
cze

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą w 2012 r. wynagrodzenia osobie będącej rezydentem Słowacji z tytułu pełnienia funkcji prokurenta (pytanie oznaczone nr 1, 2 i 3)
Fragment:
Ponadto, Wnioskodawca planuje w 2016 r., ściślej w marcu 2016 r., powołać uchwałą Zarządu Spółki kolejnego prokurenta (dalej jako: „ Prokurent Y ”). Podstawę udzielenia stosunku prokury Prokurentowi Y będzie stanowić uchwała Zarządu Spółki o powołaniu prokurenta. Zasady wynagradzania Prokurenta Y będzie określać uchwała Zarządu Spółki. Jako Prokurent Y zostanie powołana osoba będąca rezydentem podatkowym Słowacji, której rezydencja będzie potwierdzona certyfikatem rezydencji. Ponadto, Wnioskodawca planuje, że powołanego Prokurenta Y - rezydenta Słowacji będzie łączyć ze Spółką również stosunek pracy. Na mocy umowy o pracę Prokurent Y będzie zatrudniony u Wnioskodawcy na stanowisku przedstawiciela handlowego. Zakres obowiązków wynikający z umowy o pracę na stanowisku przedstawiciela handlowego, będzie całkowicie odrębny od zakresu obowiązków wynikającego ze stosunku prokury. Innymi słowy podstawą pełnienia funkcji prokurenta przez Prokurenta Y będzie jedynie uchwała Zarządu Spółki o powołaniu do pełnienia funkcji prokurenta. Prokurent Y będzie mieszkał na stałe na Słowacji, w dni robocze będzie dojeżdżał do pracy w Polsce z miejsca zamieszkania, które w 2016 r. będzie znajdowało się na Słowacji. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy podjęcia uchwały Zarządu Spółki o powołaniu prokurenta i udzielaniu prokury w 2012 r. oraz podjęcia uchwały Zarządu Spółki o powołaniu prokurenta i udzielaniu prokury w 2016 r. innej osobie.
2016
15
cze

Istota:
Obowiązek zapłaty miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu pobieranych wynagrodzeń za pełnienie funkcji prokurenta
Fragment:
Z omawianego wniosku wynika, że Wnioskodawca w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której posiada 30 % udziałów, pełni na podstawie uchwały zarządu funkcję prokurenta. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji prokurenta w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Wnioskodawca będzie otrzymywać wyłącznie na podstawie uchwały zarządu i nie będzie wiązał go z ww. Spółką stosunek pracy. Odnosząc powyższe regulacje prawne na grunt omawianej sprawy stwierdzić należy, że skoro istotnie jak wskazuje Wnioskodawca, wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji prokurenta w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie otrzymywać wyłącznie na podstawie uchwały zarządu to oznacza, że jego wynagrodzenie jako prokurenta nie będzie stanowić przychodu ze stosunku pracy lecz będzie stanowić przychód z innych źródeł, o jakim mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego za słuszne należy uznać twierdzenie Wnioskodawcy, że od wynagrodzenia za pełnienie przez niego na podstawie uchwały zarządu funkcji prokurenta nie będzie zobowiązany do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do 20 dnia następnego miesiąca po otrzymaniu tego wynagrodzenia, lecz dopiero na moment rozliczenia rocznego uwzględni wyżej wymieniony dochód i wpłaci całą kwotę należnego podatku.
2016
10
cze

Istota:
Czy całość zwrotu kosztów prokurentom spółki komandytowej z tytułu poniesionych przez nich wydatków związanych z pozamiejscowymi podróżami służbowymi mających na celu realizację interesów związanych z działalnością spółki stanowi podatkowe koszty uzyskania przychodów spółki?
Fragment:
Wszyscy dotychczasowi komandytariusze oraz ewentualni nowo przystępujący pełnią lub pełnić będą jednocześnie funkcje Prokurentów w spółce komandytowej. Prowadzona działalność wymagać będzie zarówno od Zarządu komplementariusza jak również od Prokurentów spółki komandytowej częstych zamiejscowych podróży służbowych (delegacji) w związku z koniecznością poszukiwania nowych rynków zbytu, negocjacji kontraktów, podpisywania nowych umów oraz spotkań biznesowych z dotychczasowymi kontrahentami spółki. Zarząd komplemetariusza i Prokurenci są osobami niezatrudnionymi w spółce komandytowej, przysługuje im jedynie zwrot kosztów pozamiejscowych podróży służbowych. Wspólnicy pełniący jednocześnie funkcje Prokurentów spółki w czasie ww. podróży reprezentować będą spółkę wyłącznie jako Prokurenci, a nie jako jej wspólnicy, gdyż komandytariuszom spółki takie prawo do jej reprezentowania nie przysługuje z racji posiadanych udziałów, ale za to prawo to przysługuje Prokurentom. Wydatki jakie obejmować będą delegacje Prokurentów spółki związane z odbywanymi podróżami służbowymi to koszty diet, faktury za hotel lub ryczałty za noclegi w przypadku braku takich faktur oraz koszty przejazdu prywatnymi samochodami Prokurentów, które zwracane im będą w kwotach stanowiących iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr nie przekraczającej stawki, jaką można zaliczyć do kosztów podatkowych.
2016
31
maj

Istota:
Obowiązki płatnika z tytuły wypłaty wynagrodzenia prokurentowi
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 4 marca 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytuły wypłaty wynagrodzenia prokurentowi. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej, w której prokurent, będący również posiadaczem 30% udziałów w spółce, pełni swoją funkcję na podstawie uchwały zarządu i na jej podstawie otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie. W związku z powyższym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do niepobierania z tytułu wynagrodzeń prokurenta miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do 20 dnia następnego miesiąca po otrzymaniu tego wynagrodzenia... Zdaniem Wnioskodawcy, jako płatnik, nie będzie zobowiązany do pobierania z tytułu wynagrodzenia za pełnienie na podstawie uchwały zarządu funkcji prokurenta zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do 20 dnia następnego miesiąca po otrzymaniu tego wynagrodzenia, lecz będzie miał jedynie obowiązek sporządzić informację o wysokości uzyskanych przez prokurenta przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać ją prokurentowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.
2016
19
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca, jako płatnik, będzie zobowiązany do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy (PIT) z tytułu wynagrodzenia, jakie będzie osiągał prokurent powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników, wynikającego z tej uchwały określonego przez Zgromadzenie Wspólników?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca, jako płatnik, będzie zobowiązany do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy (PIT) z tytułu wynagrodzenia, jakie będzie osiągał prokurent powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników, wynikającego z tej uchwały, określonego przez Zgromadzenie Wspólników... Zdaniem Wnioskodawcy, sposób opodatkowania wynagrodzenia prokurenta, pełniącego swoje funkcje na podstawie aktu powołania, będzie następujący: akt powołania prokurenta należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł (art. 10 ust. l pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ). W takiej sytuacji na Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie będą ciążyły obowiązki płatnika w zakresie poboru miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłacanego prokurentowi. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jedynie będzie miała obowiązek sporządzić informację o wysokości uzyskanych przez prokurenta przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać ją prokurentowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania tej osoby. Kwotę przychodów wykazaną w informacji PIT-8C prokurent powinien wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym, w części D. Jest to zgodne z art. 42a ww. ustawy podatkowej, w myśl którego osoby fizyczne (...)
2015
8
lip

Istota:
Możliwość zakwalifikowania przychodów, które będą uzyskiwane z tytułu pełnienia funkcji prokurenta do przychodów z działalności gospodarczej.
Fragment:
W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pyt nr 1, czy przychody prokurenta uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej mogą podlegać opodatkowaniu zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie regulują kwestii opodatkowania prokurentów. Powoduje to, że sposób opodatkowania przychodów prokurentów zależy od rodzaju podstawy prawnej, na podstawie której świadczy on swoje usługi. Jeżeli świadczenie przedmiotowych usług odbywałoby się w ramach stosunku pracy, to byłby opodatkowany jak pracownik. Jeżeli zaś prokurent wykonywałby swoje usługi w ramach umowy zlecenia, powinien być opodatkowany na zasadach właściwych dla umów zlecenia i o dzieło. W przypadku natomiast nie zawarcia żadnej umowy, należy uznać, że jest to przychód z innych źródeł. Tym samym, w przypadku prokurentów prowadzących działalność gospodarczą, uzyskiwane przez nich przychody winny być opodatkowane na zasadach właściwych dla przedmiotowego źródła przychodów. Skoro bowiem przychody z prokury nie zostały uregulowane w przepisach podatkowych, nie ma do nich zastosowania art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f., a tym samym przychody z prokury mogą być uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej, co z kolei skutkuje możliwością opodatkowania liniowego tych przychodów, a więc na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym.
2014
28
wrz

Istota:
Zakwalifikowanie do właściwego źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta na podstawie powołania
Fragment:
Wnioskodawca został powołany na prokurenta w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji działającej pod firmą „ X ”, na podstawie uchwały zarządu Spółki z 16 sierpnia 2013 r. o powołaniu prokurenta i o przyznaniu prokurentowi wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Wnioskodawca : jest udziałowcem Spółki; poza funkcją prokurenta nie jest zatrudniony w Spółce, ani nie świadczy na rzecz Spółki żadnych usług; jest zatrudniony na umowę o pracę u innego pracodawcy; nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Do jakiej kategorii źródeł przychodów należy zaliczyć wynagrodzenie wypłacone Wnioskodawcy przez Spółkę w związku z pełnieniem funkcji prokurenta na podstawie powołania w drodze uchwały zarządu Spółki... Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie za sprawowanie funkcji prokurenta, jeżeli jest wypłacane na podstawie uchwały zarządu Spółki, należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.).
2014
21
sty

Istota:
1. Do jakiej kategorii źródeł przychodów należy zaliczyć wypłacane pracownikowi przychody z tytułu wykonywania czynności prokurenta?
2. Czy spółka ma obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconego wynagrodzenia prokurenta?
Fragment:
Czy spółka ma obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconego wynagrodzenia prokurenta... Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie prokurenta z tytułu pełnionej przez niego funkcji na podstawie uchwały Zarządu Spółki zakwalifikować należy do podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z innych źródeł (na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy). Należy dodać, że od stosunku pełnomocnictwa, jakim jest prokura, należy odróżnić stosunek prawny między Spółką o prokurentem, na podstawie którego prokurent jest zobowiązany do działania w imieniu i na rzecz Spółki. Prokura daje prokurentowi prawo działania w imieniu i na rzecz Spółki, a nie zobowiązuje go do działania. Podstawą takiego zobowiązania jest zazwyczaj inny stosunek prawny, np. umowa o pracę czy umowa zlecenie. Nie jest to jednak warunek konieczny. W tym przypadku podstawą działania prokurenta jest wyłącznie uchwała Zarządu Spółki, nie zostały zawarte żadne odrębne umowy. Natomiast z zawartej z pracownikiem umowy o pracę nie wynikają żadne zobowiązania do działania w zakresie prokury. Należy więc podkreślić, że prokura została udzielona bez istnienia odrębnego stosunku prawnego. W związku z czym wynagrodzenie prokurenta z tytułu pełnionej przez niego funkcji nie może zostać zaklasyfikowane do przychodów ze stosunku pracy.
2014
12
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Prokurent
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.