Prokuratura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prokuratura. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
3
sie

Istota:

Czy w związku z okolicznościami przedstawionymi w stanie faktycznym, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatek odpowiadający wysokości środków pieniężnych przekazanych w związku z toczącą się sprawą karną na rachunek bankowy - konto sum depozytowych Prokuratury celem ich zabezpieczenia na poczet kar majątkowych lub środków karnych o charakterze majątkowym?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z okolicznościami przedstawionymi w stanie faktycznym, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatek odpowiadający wysokości środków pieniężnych przekazanych w związku z toczącą się sprawą karną na rachunek bankowy - konto sum depozytowych Prokuratury celem ich zabezpieczenia na poczet kar majątkowych lub środków karnych o charakterze majątkowym... Zdaniem Spółki, w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397, ze zm., dalej: „ updop ”), środki pieniężne przekazane na rachunek bankowy - konto sum depozytowych Prokuratury celem ich zabezpieczenia na poczet kar majątkowych lub środków karnych o charakterze majątkowym powinno się zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. W sytuacji skazania kontrahentów Spółki prawomocnym wyrokiem sądu karnego, środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym Prokuratury ulegną przepadkowi wraz z prowizją przeznaczoną dla Spółki należną za obsługę techniczną systemu SMS ..., natomiast w razie uniewinnienia powyższe środki zostaną wypłacone kontrahentom zgodnie z umowami. Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, środki pieniężne przekazane na rachunek bankowy - konto sum depozytowych Prokuratury spełniają wszelkie przesłanki, aby zostać uznane za koszty uzyskania przychodu. W doktrynie wyróżnia się cztery główne przesłanki kosztu uzyskania przychodów wynikające (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy prawidłowe jest wykazanie w złożonej przeze mnie deklaracji PIT-38 zerowego dochodu i podatku od zysków kapitałowych jeżeli wykazany w deklaracji PIT-8C złożonej przez firmę mój dochód i podatek został określony nieprawidłowo (sztucznie zawyżony)?

Fragment:

(...) nich wynikających. Na podstawie przepisu art.30b ust. 1 od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu. Zgodnie z ust. 2 dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest: 1) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 2) różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 3) różnica między (...)