Prokurator | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prokurator. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
13
mar

Istota:

Czy należy uposażenie sędziego oraz uposażenie prokuratora w stanie spoczynku pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) w przytoczonym art. 22 ust. 2 ustawy, podkreślenia wymaga okoliczność, iż żaden przepis powołanej ustawy nie uzależnia prawa do odliczenia zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów od rzeczywistego świadczenia pracy lub od faktycznego ich ponoszenia. Prawo do potrącenia kosztów uzyskania przychodów wynika z istnienia stosunku służbowego, z którego uzyskiwany jest dochód w postaci uposażenia. W związku z tym, organ – jako płatnik – wypłacający sędziemu oraz dwóm prokuratorom w stanie spoczynku uposażenia nie jest obowiązany do uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – (...)

2012
25
lut

Istota:

1.Czy otrzymane w 2010 r. oraz w latach następnych uposażenie, uprawnia Wnioskodawcę i będzie uprawniało do uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 2 pkt 1, a ze względu na miejsce zamieszkania – art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?
2.Czy Wnioskodawca może skorygować zeznanie za 2010 r. uwzględniając podwyższone koszty uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) przychodów wynika z istnienia stosunku służbowego, z którego uzyskiwany jest dochód w postaci uposażenia. Organ wypłacający uposażenie, jako płatnik, zgodnie z art. 32 ust. 5 ww. ustawy, przy obliczaniu zaliczki stosuje koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy (koszty podwyższone), jeżeli pracownik (podatnik) złoży oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w tym przepisie. Reasumując, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca będąc prokuratorem w stanie spoczynku ma możliwość zastosowania kosztów uzyskania przychodu określonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) przyznaje podatnikom, płatnikom i inkasentom uprawnienie do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji podatkowej, poza wyjątkowymi sytuacjami, określonymi w odrębnych przepisach. Zgodnie z § 2 tego (...)

2012
6
sty

Istota:

Czy będąc prokuratorem Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku, Wnioskodawczyni jest uprawniona do naliczania kosztów uzyskania przychodów od przysługującego uposażenia w oparciu o treść art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) kosztów uzyskania przychodów. Będą to koszty podstawowe lub podwyższone, jeżeli spełnione są warunki do stosowania kosztów podwyższonych. Zgodnie z art. 32 ust. 5 ww. ustawy, zakład pracy przy obliczaniu zaliczki stosuje koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy (koszty podwyższone), jeżeli pracownik złoży oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w tym przepisie. Reasumując, należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni będąc prokuratorem w stanie spoczynku ma możliwość zastosowania kosztów uzyskania przychodu określonych w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę (...)

2011
1
paź

Istota:

Naliczanie przez płatnika kosztów uzyskania przychodów w stosunku do prokuratora w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych wypłacanych po śmierci prokuratora

Fragment:

(...) o prokuraturze, to nie istnieje możliwość potrącania kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 2 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem źródłem wypłaty tychże należności nie jest stosunek służbowy ani stosunek pracy łączący wnioskodawcę z członkami rodziny prokuratora. Zatem stanowisko wnioskodawcy w części dotyczącej braku możliwości zastosowania kosztów uzyskania przychodów z tytułu uposażeń rodzinnych wypłacanych po śmierci prokuratora, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy uposażenie prokuratora w stanie spoczynku należy traktować jako przychód ze stosunku służbowego (zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a zatem uposażenie pomniejszać o koszty jego uzyskania określone w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro prokurator w stanie spoczynku nie świadczy pracy i nie ponosi kosztów związanych dojazdem do pracy, chociaż pozostaje w stanie służbowym?

Fragment:

(...) jest obowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy według zasad określonych w art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 32 ust. 5 ww. ustawy, zakład pracy przy obliczaniu zaliczki stosuje koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy (koszty podwyższone), jeżeli pracownik złoży oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w tym przepisie. Reasumując, od wypłacanego prokuratorowi w stanie spoczynku uposażenia należy potrącać określone zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów. Będą to koszty podstawowe lub podwyższone, jeżeli spełnione są warunki do stosowania kosztów podwyższonych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie (...)

2011
1
paź

Istota:

W przypadku wypłacanych uposażeń rodzinnych członkom rodziny zmarłego prokuratora lub prokuratora w stanie spoczynku, źródłem wypłaty tych należności nie jest stosunek służbowy ani stosunek pracy zatem wypłacane uposażenie dla osób pobierających uposażenia rodzinne, stanowią dla tych osób przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej w zeznaniu rocznym. W tym przypadku Wnioskodawca obowiązany jest do sporządzenia informacji PIT–8C, bez potrącania zaliczki na podatek dochodowy.

Fragment:

(...) lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Reasumując, należy stwierdzić, iż w przypadku wypłacanych uposażeń rodzinnych członkom rodziny zmarłego prokuratora lub prokuratora w stanie spoczynku, źródłem wypłaty tych należności nie jest stosunek służbowy ani stosunek pracy zatem wypłacane uposażenie dla osób pobierających uposażenia rodzinne, stanowią dla tych osób przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej w zeznaniu rocznym. W tym przypadku Wnioskodawca obowiązany jest do sporządzenia (...)

2011
1
paź

Istota:

Możliwość zastosowania kosztów uzyskania przychodów do uposażeń wypłacanych dla prokuratora w stanie spoczynku.

Fragment:

(...) kosztów uzyskania przychodów. Będą to koszty podstawowe lub podwyższone, jeżeli spełnione są warunki do stosowania kosztów podwyższonych. Zgodnie z art. 32 ust. 5 ww. ustawy, zakład pracy przy obliczaniu zaliczki stosuje koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy (koszty podwyższone), jeżeli pracownik złoży oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w tym przepisie. Reasumując, należy stwierdzić, iż I. przy naliczaniu uposażenia dla prokuratorów w stanie spoczynku powinien stosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Będą to koszty podstawowe lub podwyższone, jeżeli spełnione są warunki do stosowania kosztów podwyższonych. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia stanu faktycznego. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy będąc prokuratorem Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku, Wnioskodawca jest uprawniony do naliczania kosztów uzyskania przychodów od przysługującego mu uposażenia w oparciu o treść przepisu art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Będą to koszty podstawowe lub podwyższone, jeżeli spełnione są warunki do stosowania kosztów podwyższonych. Zgodnie z art. 32 ust. 5 ww. ustawy, zakład pracy przy obliczaniu zaliczki stosuje koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy (koszty podwyższone), jeżeli pracownik złoży oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w tym przepisie. Reasumując, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca będąc prokuratorem w stanie spoczynku ma możliwość zastosowania kosztów uzyskania przychodu określonych w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy należy prokuratorowi przebywającemu w stanie spoczynku, który nie świadczy pracy i nie ponosi kosztów związanych z dojazdem do pracy, chociaż pozostaje w stosunku pracy, pomniejszać uposażenie o określone koszty uzyskania w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w jakiej kwocie (podstawowej czy podwyższonej)?

Fragment:

(...) jest obowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy według zasad określonych w art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 32 ust. 5 ww. ustawy, zakład pracy przy obliczaniu zaliczki stosuje koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy (koszty podwyższone), jeżeli pracownik złoży oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w tym przepisie. Reasumując, od wypłacanego prokuratorowi w stanie spoczynku uposażenia należy potrącać określone zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów. Będą to koszty podstawowe lub podwyższone, jeżeli spełnione są warunki do stosowania kosztów podwyższonych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy uposażenie prokuratora w stanie spoczynku należy traktować jako przychód ze stosunku służbowego (zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a zatem uposażenie pomniejszać o koszty jego uzyskania określone w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro prokurator w stanie spoczynku nie świadczy pracy i nie ponosi kosztów związanych z dojazdem do pracy, chociaż pozostaje w stosunku służbowym?

Fragment:

(...) jest obowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy według zasad określonych w art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 32 ust. 5 ww. ustawy, zakład pracy przy obliczaniu zaliczki stosuje koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy (koszty podwyższone), jeżeli pracownik złoży oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w tym przepisie. Reasumując, od wypłacanego prokuratorowi w stanie spoczynku uposażenia należy potrącać określone zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów. Będą to koszty podstawowe lub podwyższone, jeżeli spełnione są warunki do stosowania kosztów podwyższonych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie (...)