Prokura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prokura. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
8
maj

Istota:

Czy wynagrodzenie z tytułu prokury jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 punkt 7 ustawy o PIT, czy też jest przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT?

Fragment:

Prokura, jak stanowi art. 109 1 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2016 r., poz. 380), jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż udzielenie prokury jest uznawane za jednostronną czynność prawną. Do udzielenia prokury wystarczające jest zatem złożenie oświadczenia woli przez podmiot do tego uprawniony. Powołanie do pełnienia określonych funkcji jest więc stosunkiem prawnym jednostronnym. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że osoby powołane na prokurentów będą otrzymywały wynagrodzenia w stałej lub zmiennej wysokości określanej przez zarząd Wnioskodawcy w formie uchwały. Natomiast w wypadku powołania osoby już zatrudnionej u Wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, wynagrodzenie z tytułu takiej umowy będzie oddzielne od wynagrodzenia z prokury. To oznacza, że przychodu z tytułu wykonywania prokury nie można zaliczyć do przychodu ze źródła omówionego w art. 13 pkt 8 ustawy – Wnioskodawca nie będzie bowiem zawierał z prokurentami umów zlecenia bądź umów o dzieło.

2016
8
maj

Istota:

Czy wynagrodzenie z tytułu prokury jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 punkt 7 ustawy o PIT, czy też jest przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT?

Fragment:

Prokura, jak stanowi art. 1091 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2016 r., poz. 380), jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż udzielenie prokury jest uznawane za jednostronną czynność prawną. Do udzielenia prokury wystarczające jest zatem złożenie oświadczenia woli przez podmiot do tego uprawniony. Powołanie do pełnienia określonych funkcji jest więc stosunkiem prawnym jednostronnym. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że osoby powołane na prokurentów będą otrzymywały wynagrodzenia w stałej lub zmiennej wysokości określanej przez zarząd Wnioskodawcy w formie uchwały. Natomiast w wypadku powołania osoby już zatrudnionej u Wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, wynagrodzenie z tytułu takiej umowy będzie oddzielne od wynagrodzenia z prokury. To oznacza, że przychodu z tytułu wykonywania prokury nie można zaliczyć do przychodu ze źródła omówionego w art. 13 pkt 8 ustawy – Wnioskodawca nie będzie bowiem zawierał z prokurentami umów zlecenia bądź umów o dzieło.

2011
1
maj

Istota:

Do jakiej kategorii źródeł przychodów należy zaliczyć wypłacane pracownikowi przychody z tytułu wykonywania czynności prokurenta i w jaki sposób je opodatkować?

Fragment:

Zatem, uzyskane przychody z tytułu pełnienia tej funkcji mogłyby być zakwalifikowane do przychodów ze stosunku pracy, jednak wyłącznie w sytuacji, gdyby umowa o pracę swoim zakresem obejmowała wykonywanie czynności związanych z prokurą oraz otrzymywane z tego tytułu wynagrodzenie. Wobec braku postanowień umowy o pracę w tym względzie – uznanie stosunku pracy za źródło tych przychodów jest niemożliwe. Brak jest również podstaw do uznania, że tytuł wypłaty stanowi umowa zlecenia (art. 13 pkt 8 ustawy podatkowej) i w konsekwencji do zastosowania regulacji określonej w art. 41 tej ustawy. Wynagrodzenie prokurenta nie odpowiada bowiem definicji żadnego z rodzajów przychodów z działalności wykonywanej osobiście, wskazanych w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prokura, jak stanowi art. 109 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, ze zm.), jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż udzielenie prokury jest uznawane za jednostronną czynność prawną. Do udzielenia prokury wystarczające jest zatem złożenie oświadczenia woli przez podmiot do tego uprawniony. Powołanie do pełnienia określonych funkcji jest więc stosunkiem prawnym jednostronnym.

2011
1
sty

Istota:

Czy istnienie prokury może stanowić podstawę do zakwestionowania zasadności podatku liniowego z działalności gospodarczej, w ramach której zawarto umowę na obsługę biura i magazynu spółki? Czy umowa o świadczenie usług polegających na obsłudze biura i magazynu spółki poprzez zatrudnionych pracowników, w której poprzednio podatnik pracował na stanowisku dyrektora administracyjnego, będzie zakwalifikowana jako umowa, o której mowa w art. 13 pkt 9 ustawy.

Fragment:

(...) prokury nie stanowi podstawy do zakwestionowania zastosowania podatku liniowego z działalności gospodarczej wg stawki 19%. Pojęcie prokury odnosi się do reprezentacji sensu largo. Obejmuje ona występowanie we wszelkich stosunkach prawnych polegających na ujawnieniu stanowiska przedsiębiorcy na zewnątrz, składaniu odpowiednich oświadczeń przed innymi organami, itd.Prokura rozciąga się na dwa zasadnicze obszary. Pierwszy z nich obejmuje dokonywanie wszelkich czynności proceduralnych. Prokurent może występować przed wszystkimi sądami oraz właściwymi urzędami. Obszar drugi rozciąga się na czynności materialnoprawne.Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny wynikający z zapytania oraz stan prawny obowiązujący w dniu udzielenia odpowiedzi.