Projektowanie | Interpretacje podatkowe

Projektowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to projektowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Miejsce świadczenia i opodatkowania usług projektowych, świadczonych na rzecz podmiotu niemieckiego.
Fragment:
Zgodnie z zasadą ogólną, wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j i art. 28n. Na potrzeby stosowania regulacji dotyczących miejsca świadczenia usług, ustawodawca zdefiniował pojęcie podatnika. Zgodnie z art. 28a pkt 1 ustawy, ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to: podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6, osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej. Od ogólnej zasady ustalania miejsca świadczenia usług, ustawodawca przewidział szereg wyjątków. Jak stanowi art. 28e ustawy, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.
2012
9
lis

Istota:
Jak określić miejsce świadczenia dla usług projektowych?
Fragment:
W myśl art. 8 ust. 1 tej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym, dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług, jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce. Zgodnie z zasadą ogólną, wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j i art. 28n. Na potrzeby stosowania regulacji dotyczących miejsca świadczenia usług, ustawodawca zdefiniował pojęcie podatnika. Zgodnie z art. 28a pkt 1 ustawy, ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to: podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6, osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej.
2012
14
kwi

Istota:
Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy świadczenie przedmiotowych usług będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju?
Fragment:
Organ podatkowy stwierdza, co następuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik zamierza świadczyć, na rzecz kontrahenta posiadającego siedzibę w Norwegii, usługi polegające na projektowaniu książek oraz rysowaniu ilustracji do nich, mieszczące się w grupowaniu PKWiU 92.31.22 - 00.00 "Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów" - z przeniesieniem praw autorskich na kontrahenta. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. Jednakże, w myśl art. 27 ust. 3 ustawy o VAT w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz : osób fizycznych, osób prawnych, oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy zbycie praw do projektów budowlanych obejmujących koncepcję zagospodarowania przestrzennego i projektu budowlanego do pozwolenia na budowę I etapu inwestycji nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC?,
Fragment:
(...) wieczystego. W świetle art.1 ust.1 pkt 1 lit.”a” w/c ustawy, podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Zgodnie z art.8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm./, przez świadczenie usług, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art.7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej. Ponieważ zbycie praw do projektów budowlanych obejmujących koncepcję zagospodarowania przestrzennego oraz projekt budowlany, stanowi usługę w rozumieniu przepisów o VAT oraz czynność ta nie zawiera się w wyłączeniach spod opodatkowania, przedmiotowa sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i jednocześnie na podstawie art.2 pkt 4 ustawy o pcc nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.
2011
1
mar

Istota:
Czy świadczone usługi w zakresie projektowania technicznego dla procesów przemysłowych i produkcyjnych oraz związane z nimi doradztwo dla podmiotu duńskiego będącego podatnikiem podatku VAT podlega na terenie Polski opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) wyjątkiem środków transportu; telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych; elektronicznych; polegających na zobowiązaniu się do powstrzymania się od dokonania czynności lub posługiwania sie prawem, o których mowa w pkt 1-9 i 11; agentów, pośredników działających w imieniu i na rzecz innej osoby, jeżeli uczestniczą w zapewnieniu świadczenia usług, o których mowa w pkt 1-10; polegających na zapewnieniu dostępu do systemów gazowych lub elektroenergetycznych; przesyłowych: a) gazu w systemie gazowym, b) energii w systemie elektroenergetycznym; bezpośrednio związanych z usługami, o których mowa w pkt 12 i 13. W przedmiotowej sprawie istotne znaczenie dla ustalenia miejsca opodatkowania transgranicznych usług projektowych, mieszczących się pod symbolem 74.20 będzie miało określenie miejsca ich świadczenia.I tak, stosownie do treści art. 27 ust. 4 pkt 3 w/w ustawy, w przypadku usług architektonicznych i inżynierskich (PKWiU 74.2) - z wyjątkiem usług architektonicznych i inżynierskich związanych z nieruchomościami, za miejsce ich świadczenia uznaje się miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności. dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.
2011
1
mar

Istota:
Podatnik wykonuje działalność gospodarczą w zakresie „witrażownictwa”. W ramach tej działalności wykonuje m.in. witraże artystyczne wyłącznie na zamówienie klienta, w pojedynczych, unikalnych egzemplarzach (okna lub drzwi do konkretnego wnętrza, do których każdorazowo zastrzega prawa autorskie). Podatnik pyta czy tego typu czynności korzystają ze zwolnienia z VAT?
Fragment:
Z opinii Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi - nadesłanego wraz z wnioskiem - wynika, że wykonywanie na jednostkowe, indywidualne zamówienia według indywidualnych projektów przeszkleń witrażowych (projektowanie witraży i ich wyrób), wykonywanych ze szkieł witrażowych barwnych, ciętych i łączonych tradycyjnie w lutowane spoiwem cynowym ramki ołowiane, wykonywanie witraży według współczesnych projektów i wzorów we współczesnej technologii traktowane jest jako produkcja i klasyfikowane jest zgodnie z wyrobem wytworzonym i mieści się w grupowaniu: PKWiU 26.15.12-00.00 "Szyby oprawione w ołów". Podstawową stawką w podatku od towarów i usług jest stawka 22%. Wszelkie odstępstwa polegające na obniżeniu stawki podstawowej lub zwolnieniu z opodatkowania wynikać muszą z wyraźnie sformułowanego przepisu. Wykonywane przez Pana wyroby zostały sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 26.15.12-00.00, i nie zostały wymienione w żadnym załączniku ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy. Nie mieszczą się również w pojęciu dzieł sztuki, zdefiniowanych w art.120 ustawy o VAT. Zatem, zgodnie z zapisem art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, projektowanie i wykonywanie witraży na indywidualne zamówienie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki podstawowej, tj. 22%. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
2011
1
lut

Istota:
Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem czy usługa polegająca na wykonaniu rysunków warsztatowych elementów linii technologicznej produkującej karoserie samochodowe wykonywana na rzecz kontrahenta mającego siedzibę we Włoszech podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
W myśl art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż świadczącego usługę - miejscem świadczenia (opodatkowania) tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Natomiast ust. 4 powołanego artykułu enumeratywnie wymienia usługi, do których stosuje się w/w przepis ust. 3. Wśród wymienionych usług znalazły się architektoniczne i inżynierskie zaklasyfikowane pod nr PKWiU 74.2. - z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 ( usług związanych z nieruchomościami). Mając na uwadze treść powyższego przepisu i fakt, że Strona nie świadczyła usługi związanej z nieruchomością ( modyfikacja linii produkcyjnej i rysunków blach) wykonana usługa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce. Właściwym do rozliczenia podatku w omawianym przypadku jest kontrahent zagraniczny mający siedzibę we Włoszech. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że Strona wystawiła za świadczoną usługę fakturę i naliczyła 22% podatek VAT koniecznym jest wystawienie faktury korygującej.
2011
1
lut

Istota:
Jaką stawka podatku VAT opodatkować usługi opracowania projektów wystroju wnętrz o symbolu PKWiU 74.87.13-00.00?
Fragment:
Nr 54, poz.535 z późniejszymi zmianami), opodatkowaniu tym podatkiem podlegają, odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.Zarówno towary jak i usługi identyfikowane są zgodnie z przepisami tej ustawy według klasyfikacji statycznych ( art. 8 ust. 3 ww ustawy ). Stawka podstawowa zgodnie z art. 41 ust.1 ww. ustawy wynosi 22% .Świadczone przez podatnika usługi o symbolu PKWiU 74.87.13-00.00 – usługi opracowywania projektów wystroju wnętrz i dekoracji nie zostały wymienione w przepisach regulujących opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, jako opodatkowane stawką preferencyjną W związku z powyższym świadczenie ich podlega opodatkowaniu wg 22% stawki.
2011
1
lut

Istota:
Określenie stawki opodatkowania w podatku od towarów i usług przy sprzedaży usług w zakresie osadzania i utrzymania terenów zielonych, ogrodów ozdobnych, parków i cmentarzy oraz w zakresie projektowania terenów zieleni.
Fragment:
Jednakże ustawodawca w przepisach przejściowych i końcowych zawartych w ww. ustawie w art.146 ust.1 pkt 1 postanowił, że w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3 % w odniesieniu do czynności, o których mowa w art.5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. W świetle powyższego usługa sklasyfikowana do grupowania PKWiU 01.41.12 jako wymieniona w poz. 64 załącznika nr 6, podlega w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 kwietnia 2008 r. stawką podatku VAT w wysokości 3 %. Ad.2. W odniesieniu do usług w zakresie projektowania terenów zieleni zaklasyfikowanych do symbolu PKWiU 74.20.52 informuję, iż wobec faktu, że ani powołana wyżej ustawa, ani wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze nie przewidują zwolnienia ww. usług od podatku, ani opodatkowania stawkami niższymi od podstawowej - usługi te jako usługi architektonicznego kształtowania krajobrazu stosownie do art. 41 ust.1 cyt. ustawy podlegają opodatkowaniu według stawki podstawowej w wysokości 22 %. Jednocześnie informuję, że obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania usługi ( towaru ) spoczywa na podatniku.
2011
1
lut

Istota:
Jaką stawką podatku od towarów i usług winno być opodatkowane świadczenie usług w zakresie projektowania budowlanego, kosztorysowania i nadzoru budowlanego oraz szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ?
Fragment:
(...) projektowanie budowlane, kosztorysowanie i nadzór budowlany na różnych obiektach budowlanych - PKWiU 74.20. Jego zdaniem szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zwolnione są od opodatkowania podatkiem od towarów i usług ze względu na to, że są to usługi w zakresie edukacji, natomiast projektowanie budowlane, kosztorysowanie i nadzór budowlany, bez względu na rodzaj obiektów budowlanych, z którymi usługi te są związane, opodatkowane są 22% stawką podatku. Stawka podatku od dostaw towarów i świadczenia usług na terytorium kraju wynosi 22%, z wyjątkiem dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w tej ustawie jako zwolnione od opodatkowania lub jako opodatkowane niższą stawką podatkową, o czym stanowi art. 41 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami).W art. 43 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy, zwalnia się od podatku od towarów i usług usługi wymienione w załączniku nr 4 do tej ustawy. W załączniku nr 4 pod pozycją 7 wymienione zostały usługi edukacyjne zaklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu PKWiU ex 80. Powyższe przepisy wskazują, że wykonywane przez podatnika szkolenia zakwalifikowane w grupowaniu PKWiU 80.42, zwolnione są z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
2011
1
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.