PT8/033/77/504/WCH/14/RD103207 | Interpretacja indywidualna

Lider/partner; prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu
PT8/033/77/504/WCH/14/RD103207interpretacja indywidualna
  1. gmina
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, wobec stwierdzenia nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 18 listopada 2013 r. nr IBPP3/443-958/13/JP wydanej, w imieniu Ministra Finansów, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dla Miasta, na wniosek z dnia 25 lipca 2013 r. (data wpływu 2 sierpnia 2013 r.) uzupełniony pismem z dnia 9 września 2013 r. (data wpływu 11 września 2013 r.) oraz pismem z dnia 14 października 2013 r. (data wpływu 15 października 2013 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu, zmienia ww. interpretację z urzędu stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w ww. wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 sierpnia 2013 r. wpłynął wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu pn. „...”. Wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego został uzupełniony pismem z dnia 9 września 2013 r. (data wpływu 11 września 2013 r.) oraz pismem z dnia 14 października 2013 r. (data wpływu 15 października 2013 r.) będący odpowiedzią na wezwania Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach do uzupełnienia wniosku.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny:

Miasto Z, dalej Wnioskodawca, będąc liderem projektu realizuje wspólnie z partnerami - X i Y - projekt pn. „...” (wniosek z dnia 13 marca 2013 r., Nr). Projekt jest współfinansowany środkami budżetu państwa ujętymi w części 34 – Rozwój regionalny, na finansowanie i współfinansowanie działań podejmowanych w ramach realizacji zadań Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna (POPT), w części dotyczącej projektów realizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z wyłączeniem środków na wynagrodzenia pracowników Ministerstwa, środków na wydatki związane z wdrożeniem, utrzymaniem oraz rozwojem infrastruktury i systemów teleinformatycznych Ministerstwa oraz na wydatki związane z obsługą logistyczno-administracyjną, gospodarowaniem mieniem i zarządzaniem nieruchomościami pozostającymi w trwałym zarządzie Ministerstwa. Projekt jest współfinansowany również środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, będącymi w dyspozycji Ministra Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji zadań Instytucji Zarządzającej POPT, Wnioskodawca dodatkowo informuje, że pozytywna decyzja komisji konkursowej powołanej dla potrzeb konkursu dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz zrzeszeń JST w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF) została przekazana w dniu 22 kwietnia 2013 r. pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej. W dniu 16 lipca 2013 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Wnioskodawcą. Przyznane na mocy ww. umowy środki dofinansowania zostaną wykorzystane przez Wnioskodawcę zgodnie z zapisami umowy.

W wyniku realizacji projektu zostanie wykonana dokumentacja identyfikująca i delimitująca obszar funkcjonalny, powstaną strategie rozwoju, programy operacyjne związane z rozwojem miast, analizy przestrzenne, analizy budynków komunalnych, wykonanie koncepcji i dokumentacji zagospodarowania wybranych obszarów, zarządzanie projektem oraz jego promocję, w trakcie projektu powstaną składniki majątkowe i niemajątkowe.

Wnioskodawca otrzyma dotację od Ministra w transzach. Wnioskodawca i jego partnerzy dokonywać będą płatności na podstawie dokumentów księgowych związanych z realizacją projektu. Następnie poprzez składanie okresowych sprawozdań Wnioskodawca od Ministerstwa, a Partnerzy od Wnioskodawcy będą ubiegać się o refundację poniesionych kosztów (na podstawie przekazywanych wraz z wnioskami o płatność kserokopii faktur VAT, poświadczających fakt poniesienia wydatków o określonej wysokości).

Zasady współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami w wszystkich ważnych sprawach związanych z projektem reguluje umowa partnerstwa, nr ewid. 683/2013, zawarta w dniu 5 czerwca 2013 r. dotycząca realizacji projektu pn. „...”. Poziom dofinansowania zadania wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych (koszty brutto). Wnioskodawca planuje złożyć pierwsze sprawozdanie okresowe do Ministra Rozwoju Regionalnego niezwłocznie po zrealizowaniu zakresu finansowo-rzeczowego wynikającego z kolejnej transzy dotacji w grudniu 2013 r. Realizacja projektu nie jest związana w żadnym zakresie z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ponieważ zaistniały wątpliwości podatkowe w tym zakresie co do prawidłowości naliczenia podatku VAT w tym projekcie to Wnioskodawca wniósł o przedstawienie interpretacji indywidualnej.

Wnioskodawca pismem z dnia 9 września 2013 r. uzupełnił opis stanu faktycznego, wskazując że dokonuje zakupu usług polegających na wyznaczeniu i opisie obszaru funkcjonalnego, wykonaniu strategii, wykonaniu programu rewitalizacji, wykonaniu projektów, przeprowadzeniu działań promocyjnych. Wnioskodawca doprecyzował, że faktury będą wystawiane w części zamówienia na Wnioskodawcę jako lidera, a w części na każdego z partnerów (X i Y).

Działania nie mają charakteru inwestycyjnego ale usługowy i w sensie dokumentacji koncepcyjno-projektowej są realizowane na majątku wszystkich gmin objętych projektem.

Po zrealizowaniu projektu nastąpi przekazanie w części jego efektów partnerom. Lider będzie przekazywał efekty projektu partnerom nieodpłatnie zgodnie z zaleceniami konkursu (Wnioskodawca nie wie, czy konieczna jest tutaj umowa darowizny, bo przekazywane będą w większości opracowania nie mające charakteru majątkowego, wyjątek dokumentacja projektowo-koncepcyjna) a przekazanie produktów projektu partnerom nastąpi w większości proporcjonalnie do ich wkładu (ale są też przedsięwzięcia wspólne w których zarówno lider i partnerzy otrzymują poprzez proporcjonalny wkład finansowy jedno wspólne opracowanie).

Wnioskodawca, jako lider projektu zgodnie z umową dotacji zawartą z Ministrem Rozwoju Regionalnego (MRR) refinansuje wydatki poniesione przez trzy gminy, kolejne transze z MRR są przekazywane na podstawie przyjęcia od lidera wniosku o płatność. Rozliczenia między liderem a partnerami zgodnie z zawartą umową partnerstwa między miastami oparte jest o wystawiane przez strony wnioski o płatność. Tym samym Wnioskodawca nie wystawia partnerom żadnych faktur.

Złożony wniosek dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych zarówno przez Wnioskodawcę, jak i X i Y. Zakupów udokumentowanych fakturami VAT dokonują ww. trzy miasta.

Ponadto, pismem z 14 października 2013 r. Wnioskodawca uzupełnił opis stanu faktycznego, wskazując że faktury będą wystawiane w części zamówienia na niego (lidera), a w części na każdego z partnerów (X i Y). Oznacza to, że faktury będą wystawiane na każdego z partnera projektów oddzielnie i indywidualnie czyli na fakturach dokumentujących zakupy dotyczące części projektu przypadające na poszczególnych współrealizatorów jako nabywcy indywidualnie wskazani będą poszczególni partnerzy (oddzielne faktury zakupu dla każdej ze stron realizującej projekt), ale również będą wystawiane faktury na lidera dokumentujące wspólne zakupy części projektu, wówczas nabywcą będzie lider dla wszystkich partnerów projektu. Po otrzymaniu takiej faktury Lider występuje z wnioskiem o płatność do partnerów (w przypadającej im części wkładu własnego dla danej części projektu na poziomie 10%) i realizuje tą płatność. Praktycznie przy działaniach wspólnych Lider dysponuje 90% wkładem z środków Unii Europejskiej i 10% wkładem własnym dla każdego zadania jedynie wniosek o płatności kierowany do partnerów dotyczy ich 10% wkładu własnego w działaniu wspólnym. Odstępstwem od tej reguły jest jedna z części zadania realizowana przez jednego z partnerów, który dokonał płatności w 100% wartości faktury i w tej sytuacji wystąpił do Lidera z 90% wnioskiem o płatność, celem refundacji poniesionych środków.

Wnioskodawca wskazał, że działania nie mają charakteru inwestycyjnego ale usługowy

i w sensie dokumentacji koncepcyjno-projektowej są realizowane na majątku wszystkich gmin objętych projektem. Oznacza to, że z punktu ustaw prawo zamówień publicznych wszystkie działania mają charakter usług jednakże działania koncepcyjno-projektowe zaliczono do składników majątkowych, które mają charakter inwestycyjny.

Wnioskodawca jako lider projektu, zgodnie z umową dotacji zawartą z Ministrem Rozwoju Regionalnego (MRR), refinansuje wydatki poniesione przez partnerów, kolejne transze z MRR są przekazywane na podstawie przyjęcia od lidera wniosku o płatność. Rozliczenia między liderem a partnerami, zgodnie z zawartą umową partnerstwa między miastami, oparte jest o wystawiane przez strony wnioski o płatność. Tym samym Wnioskodawca nie wystawia partnerom żadnych faktur. Na podstawie obecnej wiedzy Wnioskodawca wskazuje, że Miasto Z nie będzie wykonywało czynności opodatkowanych generujących po jego stronie podatek należny, ponieważ nie będzie dokonywać sprzedaży towarów i usług będących wynikiem projektu.

Wnioskodawca wskazał, że złożony wniosek dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych zarówno przez Miasto Z, jak i X i Y. Zakupów udokumentowanych fakturami VAT dokonują ww. trzy miasta.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu...

Powyższe pytanie Wnioskodawca zadał w związku z faktem, że zarówno on jak i partnerzy nie będą osiągali żadnych przychodów w wyniku realizacji przedmiotowego projektu (efekty zrealizowanego projektu będą ogólnie dostępne – Wnioskodawca nie będzie pobierał żadnych opłat za korzystanie) a także mając na uwadze powyżej zamieszczone informacje na temat zrealizowanego projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm) nie istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących prac i usług związanych z realizacją niniejszego projektu.

W dniu 18 listopada 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając, na podstawie przepisu § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w imieniu Ministra Finansów – wydał interpretację indywidualną, nr IBPP3/443-958/13/JP, w której uznał, iż w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest:

  • prawidłowe w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem towarów i usług związanych z realizacją projektu w części przypadającej na Wnioskodawcę,
  • prawidłowe w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur wystawionych dla partnerów projektu
  • nieprawidłowe w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem towarów i usług związanych z realizacją projektu w części przypadającej na partnerów projektu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w wydanej interpretacji indywidualnej przywołał przepisy: art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 2 i ust. 2a, art. 30 ust. 3, art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a, art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) których treść odniósł do stanu faktycznego, pytania i stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji.

Analizując treść wniosku oraz przytoczone powyżej przepisy prawa Dyrektor ww. Izby Skarbowej w pierwszej kolejności zwrócił uwagę na okoliczność, że faktury dokumentujące zakup towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu będą wystawiane w części zamówienia na lidera (Z), a w części na każdego z partnerów (X i Y). Z powyższego zatem wynika, że faktury będą wystawiane na każdego z partnera projektów oddzielnie i indywidualnie, czyli na fakturach dokumentujących zakupy dotyczące części projektu przypadające na poszczególnych współrealizatorów jako nabywcy indywidualnie wskazani będą poszczególni partnerzy (oddzielne faktury zakupu dla każdej ze stron realizującej projekt), jak również faktury będą wystawiane na lidera dokumentujące wspólne zakupy części projektu, wówczas nabywcą będzie lider dla wszystkich partnerów projektu.

W przedmiotowej sprawie rzeczywistym nabywcą części towarów i usług zakupionychw ramach realizacji projektu są partnerzy projektu – Gmina X i Gmina Y.

Mając na uwadze powyższe Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że skoro ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) towarów i usług, to podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców (partnerów). W sytuacji zatem, gdy Wnioskodawca nie dokonał nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, nie może być mowy o możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Wobec powyższego, Dyrektor ww. Izby Skarbowej stwierdził, że Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych na partnerów projektu – Gminę X i Gminę Y, bowiem Wnioskodawca nie jest nabywcą towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odnosząc się do kwestii odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych przez Wnioskodawcę towarów i usług

w związku z realizacją przedmiotowego projektu dokonał analizy dwóch odrębnych sytuacji prawnopodatkowych, które w jego ocenie, wystąpiły w obrębie jednego projektu i jednego przepisu prawa podatkowego, tj. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Odrębnego rozpatrzenia wymaga, w ocenie ww. Dyrektora Izby Skarbowej, możliwość odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu w części zadania, którego efekty nie zostaną przekazane partnerom projektu (tj. w części przypadającej na lidera), odrębnego zaś w części zadania którego efekty zostaną przekazane partnerom projektu (tj. w części przypadającej na partnerów).

W ocenie Organu upoważnionego do wydania interpretacji indywidualnej w odniesieniu do części zadania, którego efekty nie zostaną przekazane partnerom projektu (w części przypadającej na lidera), Wnioskodawca nie będzie prowadzić działalności opodatkowanej podatkiem VAT, której służyłyby zakupione przez niego towary i usługi w związku z realizacją zadania. Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych generujących po jego stronie podatek należny ponieważ nie będzie dokonywać sprzedaży towarów i usług będących wynikiem projektu a realizacja projektu nie jest związana w żadnym zakresie z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach konkludując stwierdził, iż z uwagi na fakt, iż nie dochodzi do spełnienia przesłanki z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkującej prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji ww. projektu, którego efekty nie zostaną przekazane partnerom projektu, nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Odnosząc się do zagadnienia związanego z zakupem przez Wnioskodawcę towarów i usług w ramach realizacji projektu w części zadania którego efekty zostaną przekazane partnerom projektu (tj. w części przypadającej na partnerów), Dyrektor ww. Izby Skarbowej doszedł do konkluzji, że Wnioskodawca działa tutaj w imieniu własnym lecz na rachunek innych podmiotów tj. gmin (partnerów). Organ upoważniony do wydania interpretacji indywidualnej mając na uwadze okoliczność, że partnerzy projektu z tytułu realizacji projektu zobowiązani są do świadczenia pieniężnego na rzecz Wnioskodawcy (lidera), to dochodzi do odpłatnego świadczenia usług przez Wnioskodawcę na rzecz partnerów projektu. Zatem zdaniem Dyrektora ww. Izby Skarbowej, w sytuacji gdy odbiorcą jest inny podmiot (partnerzy projektu) niż podmiot obciążony Wnioskodawca (lider) to wówczas Wnioskodawca zobowiązany jest przenieść na faktycznego odbiorcę (partnerów projektu) koszty zakupu towarów i usług. Wnioskodawca wskazał, iż działania nie mają charakteru inwestycyjnego ale usługowy i w sensie dokumentacji koncepcyjno–projektowej są realizowane na majątku wszystkich gmin objętych projektem, po zrealizowaniu projektu nastąpi przekazanie w części jego efektów partnerom. Przekazanie produktów projektu partnerom nastąpi w większości proporcjonalnie do ich wkładu (ale są też przedsięwzięcia wspólne w których zarówno lider i partnerzy otrzymują poprzez proporcjonalny wkład finansowy jedno wspólne opracowanie). Dyrektor ww. Izby Skarbowej podkreślił, że dla opodatkowania danej czynności nie jest istotnym czy wykonanie tej czynności prowadzi do powstania po stronie świadczącego zysku czy też straty. Opodatkowaniu bowiem podatkiem VAT podlega każde świadczenie, za które zostało wypłacone wynagrodzenie. Dyrektor ww. Izby Skarbowej wskazał, że nie ma żadnego znaczenia, czy wynagrodzenie pokrywa koszty świadczenia czynności poniesione przez podatnika, ewentualnie kreuje dla podatnika zysk. Także czynności wykonane „po kosztach” ich świadczenia, bądź poniżej tych koszów, są czynnościami odpłatnymi, o ile tylko pobrano za nie wynagrodzenie. W istocie okoliczność, czy transakcja została dokonana po cenie niższej, czy też wyższej od kosztu świadczenia, nie ma znaczenia dla zakwalifikowania transakcji jako „transakcji odpłatnej” w rozumieniu art. 5, bowiem to ostatnie pojęcie wymaga wyłącznie istnienia bezpośredniego związku między dostawą towarów lub świadczeniem usług, a świadczeniem wzajemnym rzeczywiście otrzymanym przez podatnika.

W związku z faktem, iż partnerzy projektu z tytułu realizacji projektu zobowiązani są do świadczenia pieniężnego na rzecz Wnioskodawcy (lidera), mamy tu do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług przez Wnioskodawcę na rzecz partnerów projektu. Ponieważ część projektu zrealizowana została w zamian za świadczenie pieniężne (wkład własny), nie można mówić w tym przypadku o nieodpłatnym świadczeniu usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

W ocenie Dyrektora ww. Izby Skarbowej nabycie w ramach przedmiotowego projektu towarów i usług przez Wnioskodawcę winno być zatem przedmiotem odsprzedaży towarów i usług dla partnerów projektu przy zastosowaniu tej samej stawki co stawka, według której towary i usługi zostały opodatkowane przez usługodawcę faktycznie świadczącego te usługi i dostawcę faktycznie dokonującego dostawy towarów. Wnioskodawca (lider) będzie występował w charakterze zarówno otrzymującego usługi i towary, jak i wyświadczającego usługi i dokonującego dostawy towarów (na rzecz partnerów projektu).

Dyrektor ww. Izby Skarbowej dodatkowo nadmienił, że zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawca powinien wystawić fakturę dla partnerów projektu i jednocześnie zobowiązany jest – jako świadczący usługi i dokonujący dostawy towarów - do odprowadzenia podatku należnego od tych transakcji.

Podsumowując swoje stanowisko Dyrektor ww. Izby Skarbowej wskazał, że z uwagi na fakt, że zakupione przez Wnioskodawcę usługi i towary w części przypadającej na partnerów projektu zostaną przez Wnioskodawcę wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych Wnioskodawca na mocy art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, związanych z realizacją projektu w części przypadającej na partnerów projektu.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 14e § 1 ustawy Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W wyniku przeprowadzonej analizy przedmiotowej sprawy stwierdzono, że interpretacja indywidualna z dnia 18 listopada 2013 r. nr IBPP3/443-958/13/JP wydana w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach jest nieprawidłowa.

Zdaniem Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wnioskuo wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu jest prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT).

Stosownie natomiast do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (lider), realizuje wspólnie z miastami – X i Y (partnerzy) projekt pn. „...”. W wyniku realizacji projektu zostanie wykonana dokumentacja identyfikująca i delimitująca obszar funkcjonalny, powstaną strategie rozwoju, programy operacyjne związane z rozwojem miast, analizy przestrzenne, analizy budynków komunalnych, wykonanie koncepcji i dokumentacji zagospodarowania wybranych obszarów, zarządzanie projektem oraz jego promocję, w trakcie projektu powstaną składniki majątkowe i niemajątkowe. Zasady współpracy pomiędzy liderem a partnerami we wszystkich ważnych sprawach związanych z projektem reguluje umowa partnerstwa. Działania nie mają charakteru inwestycyjnego ale usługowy i w sensie dokumentacji koncepcyjno-projektowej są realizowane na majątku wszystkich gmin objętych projektem. Oznacza to, że z punktu ustaw prawo zamówień publicznych wszystkie działania mają charakter usług jednakże działania koncepcyjno-projektowe zaliczono do składników majątkowych, które mają charakter inwestycyjny. Po zrealizowaniu projektu nastąpi przekazanie w części jego efektów partnerom. Lider będzie przekazywał efekty projektu partnerom. Przekazywane będą w większości opracowania nie mające charakteru majątkowego (wyjątek dokumentacja projektowo-koncepcyjna) a przekazanie produktów projektu partnerom nastąpi w większości proporcjonalnie do ich wkładu (ale są też przedsięwzięcia wspólne w których zarówno lideri partnerzy otrzymują poprzez proporcjonalny wkład finansowy jedno wspólne opracowanie). Wnioskodawca nie wystawia partnerom żadnych faktur. Faktury zakupu będą wystawiane w części zamówienia na Wnioskodawcę (lidera), a w części na każdego z partnerów (X i Y). Faktury będą wystawiane na każdego

z partnera projektów oddzielnie i indywidualnie czyli na fakturach dokumentujących zakupy dotyczące części projektu przypadające na poszczególnych współrealizatorów jako nabywcy indywidualnie wskazani będą poszczególni partnerzy (oddzielne faktury zakupu dla każdej ze stron realizującej projekt), ale również będą wystawiane faktury na lidera dokumentujące wspólne zakupy części projektu, wówczas nabywcą będzie lider dla wszystkich partnerów projektu. Realizacja projektu nie jest związana w żadnym zakresie z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy prawa oraz opis stanu faktycznego, w tym miejscu należy przywołać orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że opodatkowanie tym podatkiem zakłada realizację czynności przez strony, w ramach której ustala się cenę lub świadczenie. W wydawanych wyrokach Trybunał, który wielokrotnie zajmował się kwestią odpłatności świadczeń, stwierdził, że kiedy działalność polega wyłącznie na świadczeniu usług bez bezpośredniej zapłaty, nie ma podstawy wymiaru podatku i z tego względu usługi nie są opodatkowane (np. wyrok w sprawie C-16/93 R.J. Tolsma, pkt 12). Świadczenie usług tylko wtedy dokonywane jest „odpłatnie” w rozumieniu art. 2 pkt 1 szóstej dyrektywy (obecnie art. 2 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), jeżeli pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą istnieje stosunek prawny, w ramach którego dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych, a wynagrodzenie otrzymywane przez usługodawcę stanowi rzeczywisty ekwiwalent usługi świadczonej na rzecz usługobiorcy (np. wyroki w sprawach C-16/93, pkt 14, C-246/08 Komisja vs. Republika Finlandii, pkt 44). Istnienie odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 2 pkt 1 szóstej dyrektywy zakłada istnienie bezpośredniego związku pomiędzy wyświadczoną usługą a otrzymanym ekwiwalentem świadczenia (wyrok C-246/08). Należy wskazać, że ww. tezy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kontekście odpłatności (ceny) oraz wzajemności (ekwiwalentności) stosuje się odpowiednio, w drodze analogii, do odpłatnej dostawy towarów.

W ocenie Ministra Finansów działania podejmowane dla realizacji wspólnej inwestycji jaką jest zintegrowane podejście do wyznaczenia obszaru funkcjonalnego dla ww. miast przejawiające się między innymi wykonaniem dokumentacji obszaru funkcjonalnego, powstaniem strategii rozwoju, programu operacyjnego związanego z rozwojem miast dotyczącej strategii rozwoju obszaru objętego projektem jako całości (finansowanych z POPT 2007 – 2013) dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w ramach których jeden z partnerów zostaje wyznaczony na lidera projektu oraz partycypowania w kosztach projektu przez wszystkich partnerów poprzez przekazywanie liderowi odpowiednich środków finansowych, trudno doszukać się bezpośredniego związku pomiędzy przekazaniem (wydaniem) przez lidera efektów projektu gminom w nim uczestniczącym a kosztami, które te gminy ponoszą jako wkład w projekcie. Powstaje również wątpliwość co do istnienia relacji pomiędzy korzyściami, jakie nabędą poszczególni uczestnicy, a wniesionym przez każdą z gmin wkładem własnym do projektu.

W szczególności biorąc pod uwagę rodzaj wytworzonych w trakcie wspólnej inwestycji dóbr (np. dokumentacja koncepcyjno-projektowa, dokumentacja zagospodarowania obszarów) dotycząca zintegrowanej strategii rozwoju całego obszaru funkcjonalnego składającego się z kilku jednostek samorządowych, stwierdzić należy, że partycypacja partnerów projektu w kosztach jego realizacji nie może, co do zasady, stanowić świadczenia ekwiwalentnego do czynności przekazania partnerom prawa do korzystania z efektów opracowań, projektów itp. powstałych podczas realizacji projektu. Trudno zatem uznać, żeby wkład własny gmin do takich projektów stanowił wynagrodzenie pozostające w bezpośrednim związku z przekazaniem tym gminom prawa do korzystania z powstałych w trakcie realizacji inwestycji efektów projektu.

Oznacza to, że przekazanie przez Wnioskodawcę (lidera) efektów takiego rodzaju wspólnej inwestycji do korzystania przez poszczególnych partnerów projektu nie stanowi świadczenia usług ani dostawy towarów w zamian za wynagrodzenie.

Mając na uwadze powyższe oraz cyt. przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy (liderowi) nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do podatku naliczonego związanego z wydatkami na nabycie towarów i usług dotyczących realizacji przedmiotowego projektu. Wnioskodawca nie będzie bowiem prowadzić działalności opodatkowanej podatkiem VAT, której służyłyby zakupione towary i usługi w związku z realizacją zadania. Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych generujących po jego stronie podatek należny ponieważ nie będzie dokonywać sprzedaży towarów i usług będących wynikiem projektu, a realizacja projektu nie jest związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W świetle powyższego należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną z dnia 18 listopada 2013 r. nr IBPP3/443-958/13/JP, wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w momencie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza zmiana interpretacji indywidualnej skierowana jest wyłącznie do Wnioskodawcy i nie odnosi się do pozostałych partnerów projektu, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację zmieniającą interpretację indywidualną. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa (art. 47 i 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/443-958/13/JP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.