O113-KDIPT1-3.4012.757.2018.2.UNR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2018 r. (data wpływu 5 października 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 listopada 2018 r. (data wpływu 29 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „.....– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „....”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 28 listopada 2018 r. (data wpływu) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy oraz złożenia podpisu na wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
(ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku)

Zespół Szkół ubiega się o dofinansowanie projektu pn. „....” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia ustawicznego i zawodowego przez dostosowanie infrastruktury do potrzeb gospodarczych i społecznych w szkole. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez przebudowę i adaptację budynku gospodarczego na potrzeby dydaktyczne związane z przetwórstwem spożywczym metodami tradycyjnymi, co umożliwi uczniom kształcącym się w zawodach: technik rolnik, agrobiznesu, żywienia i usług gastronomicznych, zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności. Ponadto wyposażenie w nowoczesny sprzęt i urządzenia do kształcenia zawodowego tzn. zakup niezbędnego sprzętu i urządzeń zgodnie z katalogiem wyposażenia warsztatów szkolnych dla 190 zawodów MEN. „....” wykorzystywana będzie do celów statutowych szkoły. Działalnością statutową szkoły jest kształcenie i wychowanie zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe i w myśl art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług szkoła jako jednostka oświatowa korzysta ze zwolnienia przedmiotowego.

ZS jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podatek VAT odprowadza do Urzędu Skarbowego od sprzedaży usług związanych z pozastatutową działalnością szkoły (usługi wyżywienia i zakwaterowania w internacie uczestników obozów i zimowisk, wynajmu hali sportowej, wynajmu garaży lokatorom bloku mieszkalnego w którym mieszkają nauczyciele i pracownicy szkoły - czynsz za wynajem mieszkań zwolniony z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT). Ponadto zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy o VAT ZS obniża kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim nabywane towary wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych dotyczących działalności pozastatutowej.

W uzupełnieniu wniosku w odpowiedzi na pytanie Organu: „Do wykonywania jakich czynności są/będą wykorzystywane efekty projektu objętego zakresem wniosku, tj. czy do czynności:

  1. opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,
  2. zwolnionych od podatku od towarów i usług,
  3. niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?”,

Wnioskodawca wskazał, że Przebudowywany w ramach ww. projektu budynek zostanie zaadoptowany na potrzeby prowadzania zajęć praktycznych i warsztatowych, przez co poszerzy bazę lokalową i bazę dydaktyczną szkoły o pomieszczenia warsztatowe i dydaktyczne oraz maszyny i urządzenia z zakresu przetwórstwa spożywczego. Przewidziana zmiana sposobu użytkowania budynku (z gospodarczego na dydaktyczny) pozwoli na organizację w nim zajęć praktycznych i warsztatów dla młodzieży uczącej się w ZS - głównie w zakresie przydomowego przetwórstwa spożywczego, opartego na ekologicznych surowcach pozyskiwanych we własnym gospodarstwie. W ramach prowadzonych zajęć praktycznych i warsztatów, takie produkty rolne jak zboża, mięso, mleko, warzywa i owoce wyprodukowane w szkolnej pracowni przetwarzane będą metodami tradycyjnymi, możliwymi do zastosowania we własnych gospodarstwach uczniów. Celem efektywnego kształcenia, z wykorzystaniem nowatorskich technik w rolnictwie, będzie podnoszenie kwalifikacji i kompetencji również nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Realizowana inwestycja nie będzie przeznaczona na cele gospodarcze czy komercyjne. Po zakończeniu realizacji produkty projektu – zmodernizowany budynek wraz z jego wyposażeniem będą służyły ZS na cele związane z jego działalnością edukacyjną.

Wszystkie faktury dokumentujące ponoszone wydatki w związku z realizacją projektu pn. „...” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, wystawiane będą na: Zespół Szkół.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Zespół Szkół realizując projekt pn. „....” posiada prawo do odzyskania podatku od towarów i usług VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności oraz zgodnie z postanowieniami art. 86 ust. 1 ww. ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a zwalnia się z podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania.

Jak wynika z powyższych przepisów prawa Szkoła realizując projekt pn. „....” nie posiada prawa do odzyskania podatku od towarów i usług VAT. Brak możliwości odzyskania podatku VAT wynika z faktu, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Realizowany projekt pn. „....” będzie wykorzystywany do działań statutowych szkoły w zakresie kształcenia i wychowania.

ZS jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe w myśl art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT korzysta ze zwolnienia przedmiotowego. Dlatego też z powodu braku możliwości prawnych szkoła nie będzie posiadała prawa do odzyskania podatku VAT, w związku z tym stanie się on kosztem kwalifikowalnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie projektu pn. „.....” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia ustawicznego i zawodowego przez dostosowanie infrastruktury do potrzeb gospodarczych i społecznych w szkole. Przebudowywany w ramach ww. projektu budynek zostanie zaadoptowany na potrzeby prowadzania zajęć praktycznych i warsztatowych, przez co poszerzy bazę lokalową i bazę dydaktyczną szkoły o pomieszczenia warsztatowe i dydaktyczne oraz maszyny i urządzenia z zakresu przetwórstwa spożywczego. Przewidziana zmiana sposobu użytkowania budynku (z gospodarczego na dydaktyczny) pozwoli na organizację w nim zajęć praktycznych i warsztatów dla młodzieży uczącej się w ZS - głównie w zakresie przydomowego przetwórstwa spożywczego, opartego na ekologicznych surowcach pozyskiwanych we własnym gospodarstwie. „....” wykorzystywana będzie do celów statutowych szkoły. Działalnością statutową szkoły jest kształcenie i wychowanie zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe i w myśl art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług szkoła jako jednostka oświatowa korzysta ze zwolnienia przedmiotowego. Realizowana inwestycja nie będzie przeznaczona na cele gospodarcze czy komercyjne. Po zakończeniu realizacji produkty projektu – zmodernizowany budynek wraz z jego wyposażeniem będą służyły ZS na cele związane z jego działalnością edukacyjną. Wszystkie faktury dokumentujące ponoszone wydatki w związku z realizacją ww. projektu wystawiane będą na Wnioskodawcę.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – efekty projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonania czynności opodatkowanych. Wobec powyższego, Zainteresowany nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu. Tym samym, Wnioskodawcy z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tego warunku, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „....”, ponieważ efekty projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Tut. Organ zauważa, że publikator ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wskazany we wniosku przez Wnioskodawcę, tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn., jest nieaktualny. Obecnie tekst jednolity ww. ustawy opublikowany został w Dz. U. z 2018 r. poz. 2174.

Pojęcie "kosztu kwalifikowalnego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.