ITPP3/4512-89/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Praw do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP3/4512-89/15/BJinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. odzyskanie
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „XXXX.” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r., Nr 79, poz. 855 z pózn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 874 z pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013 r., poz. 173 z pózn. zm.). Organizacja jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych. Nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. W ramach swojej działalności uczestniczy w promocji regionu ... podczas Festiwalu Regionów, Festiwalu ..., Powiatowych Dożynek oraz na Dniach XXX. Celem operacji jest umożliwienie turystom oraz mieszkańcom Powiatu X poznawania walorów turystycznych ... oraz pogłębianie regionalnej świadomości historycznej i kulturowej poprzez:

- budowę portalu turystycznego, kompleksowej informacji turystycznej; wydanie „paki” turystycznej, organizację Konferencji Turystycznej.

W celu przybliżenia potencjalnym turystom (pasjonatom historii i natury, turystom preferującym turystykę aktywną) walory Powiatu X oraz wspomóc lokalną społeczność w rozwoju turystyki, rękodzielnictwa, produktów regionalnych i agroturystyki Organizacja chce stworzyć profesjonalny i kompleksowy portal turystyczny XXX. Portal będzie miał na celu zebranie oferty turystycznej z całego obszaru Powiatu X. Projekt ma na celu zjednoczenie podmiotów branży turystycznej, zarówno na etapie realizacji projektu jaki po jego zakończeniu. Konferencja Powiatu X będzie elementem podsumowującym i promującym projekt, jego cele.

Zamierzeniem Wnioskodawcy jest stworzenie interaktywnego portalu XXX. Portal, ma być wizytówką XXXX, w obszarze szeroko pojętej turystyki - zabytków, obiektów przyrodniczych i poszczególnych osób zajmujących się turystyką. Portal, poza tradycyjna szatą i funkcją informacyjną będzie miał wiele opcji, uatrakcyjniając wirtualną wędrówkę po XXXX Wymienione działania są spójne z przedmiotowym działaniem Organizacji, która nie otrzyma z tytułu realizacji projektu żadnych profitów, nie będzie prowadzona sprzedaż podczas całości trwania realizacji projektu. Projekt jest w trakcie realizacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Organizacja ma prawo do odzyskania podatku VAT naliczonego związanego z wyżej wymienionym zakupem w ramach realizacji ww. zadania w ramach osi Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” ...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja ww. projektu nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną i dlatego też Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego, określonego na fakturach zakupu materiałów i usług z tytułu poniesionych kosztów związanych z tym zadaniem. Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) Dokonane zakupy nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną. Pozyskane w ramach pomocy środki nie będą środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której była mowa w § 8 ust. 3, 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2013 r. poz. 247), które obowiązywało w okresie od 6 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu naliczonego jednostce dokonującej nabycia towarów i usług (Dz. U. 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawa Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.