ITPP3/4512-89/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Praw do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „XXXX.” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r., Nr 79, poz. 855 z pózn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 874 z pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013 r., poz. 173 z pózn. zm.). Organizacja jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych. Nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. W ramach swojej działalności uczestniczy w promocji regionu ... podczas Festiwalu Regionów, Festiwalu ..., Powiatowych Dożynek oraz na Dniach XXX. Celem operacji jest umożliwienie turystom oraz mieszkańcom Powiatu X poznawania walorów turystycznych ... oraz pogłębianie regionalnej świadomości historycznej i kulturowej poprzez:

- budowę portalu turystycznego, kompleksowej informacji turystycznej; wydanie „paki” turystycznej, organizację Konferencji Turystycznej.

W celu przybliżenia potencjalnym turystom (pasjonatom historii i natury, turystom preferującym turystykę aktywną) walory Powiatu X oraz wspomóc lokalną społeczność w rozwoju turystyki, rękodzielnictwa, produktów regionalnych i agroturystyki Organizacja chce stworzyć profesjonalny i kompleksowy portal turystyczny XXX. Portal będzie miał na celu zebranie oferty turystycznej z całego obszaru Powiatu X. Projekt ma na celu zjednoczenie podmiotów branży turystycznej, zarówno na etapie realizacji projektu jaki po jego zakończeniu. Konferencja Powiatu X będzie elementem podsumowującym i promującym projekt, jego cele.

Zamierzeniem Wnioskodawcy jest stworzenie interaktywnego portalu XXX. Portal, ma być wizytówką XXXX, w obszarze szeroko pojętej turystyki - zabytków, obiektów przyrodniczych i poszczególnych osób zajmujących się turystyką. Portal, poza tradycyjna szatą i funkcją informacyjną będzie miał wiele opcji, uatrakcyjniając wirtualną wędrówkę po XXXX Wymienione działania są spójne z przedmiotowym działaniem Organizacji, która nie otrzyma z tytułu realizacji projektu żadnych profitów, nie będzie prowadzona sprzedaż podczas całości trwania realizacji projektu. Projekt jest w trakcie realizacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Organizacja ma prawo do odzyskania podatku VAT naliczonego związanego z wyżej wymienionym zakupem w ramach realizacji ww. zadania w ramach osi Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” ...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja ww. projektu nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną i dlatego też Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego, określonego na fakturach zakupu materiałów i usług z tytułu poniesionych kosztów związanych z tym zadaniem. Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) Dokonane zakupy nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną. Pozyskane w ramach pomocy środki nie będą środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której była mowa w § 8 ust. 3, 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2013 r. poz. 247), które obowiązywało w okresie od 6 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu naliczonego jednostce dokonującej nabycia towarów i usług (Dz. U. 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawa Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.