ITPP3/4512-548/15/MZ | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu, gdyż towary i usługi nabyte przez Wnioskodawcę w trakcie realizacji projektu nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.
ITPP3/4512-548/15/MZinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2015 r. (data wpływu 12 października 2015 r.), uzupełniony w piśmie z dnia 6 listopada 2015 r. (data wpływu 17 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn. „T.” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 17 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn. „T.”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną działającą w oparciu o ustawę z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507) oraz Statut przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa z dnia 25 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa uchwałą z dnia 19 listopada 2013 r. zatwierdził Regulamin Organizacyjny Ośrodka i Strukturę Organizacyjną.

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 2 b ww. ustawy, podstawowym zadaniem Ośrodka jest prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Zadanie to jest realizowane poprzez działania doradcze, szkoleniowe, informacyjne, wydawnicze i promocyjne.

Na podstawie art. 11 ust. 1 powyższej ustawy, Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach środków pochodzących z:

  1. dotacji budżetowych;
  2. przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
  3. przychodów z innych źródeł, w szczególności z tytułu darowizn, zapisów, spadków, środków finansowych pochodzenia zagranicznego oraz odsetek od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Beneficjentem projektu „T.” jest Samorząd Województwa. Termomodernizacja obejmuje wykonanie dociepleń ścian zewnętrznych, dociepleń dachów i stropodachów, wymianę okien, modernizacje instalacji grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz systemu wentylacji i klimatyzacji, a także likwidację nisko sprawnych źródeł energii.

Projekt realizowany będzie na terenie województwa, w zasobach będących własnością Wnioskodawcy. Inwestycja modernizacyjna zostanie rozpoczęta w 2015 r. i będzie kontynuowana w latach 2016-2019. Na zasoby te składa się 5 budynków, stanowiących własność Ośrodka ..., podlegających Zarządowi Województwa. W Studium Wykonalności powierzchnie całkowite budynków zostały pomniejszone o powierzchnie przeznaczone pod działalność gospodarczą (odpłatna działalność doradcza i szkoleniowa, wynajem powierzchni), w celu ustalenia jaka powierzchnia budynków i proporcjonalnych do nich wydatków będzie stanowić koszt kwalifikowalny projektu. Powierzchnie budynków objęte termomodernizacją, których wydatki będą uznane za kwalifikowalne, dotyczą powierzchni, na których prowadzona jest działalność nieodpłatna statutowa.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 w zakresie poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne.

Ośrodek ... jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Projekt będzie wdrażany przez Beneficjenta końcowego czyli Ośrodek ... . Dokumenty księgowe (faktury, rachunki, umowy) będą wystawiane na Ośrodek i przedstawione do refundacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Ośrodek ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu pn. „T.” dotyczących powierzchni, na których jest prowadzona działalność nieodpłatna statutowa...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje jemu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur od nabywanych towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „T.” dotyczących powierzchni, na których jest prowadzona działalność nieodpłatna statutowa. Podatek naliczony od nabywanych towarów i usług związany z realizacją projektu w zakresie przeprowadzenia termomodernizacji budynków będących własnością Wnioskodawcy nie podlega odliczeniu zgodnie z zasadą zawartą w art. 86 ust 1 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W tym przypadku brak jest spełnienia tego warunku, ponieważ usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Budynki objęte termomodernizacją, których wydatki będą uznane za kwalifikowalne, dotyczą powierzchni, na których prowadzona jest działalność nieodpłatna statutowa. Zatem towary i usługi nabywane w ramach projektu w związku z przeprowadzeniem termomodernizacji nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi.

W związku z tym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu dotyczących powierzchni, na których jest prowadzona działalność nieodpłatna statutowa. Dlatego też podatek VAT należy uznać za koszt kwalifikowalny projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a powołanego artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Biorąc pod uwagę zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż jak wskazano we wniosku towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej podatkiem0 od towarów i usług. W konsekwencji Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji tego projektu.

Końcowo wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

brak prawa do odliczenia
IBPP3/4512-351/15/UH | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP3/4512-384/15/UH | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.