ITPP3/4512-514/15/MZ | Interpretacja indywidualna

Z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Uczelnia nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu.
ITPP3/4512-514/15/MZinterpretacja indywidualna
  1. odzyskanie podatku
  2. projekt
  3. uczelnie
  4. zwolnienia podmiotowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2015 r. (data wpływu 28 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Uczelnia jest niepubliczną placówką, wpisaną do rejestru uczelni wyższych, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Jest podatnikiem VAT zwolnionym, w związku z wykonywaniem czynności zwolnionych wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 26b ustawy o podatku od towarów i usług oraz pozostałych czynności w wysokości poniżej kwot określonych w art. 113 ust. 1 pkt 1 w roku podatkowym. Uczelnia nie odlicza podatku VAT naliczonego przy dokonywanych zakupach, zarówno dla potrzeb zużycia bezpośredniego, jak i zakupów, czy budowy środków trwałych. Prawo do odliczenia podatku naliczonego nie występowało zarówno w okresie realizacji projektu, tj. w latach 2008-2010, jak też w okresie późniejszym, tj. w latach 2011-2015. W całym okresie 2008-2014 uczelnia nie stała się płatnikiem podatku VAT, z uwagi na wykonywanie w przeważającej części czynności zwolnionych z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. l pkt 26b, a pozostałe czynności nie przekroczyły w poszczególnych latach limitu określonego w art. 113 ust. l ustawy o VAT.

Dla realizacji celów statutowych, jakimi jest edukacja na poziomie szkolnictwa wyższego, uczelnia pozyskuje środki z programów Unii Europejskiej na lata 2007-2013, przede wszystkim Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Kapitał Ludzki. Od zakupów dokonywanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej nie jest odliczany VAT naliczony.

Uczelnia zrealizowała w latach 2009-2010 projekt pod nazwą: „...”.

W jego wyniku zakupiono 4 łodzie żaglowe przystosowane do osób niepełnosprawnych oraz motorówkę asekuracyjną z wyposażeniem i przyczepą podłodziową, które służą studentom oraz wykładowcom podczas procesu kształcenia, poszerzaniu wiedzy, jak również jest narzędziem do rozwoju sportowego i naukowego w szczególności dla osób z dysfunkcjami. Korzystanie z tych zasobów w uczelni jest bezpłatne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Uczelnia miała możliwość odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją ww. projektu współfinansowanego przez Unię Europejską na lata 2007-2013, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny)...

Zdaniem Wnioskodawcy, Uczelnia nie może odliczać podatku naliczonego od zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją ww. inwestycji. Projekt ten służy realizacji celów statutowych uczelni, jakimi jest szeroko rozumiana edukacja zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.). Uczelnia uzyskuje przychody z opłat za naukę, zwolnionych w podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26b, opłat za zakwaterowanie w domu studenckim, zwolnionych w podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 30b ustawy. Inne przychody w każdym z lat 2009-2015 nie przekroczyły w roku podatkowym limitu dla zwolnienia określonego w art. 113 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dlatego też na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 1 uczelnia nie może odliczać podatku naliczonego, ponieważ nie służy on czynnościom opodatkowanym (tylko zwolnionym). Zakupy dokonywane w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013) pn: „P.” służyły wykonywaniu czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług na podst. art. 43 ust. 1 pkt 26b, art. 43 ust. l pkt 30b i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, obejmujący świadczenie usług edukacyjnych, dlatego też VAT naliczony nie może być odliczany, ani w żaden sposób odzyskany w latach 2009-2015.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm., zwaną dalej ustawą), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl ust. 2 pkt 1 lit. a przywołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Powyższy przepis do dnia 31 grudnia 2013 r. miał brzmienie:

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Powyższy przepis do dnia 31 grudnia 2013 r. miał brzmienie:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z treści art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy przywołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Powyższe kwestie zostały uregulowane w analogiczny sposób w rozporządzeniach Ministra Finansów:

  1. z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224 poz. 1799, z późn. zm.),
  2. z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649, z późn. zm.),
  3. z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.).

Z treści złożonego wniosku wynika, że Uczelnia, jako podatnik VAT zwolniony, realizuje projekt mający na celu podniesienie poziomu integracji osób pełno i niepełnosprawnych, poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia w celu prowadzenia zunifikowanych zajęć z żeglarstwa. W ramach projektu zakupiono wyposażenie żeglarskie, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, do prowadzenia zajęć, które służy studentom oraz wykładowcom podczas procesu kształcenia, poszerzaniu wiedzy, jak również jest narzędziem do rozwoju badawczego i naukowego. W związku z realizacją projektu Uczelnia ubiega się o dofinansowanie poniesionych wydatków ze środków Unii Europejskiej. Korzystanie z wyposażenia żeglarskiego jest nieodpłatne. Zakupy dokonywane w ramach projektu służą wykonywaniu czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług, obejmujących świadczenie usług edukacyjnych.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Uczelnia nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Wnioskodawcy nie przysługuje także prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż dofinansowanie, o które się ubiega, nie stanowi środków, o których mowa w powołanych rozporządzeniach.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.