ITPP3/4512-51/15/AT | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia VAT w związku z realizacją projektu.
ITPP3/4512-51/15/ATinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2015 r. (data wpływu 13 lutego 2015 r.), uzupełnionym w dniu 17 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „R.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 23 marca 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „R.”.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest czynnym „płatnikiem” podatku od towarów i usług i realizuje projekt pod tytułem: „R.”.

Zakres rzeczowy projektu:

Projekt polega na: zagospodarowaniu placu publicznego przed ... w ... w obrębie ulic ...; udostępnieniu dolnego poziomu tarasu hełmu wieńczącego wieżę ... jako punktu widokowego; wykonaniu prac konserwatorsko-remontowych zewnętrznych elewacji wieży ....

Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy dostępności terenów turystycznych i rekreacyjno-sportowych, co przełoży się na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej ....

Zakres robót przedmiotowej inwestycji obejmuje:

 • w odniesieniu do placu publicznego: wykonanie nawierzchni placu (dokończenie już wykonanego fragmentu), przyłączy (wody, kanalizacji sanitarnej), fontanny posadzkowej, forum rekreacyjno-edukacyjnego, tablicy interaktywnej podłączonej do ..., monitoringu – umieszczonego na wieży ... przy wykorzystaniu nowej instalacji teleinformatycznej (światłowód) włączonej do ...;
 • w odniesieniu do punktu widokowego: wykonanie napraw schodów betonowych i stalowych wieży, oczyszczenie cegieł i spoin ścian wewnętrznych wieży, naprawa tynków i malowanie ścian wewnętrznych wieży, wykonanie balustrad i pochwytów uzupełniających, wykonanie zabezpieczeń ochronnych istniejących urządzeń i schodów, wykonanie oświetlenia podstawowego i awaryjnego, remont instalacji odwadniającej zadaszenie wieży, montaż czterech lunet i tablic informacyjnych na tarasie widokowym;
 • w odniesieniu do prac konserwatorsko-remontowych wieży: wykonanie badań i ekspertyz elewacji wieży, wzmocnienie strukturalne elewacji wieży, wypełnienie szczelin w obrębie ścian, usunięcie wtórnych, wadliwych napraw, oczyszczenie cegieł i spoin, usunięcie zwietrzałej zaprawy ze spoin, dezynfekcja murów, uzupełnienie ubytków cegieł, konserwacja tynków, konserwacja elementów kamiennych (cokół, gzymsy), uzupełnienie spoin, hydrofobizacja powierzchni poziomych, konserwacja elementów metalowych, wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przeprowadzonych prac.

Cel i efekty realizacji projektu:

Głównym celem sformułowanym dla projektu pn. „R.” jest zwiększenie atrakcyjności przestrzennej i estetycznej Starego Miasta w ... oraz aktywizacja tej przestrzeni miejskiej i jej jakościowa zmiana. Realizacja celu przyczyni się do ochrony, zachowania i efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym oraz zwiększenia roli kultury i dziedzictwa kulturowego w rozwoju społeczno-gospodarczym ....

Cel główny realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:

 • poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej, uzyskanie ładu przestrzennego i estetyki tego obszaru;
 • urozmaicenie oferty spędzania wolnego czasu;
 • aktywizacja społeczeństwa poprzez jego zaangażowanie w proces rewitalizacji placu ... i ...;
 • wzrost zadowolenia mieszkańców z miejsca zamieszkania;
 • stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań i organizacji ciekawych wydarzeń kulturalnych;
 • przyciągnięcie większej liczby turystów dzięki poprawie estetyki oraz budowie wygodnej infrastruktury służącej wypoczynkowi.

Zrealizowanie wyżej przedstawionych celów projektu będzie stanowiło narzędzie umożliwiające realizację celów Lokalnego Programu ... na lata 2007-2013, w szczególności szybkie tempo rozwoju społeczno-gospodarczego ..., wpłynie także na zwiększenie spójności społecznej oraz przewagi konkurencyjnej miasta. Gmina, jako beneficjent, nie będzie świadczyła żadnych odpłatnych usług w ramach projektu.

Zarządzanie.

Właścicielem projektu po zakończeniu jego realizacji będzie:

 • w części dotyczącej rewitalizacji placu ... – Beneficjent Gmina Miasto ... poprzez odpowiednie komórki;
 • w części dotyczącej rewitalizacji wieży ... – Parafia Rzymskokatolicka ... w ....

W zakresie projektu dotyczącym rewitalizacji placu katedralnego Beneficjent będzie ponosił koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją. Natomiast w zakresie dotyczącym rewitalizacji katedry za finansowanie będzie odpowiadała parafia.

Trwałość projektu zostanie zachowana przez okres 5 lat od dnia zakończenia finansowej realizacji projektu.

Gmina Miasta ..., jako „płatnik” podatku od towarów i usług, nie będzie świadczyła w zakresie danego projektu żadnych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Gmina nie będzie też dokonywała sprzedaży biletów wstępu na punkt widokowy znajdujący się na wieży ....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, możliwe będzie odzyskanie podatku naliczonego przez beneficjenta...

Wnioskodawca uważa, że jako beneficjent dofinansowania projektu „Rewitalizacja wieży ... w ... oraz terenu pomiędzy ... a ulicami: ...” nie będzie miał możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z jego realizacją.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, że przy założeniu, że dokonane zakupy nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych (na co wskazuje treść wniosku), w świetle powołanego art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało także prawo do otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki otrzymane na jego realizację nie są środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-173/15-2/RG | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP1/4512-86/15/JP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.