ITPP3/4512-50/16-3/MZ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektów.
ITPP3/4512-50/16-3/MZinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. odzyskanie
 3. projekt
 4. przekazanie nieodpłatne
 5. zakład budżetowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2016 r. (data wpływu 27 stycznia 2016 r.), uzupełnionym w dniu 15 lutego 2016 r. (data wpływu 16 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 16 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina Miasto C. zakończyła realizację następujących zadań inwestycyjnych pn.:

 • R...”.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Podstawowym celem przedsięwzięcia była przebudowa i modernizacja istniejącego układu dróg oraz infrastruktury technicznej z nimi związanej w strefie śródmiejskiej C. w części zlokalizowanej przy Jeziorze. Zmodernizowano istniejące drogi, chodniki, parkingi i schody w ww. części terenu. Przeprowadzono modernizację kanalizacji ścieków opadowych nawierzchni ww. terenu do zaprojektowanego odrębnie układu odprowadzania tych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, z odpowiednim uwzględnieniem spływów wód opadowych z połaci dachowych sąsiadujących budynków oraz obok położonych terenów zielonych. Umocniono części brzegu Jeziora (częściowa rozbiórka istniejącego nabrzeża i budowa nowego), zmodernizowano oświetlenie i wykonano nawierzchnię pod lokalizację skateparku.

 • B....”.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1. Rozwój infrastruktury drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

W ramach przedmiotowej inwestycji zmodernizowano pas drogowy ulicy T. o długości 230 mb, wymieniono nawierzchnię chodników z kostki betonowej typu Pol-bruk na nawierzchnię z klinkieru drogowego oraz nawierzchnie jezdni z masy mineralno-bitumicznej na nawierzchnie z kostki kamiennej o łącznej powierzchni 2569 m2. Pobudowano również kanalizację deszczową oraz wymieniono oświetlenie uliczne. Dotychczasowe słupy betonowe, zastąpione zostały stylowymi lampami, wpisującymi się w zabytkowy charakter tej części miasta.

W wyniku wdrożenia przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpiła poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta. Modernizacja ulicy T. wpłynęła również na podniesienie wartości estetycznej śródmiejskiej części C.

 • P....”.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1. Rozwój Infrastruktury edukacyjnej Osi Priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013.

Gimnazjum Nr ... wzbogaciło się o nowocześnie wyposażone pracownie fizyczną i chemiczną oraz mini laboratorium. W ramach niniejszego projektu pracownia fizyczna wyposażona w stół demonstracyjny wraz z dostawką, przystosowany do prowadzenia pokazów z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, 15 nowych ławek szkolnych, 30 krzeseł uczniowskich oraz szafy służące do przechowywania sprzętu laboratoryjnego. Zakupione zostały pomoce dydaktyczne takie jak Wahadło Newtona, Młynek Crooksa, czy przyrząd do pokazu prawa Pascala. Pracownia wzbogaciła się też o laptopa wraz z rzutnikiem multimedialnym oraz dwie białe tablice.

Do pracowni chemicznej natomiast zakupione zostało dygestorium, dzięki któremu możliwe będzie bezpieczne przeprowadzanie doświadczeń chemicznych. Pracownia wzbogaciła się również o laptopa wraz z projektorem oraz białą tablicę tryptyk. W celu bezpiecznego przechowywania niebezpiecznych chemikaliów zakupione zostały dwie metalowe szafy, z których jedna wyposażona w wentylator przeznaczona jest do odczynników, zaś druga do szkła laboratoryjnego.

Ostatnim etapem przedmiotowego zadania było przygotowanie mini laboratorium służącego do przeprowadzania doświadczeń i ćwiczeń przez uczniów. W jego wnętrzu znajduje się osiem stanowisk pozwalających pracować jednocześnie szesnaściorgu uczniom. Każde stanowisko składa się ze stolika laboratoryjnego, zlewu, nadstawki oraz dwóch krzeseł. Uzupełnieniem tego wyposażenia są zestawy szkła laboratoryjnego w ilości ośmiu sztuk oraz cztery zestawy odczynników. W ramach projektu zakupiono także liczny inny aniżeli wymieniony powyżej sprzęt laboratoryjny, m.in. lampkę spirytusową, statywy uniwersalne, deski do suszenia szkła laboratoryjnego, czy rozdzielacz cylindryczny.

Głównym celem projektu, polegającego na wyposażeniu pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum Nr ... w C., było podniesienie stanu i jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie miasta. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na poprawę jakości kształcenia, a tym samym poprzez rozwój zainteresowań uczniów i możliwość ich realizacji wzrośnie poziom wykształcenia mieszkańców C. Dzięki realizacji projektu gimnazjaliści będą mogli rozwijać własne pasje i zainteresowania, co w przyszłości może mieć pozytywny wpływ na wybieranie przez absolwentów gimnazjum w kolejnych etapach kształcenia kierunków ścisłych.

 • B....”.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. W następstwie realizacji zadania w bezpośrednim sąsiedztwie Bulwaru, przy ulicy S., udostępniony został parking dla samochodów osobowych posiadający 34 miejsca parkingowe, w tym dwa przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Ponadto przeprowadzono kompleksową modernizację toalety publicznej funkcjonującej przy ulicy Ł. Przebudowa obiektu pozwoliła na zmianę układu pomieszczeń oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek został dostosowany do obowiązujących wymogów technicznych, a jego wizerunek całkowicie odnowiono, uwzględniając estetykę otoczenia. Dzięki realizacji zadania standard i komfort wypoczynku w strefie przyjeziornej, w tym na pobliskiej plaży miejskiej, znacznie się poprawił. Ostatnią część przedsięwzięcia stanowiło kompleksowe zagospodarowanie terenów zielonych w bezpośrednim sąsiedztwie Bulwaru. Zakres projektu obejmował m.in. dokonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz rekultywację trawników.

 • B....”.

Zakres inwestycji obejmował wybudowanie Deptaka w formie pomostu na palach stalowych, montaż slipu do wodowania niewielkich jednostek pływających oraz utworzenie Punktu Informacji Turystycznej. Pomost o łącznej długości 360 m połączył Bulwar z alejką spacerową biegnącą po przeciwległej stronie Jeziora. Konstrukcja stalowa obiektu posadowiona jest na 143 palach o długości od 10 do 20 m. Pokład wykonany został z desek pomostowych z tworzywa sztucznego, natomiast balustrady z drewna zaimpregnowanego ciśnieniowo. Wzdłuż pomostu znajdują się trzy kładki do cumowania jednostek pływających oraz dwa łukowe mosty trójprzęsłowe umożliwiające przepływanie łódkom i kajakom w stronę zachodniego brzegu jeziora. Całość oświetlają 34 lampy oświetleniowe.

Drugą część projektu stanowiło zamontowanie slipu do wodowania niewielkich jednostek pływających, który zlokalizowany został w bezpośrednim sąsiedztwie pomostu spacerowego i siedziby Klubu Sportowo-Turystycznego. Dojazd do obiektu możliwy jest od strony ulicy W.

Ostatni etap realizowanego zadania dotyczył adaptacji pomieszczeń byłej świetlicy miejskiej zlokalizowanych w budynku przy ul. T. na potrzeby funkcjonowania Punktu Informacji Turystycznej. Projekt obejmował zarówno przeprowadzenie prac modernizacyjnych, związanych z wyodrębnieniem odpowiedniego pomieszczenia, jak również zakup niezbędnego wyposażenia. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi stworzenie jednolitego systemu informacji na temat atrakcji turystycznych C. i jej okolic oraz usług około turystycznych, w tym bazy noclegowej i gastronomicznej.

Przedmiotowy projekt zrealizowany został przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Odnośnie wszystkich ww. projektów, Wnioskodawca zaznaczył, że Miasto jako czynny podatnik podatku od towarów i usług nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w ramach zrealizowanych inwestycji, gdyż czynnościami opodatkowanymi, które wykonuje w ramach prowadzonej działalności są: wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawa gruntów, sprzedaż mienia komunalnego oraz zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi.

Wymienione wyżej opodatkowane czynności nie mają związku z zakończonymi inwestycjami, a ponadto w ramach przedmiotowych inwestycji Miasto nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego na podstawie zasad określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Miasto C. uznało, że pozyskane na realizację ww. projektów środki nie są środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 5 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia. Z tytułu zrealizowanych projektów Miasto nie będzie uzyskiwać przychodów, a także zawierać w związku z tą inwestycją umów cywilnoprawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Miasto ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług od ww. projektów, jeśli brak jest czynności opodatkowanych i nie był zaliczany podatek naliczony wynikający z nakładów ponoszonych na inwestycję do kosztów uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, powołując się na art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Miasto nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług od ww. projektów, bowiem nie wykonywało i wykonywać nie będzie czynności opodatkowanych w związku z przedmiotowymi inwestycjami i nie zaliczyło podatku naliczonego, wynikającego z nakładów ponoszonych na inwestycje do kosztów uzyskania przychodów. Podatek naliczany jest jedynie od wieczystego użytkowania gruntu i sprzedaży mienia komunalnego. W ramach zrealizowanych projektów Miasto nie będzie podpisywać umów cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a powołanego artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Do dnia 31 grudnia 2013 r. przepis powyższy miał następujące brzmienie: kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług – z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Do dnia 31 grudnia 2013 r. przepis powyższy miał następujące brzmienie: obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Powyższe kwestie zostały uregulowane w analogiczny sposób w rozporządzeniach Ministra Finansów:

 1. z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224 poz. 1799, z późn. zm.),
 2. z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649, z późn. zm.),
 3. z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie został spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, skoro towary i usługi nabyte w ramach projektów nie służą sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji tego zadania.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego, gdyż środki wskazane we wniosku nie są środkami, o których mowa w powołanych rozporządzeniach.

Okoliczność nie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów podatku naliczonego przez Miasto pozostaje bez wpływu na rozstrzygnięcie. Zaznacza się przy tym jednocześnie, że w niniejszej interpretacji nie rozstrzygano kwestii nie zaliczania kwoty podatku naliczonego do kosztów uzyskania przychodów, albowiem nie wyrażono w tym zakresie woli uzyskania interpretacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.