ITPP3/4512-456/16-1/MZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Warunki skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie zostaną spełnione, ponieważ Powiat nie wykorzystuje efektów inwestycji do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2016 r. (data wpływu 24 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu .

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat G., złożył wniosek o dofinansowane projektu pn. „...”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014 - 2020 przy wnioskowanym dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 79,99% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu prac budowlano - montażowych w następującym zakresie:

  • termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół w W.,
  • termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół w W.

Efektem realizowanego projektu będzie poprawa efektywności energetycznej budynku internatu oraz budynku warsztatów szkolnych (zmniejszenie zapotrzebowania na energię). Na wykonanie zadania zawarta została umowa pomiędzy Powiatem a wykonawcą.

Wymienione zadanie należy do zadań własnych powiatu - art. 4 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814).

Podczas rozliczenia zadania Powiat chce ująć podatek od towarów i usług w całości jako koszt kwalifikowalny. Zadanie zostanie zrealizowane przed obligatoryjną „centralizacją” rozliczeń w zakresie VAT. Faktury VAT związane z realizacją projektu będą wystawiane w roku 2016 na Starostwo Powiatowe w G., będące czynnym podatnikiem VAT, tzn. urząd obsługujący Beneficjenta projektu tj. Powiat. Poniesione przez Starostwo Powiatowe nakłady inwestycyjne po zrealizowaniu zadania zostaną nieodpłatnie przekazane na rzecz Zespołu Szkół, który jest jednostką budżetową wspomnianego powiatu. Zespół Szkół jest jednostką, która ostatecznie będzie korzystała z efektów powyższego projektu, a oba modernizowane obiekty, stanowiące własność Powiatu pozostają, w trwałym zarządzie tejże jednostki. Obecnie Powiat nie dokonał „centralizacji” w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług, a proces ten zostanie wdrożony od 1 stycznia 2017 r. Do końca 2016 r. zarówno Starostwo Powiatowe jak i Zespół Szkół będą dokonywać odrębnych rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług.

Zespół Szkół jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT i składa deklaracje VAT - 7. Internat funkcjonujący przy Zespole Szkół stanowi bazę do realizacji celów i zadań własnych w ramach systemu oświaty, zapewniając całodobową opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Zwolnieniem przedmiotowym objęte są usługi zakwaterowania i wyżywienia w internacie świadczone na rzecz wychowanków, pracowników pedagogicznych oraz usługi świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi. Zespół Szkół nie prowadzi działalności opodatkowanej, tj. zakwaterowania i wyżywienia innych osób, niż wymienione powyżej w ramach zwolnienia, i w przyszłości również tej działalności nie zamierza prowadzić. W związku z powyższym z zakwaterowania korzystają i korzystać będą tylko uczniowie Zespołu Szkół, a z wyżywienia uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół.

W budynku warsztatów szkolnych prowadzone są zajęcia praktyczne dla uczniów Zespołu Szkół objęte obowiązkowym programem nauczania. Warsztaty szkolne stanowią bazę dydaktyczną wspomnianego Zespołu Szkół i utrzymywane są wyłącznie celem realizacji praktycznej nauki zawodu przez uczniów technikum, zasadniczej szkoły zawodowej i słuchaczy kursów kwalifikacyjnych. W budynku warsztatów szkolnych nie jest i nie będzie prowadzona działalność opodatkowana.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do realizowanego przez Starostwo Powiatowe projektu pn. „...” istnieje prawna możliwość odliczenia (odzyskania) podatku od towarów i usług, przez Starostwo Powiatowe lub przez jednostkę budżetową tj. Zespół Szkół, wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dokonywanych w ramach realizowanego projektu?

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zdaniem Wnioskodawcy przedstawiona powyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie będą w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Obecnie, jak i w przyszłości zarówno w budynku warsztatów szkolnych jak i internatu Zespołu Szkół nie jest i nie będzie prowadzona działalność opodatkowana. Tym samym poniesione wydatki w ramach projektu pn. „...” nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi, w związku z tym nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a powołanego artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, wykonywanych przez powiat, należą m.in. zadania w zakresie utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 4 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy).

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego, przesądza o braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Warunki skorzystania z tego prawa nie zostaną spełnione, ponieważ Powiat nie wykorzystuje efektów inwestycji do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z tym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach otrzymanych z tytułu nabycia towarów i usług potrzebnych do realizacji ww. inwestycji. Ponadto, nie będzie również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego, gdyż środki wskazane we wniosku nie są środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zwolnienia od podatku usług zakwaterowania i wyżywienia w internacie oraz usług świadczonych pomiędzy jednostkami budżetowymi, ponieważ nie postawiono w tym zakresie pytania, a udzielając niniejszej interpretacji powyższe przyjęto jako element stanu faktycznego.

Końcowo zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Stroną wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest Wnioskodawca, a zatem niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie jego praw i obowiązków. Oznacza to, że wydana interpretacja indywidualna nie ma mocy wiążącej dla jednostki budżetowej powiatu (Zespołu Szkół), która chcąc uzyskać taką interpretację powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem (wnioskami) o jej wydanie. W konsekwencji regulacje zawarte w art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie będą miały zastosowania do tego podmiotu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.