ITPP3/4512-397/16/EB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2016 r. (data wpływu 25 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „R...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „R...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 31 maja 2010 r. Powiat podpisał umowę z Województwem na dofinansowanie projektu pn. „R...” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 – Infrastruktura Społeczna. W dniu 4 stycznia 2010 r., w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na realizację ww. projektu Powiat złożył oświadczenie, że zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług posiada status czynnego podatnika VAT i nie ma prawa w przedmiotowej sprawie do odzyskania tego podatku w wysokości określonej we wniosku na dofinansowanie projektu. Projekt był realizowany w okresie od 30 lipca 2010 r. do 31 października 2011 r. Wartość całego projektu wyniosła ... zł, z czego środki europejskie stanowiły ... zł. W zakres projektu weszło wyremontowanie i modernizacja obiektu warsztatów szkolnych oraz uzupełnienie i unowocześnienie bazy dydaktycznej poprzez zakup nowych maszyn. Zgodnie z zasadami RPO ponoszone wydatki w zakresie podatku VAT były zakwalifikowane do dofinansowania pod warunkiem, że realizator projektu nie ma prawa do jego odzyskania. Realizatorem projektu był Zespół Szkół, który jest jednostką budżetową podległą Powiatowi. Wyremontowany budynek jest środkiem trwałym Szkoły, w którym nieodpłatnie odbywają się zajęcia praktycznej nauki zawodu dla uczniów. Faktury za prace związane z projektem były wystawiane na Zespół Szkół. W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące typy szkół: technika (ekonomiczne, informatyczne, mechaniczne), liceum ogólnokształcące, zasadnicze szkoły zawodowe dla młodocianych pracowników i z nauką zawodu w warsztatach szkolnych. W Szkole funkcjonuje również Ośrodek ... . Szkoła posiada status zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług i składa deklaracje VAT-7. W szkole występuje sprzedaż zwolniona (usługi w zakresie kształcenia i wychowania) oraz sprzedaż opodatkowana (z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych w innych budynkach szkoły, z wyłączeniem budynku warsztatowego oraz ze sprzedaży karnetów wstępu na siłownię). Szkoła mieści się w trzech budynkach: budynek główny z salą gimnastyczną i siłownią, budynek warsztatowy oraz pawilon szkolny. Po zakończeniu remontu i wstawieniu nowych maszyn, w warsztatach szkolnych prowadzona jest tylko działalność edukacyjna, zwolniona od podatku VAT. Na nowych maszynach i w wyremontowanych pracowniach uczniowie uczą się nowych zawodów w innych programach nauczania niż dotychczas. W związku z tą inwestycją nie są wykonywane żadne czynności opodatkowane.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego, zawartego w cenach towarów i usług wynikających z faktur dokumentujących wydatki poniesione w ramach projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do zrealizowanego projektu nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w ramach projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Podkreślić należy, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych.

Analiza treści wniosku oraz przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Zespołowi Szkół nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu polegającego na wyremontowaniu i modernizacji obiektu warsztatów szkolnych oraz uzupełnieniu i unowocześnieniu bazy dydaktycznej poprzez zakup nowych maszyn, bowiem – jak wynika z treści wniosku – ww. wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi.

Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.