ITPP3/4512-307/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
ITPP3/4512-307/15/BJinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. odzyskanie
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.), uzupełniony pismem w dniu 11 września 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, polegającego realizacji P. S. R. oraz utworzeniu C. P. i E. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. został złożony wniosek, uzupełniony dnia 11 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu.

We wniosku oraz w jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie z Programu Operacyjnego w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: rozwój współpracy, zdobycie wiedzy, wymiana informacji oraz doświadczeń lokalnych grup rybackich wraz z promocją i rozwojem obszarów zależnych od rybactwa poprzez realizację P. S. R. wraz utworzeniem C. P. i E. Cel projektu osiągnięty zostanie poprzez stworzenie P. S. R. wraz z utworzeniem C. P. i E. jako szlaku kulturowego, obejmującego swoim zasięgiem wybrane obszary Polski północnej. Stworzenie P. S. R. pozwoli na wypromowanie rozpoznawalnej marki. Szlak będzie funkcjonował jako kompleksowa oferta turystyczna z obszarów wszystkich partnerów projektu. Dzięki temu możliwe będzie wspólne promowanie różnych obszarów. W ramach szlaku zostaną utworzone C. P. i E., po jednym na terenie każdej lokalnej grupy rybackiej, będącej partnerem projektu. Dzięki temu na obszarze działania każdego z partnerów powstanie miejsce obsługujące Szlak. Centra będą skupiać wokół siebie lokalną społeczność poprzez różnego rodzaju działania aktywizujące, wydarzenie promocyjne i kulturalne. Będą także stanowić swoistą atrakcję turystyczną dla danego obszaru. Centrum na terenie działania Stowarzyszenia powstanie we W. Środki na funkcjonowanie Centrum zostaną zapewnione ze środków własnych, środków partnerów oraz ewentualnych dotacji, grantów itp. Oferta Centrum we W. będzie komplementarna z podobnymi obiektami na obszarze pozostałych współdziałających w ramach tworzonego szlaku na rzecz dziedzictwa regionalnego. Planowane zadania ośrodka związane są z jego funkcjami i dotyczą: funkcji wystawienniczej, kulturalnej, informacyjnej i promocyjnej związanej z regionalną tradycją i kulturą rybacką. Przewodnim tematem szlaku oraz ekspozycji Centrum będą: morskie tradycje rybackie Północnych K. - technika i infrastruktura morska i rybacka - porty i przystanie, kutry i łodzie, przemysł i rzemiosło związane z rybołówstwem obszaru P. (realizowane w formie np. poprzez wydawnictwa, wystawy wykorzystujące nowe technologie m.in. interaktywne modele, plenery malarskie i fotograficzne, żywe lekcje historii). Tematyką stałej wystawy będzie „P”, gdzie w interaktywny sposób będzie pokazany temat pracy rybaka (poczynając od zagadnień związanych z budownictwem i szkutnictwem, przez techniki i rodzaje połowów i sieci, pracę rybaka na morzu i zatoce, proces rozładunku, oraz wstępnego przetwarzania ryb w porcie). Wystawa zajmować będzie m.in.100 m2 i zostanie przygotowana w taki sposób, aby zwiedzający po kolei poznawali poszczególne zagadnienia związane z morzem, a zdobytą wiedzę wykorzystywali na kolejnych stanowiskach. Zakres wystawy:

  • Budowa kutra rybackiego i łodzi rybackiej - wycieczka po kolejnych etapach budowy jednostki rybackiej, możliwość złożenia łodzi rybackiej z elementów przez zwiedzających, mini warsztat szkutniczy, pokaz tradycyjnej łodzi. Na pokładzie - część wystawy, która pozwala wcielić się w rolę szypra z pozycji sterówki, zarządzającego jednostką (nauka Alfabetu Morsea, znaczenia flag, nauka węzłów marynarskich, podejście modelem do portu.).
  • Na łowisku - realizowana z pokazem modeli kutrów rybackich, pokazem typów sieci wykorzystywanych do połowów na morzu, możliwość demonstracji sieci używanych do połowów na Zatoce P.
  • Praca w porcie - pokaz życia portu, pokazanie podstawowych funkcji portu i przystani rybackiej - rozładunek, produkcja lodu, wstępne przetwórstwo, ratownictwo morskie - tratwa ratunkową, sygnały ratownicze.

Funkcja edukacyjna, promocyjna i aktywizująca w zakresie zrównoważonego wykorzystania wody i jej zasobów, (np. programy edukacyjne i żywe lekcje biologii, wydawnictwa, warsztaty, wystawy, działalność naukowo-badawczą, współpraca międzynarodowa, wycieczki, itp.) w zakresie wychowania morskiego dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie walorów żywieniowych ryb, w zakresie kształtowania świadomości młodych ludzi w dziedzinie ochrony i zachowania tradycji morskiego dziedzictwa kulturowego Północnych K. na kanwie prezentowanych wystaw, działań edukacyjnych. Wymienione zadania realizowane będą w ciekawej dla współczesnego odbiorcy formie, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nowych form wizualnych, sztuki opartej o nowe technologie. Z uwagi na doświadczenie i jej zasoby kadrowe oraz administracyjne, Centrum planuje pełnić dodatkowo funkcje aktywizacyjne, integracyjne i edukacyjne dla społeczności obszarów zależnych od rybołówstwa, w szczególności dla inicjatyw społecznych i organizacji pozarządowych oraz środowisk rybackich obszaru. Odpłatne będzie jedynie zwiedzanie wystawy mieszczącej się w części budynku.

W ramach projektu polegającej na budowie C. P. i E. ponoszono następujące koszty: koszty projektu, nadzoru inwestorskiego, prace budowlane, zakup wyposażenia, koszty przyłączy. Wszelkie koszty związane z realizacją i utrzymaniem Centrum będzie ponosić Stowarzyszenie W związku z realizacją zadania Stowarzyszenie zakłada, że korzystanie z Centrum będzie bezpłatne. Odpłatne będzie jedynie zwiedzanie wystawy mieszczącej się w części budynku. W uzupełnieniu wniosku wskazano, że pobieranie opłaty za wstęp w roku podatkowym nie przekroczy kwoty 150.000 zł. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie składa deklaracji VAT-7.

Stowarzyszenie nie jest podmiotem prawa publicznego lub innym podmiotem uznanym na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym lub wpisanym do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dodatkowo Stowarzyszenie wskazało, że:

  • w poprzednim roku podatkowym nie prowadziło żadnej sprzedaży;
  • wartość biletów nie przekroczy kwoty 150.000 zł rocznie;
  • nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

Stowarzyszenie nie świadczy odpłatnych usług. Cel Stowarzyszenie nie ma charakteru zarobkowego (nie prowadzi działalności gospodarczej). Gromadzenie pieniędzy lub darowizn rzeczowych to tylko środki, dzięki którym Stowarzyszenie realizować będzie cele statutowe.

W związku z powyższym opisem w uzupełnieniu do wniosku zadano następujące pytanie.

Czy poniesiony przez Stowarzyszenie, (które korzysta ze zwolnienia podmiotowego zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) koszt podatku od towarów i usług, w przypadku realizacji przedmiotowego zadania może zostać w jakikolwiek sposób odliczony lub zwrócony...

Zdaniem Wnioskodawcy, mając powyższe na względzie, w przedmiotowej sprawie, na gruncie przepisów w zakresie dotyczącym podatku od towarów i usług, nie ma możliwości w żaden sposób uiszczonego podatku VAT, bowiem Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT czynnym, korzysta ze zwolnienia podmiotowego, a sprzedaż biletów nie przekroczy limitu 150.000 zł, określonego w artykule 113 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że Stowarzyszenie nie spełni warunków umożliwiających odliczenie i zwrot różnicy podatku naliczonego, gdyż nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym (korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT), a środki wskazane we wniosku nie są środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu

Należy podkreślić, iż w niniejszej interpretacji nie rozstrzygano kwestii zasadności korzystania przez Stowarzyszenie ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem nie było to przedmiotem zapytania. Fakt ten przyjęto jako element opisu zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.