ITPP3/4512-298/16/MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2016 r. (data wpływu 7 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina będzie realizowała projekt zgodnie z poniższym opisem:

Informacje o projekcie.

Tytuł projektu: „...”. Całkowita wartość projektu ... zł. Koszty kwalifikowane ... zł. Wnioskowana kwota dofinansowania (63,63% kosztów kwalifikowanych): ... zł. Wkład własny ... zł.

Projekt będzie polegał na przebudowie drogi gminnej na odcinku 878 m łączącej drogę wojewódzką nr ... z miejscowością ... . Droga stanowi także dojazd do gruntów rolnych oraz przepompowni ścieków sanitarnych. Docelowa szerokość drogi o nawierzchni bitumicznej 3,5 m, umocnionych poboczy z kruszywa 2 x 0,75 m, mijanek 2,5 m.

W ramach przebudowy drogi przewiduje się przebudowę istniejących zjazdów na przyległe działki. Odprowadzanie wody opadowej z drogi będzie zapewnione poprzez nadane spadki podłużne i poprzeczne na przyległe tereny zielone.

Przebudowa obejmuje:

  • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
  • roboty ziemne;
  • rury osłonowe dla istniejącej infrastruktury podziemnej (wykonanie przepustu);
  • podbudowy;
  • nawierzchnie;
  • oporniki betonowe;
  • pobocza;
  • regulację studni i zaworów;
  • roboty wykończeniowe.

Projekt będzie realizowany w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma prawo do odzyskania podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu...

Zdaniem Gminy, zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w takim zakresie w jakim projekt będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. Wydatki poniesione przez gminę w związku z realizacją ww. projektu nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną. W związku z tym Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT od ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.