ITPP3/4512-259/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu, istnieje możliwość odzyskania przez Szpital podatku od towarów i usług?
ITPP3/4512-259/15/BJinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. odzyskanie
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2015 r. (data wpływu 2 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXX” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Szpital działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - świadczy usługi medyczne.

W dniu 28 grudnia 2012 r. podpisał umowę grantu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP), w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 ww. projektu. Projekt jest finansowany w 90% ze środków EISP, a w 10% ze środków własnych Szpitala. Ma on na celu poprawę efektywności funkcjonowania ratownictwa medycznego w obszarze transgranicznym Polski i Rosji poprzez modernizację bazy zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego. Podczas realizacji projektu podjęto następujące działania:

  1. Zakup nowych karetek wraz z wyposażeniem takim jak: defibrylatory z możliwością zdalnego przesyłu danych EKG oraz systemem do lokalizacji karetek pogotowia ratunkowego.
  2. Modernizacja budynku Działu Ratownictwa Medycznego, z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury dla ratownictwa medycznego zgodnie ze standardami Unii Europejskiej.
  3. Modernizacja sali konferencyjnej i wyposażenie jej w elementy (fantomy, urządzenia multimedialne) niezbędne do prowadzenia szkoleń ukierunkowanych na podniesienie wiedzy o ratownictwie medycznym (ciągłe kształcenie się personelu medycznego).
  4. Szkolenia dotyczące Europejskich Standardów w Ratownictwie Medycznym dla ratowników jako platforma wymiany wiedzy i podnoszenia kwalifikacji służby ratownictwa medycznego regionu transgranicznego poprzez nabycie i utrwalenie profesjonalnych umiejętności ratowania życia opartych na międzynarodowych standardach.

W momencie złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP), Szpital złożył pisemne oświadczenie, iż zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu nie ma możliwości odzyskania w całości bądź w części w żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług.

Szpital jest podatnikiem wykonującym usługi zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W 2013 r. (zgodnie ze złożonymi deklaracjami VAT-7) sprzedaż ogółem wyniosła: X zł.

W tym:

Sprzedaż usług zwolnionych od podatku X zł;

Sprzedaż usług opodatkowanych stawką 5%, 8% i 23%: X zł;

Sprzedaż usług i dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca: X zł

W 2014 r. (zgodnie ze złożonymi deklaracjami VAT-7) sprzedaż ogółem wyniosła: X zł

W tym:

Sprzedaż usług zwolnionych od podatku X zł;

Sprzedaż usług opodatkowanych stawką 5%, 8% i 23%: X zł;

Sprzedaż usług i dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca: X zł.

Statutową działalnością Szpitala jest świadczenie usług w zakresie opieki medycznej w ramach działalności leczniczej. Ponadto Szpital prowadzi działalność dodatkową – opodatkowaną -wykorzystując działy i komórki pomocnicze Szpitala, które dotychczas świadczyły usługi tylko na rzecz Szpitala. Dodatkowa działalność to m.in: pranie odzieży ochronnej medycznej (stawka VAT 23%), usługi hotelowe dla rodziców dzieci hospitalizowanych (stawka VAT 8%), dzierżawa pomieszczeń (stawka VAT 23%), usługi ksero (stawka VAT 23%).

W związku z powyższym Szpital odlicza strukturą podatek naliczony od podatku należnego, od zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną. Realizowany projekt dotyczy wyłącznie działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług, od której nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu, istnieje możliwość odzyskania przez Szpital podatku od towarów i usług...

Zdaniem Szpitala, podatnikowi, który korzysta z ustawowego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT o kwotę podatku naliczonego. W związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) Szpital nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, który został określony w umowie o dofinansowanie projektu jako wydatek kwalifikowany. Usługi w zakresie opieki medycznej są zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i dlatego Szpital nie nalicza i nie odprowadza podatku należnego z tytułu sprzedaży - nie może odliczyć podatku naliczonego, który w efekcie zwiększa koszt zadania inwestycyjnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów potwierdzić należy, że nie jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, skoro usługi lub towary nabywane w ramach projektu realizowanego przez Szpital nie są związane – jak wynika z wniosku – z wykonywaniem przez Szpital czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, Szpital nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji tego projektu.

Wskazuje się, że przedmiotem oceny nie była prawidłowość korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia od podatku z tytułu świadczonych usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, gdyż nie było to przedmiotem zapytania. W związku z tym interpretacji udzielono przy założeniu, że Wnioskodawca korzysta w sposób uprawniony ze wskazanego zwolnienia od podatku.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.