ITPP3/4512-23/15/AT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Prawo do odliczenia VAT w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2015 r. (data wpływu 15 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, polegającego na remoncie i przystosowaniu pomieszczeń byłego dworca ... w .... do realizacji funkcji społeczno-kulturalnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, polegającego na remoncie i przystosowaniu pomieszczeń byłego dworca ... w ... do realizacji funkcji społeczno-kulturalnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

... jest stowarzyszeniem o statusie organizacji pożytku publicznego. Zgodnie ze swoim statusem, może prowadzić tylko działalność nieodpłatną (zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego). Realizuje projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, który polega na remoncie i przystosowaniu pomieszczeń byłego dworca ... w ... do realizacji funkcji społeczno-kulturalnych. W przebudowanych i wyremontowanych pomieszczeniach byłego dworca ... prowadzić będzie nieodpłatne zajęcia pozaszkolne, dla dzieci i młodzieży z terenu ... i gmin ościennych. W związku z realizacją projektu Wnioskodawca poniesie szereg wydatków, w tym przede wszystkim na: remont i przebudowę pomieszczeń (wymiana okien, stolarki drzwiowej, montaż wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, centralnego ogrzewania, oświetlenia, kucie tynków, malowanie, itd.) oraz zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia zajęć pozaszkolnych (stoły, krzesła, komputery, itd.). Wyremontowane pomieszczenia, zakupione wyposażenie, służyć będą mieszkańcom ... i okolic (przede wszystkim dzieciom i młodzieży) bezpłatnie. Wszystkie, realizowane w pomieszczeniach byłego dworca czynności, będą również całkowicie darmowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z tym, iż ... nie prowadzi działalności gospodarczej (zgodnie ze swoim Statutem oraz wpisem do KRS), nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, a realizowany przez ... projekt nie służy sprzedaży opodatkowanej, ... nie przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tej inwestycji...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje Jemu prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego z tytułu realizowanego projektu, z uwagi na fakt, że nie prowadzi On działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, a realizowany przez Niego projekt nie służy sprzedaży opodatkowanej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, że przy założeniu, że dokonane zakupy nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych (na co wskazuje treść wniosku), w świetle powołanego art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawcy, jako niezarejestrowanemu podatnikowi VAT, nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.