ITPP3/4512-207/15/AT | Interpretacja indywidualna

Prawo do odzyskania VAT w związku z realizacją projektu.
ITPP3/4512-207/15/ATinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „C.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „C.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca to państwowa jednostka budżetowa, która działa na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Statut jednostki został nadany przez Ministra Środowiska rozporządzeniem z dnia ... 2008 r. Rodzaj przeważającej działalności według PKD (2007 r.) to 8411Z, tj. kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej. Jednostka uzyskuje dochody wyłacznie z działalności statutowej, które odprowadza do Skarbu Państwa.

W dniu ... lipca 2014 r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą „C.”. Koordynatorem projektu jest Wnioskodawca.

Projekt jest realizowany od dnia 1 września 2014 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i w ...% jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej i w ...% ze środków budżetu państwa, tj. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którym podpisano umowę nr ... w dniu ... listopada 2014 r.

Projekt zakłada zachowanie oraz poprawę stanu ochrony siedlisk zbiorowisk włosienniczników na terenie pięciu obszarów ochrony siedlisk ... w Województwie .... Planuje się również przeprowadzić reintrodukcję rdestniczki gęstej – gatunku charakterystycznego dla rzek włosieniczników obecnie niespotykanego w Polsce od wielu lat. Kluczowym celem projektu jest zwiększenie sukcesu naturalnego rozrodu gatunków ryb: łososia atlantyckiego, głowacza białopłetwego i kozy oraz minoga rzecznego poprzez udrożnienie szlaku migracyjnego ryb.

Ochronę czynną uzupełniają działania mające na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa i dotyczą zagadnień usług ekosystemowych i zrównoważonego rozwoju gospodarczego w rejonie rzek włosienicznikowych. Realizację zadań przewidzianych w projekcie zaplanowano na lata 2014-2019. Projekt przewiduje koszty następujących kategorii:

 • personel – koszty zatrudnienia osób do projektu;
 • podróże – koszty podróży członków zespołu projektu oraz ich utrzymania;
 • pomoc zewnętrzna – koszty podwykonastwa;
 • infrastruktura – koszty wytworzenia infrastruktury;
 • wyposażenie – koszty zakupu środków trwałych;
 • materiały eksploatacyjne – koszty dotyczące zakupu, naprawy drobnych materiałów, towarów i sprzętu;
 • inne koszty – wszelkie inne koszty niezbędne dla projektu, nie wchodzące w zakres zdefiniowalnych kategorii;
 • overheads – koszty ogólne funkcjonowania biura, opłaty urzędowe oraz wszelkie wydatki niezbędne dla projektu, nie wchodzące w zakres wyżej wymienionych kategorii.

Wszystkie wydatki rzeczowe planowane do poniesienia w ramach projektu są opodatkowane podatkiem. W ramach przedmiotowego projektu istnieje możliwość uznania VAT za koszt kwalifikowany tylko wówczas, gdy zostanie on ostatecznie poniesiony i w myśl przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. 2011 Nr 177 poz. 1054 ze zm.) o podatku od towarów i usług zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu nie może zostać odzyskany. Ponadto w projekcie nie występują żadne przychody. Wnioskodawca od dnia 1 września 2014 r. do chwili obecnej realizując zadania na potrzeby projektu ... płaci VAT naliczony uznając całą wartość poniesionych wydatków jako koszt, gdyż nie jest „płatnikiem” VAT. Jako beneficjent koordynujący i jedyny zleceniodawca wszystkich działań w ramach projektu będzie wskazany jako nabywca w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu.

W związku z tym, że Jednostka nie prowadzi działalności opodatkowanej realizowane zadania związane z projektem również nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z zapisami postanowień wspólnych dla realizacji projektu ... – podatek naliczony może być uznany za koszt kwalifikowany, jeżeli beneficjenci dostarczą Komisji Europejskiej dokument potwierdzający fakt, że byli zobowiązani do płacenia niepodlegającego zwrotowi VAT wymaganych do realizacji projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu pn. „C.” przez Wnioskodawcę istnieje możliwość prawna na odzyskanie VAT...

Wnioskodawca uważa, że nie ma możliwości prawnej na odzyskanie VAT związanego z realizacją projektu, co wynika z faktu, że nie jest „płatnikiem” VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.).

Wnioskodawca uważa, że jako jednostka budżetowa uzyskująca dochody związane wyłącznie z działalnością statutową, które w całości odprowadzane są do Skarbu Państwa, korzysta ze zwolnienia podmiotowego, zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i w związku z tym nie podlega obowiązkowi zgłoszenia rejestracyjnego określonego w art. 96 tej ustawy.

Efekt projektu nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wytworzona w ramach zadania infrastruktura będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie w celu zapewnienia miejsca bytowania dla gatunków. Na omawianym terenie nie przewiduje się prowadzenia czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, Wnioskodawca nie jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, że przy założeniu, że dokonane zakupy nie służą/nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych przez Wnioskodawcę (na co wskazuje treść wniosku), w świetle powołanego art. 86 ust. 1 ustawy, nie przysługiwało (nie będzie przysługiwało) Jemu prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawcy nie przysługiwało (nie będzie przysługiwało) także prawo do otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki otrzymane na jego realizację nie są środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu.

Końcowo zastrzega się, że w niniejszej interpretacji nie odnoszono się do stwierdzeń Wnioskodawcy w kontekście uznania Jego za podatnika, możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz braku obowiązku rejestracji w trybie art. 96 tej ustawy, albowiem w pytaniu określającym zakres złożonego wniosku nie wskazano, że kwestie te mają być przedmiotem interpretacji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPPP3/4512-324/15-2/IS | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP3/4512-210/15/BJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.