ITPP3/4512-202/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących budowę i eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wydatki dotyczące działań promocyjnych tego projektu.
ITPP3/4512-202/15/BJinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. odzyskanie
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2015 r. (data wpływu 28 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem w dniu 2 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących budowę i eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wydatki dotyczące działań promocyjnych tego projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 2 czerwca 2015 r. o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących budowę i eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wydatki dotyczące działań promocyjnych tego projektu.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina realizuje projekt pn. „XXX” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-20013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne. Szacowana wartość projektu około 39.500.000 zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie 13 gmin województwa ...: X - Leader projektu. Projekt obejmuje:

  • budowę sieci szerokopasmowej na obszarze ww. gmin;
  • promocję projektu.

Budowana infrastruktura obejmie przede wszystkim elementy pasywne, które są niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowego dostępu do internetu (np. kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, studnie, lokalizacja węzłów telekomunikacyjnych) oraz elementy aktywne w węzłach sieci dystrybucyjnej. Eksploatacja wybudowanej sieci będzie powierzona podmiotowi zewnętrznemu, tak zwanemu operatorowi infrastruktury. Operator ten będzie funkcjonował w modelu tzw. operatora operatorów, co oznacza, że gminy wybudują infrastrukturę i pozostaną jej właścicielem, natomiast zarządzanie siecią, jej eksploatacja, utrzymanie oraz świadczenie usług z jej wykorzystaniem zostaną powierzone podmiotowi zewnętrznemu, posiadającemu stosowne kompetencje, doświadczenie i uprawnienia do działalności telekomunikacyjnej. Wyłonienie operatora nastąpi drodze przetargu nieograniczonego. Będzie on świadczył usługi w zakresie sieci otwartej innym operatorom i dostawcom usług telekomunikacyjnych, a ci z kolei świadczyć będą usługi na rzecz użytkowników końcowych. Wynagrodzeniem operatora prywatnego będzie prawo do korzystania i pobierania pożytków z udostępnienia sieci operatorom świadczącym usługi dostępowe (ostatniej mili). Z kolei operator infrastruktury będzie między innymi płacił na rzecz gmin czynsz dzierżawny. Wnioskodawcą i beneficjentem projektu jest Gmina X z partnerstwem 12 gmin i każda z tych gmin będzie właścicielem powstałej infrastruktury na własnym terenie. Płatnikami zobowiązań powstałych w wyniku realizacji projektu będą ww. gminy i na nie będą wystawiane faktury VAT.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675), jednostka samorządu terytorialnego może w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej budować lub eksploatować infrastrukturę telekomunikacyjną i sieci telekomunikacyjne oraz nabywać prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, dostarczać sieci telekomunikacyjne lub zapewniać dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej, świadczyć usługi z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych. Czynności podejmowane w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, tj. między innymi umów z wykonawcami zarówno części infrastrukturalnej, jak i promocyjnej. Wydatki związane z budową ... sieci szerokopasmowej będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Natomiast wydatki dotyczące działań promocyjnych skierowanych do ogółu społeczeństwa - jak oświadczono w uzupełnieniu do wniosku z dnia 2 czerwca 2015 r. (data wpływu), polegać będą na zakupie i umieszczeniu tablic informacyjnych i pamiątkowych. Wydatki te bezpośrednio związane będą z realizacją inwestycji.

Gmina jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W ramach przetargu nieograniczonego zostanie zlecona usługa wybudowania infrastruktury telekomunikacyjnej (sieć szerokopasmowa) na terenie gminy. Wykonawca za wykonaną usługę wystawi gminie fakturę (nabywcą jest wyłącznie gmina). Gmina pozostanie właścicielem infrastruktury telekomunikacyjnej. Zarządzanie siecią, jej eksploatacja, utrzymanie oraz świadczenie usług z jej wykorzystaniem zostanie powierzone podmiotowi zewnętrznemu, zwanemu operatorem na podstawie umowy pomiędzy Gminą a tym podmiotem. Operator będzie świadczył usługi na zasadzie otwartej innym operatorom i dostawcom usług telekomunikacyjnych. Będzie on świadczył usługi we własnym imieniu i na własny rachunek. Operator będzie ponosił koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem sieci, faktury będą wystawiane na jego rzecz. Operator infrastruktury będzie płacił na rzecz Gminy czynsz dzierżawny. Z tytułu dzierżawy po stronie Gminy powstanie podatek należny. Budowa sieci współfinansowana jest ze środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... . Na Gminie ciąży obowiązek promowania projektu. Gmina zakupi tablice informacyjne, które zostaną umieszczone na wybudowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  • Czy Gmina ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy lub usługi związane z nabyciem eksploatacją infrastruktury telekomunikacyjnej...
  • Czy Gmina ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy lub usługi związane z wydatkami dotyczącymi działań promocyjnych realizowanych w ramach projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy lub usługi związane z nabyciem, budową i eksploatacją infrastruktury telekomunikacyjnej, ponieważ nabyte towary i sługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei jak stanowi art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

A zatem organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań własnych oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że skoro towary i usługi nabyte w związku z budową infrastruktury telekomunikacyjnej będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych polegających na dzierżawie infrastruktury, a Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, to spełnione są przesłanki z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z nabyciem, budową i eksploatacją infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym także z faktur dotyczących zakupu tablic informacyjnych i pamiątkowych, jako wydatków promocyjnych bezpośrednio związanych z realizacją tej inwestycji i wynikających (narzuconych) z odrębnych przepisów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.