ITPP3/4512-127/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia podatku należnego w związku z realizacją projektu.
ITPP3/4512-127/15/BJinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. odzyskanie
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego w związku z realizacją projektu pn.„XXXX” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego w związku z realizacją ww. projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w KRS od 2009 r. W ramach działalności statutowej został opracowany, złożony i zrealizowany wniosek o przyznanie pomocy na ww. zadanie w ramach PROW 2007-2013, działanie 4.1.3. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Głównym celem operacji było wydanie albumu ze starymi fotografiami (również z początku XX wieku) m.in. przy pracach polowych, ze szkół, organizacji, spotkań, imprez itd. Operacja miała na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez uwiecznienie na kartach albumu zdjęć z miejscami oraz ludźmi, którzy tworzyli historię. Album jest bezpłatnie rozprowadzany wśród mieszkańców gminy i turystów. Cele statutowe Stowarzyszenia:

 1. wspieranie działań szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Gminy;
 2. zakładanie, prowadzenie i wspieranie działalności żłobków, przedszkoli i punktów przedszkolnych;
 3. kształtowanie prawidłowej postawy młodych ludzi;
 4. rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży;
 5. prowadzenie działalności przeciwdziałającej powstawaniu bezrobocia;
 6. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej wśród młodych ludzi;
 7. rozwijanie pomocy koleżeńskiej;
 8. działania mające na celu zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych;
 9. tworzenie warunków i rozwijanie zainteresowań kulturą fizyczną, sportem i rekreacją;
 10. promocja idei wolontariatu oraz prowadzenie działalności charytatywnej;
 11. rozwój turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku;
 12. wspieranie inicjatyw lokalnych;
 13. rozwijanie edukacji ekologicznej i ochrony zwierząt oraz popularyzacja ochrony środowiska;
 14. pomoc w tworzeniu organizacji młodzieżowych;
 15. działania na rzecz rozwijania techniki informacyjnej w Gminie;
 16. działania na rzecz integracji międzypokoleniowej;
 17. integrowanie mieszkańców z różnych miejscowości w Gminie, organizowanie dla nich warsztatów i szkoleń, zawodów;
 18. działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 19. remont i budowa obiektów użyteczności publicznej;
 20. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 21. ochrona i promocja zdrowia;
 22. integrowanie organizacji pozarządowych oraz członków Stowarzyszenia;
 23. współpraca z innymi organizacjami z terenu Gminy XXX;
 24. opracowywanie i wydawnictwo materiałów promocyjnych;
 25. wszechstronny rozwój Gminy XXX.

Wybór wykonawców ww. zadań wynikał z rozeznania rynku polegającego na zebraniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty pod względem jakości i ceny. Z wybranymi oferentami zostały zawarte umowy na wykonanie przedmiotu zapytań ofertowych. Rozliczenie nastąpiło podstawie faktury VAT (5 % VAT przy wydaniu albumu).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją ww. projektu Stowarzyszeniu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przy zakupie towarów i usług, służących realizacji ww. projektu, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Stowarzyszenia, nie istnieją prawne przesłanki do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków sfinansowanych otrzymaną dotacją w ramach PROW na ww. zadanie.

Zastosowanie znajduje tu zasada ogólna, zgodnie z którą podatnik ma prawo do odliczenia, jeżeli wydatek związany jest z wykonywaniem czynność opodatkowanych. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarowi usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), podatnikami są osoby prawne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT czynnym, nie będzie wykonywało czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (określonych w art. 5 ustawy), zatem nie zostanie spełniona przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku należnego o podatek naliczony, określona w art. 86 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, warunkowane jest tym, aby towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ww. ustawy, wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.