ITPP3/4512-119/15/EK | Interpretacja indywidualna

Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu na operację z zakresu Małych Projektów w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 istnieje możliwość odzyskania w całości lub w części podatku VAT, stanowiącego koszt poniesienia faktycznych wydatków przedstawiony do rozliczenia, jako koszt kwalifikowany do refundacji?
ITPP3/4512-119/15/EKinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. odliczenie podatku
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „Z.” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „Z.”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Parafia nie jest podatnikiem VAT, gdyż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektów do konkursu na operację z zakresu „Małych Projektów” w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Parafia uzyskała dofinansowanie projektu pod nazwą „Z.”. Produktem planowanej operacji będzie pełna konserwacja zabytkowego feretronu pochodzącego z drugiej połowy XVII wieku, znajdującego się w kościele parafialnym w B. Konserwacja feretronu jest niezbędna ze względu na jego zły stan zachowania i nieestetyczny wygląd. Planowane prace konserwatorskie zapobiegną jego dalszej degradacji i przywrócą mu walory artystyczne i wartość historyczną. W zakres konserwacji wejdą następujące prace:

1. Badania:

 • stratygrafie warstw technologicznych,
 • spoiw i zapraw,
 • drewna.

2. Prace wstępne:

 • wykonanie dokumentacji fotograficznej in situ,
 • oczyszczenie feretronu z kurzu i zabrudzeń,
 • dezynfekcja całego obiektu,
 • wykonanie szczegółowego opisu zniszczeń i stanu zachowania obiektu.

3. Konserwacja:

 • usunięcie gwoździ,
 • zdemontowanie rzeźb Immaculaty na półksiężycu,
 • podklejenie odspojonych warstw polichromii wraz z zaprawą do podłoża,
 • impregnacja poprzez kąpiel w 20% i 10% Osolanie K16 rozpuszczonym w toluenie,
 • uzupełnienie ubytków drewna, wstawienie fleków, naprawa połączeń stolarskich, wykonanie nowych drążków do noszenia feretronu,
 • uzupełnienie ubytków snycerki - zrekonstruowanie brakujących partii rzeźbiarskich, dorzeźbienie dłoni Immaculacie, rekonstrukcja promieni odchodzących od Immacilaty.

Drążki ze względu na ich całkowite zniszczenie będą odtworzone w całości i stanowią integralny element renowacji zabytkowego feretronu. Renowacja zabytków często polega na odtwarzaniu elementów, co wymaga wykonania od początku zgodnie z zasadami rekonstrukcji zabytków.

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia sporządzony zostanie wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego, celem uzyskania refundacji wszystkich poniesionych kosztów, zgodnie z założonym harmonogramem wydatków i usług we wniosku aplikacyjnym. Wykonawca za wykonane i świadczone usługi wystawi Parafii „faktury VAT”. Płatności realizowane będą ze środków własnych. Koszty poniesione w ramach realizacji projektu zostaną opłacone wraz z kwotami podatku VAT. Do rozliczenia przyznanego dofinansowania niezbędne jest uzyskanie indywidualnej interpretacji z Izby Skarbowej celem zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowanych projektu i w konsekwencji uzyskanie procentowej refundacji poniesionych kosztów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu na operację z zakresu Małych Projektów w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 istnieje możliwość odzyskania w całości lub w części podatku VAT, stanowiącego koszt poniesienia faktycznych wydatków przedstawiony do rozliczenia, jako koszt kwalifikowany do refundacji...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Po zakończeniu realizacji projektu Parafia nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych związanych z realizowaniem projektu, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zatem nie ma możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur wystawianych przez wykonawców i sprzedawców towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że o ile zakupy dokonywane w ramach realizacji ww. projektu nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej, nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji Parafii, która nie jest zarejestrowana, jako podatnik VAT, nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Parafii nie będzie przysługiwać również prawo do zwrotu podatku naliczonego, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

W niniejszej interpretacji rozstrzygnięto wyłącznie kwestię objętą pytaniem, natomiast nie dokonano oceny innych kwestii zawartych we wniosku, w tym podstawy do zastosowania zwolnienia od podatku z tytułu świadczenia usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.