ITPP3/4512-116/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP3/4512-116/15/BJinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. odzyskanie
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2015 r. (data wpływu 17 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „R.” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Parafia jest kościelną osobą prawną i ma na celu m.in. działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez rozwój i odnowę wsi. Podstawy prawne działania w tym zakresie:

  1. ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427);
  2. rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE l 277 z 21 października 2005 r.);
  3. ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. u. z 1991 r. Nr 66, poz. 287);
  4. umowa przyznania pomocy nr XXXXXr.

Dnia 28 stycznia 2015 r. Parafia podpisała umowę nr jw. o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację ww. projektu Realizacja projektu polega na nabyciu usług budowlanych, dotyczących m.in. remontu prac zewnętrznych cerkwi. W celu realizacji tego projektu Parafia dokonuje zakupów udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi na Parafię i podpisała już umowę na roboty budowlane z wykonawcą prac. Parafia nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie składa deklaracji VAT-7.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją ww. projektu Parafii przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług, służących realizacji ww. projektu, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Parafii, w związku z realizacją ww. projektu nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (określonych w art. 5 ustawy), zatem nie zostanie spełniona przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, określone w art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, stanowią, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje jedynie wówczas, gdy spełnione są łącznie dwa warunki: beneficjent jest czynnym podatnikiem VAT oraz dokonywane zakupy towarów i usług mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. W zaprezentowanym stanie faktycznym warunki ww. nie są spełnione. Działalność Parafii ma charakter niezarobkowy, a jej celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Działania Parafii oferowane będą bezpłatnie beneficjentom ostatecznym. Parafia nie będzie zatem wykonywać czynności opodatkowanych VAT, zgodnie z art. 5 ustawy. W związku z tym Parafia nie jest uprawniona na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarowi usług, służących realizacji projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawa Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.