ITPP3/4512-113/16/AB | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
ITPP3/4512-113/16/ABinterpretacja indywidualna
  1. dofinansowanie
  2. gmina
  3. odliczenia
  4. odzyskanie
  5. projekt
  6. zadania własne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2016 r. (data wpływu 8 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu „B” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu „B”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację typu „B.” w ramach Podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem na lata 2014-2020. Operacja „B” obejmować będzie prace przygotowawcze (w tym roboty geodezyjne), roboty ziemne, wzmocnienie jezdni, wzmocnienia w rejonie przepustu, przebudowę jezdni, wykonanie nawierzchni jezdni, a także położenie nowych krawężników, oznakowanie i ustawienie urządzeń zabezpieczających, wykonanie kanalizacji deszczowej, oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

Operacja ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej Gminy. Realizacja projektu oznacza szybsze i bezpieczniejsze powiązania między poszczególnymi miejscowościami, lepszy dostęp do dróg powiatowych i wojewódzkich oraz obiektów użyteczności publicznej. Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego zarejestrowaną, jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Realizując przedmiotowy projekt, Gmina nie ma możliwości odzyskania poniesionych „kosztów podatku VAT”, ponieważ korzystanie z dróg gminnych jest bezpłatne. Ponadto, Gmina nie będzie wykorzystywała efektów realizacji inwestycji na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Gmina nie ma możliwości prawnej odzyskania podatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji inwestycji w ramach projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w takim zakresie, w jakim zakupione towary i usługi wykorzystywane są do działalności opodatkowanej. W art. 5 ust. 1 ustawy, określono, że do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zalicza się m.in. odpłatna dostawa towarów, odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przedmiotową inwestycję obejmującą: prace przygotowawcze (w tym roboty geodezyjne), roboty ziemne, wzmocnienie jezdni, wzmocnienia w rejonie przepustu, przebudowę jezdni, wykonanie nawierzchni jezdni, a także położenie nowych krawężników, oznakowanie i ustawienie urządzeń zabezpieczających, wykonanie kanalizacji deszczowej, oraz zagospodarowanie terenów zielonych, Gmina będzie wykorzystywać jedynie do bezpłatnej działalności statutowej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy m.in. zaspokajanie potrzeb zbiorowych wspólnoty w zakresie dróg gminnych, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, a także zieleni gminnej i zadrzewień.

Reasumując, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ powstała infrastruktura zostanie udostępniona społeczności nieodpłatnie i nie będzie generowała dochodów dla Gminy, zatem efekty projektu nie będą służyły działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, prawidłowe również jest zaliczenie kwoty podatku naliczonego przy przedmiotowej inwestycji do kosztów kwalifikowalnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.