ITPP3/4512-111/16/BJ | Interpretacja indywidualna

Czy Spółdzielnia ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w zakresie zrealizowanego projektu?
ITPP3/4512-111/16/BJinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. projekt
 3. spółdzielnie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2016 r. (data wpływu 8 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu pt.„XXX ” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację ww. projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia prowadzi statutową działalność w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi (lokale mieszkalne i użytkowe), a także wytwarza energię cieplną na potrzeby własne, tj. dostarcza ją do zasobów mieszkaniowych. Dokonuje również sprzedaży ciepła dla odbiorców obcych wg. cen zatwierdzonych przez urząd regulacji energetyki. Przychody ze sprzedaży energii cieplnej odbiorcom zewnętrznym oraz usługi związane z eksploatacją i utrzymaniem lokali użytkowych opodatkowane są podatkiem VAT. Natomiast czynności wykonywane na rzecz członków Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2 , 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych – zwolnione są od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Spółdzielnia nie odlicza więc podatku VAT z faktur zakupu przyporządkowanych czynnościom zwolnionym. Nieodliczony podatek VAT zwiększa koszty zakupionych towarów oraz usług i rozliczany jest na poszczególne nieruchomości. Spółdzielnia odlicza podatek VAT w całości od faktur zakupu, które związane są wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną. Od faktur zakupu, co od których nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot związanych ze sprzedażą opodatkowaną lub zwolnioną Spółdzielnia odlicza podatek VAT na podstawie art. 90 ust 2 ww. ustawy, część nieodliczonego podatku wynikającą z proporcji Spółdzielnia zalicza w koszty poszczególnych nieruchomości mieszkalnych. W dniu 29 grudnia 2010 r. Spółdzielnia zawarła umowę z zarządem Województwa na dofinansowanie ww. projektu. Projekt dotyczył trzech budynków mieszkalnych na osiedlu X, to jest:

 • budynek mieszkalny, ul. X,
 • budynek mieszkalny ul. X,
 • budynek mieszkalny ul. X.

Zrealizowany projekt polegał na:

 • dociepleniu ścian osłonowych w tym: usunięcie azbestu, wymiana wypełnień balustrad balkonowych, docieplenie ścian zewnętrznych podłużnych budynku, dyspozycja kolorystyczna elewacji ścian podłużnych,
 • remoncie instalacji elektrycznej,
 • remoncie klatek schodowych,
 • wymianie wind,
 • remoncie instalacji gazowej,
 • wykonaniu podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach objętych projektem nie występują lokale użytkowe. Powyższe roboty zostały wykonane przez firmy zewnętrzne świadczące usługi budowlane, elektryczne i gazowe. Wszystkie zakupy udokumentowane były fakturami odrębnie dla każdego budynku.

W związku z powyższym opisem pytanie sprowadza się do zagadnienia:

Czy Spółdzielnia ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w zakresie zrealizowanego projektu...

Zdaniem Spółdzielni, postąpiła prawidłowo nie odliczając podatku VAT od faktur zakupu dokumentujących czynności wykonane w trzech budynkach mieszkalnych na osiedlu zrealizowanych w ramach projektu polegającego na:

 • dociepleniu ścian osłonowych w tym: usunięcie azbestu, wymiana wypełnień balustrad balkonowych, docieplenie ścian zewnętrznych podłużnych budynku, dyspozycja kolorystyczna elewacji ścian podłużnych,
 • remoncie instalacji elektrycznej,
 • remoncie klatek schodowych,
 • wymianie wind,
 • remoncie instalacji gazowej,
 • wykonaniu podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Czynności te związane są ze sprzedażą zwolnioną od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy i dotyczą czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2 ,4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Ponadto, zgodnie z art. 86 ust 1 ustawy prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przysługuje podatnikom podatku od towarowi usług w takim zakresie w jakim dokonane zakupy towarów i usług są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że nie został spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż towary i usługi nabywane w ramach ww. projektu nie służą sprzedaży opodatkowanej. W konsekwencji Spółdzielni nie przysługuje, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki.

W niniejszej interpretacji rozstrzygano wyłącznie kwestię objętą pytaniem, natomiast nie rozstrzygano innych kwestii, w tym czy wykonywane przez Spółdzielnię usługi korzystają ze zwolnienia od podatku, na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie było to przedmiotem zapytania. Powyższe przyjęto jako element stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. E. Plater 1,10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.